รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐชา  คณะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายนวพล  รามพรหม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกันติชา  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพรลภัส  ดำฉาย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายชุมพล  ไชยมา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  มาตย์วังแสง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤศกร  จาระกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายศิวกร  นาคะชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธีรกานต์  ชิดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญพิชชา  โกยกิ้ม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปราณปริยา  สมุทรผ่อง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายปาราเมศ  บุญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายณภัทร  ศิริประภา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐณัญ  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธนกร  กาเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนินาถ  กรอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชิตวัน  ไอยรา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายศุภากร  สุรวิศาลกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาติทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สุขช่วง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายอริสรา  รุ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเจนติตา  เสมอภาค โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพลอยขวัญ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธัญพิมล  ต้ายไธสง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปาลิกา  จันทะฟอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เกตุกำเนิด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธันยรัตน์  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงญาณิศา  ทองขจร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนภัสสร  ปรีดาผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายปาราเมศ  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายรัชพล  ธูปทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายชัยณภัทร  ไพยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบุษภาคัม  เรืองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอมิตา  บุตรมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิชญาภา  ดาราวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจันจิรา  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวริศรา  บุญแต่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอังคณา  พลายชนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปภาพิณห์  จันทริก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณิชาบูล  แท่นหิรัญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายชัยณรงค์  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายพัทธดนย์  มงคล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงทิตรา  ยอมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐพล  กัปตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายเวธน์วศิน  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุภาวิดา  กะลาสี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายปาณัสมุ์  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายวสวัส  กะสิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศรัณพร  พ่านปาน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกนกพร  ทวีรส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เริงการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศุภิสรา  เจตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทรเทพ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายวีรภัทร  เกิดสมนึก โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปวริศา  หมายดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิชญธิดา  เฟื่องสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายศิวกร  เพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายพงศ์ภัทร  จงพงษา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายชนพัฒน์  ยมนา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เช้าฉ้อง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายชวกิจ  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวริศรา  ไชยผดุงนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายอิทธิชัย  เขาคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายต้นสัก  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิชญพร  คล้ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธนวันต์  มณีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญโกย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายวชิรวิทย์  จิ้วสกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐนันท์  เร็วเรียบ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกนกกร  ปลอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวิมลวรรณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิชญธิดา  เรียบผา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายกิตติคุณ  อาแว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนากร  รักตน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพาชนะ  โลหกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชนิตรา  นิลวัฒน์วนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มาทลุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงมณีโชติรส  สายคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอัญชลี  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิสชา  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกฤษณาพร  พฤกษนันต์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คล้ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงแพรไหม  แสงสาคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอพิชญา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอันนา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกนกพรรณ  สัจจารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศุภกฤษณ์  ผลตัน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนิสริน  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกนกกาญจน์  กวดกิจการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจอมขวัญ  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภูวิศ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชลิตา  มาสังข์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพีรณัฐ  มโนภักดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภูธฤต  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนกร  เงาะผล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายภวพล  ธรรมลังกา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกนกกร  นาคพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรัตนาวดี  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายก้องภพ  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนลินทิพย์  เมืองศรีสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอนันดา  จิตตะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภูริสา  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจิณัฐตา  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนิสร  ขลิกคำ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุกัญญา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายบรรพต  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายศุภสัณห์  โชติกะมาศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอรินรัตน์  ริ้วทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปฐมาวดี  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกฤติน  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปริมล  ศิลาอ่อน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธัญพัฒน์  ธันธรา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศุภิสรา  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอภิสรา  อาจปรุ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพริมา  น้อยนาดี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  ศรีอันยู้ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายก้องภพ  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอัจจิมา  มีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุทธจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงญานินท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงฐาปนรัชฏ์  แย้มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกัญญภัส  จีนเอียด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีรเดช  แวรอนชักตี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายโกษม  พาหุมันโต โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฤตานนท์  ดิษโร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายแพททริค  คีช โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอกชัย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอมิรา  อุมาสะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศุภนิด  นพฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภิญญดา  ไชยยุทธ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงเจิมพระพร  อุยสุย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงฐิตารีย์  จริยหัตถะกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิณห์วรา  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธัญณิศฌาย์  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอภิชญา  สฤษดิสุข โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายปริญญา  เล่านา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสุนิติ  ทับเย็น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายตฤน  ประสพมิตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เอกเสน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขชุม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนวพรรณ  ชูดวง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรัษณา  แซ่โก๊ย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญภัค  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวนัชพร  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรตินันท์  ค้ำชูชาติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกิตตินันท์  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูนุ่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนดล  ศรีชาย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศิรประภา  ทัศการ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปรมี  วาหะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 นางสาวนนธวัช  สำลี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธเนศพล  สงค์ปาน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวรนันท์  ธรรมนา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพันธวัฒน์  ทัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอุทิมพร  พระสี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ปรียวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจารุวรรณ  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยุทธกาศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปกรณ์  พลสาย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสรธร  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายวีรภัทร์  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฆ้องคมน์  รูปสูง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงโศภิชาภรณ์  นามสงวน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงศศิธร  อนุศิลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวีรภัทร  ช่วยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงซิมยาอ์  เหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกฤติยา  บ้านนบ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชานน  มาดนนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภัทรชัย  วังสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธันยวรรธน์  พัฒนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายชยธร  สิทธิบุตร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเธียรเธอ  สวนเสาร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายโภคา  หินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสรวิศ  กระแสใส โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจิดาภา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายเจษฎา  คำเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐนรา  ฉิมมี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกรกช  อาชญาทา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกรนิตฐ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกาญจน์ษิริ  บุญกานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงหทัยภัทร  เมฆประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนภัทร  ลิ่มโลหะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่วยชนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอัมมาร์  อุมาสะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกฤตภาส  ทองเฝือ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกันติภัช  อันชะนะ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกฤตพร  สวัสดิกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงเพ็ญสิณี  จริยหัตถะกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายชยณัฐ  วิศาล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกฤตภาส  เกตุกำเนิด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฐิติมา  พลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงมนัสวี  จินา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอาลียา  บุญมาเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสรวิชญ์  บางทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอุดมโชค  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวรากร  สุรียพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรมณี โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงซานานา  ครองไตรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอชิตพล  จันทร์พุธ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกรกนก  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพัณณิตา  โกยกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุชานันท์  กำลังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์แฝด โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หินน้อย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฉิมกิจ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอติเวธน์  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปภัสรา  ฉสยแสง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปัณณธร  นาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวรกานต์  ผลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนโชติ  ธนาวิวัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกมลนัทธ์  กำลังฟู โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนันทิช  บำรุง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชโนดม  ไพลอย โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธีรุตม์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิยะดา  แพทย์ขิม โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศุภากร  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณภัทร  หนูขาว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงมัทนียา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชินดนัย  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภจักร  พิทักษ์แทน โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสรณ์  ชุติโชติ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปิ่นมุข  บุญยัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปุณยภา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายปุณยวีร์  ตีรณอมรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอัญธิชา  ต่อระยับ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศุภกัญญา  สันติเลขวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปพัชญา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายสัณหณัฐ  จุลแสน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชญาภา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพุธิดา  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายจักษ์ทณฑน์  ม่วงยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงอภิชญา  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายกรวิษณุ  โสภา โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายธนกฤต  หลิมพานิช โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายฐาดิลก  ภู่อมร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ฟูเฟื่องมงคลกิจ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทียบพุฒ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอภิชญา  สุขนุช โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงชลลดา  จตุราบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงมนปริยา  คงเทศ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายเดชวีร์  พร้อมปฐมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายสิทธินนท์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายภพกร  พิชญางกูร โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายกฤตนู  ปังวณิช โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงธีมาพร  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายธนกฤต  เทียบพุฒ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสิริจิต  นาคชาตรี โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสุรพิชญา  พงศ์ไตรภูมิ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปุณยนุช  ชูมาก โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปุณยวีร์  ชูมาก โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชุติมดี  สุรภาพ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนากานต์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศุภนัฐ  มีนวล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงอัชฌาพร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงจตุพร  บุณะกานนท์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายปรินทร  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแสวง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสิดาพร  แช่ทอง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธัญญ์รวี  ไชยศิริวีรกุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจีรภัทร  พิกุลทองอำไพ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงภัทรภร  ปั้นตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปรมาภรณ์  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชญุ์สินี  นุ้ยสิน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพลชนณ์  แสนพล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงดุษณียา  รอดมินทร์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเฉลิมชัย  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกนกอร  สุทธิคณะ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสิตางศุ์  เทียนครบ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรมิดา  บุญช่่วย โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ปัญจะอนันตชิน โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายชยุตม์  คุ้มเกิด โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายจิรพงษ์  มุฑิตากุล โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายปัณณธร  ทุ่งปรือ โรงเรียนอนุบาลนิลุบล 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชยธร  อุ่ยสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายณฐนนท  นวลเอียด โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายปฏิภาณ  ทองเที่ยง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายคชเณศ  ทองลิ่ม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายศุภฤกษ์  นาคเล็ก โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  อุทัยรัตน์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กชายทิชานนท์  อนุกูล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายทันต์  เทพเสถียร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงฐาปนี  วุฒิการ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปพิชญา  พลันการ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงนลินี  ประชุม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงเกดธิดา  เกียรติกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายจิรพิพรรธ  วิจิตร โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงเขมิสรา  อุ่นชู โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกัลยกร  ก่อผล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงจิดาภา  จารุพันธ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงจินห์นิภา  จารุพันธ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกุลนิภา  ตรีบำรุง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงจิรารักษ์  ทองวล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายสิริปิยวัช  สนธิ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนน้อม โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงเจิดจันทร์  บุญสุข โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงวัศยา  ธงสันเทียะ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงศศินันทินุช  ฤทธิ์พิทักษ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายณภัทร  ณ ถลาง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปิยะภัทร  ไชยราช โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงภัคจีรา  รักษ์ทอง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนพล  ทัศนมงคลกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเพชรรัตน์  สุขสมัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐธิดา  โสภา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชิษณุชา  พัฒน์แฟง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสิทธินนท์  ฉิมมี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกชกร  จรมาศ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายปวินท์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนวพรรษ  เอี๋ยวสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ช่วยชัย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกรรณิการ์  คงชู โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภัทฑิรา  แปโค โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอักษราภัค  ศิริพันธุ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกิตติธัช  บุญแสวง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวสพร  โก้สกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายสุทธิพจน์  สุวรรณสุทธิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายเกรียงณรงค์  เสนเกื้อ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายณัฐภัทร  เพชรจุ้ย โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ตัณฑวณิช โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปวริศา  โตวรรณ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอธิช  ทองเหลือง โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอานุภาพ  องศ์สันติภาพ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภิมลรัช  หิรัญ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอรอมล  ศุภมณี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศุภฤกษ์  พรมพิลา โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงธีรตา  โตวรรณ โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนนทภัทธ์  เอียบสกุล โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธนวรรณ  คงแก้ว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภัทรพล  ทองขาวบัว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวริศรา  ภักดีแก้ว โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปิติพร  พรหมมา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายปฏิพล  วรรณวาส โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายกฤษณกร  พันธ์เสงี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายเฉลิมฉลอง  เพชรพาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงนริศรา  กระจ่างศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายคฑาทอง  ทองเชื่อม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกรวรินทร์  บัวบุตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงฮันนี่  กะสิรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณเวช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงจารุวรรณ  แพะนา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงวันวิสาข์  ธาตุมาศ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายกฤตบุญ  แสงรัตนากุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสุนิสา  คงปาน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายสุธิพร  ภูพวก โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงฐานิดา  อุ่นมานิช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงเมธังกร  ภู่ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันอภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกลั่นกรองแก้ว  แก้วแท้ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวิภาพัชร  พวงจิตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุกฤตา  ทรวงศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจิตตภา  เจริญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชนากานต์  พุกพิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเนตรฤทัย  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฐนนท์  เอียดจุ้ย โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอนนท์  ณ พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสิทธานนท์  เมืองจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายรัญชน์ธีระ  ถวิลการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภัทรพล  ศิริชน โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพิภัชพร  ขมักการ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพันวา  พวงจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนกร  แซ่จั้ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายตรียากร  วัฒกี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวิลาสินี  ณ ตะกั่วทุ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกนกพิชญ์  ทิพย์รงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวรินทร  จันทรัศมี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวิชญะ  จินดาพล โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนิชาภัทร  เขน็ดพืช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวรวรรธ  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นนุช โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุตรมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนันท์นภัส  เวชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ่งกิจ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงธิตินันท์  ดำวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม