รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพงศกร  พรหมจารี โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กชายศุภวิชญ์  การะเกตุ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กชายอดิเทพ  ศรีอุ่นดี โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงศิรภัสสร  อุ่นคำ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงณัฐณิชาร์  ตันตุลา โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายนฤสรณ์  ใจพันธ์ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงเนตรชนก  รัตนา โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กชายธีรภัทร  ฉลาดคิด โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงวรดา  สุขนวล โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงฟ้าใส  ค้ำคูณ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงมณีมนฑ์  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนวัดเขาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกันทรากร  อยู่ทิม โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายจิณณวัตร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายณัฐพล  ทองจันดา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญติด โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายรัฐเขตต์  วงษ์ด่อน โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายสิทธิโชติ  ศรียศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายอนันตชัย  บัวลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายอัมรินทร์  พลจอย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายนพรัตน์  ป้องคูหลวง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวปิยฉัตร  แกล้วกล้า โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงวิมลสิริ  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงศุภร  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวนิตยา  เพียอินตา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกัณฐิกา  โทจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงธนิสร  บุญจันทึก โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงศรัญญา  พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสุพิชญา  คำตัน โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ธรรมวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงชาลิสา  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุพุด โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวจุฑามณี  อุปวัน โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 นายมนัสนันท์  แสงสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายธนากร  มาพันนะ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายบุญหลง  ขุมขำ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายสิทธิชัย  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายอภิวัฒน์  มุกดาหาร โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายกิตติกร  ดวงอุประ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายไชยเดช  อ้ายกุลนา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายพงษกร  กรมโนนไทย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพิทวัส  เสนานุช โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายศิรสิทธิ์  เรืองนุช โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวกัญญารัตน์  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงจงกลนี  สีฟอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พุทธรักษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงนิรัชพร  สีกุม โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพรเสาวภา  ชมเชย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงศุลีพร  ชมเชย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงประไพรพร  แดงด่อน โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกานดา  แสงอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาวสกาวรรณ  แสงสิงห์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสุวิมล  ป้องคูหลวง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวพิชชาพร  เดชเทศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวพิชชาภา  เดชเทศ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวอรอนงค์  อิ่มวงค์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงยุพาพิน  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวนครัตน์  รัตวาสี โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายชนกานต์  แช่มดนตรี โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายปฏิธาน  พิมภา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายพิชญุตม์  เกตุพุด โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายพงศกร  ดีบุรี โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายรณกฤต  เกตุพุด โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์โกทา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายหาญณรงค์  สมพิมเสน โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายนุพล  ไมตรี โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเมธี  เชียงไตร โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายอภิรักษ์  แจงทอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกรวิชญ์  พานทอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธิติวุฒิ  กุนนะบุตร โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวทัญญู  พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจารุมน  มาพันนะ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพิมนภา  ฟองจางวาง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวิราณุวรรณ  ศรีธรรมา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศุภธนาภา  ตาฉิมมา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอารยา  งามล้วน โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอารีลักษณ์  สีฟอง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอำภา  กันตา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐวรรณ  หมื่นเดช โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวิมลมณี  ช้างลอย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุภัชชา  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปวีณนุช  สังฆะมณี โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุนิสา  อินทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐวดี  สวยงาม โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเขมจิรา  พุทธิมา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกรวิชญ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนฤพล  อ่อนนาเมือง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายชูวิทย์  ปูจิปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธงชัย  บัวลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายรัฐกร  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายวีรพงษ์  กรมโนนไทย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายโสฬส  เมืองซ้าย โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปฏิภาณ  นิวงศา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขตา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญยาณี  ถิ่นแย้ม โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกาญจนา  ทรัพย์ปลี โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจินตนา  ยาจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชนกาญจน์  เผือดนอก โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนฤมล  สีลา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภัทรสุดา  มั่นใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มั่นเมือง โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศกุลตลา  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุวิสาข์  ดวงอุประ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกนกพร  ขุมขำ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนิภาภัทร  โทจำปา โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงญาวิภา  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภูชิต  ทองมา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีอุไรพงศ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชเนตตี  ดวงอุปะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวันวิสา  เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงขนิษฐา  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจิรวรรณ  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุพิชญา  ม่วงทิม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายนนทพัทธ์  จักร์สาน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธนากร  ปาตีคำ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายรพีภัทร  แต่งน้อย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายวสุ  ปัญญาวธานุกุลกิจ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายศุภวิชญ์  อ่อนนาเมือง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงฟ้าประกาย  ตรีอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงมัลลิกา  กลิ่นฟัก โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุธิณี  กัลยาเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธนวัฒน์  อินทะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายสรพัศ  อินทรมา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายสิทธิโชค  หนูพินิจ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปุณยานุช  อินสุวรรณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายธนากร  เลิศสงคราม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวิภาวดี  ปางาม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงรติกร  แก้วปิงตา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายจิรพัฒน์  เทพาชุมภู โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายพรพิพัฒน์  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ม่วงทิม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายชนะชัย  เกตุสุธรรม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายอภิวิชญ์  ต้มกลั่น โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายวิชชากร  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายโภพิพัฒน์  โสพรม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายกิตติ  คำผงแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายปิยโชค  จันณรงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายธีรภัทร  อุษานนท์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายพิษณุ  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายกล้าณรงค์  ภูมิพยา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงหนองหิน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายก้องเกียรติ  พรมภาพ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฎฐากร  สุภาราช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุทธิผุย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงเบญญาภา  พาพิมพ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงฐานิดา  ป่าพงศ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชรินทิพย์  รัตนากร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธนากร  ม่วงทิม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงปวริศา  ผะสม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปวีณา  วงษ์พิมเสน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุกัญญา  ดูงาม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงรัตน์ติยาพร  ทองใหม่ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมื่นยศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชญาภา  สระทองน้อย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายศรายุทธ  ไกรสนธุ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายภูตะวัน  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายอิสรา  ทับแผลง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกรรฐิมาภรณ์  ลมอ่อน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ราชเพียแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสมัชญา  ทิพย์อุดม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชุตินันท์  คงนวล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอภัสรา่  จัุนทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธนาภรณ์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายพัทธพงษ์  คำภา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอรรถกฤต  พรมสืงห์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายนนท์การ  บดีธนาวัฒน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวีระศักดิ์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัฐธิพงษ์  พรมวาท โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายประเสริฐ  ทรงคงดวงดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพันธรัฐ  โทจำปา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวรนันท์  เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจุลพัฒน์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศิริพันธ์  คุ้มวันดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปัณณวัฒน์  ขาวผ่อง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายไทยสัน  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐชนน  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกรวีร์  พุทธศุกร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายไพโรจน์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเกวลิน  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชลธิชา  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุสุธรรม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์เครืออยู่ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพ็งครุฑ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิมพ์ปาน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธิดา  ฤทธิ์รอด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนฤมล  พันธรังสี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชฎาพร  ทัพเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงศุรีพร  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปานวาด  แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปานฝัน  แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศราวุธ  คำภาแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภูพิรัฐ  ลินำ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอัคณาณณฑ์  ถิ่นแย้ม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณรงค์ชัย  เงื่อนจันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปรินทร  นุ่นสังข์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวิวรรธน์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายเกียรตขจร  สว่างศรี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายรุ่งอรุณ  แช่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธนรัตน์  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพรเทพ  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุธิดา  อินปัญญา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงยุฑารัช  ดวงทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปภาวดี  จันทะราช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพรปภา  มาพันนะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศศิวิมล  นันตะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิกานดา  สีกุม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธีรนันท์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเปรมนิษฐ์นิดา  น้อยอ้าย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจรรยพร  มะลิลา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงนุชนาฎ  สวนดอก โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกชามาศ  อนุสุเรนทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสิตานัน  รักราษฎร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชนัญชิดา  มะลิวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุภาพร  แช่มโชติ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่ลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจริวรรณ  นิลพัตร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงทวีพร  แซ่หลอ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปานทิพย์  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอภินันท์  ภูสิตตา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอธิวัฒน์  ใจผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสิทธิพล  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวรภัทร  ทาสีดา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนนทกร  เงื่อนจันทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองคง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพรชัย  อาตมา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนัฐพงศ์  อ่างแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวรวิทย์  ลมลอย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอนุภัทร  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจามร  มหาการเกตุ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนันทวัฒน์  ทัพเจริญ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปุณญาพัฒน์  จันทร์มา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวิริฒิพา  พิมพา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภัทราภรณ์  การะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปางาม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรทิพา  หล่ออินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภิญญดา  วิเศษคำ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนพเก้า  บริหาร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนาภา  จันดวง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปราณปรียา  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงรัตนากร  โตหอม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงทัณฑิกา  จันทะลี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญาณิศา  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชญาดา  สระทองน้อย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุธาสินี  หลักเมือง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายเกียรตินรินทร์  อินต๊ะเสน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายญานพัฒน์  เพ็ญแสง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปิยโชค  ไชยพยอม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศิริวรานนท์  ถิ่นแย้ม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอนุชา  เสนานุช โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวีรภัทร  ม่วงทิม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐพัฒน์  แสงจันดา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนวันต์  หล่อสินชาติ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเจษฎากร  อยู่หลัง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนาวิน  สิงคำ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายชยพน  คำพัน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปฏิพล  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายจักรตรา  สงศิลาวัต โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกล้า  วาจาสัจกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิราวรรณ  พลายสาร โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงชนันธร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงมนชนก  ตรีอินทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภริตพร  ฟองจางวาง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทราวดี  คำภา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวิมลสิริ  น้อยอ้าย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงทิวาวรรณ  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นกยูงทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทรงคงดวงดี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชนินาถ  สุโคมุต โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณฐากัญ  ผาทอง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายคิมหันต์  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายจักรพล  โพธิกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวิทวัช  วรดำรงกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนพจิรา  ปั้นชู โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุกัญญา  บามา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงกชกร  ชุนพุ่ม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิชญา  อยู่หลาย โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภัทราวดี  บุญโต โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชลลดา  เล็กยิ้ม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอัจฉรียา  วุฒิศรีมานนนท์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอนุวัตร  พสสารกิจ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอริษรา  ทองแดง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณภัทร  อินทร์ทิพย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายทักษ์ดนัย  นันตะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเวชกร  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายเทวัญ  เป็งเรือน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายศรัทธารัตน์  สารี โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายบันเทิงทัพ  ทองลา โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนวัฒน์  เสือแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพีรพัฒน์  มูลติ๊ด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายรณชัย  วังแสง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวิชยุฒม์ชัย  จันทะคุณ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายพงศกร  อ่อนนาเมือง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายรังสรรค์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสุธีย์  กุลแสง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายจิรพิพรรธ  เกตุอิ้ม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสงกราณต์  มงคลคีรีโรจน์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายภาคิน  ศรีเรือน โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายบุญญาพัฒน์  นิลจำนงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายอรรถสิทธิ์  เสนาะเสียง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวรินทร  โพธิกุล โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงภิญญดา  สอนสะอาด โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญวงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอัญติกา  ปานโป๊ะ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงจิตตรา  สงศิลาวัต โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงยุพารัตน์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนฤมล  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงทิพย์มณี  รักเปี่ยมสุข โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงศรุดา  นิสเรศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปุณยานุช  วงศ์วิริยชาติ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่สง โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนรักษ์  อินจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายเอกชัย  ดีโก้ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันคุ้ม โรงเรียนบ้านป่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทร์เชย โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายณรงค์  อุ่นโต โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธิติกร  ร้อยคำลือ โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภาคภมูิ  จันทร์ทองอุ่น โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปารเมศร์  ลอยเหม็น โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายจักพรรณ  บุตรคต โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภานุพงษ์  พุดฉิม โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิมญาดา  แก้วกองเกิด โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวงษา โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกันยาณี  เลื่อนยศ โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงจินดามณี  แสงอ่อน โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายศักรินทร์  วงศ์ใหญ๋ โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอภิสิทธิ์  อาจหาญ โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกันยาณี  อาธรรมระชะ โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงจันทิมา  หมื่นอภัย โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามวงษา โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอรพินท์  พรมภาพ โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุชานันท์  พร้อมสระน้อย โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอรรถพันธ์  คงทอง โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายอภิรักษ์  บุญมีจิว โรงเรียนบ้านปากรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกรวิชญ์  กันสุทธิ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายทัตเทพ  บุตรสีทา โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนกร  มะโนติ๊บ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนภัสสร  รอดแจ่ม โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเบญจพล  เด่นพล โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปภาวิชญ์  วงศ์อุปรี โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวรากร  สุทธิ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสรยุทธ  สูงนนท์ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวิไลวรรณ  จันทร์แจ่ม โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธีระภัทร์  ทิพโสต โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนาธาร  พลสอนดา โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนครินทร์  พรมอิน โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภานุพงษ์  สุกใส โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภูวรินทร์  ทองฟัก โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวสุธา  วงวิสาร โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายศรุต  หุมห้อง โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสุทธิพงษ์  สอนนนฐี โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวรินทร  กันหาจร โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายเมธัส  สูงนนท์ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศิรวัฒน์  ด้วงหลิ่ว โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกิตติยา  ทองอุบล โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงทินมณี  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภควดี  บัวสิงห์ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงมณีรัตน์  จงประโคน โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรัทยา  ยวนแห่ว โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอาทิมา  บุกิ่ง โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณัฐวุฒิ  ยานาบัว โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธวัชชัย  กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายพชร  สุกใส โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพิษณุพงศ์  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายภาณุวัฒน์  ลาพรมมา โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายอัครชา  บวบขม โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายสามารถ  สุขสมัย โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมื่นพันธ์ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐริกา  เย็นขัน โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงต้นเดือน  แสงบุดดี โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปานตะวัน  ธุรารัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพลอยไพริน  ภารภิรมย์ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธิญาดา  เพียรทอง โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพัทธนันท์  มายอด โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงโยธกา  ยานะฟั่น โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวกุลทิพย์  ดอนแดงแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศศิกาญ  แสนราช โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศศิธร  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุชาดา  บุญธรรม โรงเรียนบ้านน้ำพริก 1 ป.6 วิทย์ประถม