รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายบูรณิน  บุญโยประการ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพชรมนฑ์  โป๋ชัน โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไทยปิยะ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายวีรานันท์  เหมรุ่งโรจน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายนพณัฐ  รัตนปริญญานนท์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายเจษฎา  เต็มศิริรัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายสุรพงษ์  แดงทองดี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรภัทร  พิพัฒน์บุณยารัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภกฤต  ใต้กิ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายพลพล  มาตยาคุณ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายนราวิชญ์  ธีรสรรเพชญ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกนธี  อภิสิทธิ์วิทยา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัชรพร  อินทร์วารี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปริชญา  ชมศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายคณาธิป  ศรีมงคล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรกฤตณ์  จ้อยสุดใจ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชุติมา  หงษ์เจริญไทย โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายธันญวัฒน์  ชุนศิริทรัพย์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธันวรัตน์  ชุนศิริทรัพย์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายอนาวิล  ขุนสิงห์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศรุตา  อาวเจนพงษ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายสิปปภาส  อ่ำรักษ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายภูมิพัฒน์  ค่ายชัยภูมิ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภิญญดา  รอดเรือง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายรวีโรจน์  สิงหนารถ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนาราภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธัญยธรณ์  แสงรวีวิสิฐ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงบรรณฑวรรณ  นิลขาว โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจุฑามาศ  สีสว่าง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธัญญาวดี  แหลมทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกนกพร  สุขนิ่ม โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายบุณยกร  วัฒนากร โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภคทิพากร โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณวิภา  เจริญสังข์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายธนบดี  อยู่แก้ว โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนงนภัส  ตรีสุรผล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกิตติกวิน  สริจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพรณภัสร์  จันดี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  พรหมอยู่ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงลภัสรดา  จุลินทร โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสวิตตา  อดิภาสกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภัทรวุฒิ  ชัยเดช โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกฤติญา  บุญกันชูวงศ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงปพิชญา  เงินอยู่ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชนม์ชนก  บุญศรี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายวินทกร  หวังรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายภาณุวัฒน์  ภู่นา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอารียา  เคาไวยกุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกัญญภัส  ตรีชิต โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกฤต  สารขันธ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายก้องภพ  เสาวรส โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายจรณินท์  กงสอน โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีทองสุข โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพัฒน์สรณ์  พิสิษฐ์เศรษฐี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพิมสิริ  พิมเสน โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุกัญญา  อุดมรักษ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอนัญญา  หิรัญญลาวัลย์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอารวี  นรการ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศศิกมล  จันทร์กุล โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทียบรัตน์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกฤตย์อันนา  แดงทองดี โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แซ่ตั้ง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศศิวรรณ  ขจรฤทธิ์เดช โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกฤติญาพัชญ์  มุธิตา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพรปวีณ์  งามวงษ์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เรี่ยมสุวรรณ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปริณดา  ศรีม่วง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงรินรดา  แท่งทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุวภัทร  เชยจันทร์ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพรปวีณ์  เมฆเจริญ โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวรรณสว่าง  พงษ์เสมา โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเบญญาภา  แหลมทอง โรงเรียนนรบุตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศศิวิมล  อินทร์กรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปิยเพชร  ขำแป้น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายศิวกร  ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณภัทร  โพธิ์เรือง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธนภัทร  พันเขียว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนภิสา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงพรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปรีชา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวริชา  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเมธาวี  คงทน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงจินต์จุฑา  หาลาภ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศุภานัน  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายนาถวัฒน์  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายชัยภัทร  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงรุจิราภา  จั่นประดับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกมลชนก  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชนภัทร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์นภา  แก้วมุด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันทร์ขำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายวชิรวิชญ์  ขำเขียว โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายศิรวิชญ์  สันตติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพิชชาภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงคชชา  มะโนสา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชญานิษฐ์  กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรี่ยมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายภูมิภัทร  บูรพา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายเมธัส  ยิ้มกล่ำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายวิศรุช  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกมลวรรณ  จ้อยสุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงเกศกมล  ศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงขนิษฐา  ผลอุบล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัชชา  สอนริต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงคณิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงรัตนาวลี  สิงห์ศาลา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกัณฑารีย์  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพัชรพฤกษ์  คมวิชาชาญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพรรณพนัช  คมวิชาชาญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุตาภัทร  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวสิน  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฐพล  คงคา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปณิดา  วัยวราวุธ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกนกกานต์  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนนทภัชร์  สงวนวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสรวิศ  อ่อนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกชกร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกอบุญ  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรือนทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงญาณพัฒน์  ศักดี โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงลภัสรดา  กล่อมกำเนิด โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกฤษตรวี  ศรีสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศศิพิมพ์  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณัฐนันท์  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจีราพัชร  อยู่วัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศรีสกุล  แก้วแกมแข โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธมลวรรณ  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สระชุ่ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชนาภา  สุริยนต์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปัญญดา  สุนทรสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณฐมน  วสุหิรัญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายชัยภัทร  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปีย์รดา  เนียมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธนภร  โชติกคาม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชลทรัพย์  คุ้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายภูมิรพี  จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปองกานต์  จุงใจ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกรวิชญ์  ทองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนวัฒน์  อินสน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอาทิติยา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกรยา  นัยธนิช โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงญาณภัทร  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศุภัชญา  วงศ์แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฐิติญา  ยุทธนาระวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนยศ  สุขเถื่อน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวีรวัช  สาระ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนาฏภูรี  แสงไชย โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพิสิษฐ์  อ่อนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงบงกช  สิงห์มี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 คณิตประถม
158 นางสาวณัฐกานต์  พึ่งมิ่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวชลธิชา  ปลาหนองโปร่ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงชมพูนุช  เนตรสังข์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นางสาวสุชาดา  บุญมาก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เกตุเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงเกสรา  ไตรศัพท์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวชุติกาญจน์  ชิราพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงธัญญารัตน์  จุ้ยสกุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงกฤตรัตน์  ศิลปี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวธีรรัตน์  ฟักเขียว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวธมลวรรณ  สุขคำมา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพัชชา  สีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1 ป.5 วิทย์ประถม