รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายฐิติวัฒน์  มาฉิม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายปรมัตถ์  มโนวงษ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวริศรา  มาตพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชีวาพัฒน์  หัสถาธนะสิริ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนะวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมวกเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัลยกร  รุจินาม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คชนิล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจันทร์สุดา  บริยัง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายศิวภูมิ  วรไตรจริยา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายยศภัทร  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชาญวิทย์  มัณยานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายคุณานนต์  เชาวโนทัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธนโชติ  เพาะผล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธันย์ชนก  ฉิมนาค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกรวรรณ  สายทน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงรัตตา  เพ็ชรภูมิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณฏฐวรรณ  พูลทรัพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกนกพรรณ  มณีคันโท โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนันท์ทัชพร  สิงห์โต โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายคณิศร  อุ่นเรือน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ธรรมชัยกุล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายชาญณรงค์  มัณยานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพจณีย์  มาไชยนาม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุธญาดา  พลขันธ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธนัญชนก  สุดหอม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายศุภกฤต  แย้มดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณโรดม  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐธิดา  มังเหลา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรัชณีวรรณ  สิงห์คง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบาง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอัจฉราพร  คำแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชญาภา  อโนทัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงไอรดา  คำสวรรค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  วิรัชภานนท์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนนทพร  เกตุขาว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนกร  ฉิมปรางค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายธนาธิป  คำแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายสิรภพ  กิตติวรการชัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธีระภัทร  พรมบาง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายฐปนนท์  เสถียรวงศ์นุษา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนภัทร  อิ่มกระจ่าง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายวิศรุต  สิงหเดช โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณกานต์  โท้ทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุงดี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภัสพร  ขัดนาค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายกฤตภาส  ธงไชย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกุลภรณ์  ปัญญา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์  สิทธิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปิ่นรัตน์  สุขชาวนา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายอภิเดช  ครองเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวรรษชล  อินทา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุภัทธา  ต๊ะเสี้ยว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธนัชชา  เผือกอ่อน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปรมา  เปรมวิชัย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายสิริวัฒน์  ชำนาญช่าง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายกิตติพงศ์  เทศขำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายกฤดิโสภน  สละ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภัทรพล  สารสิงห์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจันทร์นภาพร  ดอนสมไพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงฐิดาภา  ลอยเวหา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกชามาส  พุ่มพวง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอนุตตรีย์  ถิ่นพฤกษา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำลือ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภุมรินทร์  รอดเทศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนบดินทร์  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายไชยนันท์  รัตนมณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายกฤตภาส  ด้วงสงกา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีจุฬางกูล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปันทิพย์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ช้างเผือก โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายธีรพล  ระโส โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายกฤษฎิ์  วงษ์กียู้ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายธีร์วรา  วรเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายกฤชรัตน์  กลั่นคำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทรวงค์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพสธร  คมสัน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงชลกร  แต้มประสิทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวรัทยา  ทองอิ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงชัญญานุช  ธนูศร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทิทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภาณิชา  ลัคนากาล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอัยมาลา  แก้วสีนาค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวรรณวนิช  แสนทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายอัครินทร์  บุระดา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายปิยภัทร  พาลวัล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายจิรโชติ  อินทุยศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายธนกฤต  เพียงต่อ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงประภัสสร  สุขศรี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธารารัตน์  พุ่มพยอม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมจุ้ย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภารดี  นุชโพธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่มีคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวรัชยา  วิเศษสุมน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายธนภัทร  อิงชาติเจริญพร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ประสงค์วีรวุฒิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพรชนิตว์  ลาบุญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณภัทร  สุนทรวุฒิ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายพีรนาท  สิงห์โต โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายธีรภัทร์  นามไข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงดวงกมล  โตสมบัติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธณัชชา  วันจันทร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุคง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอริสา  สุขแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธิตยา  แจ่มสว่าง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตั้งคำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวิชุดา  ทาสมบูรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายธนดล  เพาะผล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงฐิติชญา  รอดกสิกรรม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิชเคียน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงธยานิจ  นาพุก โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายพชรกวินทร์  ไกรสิน โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญศิริตระกูล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิชญาภา  ต่ายหัวดง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศศิธร  มีแสง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายณัฐนนท์  สุขทัศน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายรัสปกรณ์  แก้วสระแสนวรโชติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายชลกันต์  โคตจักร์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายพันธกานต์  พลบำรุง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายพีรวัส  อินตาถึง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิลา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงศุภกานต์  ภูษี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกุลณภัทร  ขันนาค โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศุภธวดี  ตุ้มทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายสหพร  คงแก้ว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนริศรา  ประสาท โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชัชพล  เทียมชุมพล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภาวิณี  งามบุญฤทธิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกฤษมงคล  รัตนถาวร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภคพร  ไกรวิลาศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวีรยา  ไหลวัฒนา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดโภคา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเบญญาภา  พุ่มเกตุ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภควรรณ  เดชอิ่ม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรสวรรค์  แสนสุข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงครองขวัญ  มุณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายฐานพัฒน์  โชคไพศาล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพิชญุตม์  ฐิตารีย์กิจจา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธนันญา  แพงประเสริฐ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวิชญาดา  วังชากร โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงสุข โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุ่นเจริญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายกิตติพัฒน์  เปรียบสม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชนะชล  จันทร์โชติ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกุณนิชา  จันสีทอง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปัทมาพร  มารวย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศศิธร  หงษ์ทองคำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพงภักดิ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงลลิดา  สอนท่าโก โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนภัทร  ภู่อ่ำ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพิศุทธิ์  เทพละออ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภูฟ้า  มิ่งดู โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศุทธาอร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายฐปนกุล  สืบจิตต์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวงศ์วชิร  แก้วกะโผะ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสิรภัทร  ทองทา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิยดา  เกิดพูล โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชญากาญจน์  แก้วมณี โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภูมิ  กิ่งแก้ววัฒน์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภู่คง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศราลี  มีภู่เพ็ง โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐชนน  ทองจำปา โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายศรัณย์ดนัย  นรชาญ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชนิภรณ์  โกมลพันธุ์ โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายภานุพงศ์  ขำเกิด โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพีรวิชญ์  ปะระไทย โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวจูม โรงเรียนจ่าการบุญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสงศรี โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายชุติภาส  แสงงาม โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายสุริยันต์  ราชา โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกุลธิดา  ชาราชิต โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายภูเบศวร์  เวชสวรรค์ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอกนิษฐ์  ภักดีโต โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลิ่นโตนด โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพงศกร  ดีหนู โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายยงศิลป์  แสงเถื่อน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกิตติศักดิ์  ซุ่นเซ่ง โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอรรถพล  เพ็งเทศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงทิพากร  วุฒิกิจจารัตน์ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายคณาธิป  เชียรเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายชัชฤทธิ์  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายชินพัฒน์  เกียรติวงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายปุณยวีร์  ทองชุบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายภูวเนตร  มีภู่เพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายสานิตย์  เขียวดอกน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายปรวีร์  ทองพาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายกันตพล  ศรีนาง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายนวภัทร  อมรวิภาดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงญาดา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสิริวิมล  พนมชัยชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนวินดา  ชูเวช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงหงษ์ทอง  ชัยกิจวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายแทนคุณ  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธวัชชัย  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายธนภัทร  ริ้วงาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายธนกฤต  ฮุยเฮง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายคณาธิป  กลิ่นทับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงบงกชมาศ  ดอนสมไพร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงเทพรักษ์  รักผกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐณิชา  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกัญญามาศ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายภัชพล  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกรวรรณ  ขำน้ำคู้ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพีรกานต์  รักนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายกฤติน  เกษน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงมนิษา  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายดนุสรณ์  เฉลิมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายธีระวัฒน์  น้อยกลิ่น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธนภูมิ  สัจจะเดช โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกรพร  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายชยกูล  ฉันทวรางค์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายสุวพิชญ์  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายพิชญะ  ปานสุขสาร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายปองคุณ  ประเสริฐธิติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณัฐนรี  ดีดน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผุดเหล็ก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายคฑาวุธ  เรืองสุก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายเนตินาท  นิลนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงทรรศนันทน์  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองเครือมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นวลจัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธิตาภา  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธีรกานต์  เนียมสลุด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายรัฐภูมิ  ป่าทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายรัฐภูมิ  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกินรี  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายก้องภพ  หมอนอิง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายชินาธิป  ขืมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายนโม  อินถาวร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายณิธิศ  วาดสันทัด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายติณณ์  พุ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายวรณชัย  รักษาล้ำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงธันย์ชนก  สีโอ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงชิรญาดา  จานตาลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปริมปรัชญ์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายปารย์  ทำทูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอรนลิน  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสวรรยา  จูขวัญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอารยาภา  กุลทแกล้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายภาณุโชติ  กลิ่นทับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายรวีโรจน์  คุ้มฉาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกฤษณา  เลิกจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายธวัชชัย  กลิ่นรอด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายชวิศ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายประวีร์  มะหะมาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงศุทธสุตา  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอภิรดี  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีมาก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอัจจิตา  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  สุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายชิตณภูมิสิษฐ์  เนื้อไม้ชญา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายคณาพัฒน์  เชียรเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายจักริน  จูเทศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเนติธร  อินเกต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายภัคพล  สีดาดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภูมิไท  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสิรภพ  จำนงค์ภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกฤตรพี  โอภาสจิรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายศุภเวช  วงค์ชนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกฤติลักษณ์  กาหา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจินตวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธีรรัตน์  สายบรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนภัสนันท์  คำจริง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงโยษิตา  ลันดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพลธิตา  ลันดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศรัณยา  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวรกมล  ยาห้องกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวรินทร  แสงวัฒนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นทับ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายณปภัช  โตสำลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดีแป้น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายคณาธิป  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพีรวัชญ์  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวิทัฏกัญญา  เขียวพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภูริณัฐ  เฉลิมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายรัตนะ  สุรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอภิชาต  เจริญสุขรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนวินท์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพชรพล  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ปรุงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปรัชญา  ปลั่งศรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐฐา  มากร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายคุนานนต์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ถือนูศร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงจรรยพร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศิริวัฒน์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพุธิตา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสิริชัย  อังคะพนมไพร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชัญญานุช  สถาพรวรกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายก้องภพ  วงศ์จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิตรานุช  ประทุมโฉม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิชญาภา  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปิยะพร  คำชัง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงแพรภาพรรณ  สนั่นนาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจิดาภา  เรือนนวล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพรนิภา  สังข์มีน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกรวิภา  ผลปาน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอินทรวดี  สุทธิคำรณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายกิตติคุณ  สิสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสิธิกาญจน์  กุลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจินดารัตน์  โม้อ้วน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชญานี  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณเทพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชะยันโต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสวรรณกมล  โตโหมด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสิริวัณณ์  จรัลสิริวิชช์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชาลินีย์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงโยษิตา  ทิมขลิบ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฏฐา  กีรติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ขุนอาสา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศศิภา  ใจทัน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจณิญญา  ตรงต่่อกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสิริกร  บุญไชยา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเกตุมณี  อ้นเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชนากานต์  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  จงปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีแสงฉาย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงดวงหทัย  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนวพรรณ  แจ้งดารา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงนัชชา  ฮับหลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพรศุภา  สุวรรณวัจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนาราชา  จานตาดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ดอกคำ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนกฤต  อินทะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกนกพร  ด่อนแผ้ว โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงรัชฏรวี  ปู่ซึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกิตติพิชญ์  อัครฐานุกูล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสิริเกษม  พนมชัยชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเบญญาภา  หมื่นตุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงญาตาวี  เอิบสภาพ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สนั่นนาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงโภคิยา  มีอุสาห์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอภิญญา  วิริยะวงศากุล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงศิราภรณ์  แจ่มเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  พุทบัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงเบญญาภา  กรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายจอมพล  ทิมคล้าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจรัสพร  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกัณฐิกา  แตงลอย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์พรหมมา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิชชาภา  ทวีลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงจิรัชญา  มะปะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจิดาภา  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปุณยนุช  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงภิคีติ  นฤขัตรพิชัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงมัชฌิมา  มากจุ้ย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายชนัต  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฎฐ์ชนล  ศรีสรรพกิจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอภิสิทธิ์  ลี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายแทนไท  สมฤทัย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณวัจน์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปัญญาดี  โสภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพชร  กลางจิต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิชชา  มีอินทร์ถา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศศิประภา  เนตรจินดา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวริสา  เหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณภารัช  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นเมือง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธนัชชา  จำปางาม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงมนัสวี  แก้วแจ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกชพร  สันติวีระการ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธารตา  ปรุงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชญานันท์  วงศ์จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกมลชนก  นิรมล โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายเสาวภาพ  นิลดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพลอยจันท์  ทัพเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุพรรณษา  ประทุมโฉม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงประภาพรรณ  รอดสิน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสพิชญา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณิชนันทน์  วงษ์วิกย์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนุชวรา  คงภู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิชญาดา  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนกร  อินทะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปาณิสรา  มาแม้น โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวายุ  ผิวอ่อนดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสมิตานัน  ใสสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ณ จันทึก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธีรวิชญ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายDid  The โรงเรียนคลองวัดไร่ 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงFederal  Really โรงเรียนคลองวัดไร่ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายปุณณสิน  ปลัดเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงธนันณัฏฐ  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงนฤชล  ถมอรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายจุฬาพงศ์  ทรงคัชชะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงธนัชพร  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงธีรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอภิชญา  ไกรสีกาจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงนัทธมน  อุปฮาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงญาดา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายนิตินันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงจิณณภัชน์  บุญธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายกีรติภาคิน  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายฐากูร  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพรปวีณ์  เอกอมร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงอรุษา  นาใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสโรชา  นันทะชมภู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายเจษฎากร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายศุภณัฐ  พุทธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงกันต์กมล  บุญตุ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงวิภาพร  ปริกเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงธัญรดา  น้ำเงินสกุลมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายรุจิภาส  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายภัทท์ชนน  โจวตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงชญาดา  วิโรจวานิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายธนภัทร  ตลุ่มเครือ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายรัชชานนท์  มาด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายพีรศักดิ์  อินเลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายณัฐนนท์  อินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงมนัสนันท์  เปียมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เรืองฉาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงณัฏฐพร  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงจอมขวัญ  สมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายสิรภัท  สอนตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงชุติมา  เครือษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเจนจิรา  เมฆประดับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายนานาปาณัสม์  จันทร์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายอธิชาติ  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายตุลา  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายจิตรทิวัส  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายภูผา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายธนพล  จันทะคา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายนัฐภูมิ  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงตรีรัตน์  ร่มโพธิ์ธารทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเพชรพฤศา  เหมพิจิตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงสุภัสสร  กันแตง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงภาวิดา  แท่งเงิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีเอี่ยมตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงภัทรวดี  ตรีอินทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงเขมจิรา  สุวรรณทะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงนันท์นภัทร  ก้อนคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอรรัมภา  พรมส้มซ่า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงวริศรา  ศรีจันทร์ฮด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงรสิตา  สร้อยเพชรเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงธนรัตน์  ค้ำจุน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายกบินช  ขันตยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายฑารัตน์  โตบึงกอก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายพงศภัค  รอดพงษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงพรชิตา  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงจิตสุภา  นพณัฐธนากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายพีรพัฒน์  กุ่ยอ่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายศรวัสย์  ธนาสิริวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงนันทวรรณ  ประเวศวรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายณัฐพล  จันทร์พัก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายนฤชยา  ไทยอู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงพิมพ์นารา  โสดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพิชชาภา  เชี่ยววิจิตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงทิฑัมพร  กัลยาณวัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายชนวีร์  ปินทะยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณิชากร  เรืองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกมลฉัตร  เพชรชื่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายชนตน  นิรัติสัยไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายก้องภพ  เลี่ยมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายภาณุพงษ์  สภานันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายวีรภัทร  ปัญญามัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายรัชชานนท์  ภูกองไชย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายภูมินทร์  ริพล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายธนบดี  เสลาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จุ้ยพ่วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  สุวรรณนามัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงจีรภัทร์  ภู่ผะกา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงปิยธิดา  โปตวนิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์ดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศศิ  ทองเจริญศิริกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายกมลวิทย์  เนียมสลุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายสิทธิพล  เพชรปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายสุธี  น้อยใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายธนดล  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปภัสสร  เทียนดำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายธีรภพ  ดอนจิ๋วไพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพัชรชนก  พุ่มอยู่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายไชยกร  พันธ์ชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายธนประเสริฐ  อาดชาวนา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายนรากร  แต้โล่ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงกุลจิรา  วันรักชาติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายกันตพัฒน์  ทวีวิกยการ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายศราวิน  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  จรชื่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายอธิป  กองลาแซ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงสุธันยากร  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 2 (ไม่อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายปราชญ์  หาญพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 2 (ไม่อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงพนิตพร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายรัชชานนท์  พัฒนกุลดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายกษิดิส  พิริยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายภูวิศ  บัวประชุม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณชพล  สุดแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงศุภัชญา  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายณัฐพล  เขียวใจดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุพิชญา  สีขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกัญญพัฒน  แสงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธัญภัค  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงจิรภิญญา  มั่นคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายเมธัส  กันมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอภิสรา  ปานเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงภูริชญา  ปันทะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปุณณภา  สิงห์นนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพัชราภา  มิตรเอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายภาณุวิชญ์  ก๋าแก่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายศิริภพ  พลคะชินทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงฐิติชญา  เหล่าหอม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายปภิณวิช  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสิราวรรณ  รักพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายสิรภพ  วีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงดลณภา  คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงทัศนาวลัย  อ่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นวลอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสิริวัฒนา  โกศัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วุธทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกนกพรรณ  บัวตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายประภวิษณุ์  ธัญญธาดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงรสิตา  บัวกลม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปภังกร  มีเวชสม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปริยากร  วาทะธีระกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปณิธิ  เครือยา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายรัชภาคย์  ปรีชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปูติลดา  ทรัพย์รอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสิริฉาย  ข่มอาวุธ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปรียาภัทร  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  รอดวินิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายเฉลิมราชย์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวนารดี  รอดนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายวธัญญู  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปฎิญญา  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปฐมาวดี  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอศิรา  ศิลาเกษ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุภัชยา  ชลายะนนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสุภัทรธิดา  วงษ์โคคุ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธนพร  เอี่ยมวชิรากุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงปุณณาศา  นาคบุรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธนกฤต  เกิดแพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผงผาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายชนะโชติ  โตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธนเนตร์  ขาวพรต โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายปัณณวัชร์  ผงผาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายวรวิช  จันสดใส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสิรภพ  เดือนขึ้น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวันพฤกษา  กอบกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายโอภาส  เอกอนันตไชย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายณัฐนนท์  ยกตรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายณธีพัฒน์  ตันติจาตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายถีรวัฒน์  กางถิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายภูวิศ  ฟักแฟง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายชลธี  สมเผือก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงดวงกมล  เปรมวัง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายนิธิศ  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปุณยณัฐ  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภัทรพล  สวนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนวลพรรณ  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวันเฉลิม  เซียะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพัสวีร์  ฉัตรเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงจิราพัชร  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัฐชาดา  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายสิรวิชญ์  ตาชะนะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายคณบดี  แปลกอ่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกัญประวีร์  พรมพุ้ย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงศริญญาพัชร์  จิตรสุวัณเณศวร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธนพร  คำรังษี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนลพรรณ  ราชอ่อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจรสจันทร์  รักฉาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อาษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงรัญชนา  เทียมนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกิรณา  ฟักเจริญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ปานสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงมาริษา  รักชอบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงกมนทรรศน์  เหลืองตระกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายศราวุฒิ  สีขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวิศรุตา  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณดลพร  อินหันต์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายวรภพ  อนันต์ธนาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปองคุณ  ฟูน้อง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงเทพญาดา  เทพพา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวันพรรษา  เจ้าเจ็ด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนารีรัตน์  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนภาใจ  แก้วฝ่ายนอก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงขวัญจิรา  ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศศิวรรณ  แย้มทัศน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปิ่นฉัตร  สายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงแพรววนิดา  บุญธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงภัคพิมล  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกันยกร  บุญปลื้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายอภิชาติ  อุดมธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฐวดี  อุ่นอ่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกัญญาเนตร  เรือนช้าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายชวรชิตา  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพีระพัฒน์  มิคะนุช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายวราเมธ  โฉมอุปฮาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงภัทรจาริน  บุญลา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปทิตตา  สืบสายอ่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกัลยกร  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณัฐลลิดา  ชื่นชมพุทธ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงดุษฏี  อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอัจฉริญารัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงชญานิศ  คนไวย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายทัชพงศ์  เกตุมีแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงศุภรดา  อาปะนนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงคฑามาษ  อำนาจศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนราเกตน์  จุลิมาศัสตร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอดิศร  รุ่งเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายจีรบดินทร์  นวลเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงศิริขวัญ  มาตาแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงมณีมณฑ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐญา  เกิดลอย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงภัทรวดี  รังกัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายกิตติมนัส  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงยุคลธร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายสิรดนัย  สุรีรัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายเถลิงศักดิ์  ฉิมสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงอนัญญา  พุฒสุวรรณกล้า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายสินรักษา  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนภัสสรณ์  อ่องเมือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปาลิดา  มีเวชสม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงญาณาภรณ์  เรืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพิชญาภา  สีสังข์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงรักษ์อักษร  สำเร็จงาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงจตุรพิธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงไปรยา  วาทะธีระกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายเจมิน  ลี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพฤกษาศิริ  ฉิมแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงทิพมาศ  จุ้ยมีนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชนกนันท์  หุ่นฉัตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธภัทร  ตันติกิจชาญชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงภวิษย์พร  อินทรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงเกศกานต์ดา  เมฆอับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกีรติญาดา  แสนยศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายรัฐภูมิ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงนิตยา  ศิริมี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจิรานันต์  วรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายวริศ  เวชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เงินแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทรัพย์สุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายพลวัต  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธนากร  เปรมทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวรรณกานต์  อยู่หลาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณัฐวัชร  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสิริธัญญ์  คำสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายสหพล  พาดกลาง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงชนมน  ฉัตรแก้วนภานนท์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พลซา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชนกานต์  บุญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอัครภาส์  สวนเอก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงชาลิสา  หลวงใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงศราลักษณ์  ใจฉลาด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกชพร  ภู่เพียร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายวัชรพล  มากล้ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธนัชพร  สิริจินดาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปวริศา  เพ็ชรแวว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกมลฉัตร  จาดยางโทน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายไรวินท์  อุ่นวันดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวรัทยา  วีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปริชญา  สายทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอธิชา  สุดาสุด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายอัฒพงค์  หล่อวานิชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธีรภัทร  จิตต์รำพึง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายรัฐกานต์  ม่วงสวน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายรออีส  เก่งพานิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภูริชญา  พนมมาศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงรสิตา  สอนตูม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปนัชนรีย์  ยิ้มแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวรวรรณ  กลึงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอลังการ  อภิรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายกิตติพัทธ์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายภาณุพงศ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีประดับ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายศุภกิจ  จันทนะชาติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายศิรวิทย์  นรถี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพีรณัฐ  สุรวัฒน์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายมนต์ธัช  คล้ายแท้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนลินรัตน์  อินเลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงภิรฌา  ฟักศรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงพัชรพร  หาธรรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงชนัษฎา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชัญญา  แก้วลำหัด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกฤตพร  ชัยชุมพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงฐิติกานต์  บัวคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชัญญานุช  น้อยหมอ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงธัญธนพร  จันทร์คุ้ม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายศิวกร  นิยมธรรมนิตย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงศศิวิมล  จีนด้วง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพิมลรัตน์  คุปตะนาวิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กาญจนพรพิเชียร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงศศิธร  บุญมีมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมต๋า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  พุดนาค โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงชนาภา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายพัทธดนย์  จารุรัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกัลยรักษ์  พ่วงหงษ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เงินกลั่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวณัชพร  จุ้ยกลิ่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายพิพัฒน์  มุ้ยจั่น โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพิชญธิดา  พลาบุญพิริยะกูล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธัญพิชชา  สร้อยชื่อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายกนกพล  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพรนัชชา  น้อมมานิจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายรชต  เมืองเปรม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายพชรพล  ใจปันทา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายภูริภาคย์  บัวแดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปริยาภัทร์  นุชท่าโก โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงขวัญข้าว  สงมา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธีรภัทร์  ปานบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงรุจาภา  ชื่นใจชน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงธมนวรรณ  อู่นาท โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงดุจดาวดรุณ  เกล็ดจีน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณภัทร  บางประยงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายภูวี  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายอนันพร  สีแพร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายนัฐพล  สว่างภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงจารุนันต์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพงษ์นรินทร์  ยิ้มแสง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายนันทวัช  ฉันทพานิช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  รอดมณี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายพรรรพร  บุญเนียม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายพรพิพัฒน์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ปาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายสุเมธ  อ่องเกษม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงวิมลรัตน์  นิ่มนงค์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายเจษฎา  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกฤษณา  แก้วหลำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณัฐธิชา  สายเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนิปัทม์  ชำนาญช่าง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายณัฐวัฒน์  เที่ยงธรรมโม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายธราดล  วิภาณุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงโยษิตา  ลักษณะวิเชียร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงภูษณิศา  หงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มชม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงกุณห์กอบรัศมี  อุดมเมธาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  เชื้อคมตา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงวริศรา  ใจห่อ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพัชรนันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายรัชชานนท์  บินทจร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายอภิรักษ์  อ่วมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธนาธร  เพชรานรากร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บูรณะชนอาภา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงศศิภัสสร  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปิยาภัสร์  นาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกนิษฐา  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงชวัลนุช  คงชู โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ทรัพย์โฮ้ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิทยาสิทธิภาคย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายวัชรากร  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงกมลวรรณ  สมบัติทองใบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายภาคภูมิ  มีขำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายสหรัถ  น้อยบัว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกันติยา  น้ำทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แก้วกรี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายพิชิตพงษ์  คล้ายทับทิม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงธมลวรรณ  เลิศบรรลือชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงฐานิดา  พรหมมาโนช โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิวรวนิชย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพาทิศ  ศักดี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงจิราวรรณ  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงนิลารัตน์  เพชรพล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธีรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แช่มเทศ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายกันทรากร  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายกันต์ธกานต์  คงกล่อม โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชนิดาภา  ชุ่มวารี โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายชลรัตน์  เทือกต๊ะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงรติรัตน์  แจ่มเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงเบญญาภา  คงเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงชมพูนุช  พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายพสธร  มูลคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงแก้วตา  ทันจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายณัฐฏดนัย  ศรีสาคร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณกาฬ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายภูนุวัฒน์  บุญเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กหญิงทัศนียพร  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงวิชิตตรา  เทียมแสน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายพีรณัฐ  มีโชค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายณฐ  อ้นอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงกิตติมา  เมฆมงคล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงมานัทญานันท์  ธาดาประภากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงกฤติพร  เหลืองศุภบูลย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายสุพศิน  พรหมวิมานรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายกิตติภพ  เรณุมาร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายวีรภัทร์  ทีสุบิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงศุภสุตา  เปรมประดิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงธันยชนก  ศิวสัตตพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงณฐพร  มีพาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงตะวันฉาย  ชาญวิชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กชายกฤตธัช  สุขใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงอารียา  วรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายกฤติพงษ์  นาสมวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายศุภฤกษ์  วงค์อุปรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงธันย์ชนก  วรรณไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายธีรฏิวัฒษ  ทองเพ็ชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายศิวกร  ศิรินภาพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายพชร  ชัยจิตติประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายพีทวัฒน์  ตรงสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายภูริคุณ  เซี่ยงว่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายธานัท  ธรณ์ธนญา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายกันตพิชญ์  พุ่มโกมล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายวชิรพงศ์  บุญญมัติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงเทียบดาว  แก่นทองหลาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายเอกพล  พยอมหวล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงกรกนก  วัฒนกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายพงศ์ษาณนท์  จันทร์วิลาศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายดุลยุตม์  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงสุชานันท์  แสงรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายถิรวัฒน์  อยู่สำราญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงณัฏฐาพร  รักษ์สัจจ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายธัญวิชญ์  เปียซื่อ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายพงศ์อมร  จิตตเมตตากุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงชัชชา  ชัชยกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายธนทรัพย์  เอ็บมูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายภูธเนศ  นิเวศนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายภูมิ  ตรีพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายณธาร  จูฑะพุทธิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงพัชราภา  เหมบุรุษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงบงกชกร  หินไชยศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายวันโชค  ใช้ทรัพย์สถาพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายณัฐดนัย  ดาบจั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายจิรโชติ  พิมพ์รัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงนราธิป  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายรชต  มั่นจีระ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมภู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายชญานิน  ประทิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงสโรชา  จันทร์รักษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงกัญญาภัค  เทศสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงณัฐนันท์  โสภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายสามหมอก  จอปา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายอิทธิพัทร์  กุมภาพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายตุลวุตติ์  สอนง่ายดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายกันตภณ  มีมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงปาณิสรา  บุษบารติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายภีมภัทร  ปิยพฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายวรัญญู  เอี่ยมฉิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงฌัลลกัณฐ์  สุภลาภ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงศุภวดี  เถื่อนวิถี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายภูมิรพี  วันเพ็ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงเรืองริน  เรืองจุติโพธิ์พาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายฐิติกร  สุ่มทรัพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงชนนิกานต์  พิมพา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายวราธร  บ่อคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายสุวิจักขณ์  ณีศะนันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายธนกฤต  มนะเกษตรธาร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงธัญญ์ณนิตย์  จรูญศักดิ์ชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กชายปาณัท  กิจสนาโยธิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กชายนนท์ปวิธ  ภักดีโต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงกนกพร  เรืองโต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ลิ้มมงคลหิรัญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กชายชวนากร  สมพันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงอรจรีย์  ธีระภูธร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายจิตธนา  พูลอ้น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายคุณานนต์  ครุฑรัมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายธีร์ธวัช  มากระดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กชายภูมิรพี  สุดแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงเพชรดา  อบอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงญาณิศา  บุญประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายวิศรุต  มาตรักชาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายจิณณธรรม  เย็นใจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กชายยศพงศ์  พุ่มโพธิ์งาม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เดชวิวัฒน์ธนกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายธนัชทัพพ์  ทองใบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงรตนกมล  สุขเกษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กชายธนัช  สุขสันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กหญิงพรจิรา  ยอดเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายจิรภัทร  ซึงรุ่งโชติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงธิติรัตน์  แก้วชูเชิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายพริษฐ์  ประทีปเมฆินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายธรรมสรณ์  ไทยนิรันประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงปาลิกา  สีสุกใส โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายพิชาญ์พล  เอียดสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงวรรณอนงค์  จันทร์หอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงกัญชาดา  โชติสินสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนราช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมกล่ำนุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายชานน  ฟักเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายนิรภัฏ  มีขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงศศิพัชร์  อนันตวีรผาสุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พิมพ์มี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายศรวัสย์  ศรีสาคร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงเกสรีญา  เกตุอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายวริทธิ์พล  แสนสิริพัฒนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงปนัชดา  จันทร์โรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงญาณิศา  รุ่งอรุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายณัฐชา  นาคะเมทินีนนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายกรวิชญ์  วัฒนกุลชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายอาณกร  ช้างพินิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงณิชา  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กชายพล  คิดเกื้อการุญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงกัญญภัทร  คร้ามศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายวิชัยดิษฐ์  เอี่ยมโหมด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายธนภัทร  ฉันทวรางค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายจิรณนท์  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กชายฉัตริน  มาแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงแพรพิไล  ปัญญาทิพย์สกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายณัฐนันท์  เสือมั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายรัชพล  อจละนันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงขวัญนรี  งามวิลาศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายอารดา  จรัญรัตนศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กชายภีมพศ  สกุลเมฆา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายภูริณัฐ  สุขนรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงภาสินี  สกุลเมฆา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายกิตติธนา  กองกาญจนาทิพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายกิตติธเนศ  กองกาญจนาทิพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายณภัทร  อินทร์ขาว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงกัลย์สุดา  อั๊วใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงศุภานัน  ตันติจารุกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงปวริศา  จิวะวิทูรกิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กหญิงศุภาพิมพ์  ตันติจารุกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงณัชชา  มวลชู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายกฤตเมธา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงณัชชาพร  คายทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายวัชรพนธ์  พุ่มทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
956 เด็กชายธนกฤต  ถิ่นพังงา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
957 เด็กชายคณพศ  บัวแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
958 เด็กชายเตชินท์  มั่นจีระ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงจารุมัฒน์  ผ่าทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญเอี่ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
961 เด็กชายภวิศวร์  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายรดิศ  พิพัฒสัตยานุวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายชนกันต์  วงษ์นิ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายตนุภัทร  โซ่จินดามณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายภูฟ้า  ไกรยาวุฒิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
966 เด็กชายณปรพนธ์  บำรุงเขต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายวชิราวุธ  ปิ่นสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงสรัสพร  อินดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กหญิงสุพิชชา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงวรรณษา  บุญคา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงปัญจรัสมิ์  ฐิตะพันธ์ุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงพรปวีณ์  พุทธะอรุณพัฒน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงพรธิดา  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงฉันชนก  คงกระจ่าง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงวนัชพร  เกิดไชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงปุญญิสา  สืบสายอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงสิริวิมล  ทองทิพย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงณัฐนันท์  ภูพันสาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงมุกมาดา  ยั่งยืน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงพิจิตรา  แจ่มเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงธนพร  ปิ่นเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงฟาติน  โมลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายวริทธิ์ธร  ทรงกลด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กชายวริศ  รตนแย้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงสุพิชญา  ภู่ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงพิมพ์พัชรา  จันทร์เกิดผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายธนดล  มั่นมาตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายนราเศรษฐ์  ลิ้มอานันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายธรรมธร  รักธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กชายพัชรพล  ตั้งหลักมั่นคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  บุญศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายวรณัฐฒา  สาธุการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงภูริกานต์  บุญบำรุง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายณภัทร  สายทิพย์จันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงญาณิน  สุขสุวรรณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงปุณณดา  บูรณจารุกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายเตชินท์  ตั้งเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายกฤติพงศ์  หงษ์ทองมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายวรวิช  ยิ้มสะบาย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายณัฐพัชร์  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงศิริกัญญา  เขียวนุ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพรจิรา  สุวรรณบาง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พิพัฒน์กำธร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงกานติมาภรณ์  ทองอินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงสุภัคคินี  หาญน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภัณฑ์พิพัฒน์  เหมือนมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงณิชนันท์  ตันวีระพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงพัทธนันท์  โสภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  เอี่ยมศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงจิดาภา  บุตรดีเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงกมัยพร  ดงแก้วมณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงปรียานุช  บุญทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์เกี่ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่เจี่ย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงอัจจิมา  แสงสิงแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงชัญญรัชต์  อัมพรไชยมงคล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงธนิดา  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญาคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงภารดี  เทสินโชติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็ชรคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงรภัทภร  มาอยู่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายณัฐภัทร  ชมโลก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงนรีกานต์  งอกสิงห์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงกัญญาภัทร  กาญจนกิจโสภณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงธนาภา  วชิราศรีสิริกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายวัขรเกียรติ  ขุนณะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงอัสมา  โมลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อบเชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายพีรชาติ  นินเป้า โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงพิชญา  พันธ์กลิ่นแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงณัชภัค  ชัยพิทักษ์สุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงชุดากานต์  ยาวขันแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงชลลดา  ใจดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายภูรินทร์  สุขใย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงนงนภัส  มีเงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงญาณิศา  มีเงิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงธัญรดา  คุ้มม่วง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ยิ่งยง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มาลี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงลัทธวรรณ  แสดพรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงจิรัชยา  ทรัพย์ทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายกิตติพัฒน์  แข็งขยัน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงปวธิดา  ศิริโภคา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอาระดา  บุญคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิราภรณ์พันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายญาณพัฒน์  จวงเจิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  ผาดนรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สังเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจวีระวัฒนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายพีรณัฐ  บุญมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงศศธร  แก้วสูงเนิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายสหัสณัฐ  ศรีธนชาติพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายวชิรวิทย์  วรวุฒิเวคิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายบุริธรรม์  ครุธน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงปาณิสรา  บุญมีจิว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงนิรัชพร  สักแกแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายหัสพงศ์  โซ่จินดามณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายพฤฒินันท์  ทองสุก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มากพิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายภาคิน  สอนเพ็ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายอุดมทรัพย์  ธาราทรัพย์ศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายพีรวิชญ์  สู่ทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายรัฐนันท์  สุวรรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปวีณกร  ศรีปาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงพรสินี  คงบัว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายกิตติพัฒน์  เผ่าพันดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายพงศกร  ไข่ทา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายญาณวุฒิ  กัลยา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายนนทฉัตร  คงเนตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงกิตตินันท์  สีชมพล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงตันเจียเจีย  แซ่ตัน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ฉิมแบน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายณัฐดนย์  จงแจ่ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์คา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงณฐริตา  คล้ายท่าโรง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงธิรดา  ทองเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนภัสชล  ตะนะวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายธนกฤต  เปล่งขำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายเกียรติชัย  หนองหลวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงสุวนันท์  เกียรติธนรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายอภิรักษ์  ศิริมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงพัทนันทน์  เกตุยอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายจิรวิทย์  แสนจอมแปง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงธนัญชนก  นากอก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงนลินอร  เส็งประสาร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงธนาภรณ์  คุณนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงชนากานต์  จินดามณี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายพลภัทร  ดะรงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงณภัสวรรณ  สิทธินนท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจจู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกนกรัชต์  ก้อนแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แก้วสังข์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายธนภัทร  อุประ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงนกัญยวรรณ  เลิศจารุอนันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันทร์ศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายณัฐดนัย  อิ่มผักแว่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายจตุรภัทร  แบบวาณิช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงเพียงฝัน  นันทกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายกฤษฎา  สมโภชน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงนลินพร  บุญเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายกันตพัฒน์  เทพนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงพนิตตา  ฤทธิเมธีกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงชมพูนุช  กองขันธ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายสุระยศ  กัณฑะวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายเจตน์  สุธงษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายพงศพัศ  มั่นนาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายนวัต  นิลสนธิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงจิณห์นิภา  แก่นณรงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณัฐวิภา  ยิ้มดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายอารอน  ชาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายปัทมากร  สุขนรินทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายสิรภพ  เม่นแต้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายตฤน  ฝังสิมมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายณรงค์วิทย์  สายคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายรชต  แสงไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายนครินทร์  ศิวิลัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พอค้ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายสาริทธิ์  ชูช่วย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์เจริญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายกฤตานนท์  จงกล้าหาญ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงณัฐพิมล  โกศัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายดนัยนันท์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงกฤตินา  เครือกนก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงพิชามญ  สวัสดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายโฆษิต  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายสถิตคุณ  แหลมหลวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายกฤศ  สถิตพนาวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายภูมิภัทร  หนูทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงลักษิกา  สิงหะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงณัฐรินันท์  จันทร์เทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงแพรววนิต  หอมหวาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขันตี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงฐิติชญา  จินดาพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงสุชญา  เพ็ญศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงวิริยา  ปิงเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายธณนนทน์  ธะนะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์บรรจง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสิราลักษณ์  เนียมนก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงณชนาถ  รัตนพิเชฐกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงธัญญธร  กิจธีระวุฒิวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงพนิตตา  แก้วสูงเนิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายพีรกานต์  จันทร์เกิดผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงญาณิดา  สุขเกษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงชลธิชา  พุทธวงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายกันต์พงษ์  อัศวธรรมคุปต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายพิชชาธร  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงกัญญณัฐฎ์  หาสาตร์สิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญชัชวาลวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายชาคริต  พัฒนคูหะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงสุภานันท์  เสือมั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายบุญยกร  ศิริเรืองวัฒนา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายนนทพัทธ์  เชาวน์วรนันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงปวรพร  นิยมถิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงนภัสสร  เพ็งสกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายตะวัน  บุตรดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงภูริตา  พยมโพธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายกอปรวิทย์  กรมน้อย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงสุพัชญาณ์  แซ่ด่าน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปวันรัตน์  เกตน์ธีรโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงมนิษา  ระเวง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายจิรพงศ์  ดีอ่ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายภาณุพงศ์  ฤทธิ์มั่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงนงนาถ  ขวัญกิจสาธรกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสมเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แจ้งมุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธีวัช  บุญวิรัตน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงกัญญาวัชร  แจ้งมุข โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายพศิน  วิลาสินี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายภาธร  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงวรินทร  เจนชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงวรรณิดา  ทับหุ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายชัยณรงค์  แจ่มดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายรัฐสิทธิ์  สีสุกไฮ้ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายอุสุวศิน  จิตระออน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงญาณกร  เจียมเกตุ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ก้อนคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงฐิติพร  ไตรพรมมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงสกลวลี  ทรัพย์ถนอม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงฑิฆัมพา  นิยมสำรวจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงกุลสตรี  เอี่ยมคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนันทัชพร  ระดมทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงกาญจนิกา  กันเกิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายคเณศ  โพล้งมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายนันทวัฒน์  พรมเสือ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงเมษินี  เชิดชู โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงบุณณดา  มาครอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงสุภาวดี  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงโชตินา  ขวัญเมือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายชายชล  ใจน้ำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายไตรทศ  กลิ่นนาค โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงอริยา  รัตนวราภรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงโยษิตา  วสุขจรยศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงมนัสนันท์  สหัสเตโช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงจิณัฐตา  เขาทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายภูดนัย  ยอดบุรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงชวัลพัชร  บางสาลี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพรพิมล  อินเเหล็ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงพรไพลิน  สาธุการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงเนติมา  อัศวสัมฤทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงพริมา  แพรขาว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จันทร์บรรจง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่างบุญตา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายหัสกร  ทองคำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงสิริฑาภรณ์  ม่วงเพชร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงสิริวรรณกานต์  สุวรรณทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายวชิรวิทย์  เทียวพานิช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงอรุณชนก  อรุณศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สงวนสิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงพิชญาภา  สมยาโรน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จัดกสิการชูพร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงโยษิตา  แตงแสงจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงกฤตพร  วงค์สะทำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายกันตภณ  ผ่องศิร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงนิสรีน  เก่งพานิช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายพิชญางกูร  ขำปลอด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ณ สงขลา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงสิริกานต์ดา  สามิตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยาทา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายจิณนวัชร์  กุลคง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงสุพิชญา  บัวอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงธัญสิริ  หุ่นตระกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายอชิระพัช  ชัยวัง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายศุภณัฐ  เอกวิศิษฏ์ชัยกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงกชพร  ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงสุวรรณษา  หุมอาจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงมนพัทธ์  คำสี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงนันทฉัตร  จันทร์ดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายกิตติธัช  กลิ่นปาน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงนงนพร  ทองทา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายสุรพงษ์  เข็มทอง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายสิรภพ  พ่วงพร้อม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงอิสห์ยาพร  ศรีอุ่นดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วลบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายธนวินท์  วงศ์ครุฑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายรชต  ลิมปะพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงอนัญญา  สุชาติธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายภควัท  เรขะรุจิ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิริมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงพิชชาพร  ประถมบุตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงพิชญาสินี  อัครสุภาเศรษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายปีมงคล  บุญกำเหนิด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงจณิสตา  ทองแบบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงปณิตา  อินทอำภา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณิฌา  ภักดิ์ประไพ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทะคุณ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปาลิดา  คนใหญ่ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายศุภวิชญ์  ปานทับทิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงศิริกัลยา  เลิศธรรมชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงธนัญญา  เลิศนิบุนะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงบุญญาพร  คำเหลือง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายปคุณ  ชัยรัตนศักดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายรามิล  แซ่ลิ้ม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงวรัญญา  ยุพา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายธนทัต  นันทศักดิ์พรชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธนภัทร  ดิฐษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายณฐฏ  ผดุงนึก โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขเสริม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงสินาวรรณ์  วรกุลวรรธนะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงจณิสตา  อมรวิภาดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงพชรพร  พรมมาตร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายศุภกร  ถิ่นพังงา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จั่นผ่อง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายชวนากรณ์  จอนพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงรัตนาภร  ถาวร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงชญาณิศา  เปียมี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายวรภพ  รักษ์ขจีกุล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายธีรภัทร  สังข์เที้ยม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายศักย์ศรณ์  แย้มธูป โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายสรชา  งามสงวน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายปิติกร  จึงสำเร็จการ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายพงศ์กรณ์  แสงศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายธีรทัศน์  ทิมไทย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายธีรภัทร  รัตนจินดา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายชิษณุพงศ์  สิงห์กลิ่น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายพงศธร  จันทรา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายณัชชนม์  เสาวกูล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายศุภฤกษ์  ครุธวิเศษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงอนัญญา  ช้างพินิจ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงพชิรา  จิตต์ธรรม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไกรพัฒนพงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงรมิดา  แสงไสย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงอภิสมา  จันทร์เทศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพิมพ์ณิดา  ยศวชิระโรจน์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงฐิญาดา  มณีศรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงวิมลนาฏ  เดชณรงค์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงธิราพร  ยอดยิ่ง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงพาขวัญ  จันทร์ประทีป โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงศิริกาญจน์  หวังตระกูลดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงรมิดา  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงธนัชพร  สุวราพัฒนาภรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงสันธิลา  บุญนะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายธนาคาร  มงคล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงนวพร  เพชรนิตย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายภาคิน  คงคา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงวราห์รัตน์  สำรวล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์อนันต์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คุ้มญาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงณิชาภัทร  โฆษิตคณิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายพงศกร  ลิ่มผาติ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายภวดล  โลหะกฤษณะ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายวงศกร  มาโพธิ์ชัย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงวรัตตรา  ทวิทิชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีสุดสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ชะรุมรัมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายธฤต  นามวงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายธนาพล  จันทร์คีรี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายภูมิรพี  จักรกรณ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายชินพันธ์  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายรชต  ศักรนันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายปิยณัฐ  แก้วเกษ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงณัฏฐธิญา  แสนผ่องจับ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฏชนน  กมขุนทด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงนุชวรา  คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงแก้ว โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอี่ยมฉิม โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงศีรภัสสร  โฉมทรัพย์เย็น โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายปัณณธร  กิติศิริ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายวสุรัตน์  ตรัยศิลานันท์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญผล โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายปภังกร  ทองมา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายปัณณวิชญ์  เรืองรัมย์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัจยุตโภคิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงขวัญข้าว  แข็งขยัน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายรัชพล  หอมสะอาด โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายธิษณัช  ปิยเธียรสวัสดิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงกชภรณ์  ประสิทธิ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงรวีรัตน์  ภาริดีพิสิษฐ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงฐิติมา  สดุดี โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงธนพร  บุญจันทร์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายชวนภ  ศรีระพงษ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงอชิรญา  ชูหลำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายพิชญะ  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายกฤติเดช  สนธิเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงฐานะมาศ  ศรีไชยเจริญวงศ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองทัศน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1343 เด็กชายกันตินันท์  บุญนวล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กชายเปรม  พงษ์เจริญ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1346 เด็กชายภาม  พัดเกตุ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กชายสุรพัศ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงปรีรชญา  ฉายประสาท โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กชายอชิตะ  สติใหม่ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงธาริณี  หวังตระกูลดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1351 เด็กชายธีรภัทร  วันจิ๋ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นาคยิ้ม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กชายธนกฤต  มาศรี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กชายบวรเดช  ชินประภาพ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายกนกพล  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงปวีณ์กร  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กชายกิตติศักดิ์  รอทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กชายชยณัฏฐ์  จรรยา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงวันใส  โสมณวัตร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงนิรชร  บุญนวล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์เจริญ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงอชิรวิตา  คงหุ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มากร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงแพรวา  ห้องมา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงญาดาพัฒน์  พัฒนทวีสินสกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงธนพร  ฝาระมี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงรุจิดาภา  ศุกลรัตน์มณีกร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงธีริศรา  แสงรัตน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงนภัสชญา  จิระธนเกียรติ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงศิรภา  วชิราศรีศิริกุล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงนันท์ธนาภา  ดีแจ้ง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายพัทธนันท์  สุดแสง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจูม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงกฤชญา  เงินเส็ง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงอัคริมา  เพ็งขำ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายสุรพัศ  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายเปรม  ไทยโกษา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายณัทพงษ  ปั้นคุ่ย โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงโซเนีย  บุญลาภ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงณิชาภัทธ  แจ๊ดล้อม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายศิรัสพล  ตาวงศ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงณิชนันท์  ดาวดึงษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงประสิฏา  มาตุรงค์พิทักษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วสระแสน โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงไอรินทร์  โภคินดิษฐวัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายกฤตภาส  ศักดิ์พงศธร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายวรเดช  มั่งมี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายธีรัชภูมิ  งามวิลาศ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายธนวิชญ์  ปิ่นเกตุ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายกรินทร์  บุญด้วง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายธัชชัย  แสงธาราทิพย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายสิริโชค  บุตรดา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแพร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายณภัทร  ศรีรพีพัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงภณพิสา  ชัยแก้ว โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงตรองขวัญ  วิชัย โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงธัญนันท์  ดาวดึงษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตั้งสำฤทธิ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายภูมินทร์  จันทรวงศ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงบัวชมพู  ค้อมทอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงชุติรดา  หลวงศรีราษฎร์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงกนกพันธ์  โตตระกูลพิทักษ์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงวรรณรัตน์  พูลพุฒ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายพัสกร  สามารถ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงฑิมพิกา  โค้นลิ้น โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงนันทิศา  รักษาศิลป์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงลลิตา  อารีวงค์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายพุทธาทิจจ์  กลั่นกลิ่น โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงอาทิตยา  บทมาตย์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายสรอรรถ  นิ่มบัว โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงกรนันท์  อำนวยสวัสดี โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงสุนิสา  อ่องใจงาม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงชนิษฐา  วัฒนะ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงอาทิมา  บุญเรือง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงวิภาวดี  สุขธรรม โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญรักษา โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงสิริรัตน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงณภัทร  พูลสนอง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงนลินทิพย์  เมธาภัทร โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงพรปวีณ์  คำเที่ยง โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  แก่นท่าตาล โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายปุณณวิช  พรมชิต โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กชายศุภากร  หินเธาว์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายณัฐชนน  มระกรณ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กชายติณณภพ  สิงห์คำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กชายพัฒนัสศักดิ์  สุขนรินทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายภูดิศ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กชายปาลณุวัฒน์  ก้อนอินธนานันท์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กชายชัยณรงค์  วงค์บุรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1431 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีขวานทอง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงพรรณนิภา  โรจนนิติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงมณฑกานต์  คงเกษม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1435 เด็กชายณ วัตร  ศิริสมษ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงโยษิตา  นพมาก โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1437 เด็กชายกษิดิ์พัทธ  สิงห์วี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กชายอัครวินท์  ภู่เรือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงพรวจนา  ทับทิม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงปัญญาพร  เอี่ยมกาย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสืบ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงญาตาวี  ภิมุขตรานนท์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงนพรดา  เหลือแย้ม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กชายภูวเดช  หอวรรณภากร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1445 เด็กชายชวพล  อัมรินทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1446 เด็กชายญานเทพ  นิ่มปากน้ำ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงอภิชญา  แสงแก้ว โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กชายณัฏฐรชัย  วันพุทธ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กชายจุฑาภัทร์  สอนอ่อน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กหญิงพิชญา  ช. สุธาพันธ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แดง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กชายวรพงษ์  ไชยเวช โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงวราลี  วิจิตรปัญญา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายปุญญาพัฒน์  เอี่ยมกาย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายปรมิทธิกร  ศรีปา โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายณัฐธนพล  อยู่สุภาพ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายธนาพล  สำราญ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายกฤตยชญ์  วาทมธุรส โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายนิภัทร์  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายพงศภัค  บุญใหญ่ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สนสุรัตน์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงรชดา  มาริตแตง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงอัยรฎา  สืบคล้าย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงณัฐณิช  เขตสมัคร โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองแย้ม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงพิมลรัตน์  รัตนะเอี่ยม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงลัทธพรรณ  แก่นจันทร์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงจิราภา  ด้วงน้อย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงเปรมปรีดิ์ดา  พัญพิสิษฐ์โชติ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงสิรินารถ  ขาวสุวรรณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แรมเมือง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายซากุระ  ชิบาฮาร่า โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงธิษณามดี  วรรณฤกษ์งาม โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รอดพ่าย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงฮันน่า  เมรี โอเวน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงภรภัทร  เลิศสัมพันธ์สุข โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายชินาธิป  สุวัฒนะโสภณ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงอาทิตยา  ราบรื่น โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงสิริภัทร  ชินประภพ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงภัทรียา  หล้าแหล่ง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญกิจวัฒนกุล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงนันทนัช  วิเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงพสชนัน  ยิ้มแสง โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงฮันเนลี  อาราเนต้า การิน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงฐิราวรรณ  ยิ้มละมัย โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายนัดตพล  คำไพเราะ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายศรัณยพงค์  ล้ิมตระกูล โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายศุภกร  ภักดีวรการชนะ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงนภสร  ผลเกิด โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงสุวิชญา  บัวเกตุ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายคุณานนต์  พจนานุวัตร โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายฐานัตถ์  โลหิตนาวี โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงวีนัส  ชินตาปัญญากุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กชายปัณณพัชน์  เบ็ญจรัตน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายธรรศ  ธัมมิกานนท์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กชายภูมิตะวัน  ประสิทธิ์เขตกิจ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กชายอัคคเดช  อรุณศรี โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงวิจิตราภรณ์  วิมุกตานนท์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงแพรพัดชา  เมฆเมฆา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กชายกันตินันท์  แพงแก้ว โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กชายป้อมบุญ  ป้อมบุญมี โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงธันยชนก  เดชกำจรกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กชายทีปกร  โกษาจันทร์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กชายปรมารถ  มากลิ่น โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กชายทีปกร  ประสมทอง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1509 เด็กชายพนรัตน์  มงคลไตรภพ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงจิดาภา  ฤทธิเดชชัยพร โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงวิชญาพร  ปาลาศ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กชายศาศวัต  ไพรอุดม โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กชายชินาธิป  พรรณเชษฐ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงอรรัมภา  วุ่นฟัก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายอิทธิพล  แซ่เล้า โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงภัทรวดี  ม่วงสิมมา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายปัณณธร  ตันประเสริฐ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายทินภัทร  รอดซุง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงอารีญา  อินทรวิเชียร โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายนพโรจน์  ประเสริฐธนโภคิน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายปารมี  มากลิ่น โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กหญิงพิมพ์วรา  ขันธิกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงศุภามาศ  พฤกษาศิลป์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายธีร์ปกรณ์  จิราวัฒนอนันต์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงทวิตียา  เขียวมิ่งขวัญ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายอมร  ปัญญาสันติสุข โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายอนุศิษฏ์  พลส่ง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายศิวกร  วิเศษสุวรรณ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงพีรชยา  สำรวยรื่น โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายธีรภัทร  เจริญชัยกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงชนพรรณ  พนาอุดมสิน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงจิตตรามาศ  ยิ่งจรัสแสง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงพิชญ์ฌานุตฆ์  เพ็ชร์แหน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายภาณุพงศ์  ธีระเดชพิทักษ์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายดิษยภูมิ  สำรวยรื่น โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงญาดา  แถวอุทุม โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายอนุกูล  กาฟัก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายณัฐศิษฎ์  บำรุงไทย โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายสุวรรณ  กรกีรติ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายพชรพล  ตาริยะ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงพราวรวี  วัฒนศิริ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงธมนวรรณ  สังฆะหะคุณ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงสมิตา  บุญเกิด โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงบุญญพร  เทพบัณฑิต โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงรชยา  สุขจินดา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายทศพล  เคาไวยกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สีหราช โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายชยพัทธ์  จันทร์ดุ้ง โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงศิริลดา  พฤกษาศิลป์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายพัทธดนย์  ดิษฐ์แก้ว โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงปรียากร  วุ่นฟัก โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายชานุวัฒน์  ดำสนิท โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงกันธิชา  นนทลีพิพัฒน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายศิดล  นิธิปัญญา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงดลชนก  จันทร์เปรม โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงวรวรรณ  นภาวรรณ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงโมทนา  พลซา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงนภัสสร  สิริลิ้มสกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงธนัชชา  เตชรัตน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงเมธาวี  แรมเซ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงภัสส์ศา  โทจำปา โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงณภัทร  สกุลอ่ำ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่มทรัพย์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงชนาภัทร  เรือนก้อน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายวรพล  เมฆพัฒน์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายพีร์  พฤฒิสุขนิรันดร์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายชุติพงศ์  พงศ์วรางกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายอัครเรศ  เลิศขจรสิน โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายอสโม  ทองช่วง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กชายปริวัฒสน์  คงพ่วง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กชายอัครพล  นวลสำลี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กชายพงศกร  ทองจำรูญ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กชายอดิเทพ  ฤทธิ์ชาวนา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กชายอชิระ  เหลือบแล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงจีรภา  เสาแสง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงกฤศญารัตน์  รื่นถวิล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงปุณยาพร  พุทธน้อย โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงณัฐชานันท์  บุญแท้ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงกรวิภา  ศรีสุข โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แซ่ลอ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปั้นฉาย โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงกนกพรรณ  เรืองมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1583 นายอริญญา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงนิสากร  บูรณพันธ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายสรยุทธ  พงษ์สุทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กชายสตางค์  คำสวน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กชายเมธพนธ์  มอญชื่น โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กชายณัฐพัส  ฝั้นฝ้อ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงแพรวา  ขาลสมดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1590 เด็กชายศุภกร  กลิ่นทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กชายจิรภัทร  คำเป็ก โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1592 เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1593 เด็กชายอรรถวุฒิ  เงินลาด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงแพรวา  เปล่งผิว โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.4 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงอัจฉรา  กันฟอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้วสีโท โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1597 เด็กชายเดชจามร  เรือนแก้ว โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กชายกิตติกร  นาคสิริ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงรัตติยากร  สุขได้พึ่ง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กชายอนุชา  แก้วคำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงพรชนก  ศรีโอสถ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงธารณ์กมล  เมฆแจ้ง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงปพิชญา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฉิมปรางค์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงพัชรณิชา  น้อยมณี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กชายชลวัฒน์  กระทู้ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กชายธนกร  บินยูซบ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงอรอุมา  มั่นฤทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กชายธนภัทร  ตรงต่อกิจ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กชายจีรทีปต์  แสงจันทรา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กชายกวินทรา  ภูมิประเทศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กชายชัยภัทร  รุ่งแจ้ง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงชัญญานุช  โสภนางกูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงกรชนก  สังข์สุวรรณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงณัฐมล  นันท์เกิด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงศิรินทิพย์  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงนิศรา  สายเปลี่ยน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กชายยศพันธ์  มะนาวหวาน โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงเบญจพร  สังข์ทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กชายจิรวัฒน์  ฉิมดอนทอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงชนานันท์  แซ่เฮา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  นุเครือ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงวีรวรรณ  มั่นนุช โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กชายภูวรินทร์  วงษ์สกุล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงสัณห์สินี  คงเนตร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กชายอภิลักษณ์  หวังมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กชายกัณฐพัทธ์  ธีรธนพงศ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กชายรพีภัทร  สุ่มรอด โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงณีรนุช  สิงห์โตทรัพย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กชายก้องเกียรติ  จันทร์แก้ว โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงสิรินันท์  ภู่อ่ำ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงวิลาสินี  เพ็งละมูล โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายกฤษฎา  ประกอบเสียง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงยี่หวา  เนียมน้ำเพ็ชร โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงดลพร  ศรีวงษา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิมพิลา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงชนาภา  โฉมแดง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบูรณ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงวรรณภัสสร  ต่ายชาวนา โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงอรวรา  ใจหล้า โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายวิวรรธน์  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายธนวัฒน์  พลพักตร์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงดาราวดี  บัวกลอย โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายธราดล  ขำเฟื่อง โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายรัชภูมิ  คชพงศ์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงสรัลพร  สุขเต็มดี โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายอมเรศ  ชัยรุ่งปัญญา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงอฐิติยา  เอกสิทธิโชค โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายศิลา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายก้องภพ  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงจริญญากร  จันทวรรณกูร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงพัชริดา  ทองมา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายพระยา  วะยาคำ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายศรัญวิชญ์  จันทรมิล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตุดี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงพาเพลิน  แซ่กัง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 นางสาวญาณิศา  จันทรมิล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 นายวิภพ  ปัญญาทิพย์สกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายดิษฐ์ชพล  พลายชุม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงปูริดา  โมราสุข โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กชายธีร์ธวัช  บุษบารติ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงพัชรมัย  จำเนียร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงวลัยกร  ศรีบุรี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงเมวารินทร์  สักขะกิจ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายปัณณวิชญ์  โล่ห์เลขา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายสัณหณัฐ  ขุนแผน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงภูริชญา  เพ็ชรผึ้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงณัฏฐ์ธมนวรรณ  กัญญาประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงพรนภัส  คล้ายแสง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กชายต้องบุญ  ภู่สุวรรณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงภณภัสส์  ทรัพย์เจริญพันธ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงธัญชนก  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงนภัสสร  กันอ่อง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เกษรวิเศษกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงศรัญญา  เลิศชัยธนรักษ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงสุชานาฎ  เพ็ชรผึ้ง โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงวรดา  จิตวัฒนากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงนลัทพรรณ  ผลจันทร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญเครือชู โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงณัฐภัทร  ยศพิมพ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1681 นางสาวณิชา  เห็นแสงวิไล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1682 นายณัฏฐกิตติ์  ดอนชาไพร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กชายพสธร  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1684 นายปาณัท  สีเข้ม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1685 นางสาวนภิสา  ไป๋งาม โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงณฐภร  วณิชชากร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงกันต์กมล  พงษ์พูล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงชนิกาญจน์  กัญญาประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงสิริมณี  แสนเสมอ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงเขมินทรา  บูรณจารุกร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงคนธรส  ปทุมวรรณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงกานต์สิรี  สิริเจริญกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กชายธนภัทร  โชควรกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กชายธีรภัทร  รมณีย์พิกุล โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงชนัญดา  กสิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กชายชวินธร  เก่งระดมกิจ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กชายธนธรณ์  รุ่งศรีวัฒนา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กชายศิรวิชญ์  ปิยพฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูววัฒนาเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กชายฐณะวัฒน์  นาคมอญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงจารุพิชญา  เกิดผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงชีวาพร  อ้นชาวนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงธิวาภรณ์  อุทธิยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1704 เด็กหญิงปวริศา  สิงห์พรหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1705 เด็กชายประณพ  ภิราญคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงพชรกร  เสนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงวรวลัญช์  ระโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงกฤตพร  ชามพูนท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงชลาวลัย  เครือวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1711 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พระนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
1712 เด็กหญิงสุภัคทรภรณ์  คนเที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กชายกฤชนนท์  ห่านสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กชายธนวัฒน์  โตมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1717 เด็กชายธีรภัทร  ศรีมาลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงทยา  แซ่กัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงธมนวรรณ  กระบาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงขวัญด้าย  จันทร์เปล่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตรีอินทร์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงเตชินี  รสพล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1723 เด็กชายกณิศพิพัธน์  ขวัญเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1724 เด็กชายกฤติน  บูรณโชคไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1725 เด็กชายชัชชัย  โพธิ์อ่ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1726 เด็กชายรังสิโรจน์  กุลเพชรจิระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กชายสพล  ชินรักษ์บำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1728 เด็กชายธัชธร  ตั้งนพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1729 เด็กชายจริภัทร  ปิ่นสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กชายชลปกร  ไผ่งาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1731 เด็กชายปรีดี  พาหิระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1732 เด็กชายชลภัญญ์  ขำสินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กชายธิปก  สหัสเตโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กชายปฐมภพ  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กชายพิชาพงศ์  ติดเทียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กชายปภาวิน  ท่าโพธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กชายปวีณวัจน์  คชหิรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กชายปัญญา  อินทสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กชายรณกร  บุตรเจริญไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1740 เด็กชายรัฏฐ์รพี  จิรโชติรัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กชายศุภณัฎฐ์  ตรีสุคนธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงกฤษพัชร  ทองไสย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงกัลยกร  สุขนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์ปาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงชัญญาภัค  พุ่มเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงฌานิศา  ภู่ตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุตสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงฉัทชนัน  โหระเวช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงธัญภัค  ขลัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงนวพรรณ์  กิจโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงปิยาพัชร  ดำสะดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงพัชริสา  เกตุจ้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงณญาดา  เหลืองทองนารา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  เตชาวัฒนภัทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงธรัสพร  เตียมคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงภัทรวดี  ฉิมเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงภูชิดา  ทองเป็นทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงสิริยากร  สาพิมราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงสุภาวิตา  หร่ายวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงธัญชนก  มณีท่าโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายญาณชนะ  ชมภูศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายณัฏฐ์  นวมเฟื่อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงบุญญาวรรณ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายธวัชชัย  นนท์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายนวภพ  วัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงพัชริญา  บูรณะชนอาภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายปารเมศ  เพชรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายพงษมกร  พิษณุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงพิชาภพ  คำดวงศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงกฤตวรรณ  บุญเปี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กชายภคิน  เรืองขำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กชายภูรี  คัมภีรพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายเมธวิญญ์  ศรีโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายวชิรวิทย์  หร่ายวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายวราเมธ  ใจหวาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายวีรภัทร  ทรงรุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงภรัณยู  พูลนิ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงธีรกานต์  แดงแสงสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงปวริศา  ปานชาวนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงกัญจน์กมล  ธูปมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงกันตาพิชญ์  ปัญญานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงชีวาภร  สุทัศน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงวิลาสินี  มหิพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงอลิษา  เอลิเซีย คลิงง์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงนภัชสภร  พานตะโก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงอักขรภรณ์  เอกวิลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1791 เด็กชายกรธวัช  กลั่นดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายกฤตนัย  ปิ่นสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงนลินนิภา  ภารกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กชายกิตติภูมิ  จารุชวลิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายชยธร  ชุนพงษ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายชยพล  ชุนพงษ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายกิตติพิชญ์  เมฆอรุณกมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1798 เด็กชายชินดนัย  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายฐิติวัฒน์  สูงขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1800 เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  สุโภภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1801 เด็กชายธนวิชญ์  อมรวิริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1802 เด็กชายนวพรรษ  ไผ่งาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายปัณณทัต  หยวกยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายรมยกร  ประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายรัฐพล  ตรียวรางพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายวิวิธชัย  ธรรมาธิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงปาณิศา  นุชท่าโพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายปองคุณ  ไชยาเผือก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายจิรัฏฐ์  เดชพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงภูษณิศา  บุญเปี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงลลนา  จันน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงสุชัญญา  นันทะสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงสุพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงอรุโณชา  จีนท่าจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายกันทรากร  มิตสานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายจิรัฎฐ์  อินชำนาญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายโชกุน  นวพงศ์กีรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายธนวิชญ์  กันภัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายธรรมนาถ  อาสนาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายธีรดนย์  เทียนดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายนทีกานต์  เลิกสายเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายปภังกร  สุขแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายปิยะบุตร  สุวรรณสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายภัคพล  โท้เพชร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายวิศวชิต  โชติยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงญาณภัทร  วิชาพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงณัฐคณินทร์  เรืองประยูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงภูฟ้า  ศุภกิจเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงมายูมิ  โอกาวา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตั้งนพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงปภาวี  เชื้อปรางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงมุกชมพู  สุ่มเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงปรัชญวรรณ  ทองบู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงพิรญาณ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงศุภกานต์  ธนเกียรติสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงภีมพรดา  บุญดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงอภิสรา  ศิริวัฒนไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงอารียา  ทิมโต้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงไอศวรรยา  ดุษฎีธัญกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายณชพล  รักพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายณัฐภัทร  นกคล้าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายธนกฤต  นิ่มนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายธนกาญจน์  ศรีนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงวิรากานต์  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงวันวิสา  ขุนสุริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กชายธิติพรรค์ อินดีโก้  วงศ์กังแห โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงปาณัสกร  จันทะวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กชายปรเมษฐ์  ชมภู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กชายปริพนธ์  ยอดจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กชายภัคพล  เหลืองทองนารา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายยศกร  ลิ้มศรีประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงสราสินี  จระมาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงอภิชญา  หมีเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขนาบแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายรชตะ  ขวัญเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงอลิสา  คชพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงญาณิน  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายสุภโชค  มีนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงณิชาภัทร  ช่างพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายเสกข์  แหสมุทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงธนัญญา  อมรวิริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายอภิวิชญ์  พงษ์เพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงบัญฑิตา  ตินะมาตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงบุณยวีร์  หงส์ลำพอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายอรรฆพร  อมดวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายกันตพงศ์  นาสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงภูอธินาถ  เชนรัชชสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงลลิตา  วรรณทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงสิรีธร  สืบสายอ่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงสุชญา  สุขนาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายชานนท์  นาคอริยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงอริสา  รักษาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายชิติพันธ์  กุลพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายกิตติมศักดิ์  แจ่มสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายธนภัทร  เสือเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายคุณานนท์  ตรียะวรางพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายปรีเชษฐ์  สุภาพจิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายพีรธัช  ขวัญสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายชัยปกรณ์  ธีระกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายปวิช  เหนียมพ่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายชินเดช  อินทร์นเรศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายธนภัทร  แก้วมีศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายปัณณ์  ศรีเมืองวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายพงษ์พัฒน์  พุฒิกานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายบุรัสกร  แสนวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายปฏิภัทร์  คำนิ่มนวล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายพลเชฏฐ์  วัชรธนากรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายภาณุพงศ์  คำสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กชายปรินทร์  ปัทมสิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กชายชนาธิป  อิ่มวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กชายเมธวัฒน์  จันทรนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กชายรัฐฤทธิ์  ม่วงยิ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายพิเชษฐ  โตสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีทองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายพิริยากร  พงศกรทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายภูมิ์วา  พงษ์พุก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายเหนือฟ้า  ยิ่งจรัสแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายอภิมงคล  ธงสิบเจ็ด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายรัชพล  ธานินทร์วิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้อยจอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายธนภัทร  ศรีกูลกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงปภัสสร  หิรัญอุดลวิทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชาวงค์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1 ป.5 คณิตประถม
1906 เด็กชายศิริมงคล  บุตรโชติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1907 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองเอม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1 ป.6 คณิตประถม
1908 เด็กชายชนม์ชนก  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม
1909 เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 1 ป.4 คณิตประถม