รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรเมธ  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเนติยา  ทองแก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกริญญา  นาคช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศวัสพร  วรศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีละมุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐชนนท์  พันธ์เศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มรกตคันโธ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายภีฐภัทร  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงยูงรำแพน  ดวงขวัญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัชชา  เรืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญสร  ทองสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกัญจภพ  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายภูมิรัฐ  ชูเซ่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนัทนันทกาญจน์  บุญญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณิชานาฏ  ทองอุบล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูนช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธนดล  แก้วด้วง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปาริชาต  ทองไซร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายศิวกร  บุญเลิศกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชัยพร  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชาวัลย์  มาแทน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภูธิป  นิตยเดชพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกรผกา  จอมประชา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงขวัญชนก  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปานทุ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนัญชิดา  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปิยะดา  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทรเทพ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ลาม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวิชญดา  ขุนภักดี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพลอยชมภูธ์  เขมะวนิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายเด่นพงศ์  คงหวัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายศุภกิจ  เอี่ยมระยับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณฐพัฒน์  จงหวัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายปรมัตถ์  ผอมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายศดานนท์  เหมือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายภาสวุฒิ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐพงศ์  หนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภาณุวิชญ์  สมรรถชัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายพนธกร  อ่อนคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเสวรินทร์  โล้วโสภณกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเบญญาภา  ไหมสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชญนันท์  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายทิตธิวา  รามคล้าย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายสิงหนาท  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายก้องภพ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายกษิฎิชม์  โสมณะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายสิทธิโชค  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายปุณณวิช  อุ้ยตยะกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สกลประกายกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธนกฤต  สังข์จีน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายเฉลิมลักษณ์  ไตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธนิก  โยมเอียด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายทินภัทร  เศรษฐสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณิชกานต์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชนัญธิฎา  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชาคริยา  สุขเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวริศรา  หนูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกุลวีย์  ขนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายนิติธร  จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปาณิศา  ชูขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายนันทสิทธิ์  หมวดอินทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายกฤษฎางค์  กรดสำราญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภสัณห์  ชูขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพิสิษฐ์  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายจักรพงษ์  คมขำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงกันตา  เกียรติเลขา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โรจนกาญจ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวราภรณ์  ร่วงเหมือน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงญาณิศา  ชูขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชามญช์  มิตรมุสิก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชุติโชค  ณิชากรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายรฐนนท์  อินนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายคณาธิป  ดิสสรา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐนรี  บุญญาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภิรมย์ลาภ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอรดี  เลื่องลือสนธิกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงถลัชนันท์  หนูอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภูอาทิจจ์  เชาว์บวร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนรินทร  รัตนชุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายวรกันต์  บัวเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธนพนธ์  อนุมณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายกณิศ  เมืองสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพชมณฑ์  ทองไสย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายภาณุวิชญ์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพรนภัส  ยิ่งยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายเด็กชายโสภณวิชญ์  ภูมิสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายชวกร  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอภิภู  แก้วแฝก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธัญชนก  ช่วยเมือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพีรยา  ชูสุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกฤติกา  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนิตยาภรณ์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชนิดาภา  อุสาหกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐนรี  เส้งสุ้น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชัญกฤตญา  พชรพงศ์กฤต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณิชชา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชยานันต์  ทองสลับล้วน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกรศศิร์  ศุภกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสิริกร  ปราชญ์นคร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปริญญุตา  สุขโชติ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนกฤต  ชูใหม่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอภิษฎา  หิรัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงบัณฑิตา  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกษิดิ์เดช  พันธ์เศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธีรนิติ์  ฤทธิ์น้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภาณุพงศ์  เยียนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสิริประภัสร์  ศิริธร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายภูริชวิน  วัชรจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนวัฒน์  พราหมณพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณภัทร  อนุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนรมน  ขาวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศัลยวัตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายอภิรักษ์  ทวีตา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสุริยะ  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกชนันท์  มีเสียง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรรณกร  หวังนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงภิญญดา  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สงไข่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายสรณ์  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวรินทร  ทองร่วง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอินธิดา  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายศุภกร  เอี่ยมระยับ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเบญญาภา  รอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายคมชาญ  ชูเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายบัญญพนต์  ไหมสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายชยกร  คะภะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงโศภิสรา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุทธิดา  ชูปาน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงลภัสรดา  มานันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เมืองหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายหัฏฐกร  ทองขาวเผือก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายสุริยลักษม์  เพชรไข่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธิตยา  ขุนเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนวัฒน์  หนูใหม่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปานภัส  วสิษฐ์พล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายชัยภัทร  ประชุมทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศุภรดา  แก้วแฝก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช่วยศรีนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเขมจิรา  ซุ่นฮ้อ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงลภัสรดา  แสงกิตติสกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนภสร  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพัสกร  สงแดง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชกร  ชูเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกานต์รวี  ทั่งศิริ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพรประทาน  อินทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสรรชัย  ศรทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธีรัตน์  ทองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเตชินท์  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายฉัตริน  เสนาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายศิวภัทร  ภิวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวิทิตนันท์  จันทร์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายยศพัทธ์  จันทร์แนม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายศุภกร  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกฤตนัน  ภักดีวานิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกตัญญู  เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายฐกฤต  มานันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสิรวิชญ์  เส้งสุ้น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปุณยวัฒน์  สงย้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอชิรญา  พืชมงคล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปัณณพร  จรเอียด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยรุต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณพสร  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอภิสรา  เลื่องลือสนธิกิจ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิภัทรา  มากหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุจิรา  ทองแก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธีร์ณิสรา  คงกาล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายสิรภพ  เขมะไชยเวช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอภิวิชญ์  เวชเตง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายวีรศรุต  หนูนิ่ม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงหทัยกานต์  ศุกลพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปาลิตา  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงยวิษฐา  เจ้ยชุม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวีรอร  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอลิน  สมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขเกิด โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชนัญชิดา  หัสเขียว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอัยมี่  อภัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐภาวีร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศิวนาถ  จริอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนกฤต  เกื้อกากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเลิศลักษณ์  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปกฉัตร์  แก้วยก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภันทิสา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปุณยวัจน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายศุภกร  ทองบุญหนู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐณิตา  ช่วยเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพรรณรมณ  ทองฉิม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธันย์ชนก  วงอรุณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุพิชญา  ขนอม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชญานิศ  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงชวิศา  นุ้ยเล็ก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมาดเหล่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนัจกร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วกล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณภชสร  อินทองคง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงรมย์ธีรา  เพ็งสง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชุติมณฑน์  คงแก้วขาว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงมุกอันดา  กูลศิริศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสวรัชชย์  รักษา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธัญชนก  บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐนิช  ศรียวง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกันติชา  พัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณภัทรดา  เรืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธนภร  ปาละวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัชชา  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิณัฐตา  รามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิชญาภา  แป้นย้อย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายฐปนวัฒน์  เดชสงค์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศิลป์สิริ  มีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายชวกร  ฤทธิไชย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนวลนาถ  ทับยัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรมยกร  รัตนอุบล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกฤติ  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปภาวิน  ชูดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนภัส  ศิริรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธานัท  รักษ์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เสริมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชาญชัย  ขุนพานเพิง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายปุณณกริช  การพานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธนอรรถ  บุญรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายวรท  เพชรขาวช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายชลันธร  นงค์นวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ชนะเกียรติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอนุช  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงธัญชนก  ช่วยเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายภูเนตุ  เรืองรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายภูชิชย์  พุทธานุวัติกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายโพธิกร  เกื้อสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายเรืองเกียรติ  สกุลประกายกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายกันตพิชญ์  ชูกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสงส้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงปียาพัชร  จีนนุกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวีรภัทรา  พัฒน์ช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายกันตวิชญ์  ไวณุนาวิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายคุณานนท์  ชูวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพิมพ์ปฏิมา  ทองยศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายทวทศ  รักใหม่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงศศิธร  คงทุง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายธีรภัทร  ขาวทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพรปวีณ์  นุ่มนวล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายนิธิ  ชุมช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอาภาสิริ  คงรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเมธาวี  เรืองเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายวิสุทธิ์  วิสุทโธ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายพอเพียงพูลเพิ่ม  สุริยคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายณัฐชนน  ไพณุจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงพิชญาภา  ร่วงราช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายบุริศร์  ขวัญกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงหฤทชนัน  นามประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายอัฐวิกร  กูลศิริศรีตระกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพิชญธิดา  เส็นบัตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงปิยาพัชร  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองทับทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายปิติภัทร  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายภูริพัฒน์  ชูมนตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวรรณรดา  บุญมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายศิวัช  ชูดวง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสไบทิพย์  เสนเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายธนพิชญ์  เพชรไข่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายจักรภัทร  ตุ้นดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายณัฐกานต์  ปานสังข์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริยุวสมัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายณฐธรรศ  เทพรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายณัฐพล  บุญวิสูตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงนิชานันท์  เพชรน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกีรตี  กียะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชนัญญา  บุณยะวันตัง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณฐมน  การพานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงภัททิยา  หนูจุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงอรณิชา  เพ็ชราการ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายศุภณัฐ  เทพรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายภูริณัฐ  ขวัญกลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายสรวิศ  ชูทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายณภัทร  อินถิติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายนภน  ทองวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณัฐวรา  นุชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงภาวิณี  ข้างแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายปรเมษ  แก้วอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงจรรยาพร  เกื้อฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปาณิศา  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายณัฐธัญ  เทพทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายกฤตกร  ทองบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพศิกา  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอชิรญา  สัตยากวี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แขกทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ฤทธิไชยนิตย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายกฤติน  เกตุชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงศมนวรรณ  ตั่นสุย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงกวินทิพย์  ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงกชกร  เกษมสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงณัฐนันท์  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายศุภวิชญ์  คงเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายเนติปกรณ์  ชูเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายราเชนทร์  เพิ่มบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงชเนตตี  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายกฤตย์  สุขเกื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายณัฐชนน  ทองไซร้ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงไปศลา  จิตตยานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิตติเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงศตพร  หลีวิจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณฐินี  ศรีปาล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายรัชชานนท์  อนุรักษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายพุฒิสรรค์  ทองขุนดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายปัญญวัต  อุทัยรังษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกมลชนก  สงศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายฉัตรวิชญ์  ส่งแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธีธัช  เกื้อวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกษิดิศ  คงศรีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกันตพิชญ์  วุ่นชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสันติพงษ์  บัวเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภูมินทร์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภูริพัชร  สขแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชยพล  แสงขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกนกเนตร  อินนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายนราวิชญ์  ช่วยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสวิชญา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปวิชญา  หนูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกฤตพัศ  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงรักษณาลี  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองหยู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวรินทร  ฉิมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภควดี  ศรีสมัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกฤตภาศ  เรณูมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกอบรัก  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพงศภัทร  สักแสงโสภา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปิยพัชร์  เดชปรารมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเตชินร์  เจริญวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงยูติกา  อารีย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภูริทัต  เพ็ชรโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายรุจิภาส  ทามโคกกรวด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกชมนวรรณ  หนูนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศิวกร  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอัจจิมา  เทียนวัฒนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอมลณัฐ  สิทธิโชคชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพันธวดี  ชูมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายศุภวัฒน์  จิตรบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพลวรรธน์  พงศ์พิพัฒน์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายกฤตยชญ์  รุยัน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกฤษฏิ์  รัตนอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายจีรพัฒน์  แสงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขุนหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปัญญพัฒน์  กาญจนปักษี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอภิชญา  ง่วนเส้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เศียรอุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชญานนท์  หนูมาก โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายวิศรุต  บุญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงลภัสรดา  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนาธิป  บัวแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายนิติภูมิ  นิระโส โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เม่าน้ำพราย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายนักรบ  ทองเบ็ญมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพสิษฐ์  ทองนุ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชูกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกัณฐมณี  โชติพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอัญมณี  ชูแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายดนุพงษ์  จันทระ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพชร  เหลืองสุนทร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายจิรเดช  สุวรรณฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ทองเที่ยง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวัชรพล  วงศ์ชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพรหมพร  ยูงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภูวิศ  สงแช้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายรัฐพล  พวงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายบรรณสรณ์  ชูแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายชีวธันย์  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายถิรธวัช  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายนิษณาต  พันฤทธิ์ดำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายศุภณัฎฐ  คงชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสธรรดร  จันรอดภัย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอัฒฐกร  ชวเศรษฐโกศล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พงศาปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฐมิกา  หนูสิงห์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงบุญรักษา  กองสินพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสิริคุณ  กองสินพิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุภวัทน์  มากพิบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธนัตถ์สัณห์  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินยอด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกัญจนิการ์  มาสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกชกร  รัตนแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพัชรพร  มุสิกิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเปมิกา  เกษรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ทองหนูเอียด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงหิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิชญาภา  อักษรพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอัชฌา  ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เรืองพุทธ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงจณิสตา  ทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธนธันยลักษณ์  เสรีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ขุนหมาด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ยานสิกโข โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐฐาวีรกร  จันทร์ปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสิดาพร  เพิ่มบุญ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐดนัย  ชูกูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปานเจิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรติกานต์  ธรรมภิบาลอุดม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุวิชาดา  มาศตันติพร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภูมิ  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกรกนก  พิทักษ์โยธา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายชยธร  อาทรวิริยกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายกฤษนัย  สาระนันท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเปรม  ย้อยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สมพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายดลธรรม  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงจารุวรรณ  ข้องจิตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเรณุภา  สาครวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสิริวิมล  เสนาชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกัญญ์วราภัค  หลงขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนภัสกรณ์  แก้วแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงขวัญสรวง  ทวีโชติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปาริมา  ไชยแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชาลิสา  ระเบียบดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงชนัญชิตา  พูนชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนัทชนนท์  กลิ่นเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญแสง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกรชวัล  ส่งเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายก้องพิภพ  ชูพูล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายศุภกฤต  พรหมวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอังชุมา  รักคง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายกรกฎ  รอดสีเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณิชา  โพธิ์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชลธิชา  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวีรวัฒน์  ระย้าอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเมธาวี  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกฤษดา  จิตหวัง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายดนัยเทพ  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกิตติพศ  มงคลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกนกรัชต์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพงศกร  ด่านพัฒนะสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริวานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงมนสิชา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงมัณฑิตา  สงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอุษณีย์  เหลืออั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอรยา  บัวบาน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงมติมนต์  ปล้องไหม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนิชาภา  แสงมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายคณิศร  รัตนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายวัชรพงษ์  ทองใบ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์  บุญชู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธัญวัฒน์  จอกเกื้อ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายกิตติภัฎ  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงรตนพร  ไชยพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุพิชชา  อินทรโม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายสนทรรศน์  เรืองรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายฐปนวัฒน์  โอสุคนธ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอุบลธิสา  คงอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงชิสา  อินทรสมบัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอทิตยา  ทวีตา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนิจวรีย์  โพงตุ้น โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายภโวทัย  ณ ไพรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปิยะฤทัย  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงธนัญญา  ธัญญอนันต์ผล โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายจุลจักร  ปาละวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐชนน  ศรีเพชรทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศิวกร  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเขตต์ฐภูมิ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายณัฏฐศรันยุ์  รุ่งอรุณสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายอชิรวัฒน์  อินทร์อักษร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพสุวัชร  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายภูมิบุญ  ขุนหลำ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศรณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกฤตยชญ์  อินทรชูติ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธีร์ธวัช  มีไข่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภูผา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพรปวีณ์  สาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศิรภัส  บุญเรืองขาว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุชานาถ  ขุนเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกัลยกร  คงประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธีรัชชา  รอดชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธัญชนก  จิตณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเบญจพร  เตียวอานันต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงพิชามญชุ์  น้ำทับทิม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศุภวรรณ  นิลวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศุภิสรา  รองเลื่อน โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงนงนภัส  เลียดรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอรสา  สื่อเสรีธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพัทชล  ปานแจ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุกฤตา  วิชารักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงญาณิศา  สุจริต โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปยุตา  เนาวรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพุดน้ำบุศย์  เต็มราม โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปรัตถกร  เปลี่ยวดี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนกฤต  ทิพย์มนตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขุนชิต โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงชลิตา  โปฏกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เทพขวัญ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงภัทรสุดา  คงใหม่ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงจันจิรา  นิ่มชะนะ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงรุ่งธิดา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายสรวิชญ์  บาลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสมิลัน  ทองดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงปิ่นมณี  ศรีทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณัฐรัชต์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงจิตรานุช  เลื่อนราม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วแหร้ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายณกมล  วรตันติ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกฤติยา  บูชายันต์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนรากร  ทองฉัตร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงรัตนาวดี  เทพชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐพล  จันเอียด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปองคุณ  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายก้องภพ  จุลพูน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวรพงศ์  ทองขุนดำ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงมลินี  หลำโต๊ะแหละ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐิดา  เลี่ยนจ้าย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอนัญญา  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายสิรภพ  จุลพูน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายชินาธิป  คชหาญ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชาลิสา  คชหาญ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงจีรนันท์  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเอมพวัลย์  มานพศิลป์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพริมริตา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขวัญศรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปริยากร  เย็นใส โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปฏิภาณ  ปกครอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงญาณิศา  อินตะจักร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนริศรา  สุริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธันยกานต์  ขำตรี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปริญญา  สมาคม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ยอดราช โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงลักขณา  อ่อนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจารุณี  ชูแสง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปริมณาลี  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพรสุภา  เรืองมี โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปัณวิทย์  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกชพร  จันรอดภัย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณรัฐชริญ  รักชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงฐปณัสม์  พลนุ้ย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภานุพงศ์  เนื่องโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงกิตธิดา  มูสิกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสุทธดา  จิตต์เจตน์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวนัชดา  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปิยภัทร  จริยานุกูล โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอลิสา  จินา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาภคูณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายไม้ดิน  รักปาน โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายปวริศร์  พลนุ้ย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภูริวัฒน์  ศิริธร โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงเบญญาภา  หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักชุม โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภูวิศ  คภะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกิตติพิชญ์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพิชชากร  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายพีรณัฐ  พรหมชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอมลณัฐ  พงศ์นุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงฐิรัชญา  ชููหนู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศศินิภา  มากชู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกนกกาญจน์  มาทอง โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปิลันธน์  ธิคะพันธ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงเสี่ยเหลียน  ฮอง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงนันทิชา  ไตรภพ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปรีติมากร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายปรัชญา  ปานมั่งคั่ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายธีธัช  วัฒนยัง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงภูรินี  ขุนอักษร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงเปมิกา  ชูเส้ง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงพลอยชมพู  พรรณราย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงกันติชา  ภูเบศ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงบัวชมพู  ชูแสง โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงซีลิน่า  เดลา ครูซ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายพาทิศ  พัฒนพงศ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายสิทธิโชค  จุลรอด โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงรรนา  ช่วยชุมชาติ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายรัชพล  วรพันธ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายนภสินธุ์  ตาแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายอาสซาล  ฝ้ายเส็ม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายสุพศิน  รัตยา โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายจิรวัฒน์  อินทนะนก โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายศิริวิศว์  คงหนูเกตุ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงขัตติยา  ไชยโยธา โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายสุรภาพ  เมืองแก้ว โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงคุณัชชา  โกมาลา โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงดาริสา  ศรีจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายภาณุวิชญ์  จีนจาม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจิรัชยา  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองเทพ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอภัสนันท์  จันเพ็ญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธนธรณ์  อินนุรักษ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายลิปิกร  จุลสัตย์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายณัฐพงศ์  แสงศิลป์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  เหมือนพรรณราย โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอาทิตยา  พินกลับ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนเดช  พลอยดำ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงสุภาวิตา  นาควารี โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายรัชพล  จันทร์หอม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศศิภา  จันทร์หอม โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงขวัญชนก  มิ่งขวัญ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายชยพล  หมื่นชล โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณภัทร  เสนเกตุ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงปรียนันทน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเมฆไตร  สมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงปวริศา  สุตตะคาร โรงเรียนเรวดีพัทลุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายกิตติธัช  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอังคณางค์  คงชิต โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปิยลักษณ์  รอดสงค์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปริยาภรณ์  อ้มเถื่อน โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายนพกรณ์  มากเอียด โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสุชานันท์  จันดา โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายฉันทิต  เมืองไข่ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วแหร้ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงทาริกา  สุขาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปพัชญา  ทองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุชาดา  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงลักษณา  สงคง โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธรรมรงค์  ชูกรงมวล โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีกรด โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอินทัช  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกิตติพัฒน์  รอดทองสุข โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธิติวุฒิ  สีใหม่ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปวริศา  ช่วยอุปการ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงปิยารตี  ร่มโพธิ์ธารทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายปณิธาน  ดำชู โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงมาริษา  อ่อนนุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกมลมาศ  นกแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายปรินทร  หน่วยแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงนิรมล  สว่างรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายวิทยนันทน์  มากนวล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงลดาวัลย์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงศลิษา  เกตุด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงมนตกานต์  บุญทรงธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายนพธรรม  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพิมมาดา  เลขา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายสิรวุฒิ  มณีปรีชา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายพิรพัฒน์  เรืองพุทธ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงนันทวัน  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองสม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงกวินธิดา  กลับอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงสิริมาศ  จันทร์ปรุง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายอติกิตต์  พันทนาคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายปาณัทพงษ์  สงสุข โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงปุณยภา  จันทร์จูด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายสันติชัย  ไชยทองขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงศุภัชญา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงปานชมพู  ชูแสวง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายหยกราชันย์  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายภูวเดช  กลับกลัน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงวิชญาดา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงปวิชญาดา  จงเจตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงอรุณทิพย์  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงศศิธร  สาโส๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงเขมจิรา  สุดใจ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายอาจกิจ  ลายขวะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายจักรวาล  ปล้องพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงทิพย์วรินทร  รุจิดาสกุลศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงอริชา  อร่ามวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงเนตรศิริ  รอดผล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงวิภารัตน์  จุลรอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายสัณหณัฐ  ปัจฉิมศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงยุพมล  บุญทรงธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงกัณฑ์เกษม  หนูเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงนันทิกานต์  อินทร์ขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงศิวาพร  จันทร์มณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงสุชัญญา  จันคง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายศิวะพล  ไชยสุนทรกิตติ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมคช โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายกษิดิ์เดช  วัตรขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงปทุมมา  ดำเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายนวพล  มากเล่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายพงศ์ทอง  เกื้อทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงบุณยานุช  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  เหล็มปาน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายสัณหณัฐ  ฐิติศานต์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองเเก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  มีไข่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงอภิชญา  ดำแม็ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงปีวรา  คงจรัส โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายฟาอิก  สะแหละ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายธฤตวัฒน์  วัฒนรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายจิรศักดิ์  จำปา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายวัชรากร  พรหมประวัติ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงสุภนิดา  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายทักษะ  นุ่มจอก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายวิชญ์พล  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงรุจิรา  วงศาจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายภัทธร  ด้วงช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงกรชวัล  ศิริยุวสมัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกรรณิการ์  อ้นไข่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายนิปุณ  มาณะแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายอเนก  ขุนพล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายจิรวัฒน์  สิทธิอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงจิราพร  หนูสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิง่่้อโณทัย  สุดแทน โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงภาวิณี  ราชวังเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีมุณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายฉัทปนัย  คงนุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุภานันท์  นวลละมุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปัญญดา  พรหมยก โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวรวุฒิ  อ่อนแท้ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายอานนท์  พรหมยานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธีรภัทร  เภอสม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงจารุเนตร  ชูเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกรกนก  สีใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธนาวุฒิ  มีเเก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงเพชรดาว  บุญสนิท โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพิมพ์วดี  หนูเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายสมประสงค์  เกื้อสม โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธัญรดา  เดชาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงอาภัสรา  ขวัญเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายอดิเทพ  ช่วยเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงทัศวรรณ  เอียดขาว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธัญญามาศ  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงวริศรา  อาจทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกันตนิษฐ์  ชูกาญจนะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายปวริศ  รักดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงปาณิสรา  ยอดเเก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายรัฐนันท์  ถวัลย์ชัยวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  นิ่มละมัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงศศิภา  สงนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปรัชญาวดี  นวลทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงฐิติยา  สงบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธนกฤต  โตม่วย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายสืบสกุล  บุญรุ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายนรวิชญ์  แก้วศรีบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงฉญาพร  นวลละมุล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธนวัฒน์  รักขา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงวิชชุณีวรรณ  ขาวรมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงปวริศา  ทองนวล โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงขวัญแก้ว  เจริญวิริยะเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายโชติพงศ์  หนูรอด โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงรัตนากรณ์  ฉางทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงเยาวเรศ  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงลักษมี  หนูเพลา โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงฐิติชญา  ธิติจรัสชัย โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกันยารัตน์  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงจันทกานต์  สุขบางพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายวสุธร  ฉินธนทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายอิสระ  แก้วแสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสนิท โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกรวรรณ  นรัตตะ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงรุ่งนภา  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงศิรินภาภรณ์  ศรีเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณัฐจิรา  บุญกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงกานต์ชนา  ตาดำ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายนรัฐฐา  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สินประยงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสุทธิดา  เจริญวิริยะเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิณสิริ  นนตรี โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกชกร  บุญญานุวัตร โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงวราพร  แก้วจันดา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงอัญญาณี  มีจ้นทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงพรรณวษา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงจิรัชยา  นวนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงวรัญญา  บุญรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงศรัณย์รัตช์  หลับภัยพาล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายอดิศร  รักวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงวริษา  ผลบุญ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายภัทรพล  ราชาประจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายวรนิพิฐ  ทิพยะ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงสุกัลยา  วงศ์โยธา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงกัญยาณี  ศักดิ์ณรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายภิษัช  ณ ถลาง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีพุฒทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายวศิน  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงรุจิรา  ไกรแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงญาณิศา  จิระกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงรวิภา  พิพัฒน์งาน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กหญิงอุทัยทิพย์  พรหมวัง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายนที  เนียมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายจารุกิตติ์  พริกสุด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายพัชรพล  ช่วยขำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงวทันยา  หนูพลาย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายวรภัทร  คล้ายฉิม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายสุรบดินทร์  ทองพลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงภมรทอง  ขณะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงวิลาวรรณ  สินธุ์แสน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงเขมนิจ  จันทวดี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงฐิติกานต์  กลิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐษกานต์  รุยหะชู โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายกันติธร  อินริสพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีละมุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกัณฐิกา  รอดสง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอภิษฐา  ตุ้ยนะ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายนราวิชญ์  อะริรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพรรณวิภา  ยายมาก โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายสิปปภาส  คงเม่ง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภคพร  ขุนยัง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายนครินทร์  โรจนศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไกรแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงตันหยง  จันทร์ขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิระกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพิรญา  เล่าส้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงภัทรดา  สังข์สนิท โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพุฒินาถ  จันทร์ด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงปวิชญา  ชูรอด โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกมลพรรณ  ยอดชื่อ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอนัญญา  เสียงหอม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนงนภัส  เตชะวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายพชร  ฉิมเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงกานต์มณี  สุขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายชัชชัย  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายพันธ์เทวะ  อุบล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงจิติมา  รอดวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายจรรยวรรธ  อินริสพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายกฤตนัย  มานะกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายวสวัตติ์  อยู่สุข โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายศุภกิจ  กลับทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ละเอียดการ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงกัญญาภัค  แป้นชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไหมสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพรนรี  มาแทน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงลักษณพร  เกื้อสุข โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงอินทิพร  พะคะม่า โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายพัฒนนันท์  ภูพันนา โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายจิรัญธร  ทองทวี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายสุรดิษ  ดำช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายศรุดา  นิ่มวุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงรินรดา  บุญสิน โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายศิวกร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงสุทธิการต์  ชายเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงจิรัจฌา  ชนะบาล โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงนัทชนาถ  คงช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายปรเมษฐ์  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายธนวัฒน์  ชุมดวง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงจิรัญชยา  หนูพลาย โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัฐวดี  ดีนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงรัตนากร  ปิดดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงจิณฑ์นิภา  สอนวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายรัชชานนท์  เตียวอนันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงศศิษมา  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายอาสา  หนูสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายณัฐนนท์  ไชยทองรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงฑิมพิกา  ขุนชิต โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โสะขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงภัทราพร  มากชู โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงเทพธิดา  ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงบุญยาพร  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงวิลาสินี  มุสิกเสรีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงพัชริศา  พลายแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายรังสรรค์  ทองกลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายฐกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วกลม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายยศสรัล  นวนเสน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายิปิติภูมิ  คงเขียว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กชายกิตติภพ  อินทร์ขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายตรรกภพ  สยามพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายอริย์ธัช  บุญส่งนาค โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายพอพัน  คำเกตุ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงพัทฌา  ไชยภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงพรวนัช  แก้วดวง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงเมธาพร  โสะขาว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายวรเทพ  กลันทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงอรณิชา  ทองฮวด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายสรศาสตร์  ชูชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายชิติสรรค์  ชิณละวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายภูวดล  ปานโต โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงเมยาวี  ศรีน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงสวรส  โยมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายวรวิช  กรดสัน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายพิทักษ์  ทองเที่ยว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  ราชเมืองขวาง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายนพดล  คงเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายชนะโชติ  ชูศรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงสุนิสา  ถาวโร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงชนิฎฐา  ชูสิง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงภัทรภร  พรรณไวย โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงอันดา  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงอิงชนก  อ่อนไพรี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงอริศสา  หนูเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสุชาวดี  แก้วประภา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเนตรนภา  ชูชุม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนกลับ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงรวิพร  บุญยิ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฝันนิมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงจีรนันท์  พลายงาม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนภัสกร  หลีวิจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงสาวิกา  รัตนรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงอติญา  หลีบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองหมุน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงตรีธิดา  ทวีตา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงมาริยา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายเฉลิมราชย์  แกล้วกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธานินทร์  โคตอาษา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงชมพูนุช  จุฑารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณีรนุช  สุขเกษม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชลิดา  ทวีตา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชลพิชา  ไชยยศ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงวรรณกานต์  บุญโยม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงพัทธมนต์  สุขจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงภัทรวดี  คำจร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงอัญชลี  เดชพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพิราวรรณ  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงเขมิกา  สมบัติมาก โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายภัทรพล  หลุยแสง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงศศิกานต์  นุ่มเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายวรชน  กลันทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายนพปฏล  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายศุภกร  คล้ายดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายยศพล  ดำน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกัญญภัส  สุดแกล้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายนนทกร  ตาแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายจิตรภาณุ  สมุหเสนีโต โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงมณีรัตน์  จุลพงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชนกชนีกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  นวลขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอทิตยา  ขวัญนา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณิชาภา  คณะย้อย โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงธนัชชา  หยูทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงโสรยา  นุ่นเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพรนภา  ชูขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายพอพันธ์  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพรชนก  มณีปรีชา โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายอนุภัทร์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพัชชาพร  รักษ์ดำ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายชาญบดินทร์  ม่านทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงดวงฤดี  สินธ์ุแสน โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงเนตรชนก  อินทวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธราพงษ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงจันทรา  ฮ้อบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองนวล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงมนัสชนก  สมหวัง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายทิวากร  ศรีเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายกุลเชษฐ์  กลิ่นเมฆ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ผ่องสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายณัฐวุฒิ  มุสิกพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นมณี โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายสหัสวัต  ปานทอง โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอนุศิษฏ์  กลับมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงณัฐวดี  จงราช โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงทิฆัมพร  ชาตรีกุล โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญยิ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงธารทิพย์  มุสิด โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายชลันธร  อินทร์อักษร โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ด้วงนิ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงปรมาภรณ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงวรรณชนก  ศรีทองเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงฐิตินันท์  หนูนวล โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงสิริกร  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีทองหนู โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กหญิงศศิกานต์  พัทยัง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายวรวัฑ  มณีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายพจน์มนัส  ขำเกตุ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กชายณัฐนันท์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายกันตภณ  เกลาฉีด โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงถกลรัตน์  ฉ่ำชะนะ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงชนิกานต์  ไข่แก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงกฤษธีรา  สตอหลง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงพันพัสสา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงจิรัชญา  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายเจษฎากร  คชภักดี โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงไอยเรศ  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วหนูนวล โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงพัชรพรรณ  เบ่าสกุล โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงกานต์ปวรีย์  วรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทร์หลี โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงชฎาทิพย์  ขุนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สวนคร้ามดี โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายวรรษมน  รองชูเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงศรัญยา  อินทร์นาค โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงอัญชิสา  มะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายณัฐพนธ์  ปะรา โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงณัชชา  ช่วยคล้าย โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกชมน  บุญชูดำ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงผการัตน์  คงโสม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงวนัสนันท์  สงขาว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงรติกานต์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงศิริกัลยา  อ่อนคง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงชลิตา  ด้วงเกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงภัทรมน  หมื่นคลิ้ง โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงอธิติยา  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายศรัณย์  อินทร์บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงนฤกานต์  ร่มเจียม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงอรพีรา  ปาละกุล โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายนนทพัทธ์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายพชร  ช่วยคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายเทพกร  โสภณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงรัญชิดา  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงบุษรา  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงสิริวิมล  นาคขาว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงพิชชาอร  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายวรากร  จันทร์เกื้อ โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงศาานติรัศ  ชูแนม โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงคันธรส  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายกิตติพงศ์  เพชรมาก โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงกฤติกา  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงจิณัฐตา  ชุมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงโชติมันต์  จันทร์มูล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงศุภิสรา  โรจชะยะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงเตชินี  จิระรัตนวรรณะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงทัตพิชานิษฐ์  โรจชะยะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงนภเกตน์  นามศรีอุ่น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายธนพัต  ช่วยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โหสกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงกนกกร  นาคจันทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กชายธนะเดชน์  คันธชาติกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กชายจิรพิพรรธ  เพชรพิทยากร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงวัทนวิภา  อมตเวทย์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงอรภูรินทร์  เจียจิระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงสิริวรรณ  จันบัว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงเบญจพร  อินรัสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายปริญญา  กลับโนรา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายภูวนนท์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กชายฐปณัช  จันทระ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงมณินทร  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายธนภูมิ  ด้วงเอียด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงศจีพิมล  รักเงิน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงสุชาวดี  วิชญเศรณี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่โซว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายอานัส  หะยีนามะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายสรุจ  รัตนชู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายอานนท์  ชูแป้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงกนกทิพย์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงวรรณวนัช  ช่วยนุ่น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กชายณภัทร  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงขนิษฐา  อินขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงเบญญาภา  ไหม่หมาด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงสุรัฐกร  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงจีระนันท์  หนูยก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงกนกนุช  หนูคง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กชายฉัฏธรพงศ์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายกษิดิ์เดช  ตราชู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กชายสุกฤษฏิ์  พรวิระวงค์วารี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงนิชาภา  รอดคืน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงสุภัชชา  ศรีชูทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เพชรมณี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายจักริน  สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายศุภณัฐ  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายทัศไทน์  เจริญสุขมั่น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายเอกฤทธิ์  พรหมทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายธนภัทร  เศวตรัตนโชติ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กชายคมเพชร  หนูขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กชายปารมี  ปานเหล่ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงสถลัชนันท์  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายธนกฤต  วรรณกูล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงวรรณษา  แก้วเอียด โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายปาณภัทร  ชนาพงษ์จารุ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปวริศา  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงวรรณวิภา  รัตน์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงสุธัญญา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายรัฐนันท์  เศรษฐสุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงกุลจิรา  สังข์สี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงวีรดา  ลิ่ววิริยกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนขวัญ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงเมธาวี  บัวฝ้าย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงพรหมภัสสร  พรหมสกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายปรมะ  พรอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงญาโณทัย  ปลอดฟัก โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงกรกช  กิ้มเส้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงอัษญาดา  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมปาน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอัญชิสา  รัตนอรุณ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงธัญมน  บุญคง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงวริศรา  คงมี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงสริญญา  เพ็ชรสัจจะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงอมราพร  สว่างอารมย์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงณิชนันท์  เขียวหลี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงญาณิศา  บำรุงเพชร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณฐนนท์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายนันทวุฒิ  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอนันตชัย  เตยแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงชุติรัตน์  ชิตไชย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายวิชชากร  อินทนีย์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอริสา  อนุศิริ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงณภาภัช  บัวฝ้าย โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายณัฐชนน  พลอยดำ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอริญชยา  หมื่นสิน โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงณัฐนันท์  ติเสส โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพิชญธิดา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงวินิทร  สงแสง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายธนกร  สุพรรณชนะบุรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงวิรัลพัชร  อินแป้น โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายธนวินท์  คงมา โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายสยมภู  ทองต้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงปิยพัชร์  เศรษฐสุข โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงศุภิสรา  เขียวหลี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายธนิสร  จงหวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พันธ์คง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพิชามน  โรจชะยะ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายธนิสร  พรอภิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงรสกร  กิ้มเส้ง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงวรลักษณ์  พริกแก้ว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายภูิดท  เกษตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายพศิน  ยกฉวี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงมาริษา  จงหวัง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงศษิ  ห้วยล้ำ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คงไหม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสุดาทิพย์  วงศ์เดช โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงปฏิมา  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายปราโมทย์  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนวัช  ฉายากุล โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงวิชญาดา  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงอภิชยา  มากหนู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายศุภกรณ์  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายปภังกร  เกื้อหนู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายเศรนันท์  จิตรบรรจง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงแพรวปรีณาภา  กล้วยเครือ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธวัชชัย  ทิพย์เทพ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายฆนจักก์  วงศ์วัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายกัมปนาท  ทองพุ่ม โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายวงศ์นุวัฒน์  บุญเรืองขาว โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงปนัดดา  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายเพทาย  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายชูชาติ  ดำรงรักษ์เสรี โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงชมพูนุท  จริยวงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  มาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายเธียร  แสงเกิด โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงพีระดา  ฉิมรักษ์ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงกฤชญา  หมวดอินทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กชายนราวิชญ์  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม