รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปอโท  อินไหว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ล่อกา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์พันธุ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐธิณีย์  มงคลทอง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาลศิริ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายรังสิมันต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภัณฑิลา  แสวงผล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุพิชฌา  คงอยู่ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ศิริประยงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มั่งมี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายวัชรพงศ์  ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสรยุทธ  โปร่งจันทึก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวรนิษฐา  บุญเสริม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายอดิศร  ฤาษี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนวพร  ยางผสม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายศิรวิทย์  พงษาปาน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรรณศิริ  พูลสุวรรณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทธิ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงจริยา  อภิสุภาพ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวอัจฉราภรณ์  สุขสวรรค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวนพมาศ  ตวนพานิช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายวสุพล  พรมรักษา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายณัฐวัตร  จันทร์อ่ำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก้อนทองดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวาริสา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจิราพัชร  สุดทะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธนภูมิ  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกิตติธัช  เหล็กฉิมมา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปรัชญาภา  ปัญญาคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายวิวัฒน์  สระทองเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวัลภา  ก๊กมาศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงชลธิชา  บุญยัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐชา  เกตุดี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพรชนก  วังคำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธนพร  ชิตพรมราช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงทิพย์ประภาพร  อินทรปราง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1 ป.4 วิทย์ประถม