รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอัครภัทร  อนันต์หลาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายภัทรพล  แสงสุริยงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอชิรญา  สาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจริยา  สว่างเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปริยาภัทร  พงศ์พิพัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนันทิตา  พินิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศนิกัญจน์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายศิวนาถ  พราหมณ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายบุญฤทธิ์  วงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤติน  เสียงสนั่น โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศศินิภา  นามปักษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤตธัช  ไทยสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายทวีศักดิ์  พึ่งพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทิพย์มณี  พันธุ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอุรุชา  หลักหิน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปิญชาน์  อุดมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภัณฑิรา  หนูศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายบรรณวิชญ์  พรมโยธา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุนิสา  รัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชิดชนก  สุดอ่อน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญวรัตม์  น้อยสำราญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชัชชญา  สดสี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพัสกร  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภาคิน  คงเสถียร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมองค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐรดา  จันทรเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนัทธมน  ชัยสิทธิ์สงวน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนาราภัทร  พันธุ์นัน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนงนภัส  ถมปัต โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศิรประภา  คงจุติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิรัชยา  อรุณเดชาชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงโศรดา  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายปิติณัช  ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายนนทวัชร์  หอสุวรรณานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธนสร  ธนมาศชัยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายอัศวิน  นวมภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสุรภัทร  เหลืองเจื้่อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายจุมพลภัทร์  โรจน์บวรวิทยา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายชศกร  อุนาตุโล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายอัฐทวี  คงสบาย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรพร  อักโข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมุกดามณี  มอทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุภัชชา  มูลสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกรวรรณ  จันทร์สมบุุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนพวรรณ  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายชนะสรณ์  พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัคจิรา  โอษฐ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายเสนธิมน  วังนิล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปณาลี  อ้นดิสถ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐกมล  กลัดทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายกฤติน  เริ่มคิดการ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพัสกร  เสียงล้ำ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายกรองเกียรติ  กานุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายฉัตรชวินทร์  เม่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณมณ  กนกหิรัญธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงรอยพิมพ์  เจือบุญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิริพรรษา  ม่วงน้อย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุฐิตา  นิลงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิริยากร  พิมพ์รส โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสายฝน  ทวีเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชนิดาภา  พลยมมา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภัณฑิรา  ปั้นเหน่ง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายปรัตถกร  บุราณเดช โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนโชติ  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายธนกร  ก้อนวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายณัทภพ  เพียรธรรม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายคณบดี  โพธิ์ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรัชชานันท์  สุริโย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิริกานดา  บัวบัลลังก์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุชีรา  ขำทวี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศุภากร  เดชดวง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธัญวัสส์  โมกกิจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพชรกมล  เปรินกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่วมอุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกัณฐมณี  มหาทำนุโชค โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายคณพศ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกิตติภณ  วงค์เลขา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายคณิติน  วิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปุณณเมธ  ไพฑูรย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายปูรณินทร์  พันออด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนิศราภรณ์  พันธ์แสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงรสิตา  พูลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศุภมาศ  สุทธารมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายคีรีธาร  เยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกัณฑ์คุปต์  ไข่นาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพีรพัฒน์  อ่ำเเสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสุรพัศ  เทศพุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฐพัชร์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายเขตฐ์  พันธุ์ศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธีรภัทร  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายสหรัฐ  ตึกพราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนรีกานต์  เกียรติไกร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภูวริทธิ์นันท์  ปัญโญชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายรพีพันธ์  หมอนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภคมน  อาจประโคน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกนกพร  เหลือแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจิรัชยา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปิติพร  แป้นโก๋ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกนกพร  โกสัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนิภาภัทร์  ร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสิงหา  สุกสว่าง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพีรดา  ชวนะ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภักดี  ชูก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณิชานาฎ  นิยมหาญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอาภัสรา  โรจนวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพีรภัทร  ไพรอร่าม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธรรม์ธีร์  รอดชูแสง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธัชพล  บูรณารมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเกวลิน  ถาวร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงมนัสวี  เพ็งพิณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายศุภชัย  รื่นอารมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายฐิติสุทธิ์  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายจิรโชติ  เข่งวา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภรภัทร  เที่ยวหาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปิยทัศน์  บูรณโถ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชัชพล  พระอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพลกฤต  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายบุณยกร  นิรันราย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภาสวีร์  แก้วดุก โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายณัฐรัชต์  ฉิมเฉย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกีรติ  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงโสวรรณ  ลิขิตไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณิชานันทน์  จันทรแสงอร่าม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงมาลีน่า  น้ำฝน อรุณชัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปวริศา  แสงหิรัญภาดา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนลภย์  พรามคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนกฤต  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายศิวกร  อยู่ทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกันตพงศ์  กอสวัสดิ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกริชติพล  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนิรดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพรรณนิภา  หวังกา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพิพัฒพันธ์พงศ์  คงดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณฐกชกล  กุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายคุณาสิน  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภัคธีมา  ดีเซ็น โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณภัทวดี  จิตไมตรี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐฌา  อังกินันทน์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธนวรรณ  นาเวชวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภวัฒณ์  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐวดี  สินปราณี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอาภัชณีย์  นกวอน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชลหทัย  ตือสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงคณิตา  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุพิชชา  กุญแจนาค โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายสุทธิพงษ์  จงจำรัสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนภัทร  บำเหน็จพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกรินทร์  เพ็ญสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงตวงทอง  รักษาเวียง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธนาวดี  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภันฑรา  แดงเกตุ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพรลภัส  น้อยภาษี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธานกาญจน์  แสวงหา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปนัสยา  เเกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปัณณพร  เกตุมั่งมี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชัญญานุช  กุศลสุข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนันท์นภา  นาคะมะนัง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บูรณารมย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพีรภัทร์  วิสุทธินาพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกฤติศักดิ์  ล้วนสังข์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฐิดารัตน์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธิติมา  กล่อมสกุล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกฤตชญา  เชยเล็ก โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงลักษิกา  ชินวงจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงรสวลี  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายก้องภพ  นุชเจริญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงฉัตต์มณี  ระเริงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพีรณัฐ  งามเกียรติขจร โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายศุุภวัฒน์  แซ่ภู่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายโชติวิชช์  ดังสะท้าน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชนินทร  แก้วโกศล โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวรัชนันท์  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภวัต  แสงวณิช โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายธนบดี  โชติรัตนะพงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายอิศวร์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายนัทธวัฒน์  ใช่ทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวริศรา  เฉ่งปี่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายกษิดิ์เดช  นิเวศวรทานต์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายธนภัทร  ป้อมสีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายวีรเทพ  โพธิ์ม่วง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายกรณ์ธิวุฒิ  พูลหิรัญธนกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศุภิสรา  สีดำ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายพสิษฐ์  สมสวย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แต้มเรืองอิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงนฤมล  ปิ่นช้าง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทั่งทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายปัญญาคม  มาดีประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนพวรรณ  อังคตรีรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชัชชญา  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายพงศ์ธเนศ  ยี่สาร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายชิดชนก  ทรัพย์สิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายทิพวัฒน์  สินธุพัฒน์สุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายศุภสิน  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศรีสุขใส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายสมัชญ์พล  เจริญสมบัติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายกรวิทย์  เกิดรอด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายสิรวิชญ์  ยิ้มศรวล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายโสภณ  พุ่มไสว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายมณชัย  วงศ์สวาท โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายณัฐภัทร  เศวตสุวรรณกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายปุณยธิษณ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายพีรพล  บุญพยุง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายปรีชา  กลิ่นอ่อน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายสรายุทธ  ม่วงอุมิงค์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายก้องภพ  รุ่งวัฒนานนท์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สังข์สุขวรกิตติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสาธิตา  อุทัยธรรม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงศุภมาส  มะลิทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงนภิสา  แก้วเจริญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงญาณิศา  เหมียดไธสง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปพิชญา  ภู่เพชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกานต์สิรี  แก้วใส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปาจรีย์  นวมนิ่ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัฐชยา  จูน้อย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงบุณยานุช  อ่อนศรีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขอร่าม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธัญชนก  เกตุสุริวงค์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณาตารีย์  ลอยพริ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสุภัสสร  มุ่งหมาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกุลกันยา  สังข์สุข โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพิชญาภร  อาจจินดา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายพงศธร  ชื่นกมล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงจิตรลดา  สาธุการ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงณัฐนันท์  ม่วงงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงบัณฑิตา  อิศราธิกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงเพิ่มกมล  ขาวช่วง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงมณัสนันท์  ประสิทธิ์วรการ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายศรีพิพัฒน์  สุบรรณภาพ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงปราวีณา  พรมสี่หน้า โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปนัสยา  สินเขียว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงวรรณชภรณ์  พงศ์อร่าม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฐิดา  ภาธรกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณฐินี  มณีรัสยากร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายธนกฤต  ปรีดิศรีพิพัฒน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐณิชา  แตงอวบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปารย์  คีรีวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปัญญ์ธิกา  ไชยโสดา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกฤตพร  ยี่สาร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงกวิสรา  วงค์ตาผา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นิลงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงธัญพร  อินมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงวรรธมน  ยวงใย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ม่วงเสม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปภาวริญณ์  ทะลิ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์เกษร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงณัทกาญจน์  ขันธคีรีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายพาทิส  ตันติสุขารมย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายธีรบูลย์  ทองดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอริสรา  นฤภัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงอริสา  นฤภัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียนหอม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายติณณภพ  พูลสำราญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปณิตา  ฤทธิ์อินทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายนิธิศ  ใจชื้น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  มาตรสุริย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรเพชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธนารีย์  คล้ายเพชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายรุพัศน์พงษ์  อินชื่นใจ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ทับแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายธนกร  ชนมนัส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณัฐนันท์พร  มั่งมี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายพีรวัส  ทศลา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสโรชา  นฤคุปต์ชาญชัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายสุธนัย  ทางทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายดุจเพชร  สุพิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงจิรินันท์  โรจน์รวี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนานพ  หล่อภูมิพันธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ครึกครื้น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธีรติ  หอมนาน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายลัทธวุฒิ  บุญมีโชติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภูริพัฒน์  นิลเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายจารุวัฒน์  สีภัทรมงคล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนนนท์  ชวนอุดม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายกฤษกร  ศตรัตพะยูน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอธิชนม์  เฝ้ามั่น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวรพณ  สาทะ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายลัทธพล  โพนสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายลัทธพล  ม่วงศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชัชรพีฐ์  อุทัยรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายมคธ  หวังศิริจิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายทัตพล  คชถาน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงญานิสา  วัชโรบล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชนัดดา  เรืองศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัทรมน  จิตรวุฒิโชติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภัทริยา  เป็นศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญญัตฐิติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองมา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักขนาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยินชัย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงญาณิศา  จิตร์โปร่ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุภิภัทรา  เทพพานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อร่ามทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงศนิธร  มีวาสนา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐระพี  อุ๋ยตระกูล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปุญญ์นิตา  เสรีพงศากร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจิณห์นิภาดา  ธนาพิบูลพงศา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเกสร์จงกล  โพยมรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอภิสรา  คลังสิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายวรโชติ  โคโต โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพรชนก  คิดประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายศิวดล  กวินสกุลรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภัคจิรา  มาลามาศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธีมาพร  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสรณ์เกตุการณ์  เกตุการณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจรรยกรณ์  คำดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายทยากร  ตั้งศรีวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนภัทร  แท่นมณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปุณยวีร์  เหมโส โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนพัฒน์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวรรณชล  วีระไพศาล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศุภิสรา  คูภากรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชัยภัทร  เนตรกาศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจิดาภา  รอดพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกันยากานต์  ธานีไกร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงผาณิต  พรามหมณ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกรกนก  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายตติยะ  อินพรม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายจารุวัฒน์  ทับสี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวนัชพร  พุฒิดำรง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนวัฒน์  สมจิตต์รักษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวีรวดี  อยู่ทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชูสกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายแทนไทย  ถูไกรวงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกิตติภูมิ  อยู่มาก โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเตชิด  พงษ์เกตุกรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสุชาสินี  บุญโพธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงญาณินท์  อมรจุติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพัชรพล  นาคอนุเคราะห์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพิชญภาส์  ตราชูวณิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  อังสพัทธ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสรศักดิ์  คชเกตุ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวิภาวินี  ละมั่งทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปรียาภา  จินดาไทย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายรัชพล  ศรีทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนวินท์  ชินพัฒนวานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกนต์ธีร์  อินทร์พรหม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณิชนันทน์  อมรเมศวรินทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปวีร์  นามปักษา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพิชญาภา  อาจจินดา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกันติชา  แตงอวบ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพงศ์สิริ  แสงมณี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปวิช  นิมิตปัญญากุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงภัทรจาริน  รวงผึ้ง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุตรเนตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกัญชพร  กุมภคาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกมลพร  ทรัพย์มา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีนพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพงศกร  ฉิมเฉย โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แตกช่อ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงภคพร  ชัยมงคล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศุภวิชญ์  โชติมิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพอใจ  กลิ่นงาม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายศิลาเมษฐ์  สมรมิตร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศุภกร  กล่อมอำภา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพศวีร์  สายจันทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธนภูมิ  อ่ำจิ๋ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายศักดิ์สกุล  เกื้อสกุล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายถิรวัฒน์  ทับทิมแก้ว โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพีรกานต์  พลคณา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายภานุพงศ์  กรุดนาค โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายอรรณพ  บุญศิริ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสิทธิกร  เนียมศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงคณิภา  ฤทธิ์อินทร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนันทนัท  วงศ์สมุทร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชนิตสิรี  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสินีนาถ  พัดทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชนิสรา  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสิรินดา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสิตานัน  พุ่มเมฆ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขนิรัญ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนับทอง  ทิมเพชร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัจยา  เกียรติกำจร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองสังข์สิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอรกัญญา  เหมาะดี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภทรพรรณ  บัววรรณ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายกานต์ธัช  มหาบุญปีติ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอรกานต์  ดอกพรม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิมพ์รดา  ดีหะริง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปุณยพร  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงนุชวรา  ขันธ์เงิน โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงจิดาภา  แสงพลอย โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายปณิธิ  ปรัตถจริยา โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายสหรัฐ  อนุสนธิ์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายมนต์ชัย  สนั่นแสง โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายปริญญา  เข็มเมือง โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายอนันดา  พึ่งพินิจ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายปวีณ  แย้มสรวล โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงญาณิศา  จรุงธรรมโชติ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงมณีอร  อาจศรี โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองดอนเมือง โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกมลชนก  เกตุแก้ว โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพลอยระวี  เพชรงาม โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชินา  รัตนจงจิตรกวี โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงญาณเสฏฐ์  บุญส่ง โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจิรสิน  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปิยะพร  แนบชิด โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชนพล  เขียวประชุม โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวราลี  ภูรัต โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพชร  ศุกระศร โรงเรียนราฎร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงสุรดา  ศุกระศร โรงเรียนราฎร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายกณิศ  ดำรงสัตยาภรณ์ โรงเรียนราฎร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงลลิตภัทร  นาคบุบผา โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายชนาธิป  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายธัญยธรณ์  อุสาหะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายธัชชัย  ศรีธัญญแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายเอกบุรุษ  บัวศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายณัฐดนัย  ช่อสลิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงอภิญญาฎา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกชณศรันญ์  บัณฑิตสมิทธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายวัชรดุล  ลีชูวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายปภังกร  ชุ่มมะโน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  รอดฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพิมพิศา  ทองนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  นามบุญชู โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายศดานนท์  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายสิรภัทร  ถาวรกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงพีระภัทร  ปรางค์ภูผา โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงดลพร  แย้มพราย โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงพัณณิตา  นิลสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงอรินทร์ชญา  เผือกทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายศุภกฤต  จงอ่อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายภูดิศ  ผ่องผิว โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงญาตาวี  สินสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เตชะภากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงดลนิสา  จันทร์นาค โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงชนิดาภา  ระย้าย้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชลลดา  ใจดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายราชศักดิ์  อายุวัฒนะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณัฐภัทร  วาสินานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพีรภาส  โรจนเบญจกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฏฐนิตา  ศิริวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐทิชา  แพงโพธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นาคเงิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปัณณลดา  อินทรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงน้ำเพชร  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไชยวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชชาภา  พีระธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงกัญญาภัค  กาลปักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แก้วชิงดวง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสุรชาติ  สุดประเทศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพรริสา  คุ้มวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวิริยาภรณ์  เพชรพูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกฤษดาอัญญา  เมืองเล็ก โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนพล  พรหมประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตรตระวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฐกมล  บุญเหลือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกาญจณ์ระวี  ฉ่ำแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายดุลโกวิทย์  แก้วกุลเศรษฐ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยยะบุญธนิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปริชญ์  พุ่มพวง โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายวสุรัตน์  เล้าโลมวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายอิทธิชาติ  ความลับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงอภิชญา  สรรพอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายปาณัสม์  เล็กพิทยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม