รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชนะชัย  ภิญโญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายสรวิชญ์  พิลาดี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปรัตถกร  ตุลาพงษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายวทัญญู  ชูเมือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใบยา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปริชยา  ศรีสุเทพ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงทรรศนีย์  สรสิทธิ์รุ่งสกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนดล  สีธรรมา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณฐภัทร  เฉลิมพงษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุจิตรา  จิโนรส โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงญาณินท์  อัมพฤกษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุรเดช โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วสากเหล็ก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอมลวรรณ  ทองประไพ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพรรณพษา  ศรีฉ่ำ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัชนันท์  พานทวีป โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศิริรัตน์  ธัญสีนิ่ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนัชชา  ทองสุมาตร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายจักรพัฒน์  ด่านรุ่งโรจน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายภควตร  โคกทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงภูริดา  คงมีคอน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงศณิศา  ม่วงดิษฐ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงรัชฏากร  พุ่มพวง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธมลวรรณ  กุลเรือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐปพณ  จิราพงษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายพงษ์ศิริ  แก้วทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธาวิน  เทียนสุวรรณ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายอนันตสิน  ตั้งอนุรัตน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชื่นทิม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายชัยวัฒน์  อ้นจันทร์แดง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ใจทองคำ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายคณวัฒน์  พรมพิทักษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายรักไท  วัฒนาไพศาลตระกูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายวรกัณต์  ประภัยภักดิ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายคเณศวร  ปานน้อย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายจิตติพัฒน์  อุ่นเจริญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชนาธิป  แช่มอนันต์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณภัทร์  โสนนินทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุภาวดี  ศศิวิมลกาล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงลักษิกา  ทองสุข โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปวีณา  สัมมาวิภาวีกุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธนัชญา  ฤทธิ์ทรง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงไอศิมา  ชะนะโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายรัฐนนท์  หล้าธิ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายปวริศว์  ดอนดีไพร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกวิสรา  โพธิบัติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนุชจรี  อินทร์ใย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวโรชา  เพชรไทย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชนิสรา  กันทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุณรินทร์  แป้นไม้ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพิกา  สีขาว โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิงห์เถื่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศุภิสรา  เล็กเพ็ชร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายนิธิพัฒน์  ด่านรุ่งโรจน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอธิภัทร  จันทรา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินทรเทศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงฐิติพร  โปรยรุ่งทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธารารัตน์  จันทร์เทศ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์เมือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสาริศา  ปัญจมาพิรมย์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกิดแพ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายณัฐพล  เพ็ญต่าย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายเขตต์  ขันตี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายพงศ์ศิริ  เถาว์แล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายภาคิน  เฮงเจิญตระกูล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายปฏิพล  สุลักษณานนท์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายอรรถโกวิท  ประทุมวงค์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนัฐวุฒิ  แสนสุข โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสิริอร  เดชอุ่ม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุภัชสรา  เล็กประเสริฐ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพรทิพา  อัตชู โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุปผาพ่วง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสบงกช  สัมมาวิภากุล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณัฐพร  พินิจ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธนภรณ์  มัทธุจัด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงประภัสสร  รุ่งแจ้ง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายปาณนุวัฒน์  เขียวศรี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนกร  คงนก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายวงศพัทธ์  ธูปเกิด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายฐปนรรฆ์  จันตรา โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธีธัช  เทศทอง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายฟาโรห์  เรืองหิรัญ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภูเบศ  มันตะสูตร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายพีรพัฒน์  เขตเกษตรการณ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอัครพล  ชะราพก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัฐภัทร  จันทะพาหะ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณชพล  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายศักณรงค์  สังข์เมือง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายศักดิธัช  ใจมัง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอัครวัฒน์  วงศ์ฐเศรษฐ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอรุณ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เกรียงไกร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสิริญปกรณ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงใจณพัต  ปรารถนารักษ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายฐกลวรรธน์  จ้อยจันทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงรติรส  คุ้ทสมบัติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศิรามาศ  สุทน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนัฟพาลี  ฉิมพิภพ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอภิชญา  บำรุงบุรี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปณิตา  สิงห์ครุ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุวพัชร  สุขศิริ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปาลิตา  ฟักเงิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจารุวรรณ  เนาวรัตน์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปวริศา  จูทิม โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงโยสิยาห์  เดชพล โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวริษฐา  พ่วงท่าโก โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธนัชชา  คลังเงิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภีมรฏา  คุณสิน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเพชรภัสรา  ด่านพิไลพร โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศุภสุดา  ตาสี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธีรภัทร  สารส โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายศิวัช  ชาติกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงชญาดาภรณ์  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายพุทธพล  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาบัวยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทรประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวัชรมน  คมวัชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฎฐนรี  แต้มครู โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธีราพร  ไทยตรง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิงห์คาร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกิติญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวิชุดา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปาฏลี  แพพ่วง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเปมิกา  รัตนมูลปัญญา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสิริภา  ไชยา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธนกมล  จงชาญสิทธิโท โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพีรยา  ดิวรางกูร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนัชชา  สุรินสม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายธนโชติ  ทองทวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศุกลภัทร  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายปุณยกร  วิจิตตนันทากุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายนันทชาติ  เปรมชาวนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐพัชร์  วัฒนาบัวยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายคณัสนันท์  เชื้อวีระชน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภิญญดา  ปานทิม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณิชารีย์  หวังตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชนิษฎา  หรั่งทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกัญชพร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศศิพร  คำดี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงมินตรา  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายเจษฎา  สารส โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงอภิรดี  กลมแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายจิตติพัฒน์  แพทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงบุญญาภา  บรรเจิดศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธนกฤต  ประสิทธิ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายศรีอาริยะ  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายภูริพันธ์  พันธนะพิริยากร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงชนาศรี  ศรีฉิม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงลลิตา  บุญผ่อง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แย้มกสิกร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงบวรลักษณ์  น้อยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายณฐนนท์  นาคะประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินโต โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คลังเพชร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ศิริเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวรกัญญา  ภูบรรจงกิจ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายธนภัทร  วิทยา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศตชณกมล  สรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปพิชชญา  แพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายภาสกร  พวกน้อย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงวัชรี  แสงอัมพรรุ่ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายคุณากร  ทัพเอม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายตันติกร  พุฒแย้ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายประวิตร์  โมริตะ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงญาดา  มันตะสูตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงธนพร  ยาทา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงชริญญา  พิมพ์บุญยัง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงศศิชา  เกิดโอภาส โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกนกพร  แพรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายคุณาพัฒน์  วงษ์พัฒนวาณิช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงบัณฑิตา  เมืองนา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงวิชุดา  เสือเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กวินรัตนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พันธุ์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงปลายฟ้า  ชายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายพลวัฒน์  สว่างเนตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายภัทรชนน  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพิชยดลย์  เทวาอนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  บุญกลาง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจุฑาธิป  คูทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกนกพร  ศิริไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงฟาตีมา  อบรม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสุภัชชา  มาลีกุล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนัยนภา  ล้อมเศรษฐี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชญาภรณ์  รัตน์เถลิงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกิตติมา  ตาลวังโปร่ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงกวินทิพย์  พูลคล้าย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสุรัสสา  บุญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงหัทยา  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกฤติมา  กุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจันทกานต์  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวิษณุสรรค์  ปันทวาย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาภา  อินทะศร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายบรรณาพจน์  ฉ่ำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชิติพัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนันทพล  บุญอ้น โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวรโชติ  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพัชรพงศ์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โมรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภูษิตา  เสาวรภย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชลดา  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอนัญญา  เส็งขำ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุภนิชา  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงญานิศา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวรปรียา  คลังเพชร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณิชิกาญจน์  เดียวสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธมลวรรณ  โตน้อย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสุขุมรัฏฐ์  อุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกันต์กวี  ศรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายคณาเสข  ปรารถนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพัทธนันท์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภคพงษ์  คุ้มตะสิน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปวริศ  สังข์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายรชต  นาคะประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายพชร  สุขาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกุลจิรา  นุ่มอิ่ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอริยา  อยู่กำเหนิด โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเนื้อทอง  ศรีสวาท โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงนิกร โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนวญณพรร  จุมพรม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธิดาขวัญ  ม่วงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพรรวินท์  หมื่นสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฐณัฐฑริดา  กริ่มทุ่งทอง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนาธิป  ลิ้มวงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรัตติยากรณ์  สีหราช โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณิชานาฎ  จิตอ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกฤตภาส  เพ็งเวียง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนพกร  เจศรีชัย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวราพร  พลิ้งลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปวริศร์  มาลาแก้ว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐมน  พงษ์ศักดิ์กมล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวิชยุตม์  สนิท โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจิรภิญญา  พลสุภี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกรชนก  คุ้มรักษา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณภัทร  ถาวรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณปภา  สุรภักดี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณหทัย  ค้ำจุน โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างผล โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงฐิติชญา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภวิภา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวริศรา  โมคศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวสุกาญจน์  แล้วด้วง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนภัสสร  ชูประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจันยวรรธน์  รัตนวิสาลนนท์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชญานิศ  ดำมินเศษ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปภังกร  จินาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกิตติรัตน์  ดอนจันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายศิริพัชร  แก้วเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนวัฒน์  บุญโห้ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายปุณยวิชญ์  ปั้นเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐภูมินทร์  แดงเจียม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกันตพงศ์  แสงสง่าพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกรกฎ  ศุภหัตถี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายนัทธพงศ์  นาป้อม โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายหิรัญณภาคย์  รุทธศิริ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนวิชญ์  ชัยดา โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกิตติคมน์  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  บุตรโยธี โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพชร  จันทร์สุขวงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกิตติพิชญ์  เรืองมาลัย โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอัญมณี  ผะอบเหล็ก โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิชญาภัค  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุปรีดา  พลชำนาญ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงบุษกร  ไทยหล่อ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายชินวัฒน์  นะราชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายปัณณวรรธ  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายธัชทร  ภัทรศิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายทัตพงษ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  โชหนู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายนครินทร์  ภู่เมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายกนก  วรรณจันทึก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายนราวิชญ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายนันทศักดิ์  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายยศสิริ  ศิริมังคโล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายอธิชนัน  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมสถาน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายอภิเดช  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายปฏิม์กร  หมอนทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายนราวิชญ์  งามบัญชาการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายนนทวัฒน์  เคลือบยิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงอารยา  ไทยดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงมกรา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายวรินทร  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงมนชิตา  ชมภูพื้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงขวัญสกุล  อุทัยวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงปุณยาพร  พลายกุมพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายนพณัฐ  เดือนหงาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอชิรญา  ประยงค์หอม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายภัทรดนัย  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายปรัชญาพงษ์  มโนศิลปกร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายภูชิสส์  ภู่รักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณัฐจิตร  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงชญาดา  ชูกะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงชญาภา  ชูกะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายณัฏฐพล  ฟักแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายอภิสิทธิ์  คนชม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายอภินันท์  คนชม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงชนากานต์  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงโชติมา  จำปานา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงรวินท์นิภา  จันทะโก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุรีรัตน์  มีไชโย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงบุษกร  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณิชาภัทร  จีนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวีนัส  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฐชยา  ช้างพุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สารฟู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงชนาภา  ชูสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธันยพร  อินบึง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณฐกาญจน์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายธนพัฒน์  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายเธียรธัญญ  เธียรชัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงสุทธดา  แสงดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายภูศณะ  มานัสนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายสุทธีกานต์  ทองห่วง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงวลัญช์รัตน์  บุญเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายณัฐศักดิ์  สาริกา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายธนภัทร  ประสาทสีดา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายบุญยกร  พันธนะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายกฤษฏิ์ติพงศ์  จันทเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพรรณวรัศม์  รัตนะบรรจงการ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงรักษิมา  วิจันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายพศิน  เกตุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ริตนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายชยพล  หัสแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายปัณณธร  เกตุหอม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายรพีภัทร  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงษมากร  เปี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพนิตพร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงญาณิศา  ไพศาลพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวราภรณ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายนันทภพ  ริตนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพิชญธิดา  กลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายวรเศรษฐ์  รัตนพุกวรพงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณนาค โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำค้อม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายธีรภัทร์  สุทน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายณฐกร  สุขเล็ก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายกฤติน  เชิดฉาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายตวัฒน์วงศ์  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายชยพล  โคกทัพ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงปรัชญา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงชิดชนก  สมสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนุชฎา  บุญสาร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงเจรนันท์  แพรเปีย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงฐิติชญา  ยอดเกตุ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงศิวารยา  น่วมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายศุภัช  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายศุภสิน  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายชุติพนธ์  มีใจดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฏฐศรัณย์  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายเขมชาติ  ยอดวิญญูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณัฐชวิศ  ดุสิตสุนทรกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายฐปนรรฆ์  อุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายยิ่งคุณ  เนตรช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอัสนี  จันเทวี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพชรพล  อ่วมมั่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศิริวิชญ์  สีแตง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเปรมปารณีย์  ประสงค์ผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชนัญพร  ปัญญาธิติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปทิตตา  แดนสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจิรประภา  สุยะพอ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นเพชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงเมษิยา  กลั่นแสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงเอกสุรีย์  เงินมาขจรชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงคัมภีรฎา  ดอกชูรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศุภจิรา  จุลกะระวิ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอริสรา  วรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศุทธวีร์  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชนกร  ศรีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจิรเมศร์  ธีวราเรืองนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอธิป  คุณสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายภูมิสิน  สวนเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายพุทธรักษ์  โสดถานา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายชลันทร  ภาษิตานนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายชยพล  ขนานใต้ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภัทรภัทร  บุษบา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธัชภัฎ  กีตา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายนนธวัฒน์  เนียมพูลทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  สว่างเพียร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวิวิชวรรณ์  ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปานพร  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปานวาด  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปุณธิดา  เจนสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุภาวิดา  ถาวรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุชาดา  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มอ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปวีณา  การสำเนียง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยังเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวิภาพร  ปัญควนิช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปีกฝัน  นวมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธารทิพย์  เคลือบทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอทิตยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงโสภิดารัตน์  ปานแสง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปนัดดา  มรรคผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสกุลกานต์  จำนงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุภัสร  นุชบ้านป่า โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจีรวรรณ  ถินเรือง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุภาวรรณ์  ศรีเมฆมาศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงภวิตรา  สร้อยนอก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภาณุพงศ์  จุลกลับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายเจริญพร  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงมัญฑิตา  ขวัญคง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายภัคภัทร  ยอดนุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจุไรรัตน์  ขุนด่าน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญวัดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กลัดเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกุลชนิษฐ์  ลี้ผดุง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอเนชา  คชรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายวชิรวิชญ์  พัฒนพงษ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐภูมิ  ศิริมังคโล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายชยพล  สุขเขียว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายยศพล  นุชอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายเจษฎา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐธวัช  เมฆอับ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสุรศักดิ์  สนั่นทุ่ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปฐมวงศ์  พงศ์ทองคำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพฤศศิน  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนพัฒน์  ขุนแร่ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงจิดาภา  กองอ้น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพรปวีณ์  เมฆอ่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัชชา  ประสพสิน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชมพูนุท  หลีจู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกนกรัตน์  กล่อมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกชกร  ดอกเทียน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกนกพรรณ  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงชนิกานต์  บริบูรณ์โพธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยี่สุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงมณีจันทร์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงบุญวาส  วิมล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงจันทิมา  มุสิกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงทัตพร  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงบุญญิตา  วิเศษชาติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพงศ์ภัศ  เลาวกุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงรตา  หลีเกษม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงฐิติมา  ทองกลัด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนันท์นภัส  คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพัชรวรรณ  หงษ์ลอยลม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพรีมลดา  เมฆชะอุ้ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพัชญธิดา  พรหมมานุวัตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนกฤต  นิลสนิท โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวีรภัทร  ขมินทกูล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพัชราภา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนุชคนึง  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุรดา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณิชาภัทร  แตงณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงคณัสนันท์  จันทร์ส่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทันนิเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงเกศวิไล  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายดนุพงษ์  สุขหนุน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุวิชญา  สอนราช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธนภรณ์  เอมใจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายกิตติพัฒน์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธนัสถา  ไกรสอน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงธรรมสรณ์  ทับทิมแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุวิมล  เพ็ญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณัฐวัตร  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศิริพรรษา  เชยชูศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอภัสรดา  เกตุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสุกนก  รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงแพรวา  จันทรเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงรมิดา  ทวีแสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปัญญาพร  หนูอุ่ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพรพิมล  โกกิจ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกวินธิดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเกวลิน  สอนสุด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงธัญชนก  ม่วงหมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพีรธาดา  วงศ์ละมาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณิตินัดดา  ใจสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกัญญณัช  สุวัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสมสวัสดิ์  อ่ำเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณชนก  สังข์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิริไกรวัฒนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอธิยุต  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณัฐณิชา  หย่ำวิลัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพัทธานันท์  เกียรติพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงศีรนา  ศรีโสภณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายวีรกุล  วสันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงแพรทิพย์  ฉิมพานิขย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฐิตารีย์  พลัง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงรัตน์รพี  ลีฬหะวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภศวัฒน์  เอนกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณภัทร  อินทะกะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปาฏิหาริย์  ประสงค์ผล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนภัทร  ทรวงชัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายภูตะวัน  เอมโอช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายทีปกรณ์  กันอุปัทว์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายกมลภพ  ภู่นุช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกฤตณัฎฐ์  สุขมาก โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภูรพี  จันทรสุกรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพงศ์ปณต  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายเมธัส  แก้วถิ่นดง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายวิชญ์พล  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายภูมิภัช  จิรัฐเดชากุล โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกฤติมา  ภู่ผกา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงบุญญิสา  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัฐชา  โรเด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศกุนากร  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณิชาภา  อ่ำเพียร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณิชชาอร  จุลกะระวิ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอี้ยงหมี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณฐพร  แย้มโชติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงโชษิตา  เพิ่มพรม โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณัฐนรี  ภูศรีเทศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายสิริภพ  ภูเตาะ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพาฬ์ขวัญ  ภู่สวรรค์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอมรพรรณ  เหลียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณิชชรีย์  โชควรเลิศธนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอริย์ธัช  บุญตอบ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฌาติมา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายรัฐกร  ดอกเทียน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธนกร  เพ็ชรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายชยานนท์  ศรีมณฑา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายสิรวิชญ์  ศักดิ์เพ็ญศรี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุภณัฐ  ดีโต โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธัชพล  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  อำพันพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุภจิรา  แสงกร่ำ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงแพรอัมต์พร  ผิวเพชรดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพลอยรัมภ์ภา  ผิวเพชรดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอนัญญา  บุสดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายจักรภูมิ  สร้อยวิชา โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม