รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนากรณ์  พรมเสน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภูมิภัทร  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนกร  ละอองอ่อน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายรัฐภูมิ  สีสรรค์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายทินกฤต  ขันทะบุตร โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภาณุวัฒน์  ใจปา โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายฤทธิ์เกียรติ  ใจแสวง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายไมตรี  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายศิริวัฒน์  สีสัน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษดา  คำอุ่น โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายพิพัฒน์  คอนราช โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกิพากร  เปียมาลย์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายพัทธดนย์  ดอกพิกุล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิรภิญญา  ขาวหยวก โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนภรณ์  ประวัติ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิคง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธารารัตน์  ใจแสวง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัธกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงประกายพรึก  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอมลวัทน์  สัจจญาติ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงยุพาลักษณ์  อินสม โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงประภาภรณ์  จันทจร โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธวัชชัย  ไชยสถาน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐพงษ์  บ้านสระ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐวัตร  ก๋ารินทร์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธวัชชัย  แก้วสร้อย โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพศิกา  แบนขุนทด โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกฤษณา  นาโก โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศิริญากร  อ้ายเป็ง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชนิสรา  สิงห์บี้ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุภาพร  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณลินทิพย์  ชนะสงคราม โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงองุ่น  หิรัญวงษ์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญรัตน์  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงปิติมน  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชุติมน  สมุหบาล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธัญรดา  จันแสง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนภัสรา  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิยะดา  ไทยทวี โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธันย์ชนก  คำมูลสิงห์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายอลงกรณ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายอดิเทพ  นาโก โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายนิพิฐพนธ์  วงค์ปัญญา โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายเกียรติธนพัฒน์  ยอดคณิต โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธวัฒชัย  บัวแดง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายวันชนะ  พรมเสน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายศรายุธ  ชัยวร โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายตะวัน  ดวงพระจันทร์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเจสซิง  ทัม โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเพ็ญลัดดา  ใจแสวง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนันทกา  ใจปา โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอนัญญา  เจนใจ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอนัญพร  เจนใจ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปรียานุช  ยะขันทะ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงมีนนฎา  บัวตูม โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ราชจันต๊ะ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายภูมิรัตน์  ทันโหศักดิ์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพนิตพิชา  ใจไหว โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายวุฒิชัย  ดิษฐ์ทอง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพุฒิธินันท์  ขาวสำอางค์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายภานุพงษ์  สีสัน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายศราวุธ  คำแสน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปันทะวงค์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายวรเมธ  ป้อมรบ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนาวุฒิ  บุญถึง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายเกาะออน  คำลือเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายณัฐพล  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายกิตติทัต  หอมนาน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายธนดุล  ทนทาน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงเจสเซียน  ทัม โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงเจนจิรา  สุนันต๊ะ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขันทะบุตร โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงวนัสนันท์  กาละพวก โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงวริศรา  กาละพวก โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสุพาพร  ราชจันต๊ะ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงชญานิน  พานิชานุรักษ์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงมะลิวรรณ  จันแก้ว โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงภาสกร  หล้าบ้านโพน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสุพัดตรา  กรุดหรุ่น โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงจรัลภรณ์  เขียวคำ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายแดนอุทัย  ทุ่งแสงทอง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายคุณานนท์  ทัม โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายจิยิ์ปซี่ ฮิวห์  เบรนเนน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกิตติภพ  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายปิติเวช  ใจไหว โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธีรเทพ  อินปิก โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายวีกฤษ  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพุฒิคุณ  บุญครอบ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายวรรณชนะ  ภูอ่อน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอาทิตยา  มาสุข โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงนริศรา  คำรักษา โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสุนิษา  บัวหลวง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตั้น โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงรัชตยา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายธวัชชัย  ดิษฐ์ทอง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายชาตรี  ซื่อนิธิกุล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายนฤพันธ์  วงค์ปัญญา โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  บุญถึง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายพิชิตชัย  เจนใจ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายนัฐพล  เจนใจ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชินวัฒน์  คำแสน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสุพรรษา  บัวเย็น โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชีวานันท์  จันทะวงค์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพัณณิตา  คำแสน โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจเขียว โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงวราภรณ์  กาญจนีย์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงมณฑิตา  แซงดานุช โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงเจสซี  ทัม โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงละอองดาว  จันทสังข์ โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายนัฐวุฒิ  ชัยมงคล โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสุทธิดา  วังหลวง โรงเรียนบ้านยางขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายพงศ์พสิน  เทพคำ โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายวีรธร  สุพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฐดนัย  ชัยมงคล โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายแทนธวัช  ท้าวแพทย์ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิรัชยา  อุทวัง โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปนัสยา  กันทะขู้ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกิตติพงษ์  เข็มเพชร โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธีรภัทร  หลายแท่ง โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจีรภัทร  หมอยาดี โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนภัทรพิชชา  อินนันชัย โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายอังกูร  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงคณัสนันท์  เวียงลอ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศุพิณญา  คำมะปัน โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสิรินดา  ตามติด โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสริญญา  ศรีวัฒนนันท์ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายสิรวิชญ์  เกนท์ทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายวชรธร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายธีรเมธ  ทรายคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายฉมา  ไชยเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายพงศกร  โสมเสาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายธนภัทร  มะโนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยโย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายพชร  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายประกาศิต  อุตกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจิรภัทร  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงรมิดา  ท้าวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุภัตรา  สมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลขา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุชานาถ  ชัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอินทิรา  จักรสาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพิรดา  สวายน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายจิณตกร  นุเว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายนฤบดี  ชัยเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายก้องภพ  คนการ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำปา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงโชติกา  พันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงสุกัญญา  นิสสวิท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสุขุมาล  ปุกคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายวิสุทธิพงษ์  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายบรรณสรณ์  อุปนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายปิยังกูร  อธิกคีรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายยุทธศาสตร์  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายธนธฤต  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายผดุงเกียรติ  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงเทียนแพ  สิงหเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ดำริเลิศวรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธันยนันท์  รวมสุขกุลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอภิชญา  ดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกชกร  ปันติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพรไพลิน  เตวิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายกิตติภณ  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายยศพัฒน์  โครงกาบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฐวัฒน์  ยกยอดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายกิตติณัฎฐ์  พันธ์ดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายธีรเมธ  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายโภคิน  แสนอุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุภชา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสกุณเกต  ปาปวน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีคำยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปรียาพร  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงรวิภัทร  รุ่งโรจน์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอภิรัญญา  โชติมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงนงนภัส  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิชชานนันท์  กันทะบุญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงมณฑลี  อินโฉม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายเลิศวิทย์  สัจจากุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายธีรเมธ  มีปาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุชานันท์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงรศรินทร์  อินตา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกุลจิรา  เณรบำรุง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงรัชชประภา  ไชยโยธา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงฐิติมา  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจิดาภา  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายวรวุฒิ  คอยหลัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายพีระพัฒน์  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายณัฐพล  คัมภีร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกรณ์ดนัย  สุทธิรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพัตทรพงศ์  ชูยิ้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอิสยาห์  สนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายชาติกล้า  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปฏิภาณ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนวลวรรณ  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงถิรนันท์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทะสม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนิรวาณ  มาไกล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเกวลิน  สถาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุทธิดา  ผิวเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุปชิตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญบาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิมพิชชา  เผ่าทะไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปริยากร  เชียงแรง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจุฑามาศ  สามคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัณฐมณี  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภคพร  โฮ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวธันญา  สีทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายรัฐฤทธิ์  สุภาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนดล  อาจนนท์ลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนบดี  จีราออน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธิติพัทธ์  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายนราเมธ  ชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศักย์ศรัณย์  สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธัญญาเนตร  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศรัญญา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวรรณพร  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปรียาธร  รู้ให้ทาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชลธารา  ไชยโยธา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปุญญิศา  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัชนันท์  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฎฐวรา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอารดา  ภู่พงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนพนธ์  ประสมนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนภัทร  หอมนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายเอกพงศ์  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายพฤฒิพงษ์  คงสอนหมาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายบูรพา  แสนวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเบญจกูล  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกันตพงศ์  หล่องาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนกร  รักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอริญชัย  ยินดีสมปอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพัชราภา  ปัญญากอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเขมิกา  เสนอิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก้วหน่อ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสิรภัทร  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจิณัฐดา  โนจักร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวรรธนพร  ธรรมะวุฒิสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐกมล  เชื้อสะอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกิตติยา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปพิชญา  บุญนันตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกติกา  กันทะสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวิชิตา  สารบรร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปภาพินท์  อินเปล่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกวิสรา  หงส์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงรินรดา  มังคลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอรรถภูมิ  วงศ์ใหญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายปิยวัฒน์  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปรเมศวร์  คำอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายประภวิษณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพสธร  สมนาม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนวิชญ์  จิรโรจน์ดะนัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กันทะสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หาญกล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชญานิน  เงินคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุวิชญา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรินรดา  ช่วยเกิด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรวิสรา  บุญปลื้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอริย์ธัช  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภคพร  อุดมเวช โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพรรรณปพร  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายญาณเมธี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายปณิธาน  ธาดาชลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนัทธพงศ์  บำรุงพร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชาญญภัทร  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายปารณัท  วงศ์กาวิน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสุณิสา  สิบหมื่นอาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  หนุนพลกรัง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกาญจนา  หน่อใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกชพรรณ  กองมะลิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงโชติรส  ทันสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณิลฌาฎา  ดีปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิชญธิดา  วังเสมอ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนิราภร  กิตติวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงรินรดา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพงศกร  มกรมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกษิดิศ  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกันตวิชญ์  ราชนาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงภัทรดา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกวินธิดา  มาไกล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนกร  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายชวัลวิทย์  อินเต็ม โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐวิภา  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงญาณิศา  ศิริวัฒนตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอุทุมพร  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกณิศา  การะยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงญาดาวดี  สองสีใส โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหลี่ยมธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐนิชา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนนวล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธัญชนก  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงทัศพร  กึ่งกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวาศิณี  นุชทองม่วง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกิตติพัฒน์  ตุ้ยสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปภาวิชญ์  วงศ์เมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภูริช  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายไพบูลย์  สายสำราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธีวรา  โตน้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายชิณุชา  งามขำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เงินคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงทักษพร  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายพีระพงศ์  ทรงยั่งยืนกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธีรพงศ์  เกนทา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฎฐพล  จ้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายกานต์กนก  อุตุพร โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกชพรรณ  ขันโท โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภัทรชนน  ชะโกทอง โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงชนิษฐา  คำมา โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงน้ำฝน  ดำแดงดี โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนรวณี  สามัญแก้ว โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  สอาดเอี่ยม โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงดวงกมล  ชิณวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุริผัด โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรีคำ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอภิวัฒน์  ผันพิมาย โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภัคจิรา  คำมา โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายเดชาวัต  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายพงพล  ฉลาดลพ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอริสรา  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงศิริญทร  โชคชัย โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงเบนจามิน  ใจแสวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงนาราสิริ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอารีรัตน์  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงสุภาพร  พรมเสน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายสุรบถ  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายดู่  แก้วคำ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงเอมิกา  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุวรรณี  มะลิวัน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นายวัชรากร  บัวตูม โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 นายนิกร  ปัญญานันท์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 นางสาวดาริกา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวจิ่ง  แก้วคำ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวคำ  แก้วคำ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวอภิภาวดี  เข็มเพชร โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวอาริษา  ทาม้าดี โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวนันทพร  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวสุภาพร  บัวหลวง โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวิภาวี  รสหอม โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวิรันดา  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงดาราพรรณ  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุวรรณจงรักษ์ โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐวุฒิ  อรรคศรีวร โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอดิเทพ  หายทุกข์ โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภัครพงษ์  แท่นนอก โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกฤษณพงศ์  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายภานุพงษ์  บุญปก โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวริศา  ชอคำศรี โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุนันทา  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านจำบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสรศักดิ์  อินต๊ะพรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายอภิวิชญ์  ไฝขัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายณัฐภัทร  กีรติวรางกูร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประชานันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายสุภเวช  ใจวังโลก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายกีรกฤษฏิ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงฐิติวรดา  เพชรเสน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายวัชรากร  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อน่วม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกิรณา  สุโพธิณะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายศิวัช  สุทธวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงชนันธร  รุ่งไพบูลย์กิจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายปวริศ  ปัญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงขวัญเรือน  บุญประเสริฐ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยมงคล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงฤทัยสุข  สุขทัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณภัทชา  แก้วคำปา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงปกขวัญ  เสาร์จร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายวุฒิกร  สิงห์คำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพลอยชมพู  เที่ยงมงคลชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงพิพิธกานต์  พลเยี่ยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเกศราพร  คำมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายธาตรี  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงนุชนาภรณ์  ศรีคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายกรณ์ดนัย  รวมสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายอชิรวิชญ์  ป้อเอือน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายภูริกิติ์  ภูติโส โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายธนัชชา  ยาวิละ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงเอลีน  สุทศิล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดวงคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำประวิตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงธัญชนก  เขื่อนเป็ก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองภูมิพันธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงชนากานต์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกานต์ชนก  ตระการกสิกิจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายโชคชัย  อิ่นคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงปราณปริยา  ไวทยกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายไทเซน  ลิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายธีร์ธนิก  วันไชยธนวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายธนบดี  ตั้งศิริคมขำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุธิพา  ตั้งพฤทธิ์กุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายทรัพย์ทวี  นำภา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายธีรภัทร  กิจประชุม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงญาณาวิภา  เพชรเสน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อุปธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงมิคุ  เครือสาร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายพิสิฐปัญญา  ปาโต โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงญาณิศา  คำแสน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงนทีทิพย์  ขันใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงชนิศา  ลือชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ดินขาว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายแซค  ถนอมรัตน์ แบร์รี่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงวรนิษฐา  ยศพล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงกัลยภัค  รักษ์ชูชีพ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมแดง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายกฤติเดช  ต่างเพ็ชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายพงศภัค  รักเจริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายปธานิน  ลือโขง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงณิชาภา  แช่มวงษ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายภัทรนันท์  พิศณุ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายศุภมงคล  ห่อเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายยุทธพิชัย  คำไชย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายณฐมน  เชาว์เพชรไพโรจน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยสถาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายธนกฤต  โปทาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายเอกรัตน์  ปรีชานนท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงกรวิกา  สุริยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงทิพย์อาภา  วรศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกชพรรณ  สุริยวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงชนกชน  วงศ์ศรีชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ศิริพงษ์วัฒน์โชติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงภคพร  มูลคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายพาทิศ  โพนชัยแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายโอฬาร  แซ่เฮ้อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายธนนันท์  จันธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงศศิวิมล  ยาคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายปุริมปรัชญ์  สีไม้ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายภัทรวรรธน์  สิงห์สู่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงบัณฑิตา  ประมล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  สัตตโภควินท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงจินห์จุฑา  เสียงเย็น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงธันยกานต์  ราชคม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพรธีรา  ธรรมราช โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายวรกฤต  อุ่นบ้าน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายศุภชัย  มุ่งจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทำแปง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงภัทรธิดา  คุณารูป โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายจิรภัทร  ราชเสนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายกันต์กวิน  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายภัทรพล  ศรีสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงพิมพ์ภู  แก้วหน่อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงพฤฒญาณิน  พลเยี่ยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงทิพวรรณ  มะลิวัลย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายกิตติศํกดิ์  อภิรักษ์ภิญโญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายโสภณ  วินทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปิยธิดา  สันชุมภู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงจิรวดี  ปุณะตุง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายรพีภัทร์  วาฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายธนรักษ์  บัวเนียม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงนลินนิภา  รวมสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายกิตติธัช  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายจักรี  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กหญิงภัทราพร  พึ่งศรี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนุชนาฏ  สุริยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงกชมน  นาเรียงรัตน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงมนัสณี  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงนลินทร  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายธวัชชัย  กระภูฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอี่ยมอำพร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงสุวนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงรุ่งนภา  เลิศจินดาวัฒน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายทศวรรษ  สิทธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายณัฐพล  อินทะรังษี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชณิศกา  ใจต่อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงนุชรดี  แพงผม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปลายฟ้า  รัตนสิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายกฤษฎา  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงกีรติยา  สีสัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อิ่นคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงกมลวรรณ  หลานท้าว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงธนัชชา  แสงพักดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายรัฐพล  อิชิฮาร่า โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุนันต๊ะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปวีณา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพัชรพล  เชิงดอย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 นายศราวุธ  สกุลศิวกร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นายประสิทธิืศักดิ์  ชัยปา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายธนพล  มลิวรรณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปัญญารังษี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฐยานันท์  ปทุมทิพย์สิริ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายจักรภพ  ปันแปง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณิชกานต์  อุ่นเรือน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงกวินธิดา  กาวิชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงพัสชา  ใจคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายกษิดิ์เดช  ถาหล้า โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธนกฤต  วินิชวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 นายโรมรัน  กันทากาศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายกฤตเมธ  ตาสุยะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวอังคณา  กลิ่นหอม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายธนกฤต  กิ่งแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายอานนท์  แก้วศรีนวล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายจิรายุทธ  ปรังฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายปิตินันท์  ค้าโค โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวธัญญารัตน์  นามทิพย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายนราวิชญ์  อาจนาเสียว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายจักรินทร์  กิตตินนทวัฒน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวฐิติวรรณ  ชอบศิลป์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายอิทธิพันธ์  สิทธิธางกูร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายกฤษณ  ศักดากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายพีรวัส  ตากิ่มนอก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาววนากานต์  กองสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายณัฏฐชัย  พันธ์เลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 นายไตรภูมิ  ชิดสนิท โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นางสาวปวีธิดา  คำแสน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวณัฏฐนิช  แทนงิ้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวรัชนก  ชู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายบรรณวิชญ์  จุมสุวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวสุชญา  บุญทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวณิชกานต์  ฐิติอภินันท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 นางสาวเกศินี  สุวรรณโน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายจิรพนธ์  ชาญเชี่ยว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายพีรพัฒน์  ชำนาญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นายปรัชญา  เขื่อนเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวอาทิตยา  กี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายสัณหณัฐ  ชนะพิมพ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวนันทิชา  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวชญานิน  เหน็บบัว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายธีรพัฒน์  อัศวจินดาพล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวมุกมณี  บุญชื่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายธราดล  ลอมไทยสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นายยุทธจักร  ไชยมงคล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงพิจิตรา  รู้ทำนอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายปณิธาน  ลือชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายเผดิมศักดิ์  ปรีชาพัฒนานนท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายพีระพัฒน์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายกชนน  เงาไม้ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงจีรชัชชาดา  เทพเสน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายคงกฤช  เรืองผึ้ง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายกฤษกร  เทพจันที โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงสมัชญา  สุวรรณการ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธนวัฒน์  ภูหาร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธวัชชัย  แก้วยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงสุกฤตา  ราชู โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธนกฤต  เสาร์ไฟสนธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายณฐพล  แช่ลี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสุพิชญา  ชื่นใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายณัฐวรรธน์  เลิศอนันต์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายรัชชานนท์  วารีนิยม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงณัฐินี  อินทนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงยูมิโกะ  โอตานิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายณภัทร  มังคลาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำโพธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญศิรินำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายพีระภศิน  อัครฐิติรัฐ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงเอกณิช  คำพูคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงยูโกะ  ฮิดากะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงมุฑิตา  พรมพันธ์ใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายอธิราช  ธนัทติกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายธนากร  บัวเย็น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายชวนันท์  บุญชุม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายพีระวิชญ์  กาวินำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายณัฐพัชร์  จันลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอรนิภา  มีศรีผ่อง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงเยาวนาศ  ชื่นชุ่ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายสิทธิพร  จันทะนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจยินดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงอัยซ่า  ใสสิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำใส โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงพัชราภา  จรัญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายธนโชติ  กันทะขู้ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อิสรียากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณัฐืนี  อินทนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายกิตติภูมิ  วงษ์ศิริ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายศวีระ  มิลิกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพลสิษฐ์  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอรรถวิชญ์  โนไชยยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายพีรธัช  มณีภูวนัตถ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพัสกร  วรรณสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวิชญะ  พิชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอาวัสราสิริ  ไชยจันดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายชิษณุพงศ์  สมศรีวัฒนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนิมมลา  เมืองมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนา  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณฐกฤษกา  จักขุ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายศราพิวิช  แสงเพชร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายกันตวิชญ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปณิศา  อินทร์กล่ำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปัณณพร  บุญธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกุลกาญจน์  ประยูรคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายศักย์สรณ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนารี  แจ้คำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ยศคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงรุ่งวดี  เผ่าทะชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณิชา  จันตาเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงเหว่ยเหลียง  ลิม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ปิดปก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายรัฐพล  หวลอารมณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพิชชาพร  กันทะขู้ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายก้องภพ  ใจเย็น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงปธานิน  หมอยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงเกวลิน  ไฝ่ใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอธิชา  ลอมไทยสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปวริศา  อุปธิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายชนาธิป  ใจเฉลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณิจิตตรา  ชาญชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงจินดามณี  บุญปา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายอนันทวีป  หาญสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายรัตน์ติพงษ์  สักลอ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายวัชรากร  จิตรประภัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายกฤษฎา  กิจจานุลักษณ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงบุญญารัตน์  คำนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายนวภัทร  ปิงสุแสน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายก่อโชค  สุทธศิลป์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพีรดา  สมเต็ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธนพร  ปร่ำเป็ง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์ปุย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายชัยวิชญ์  ยาศรี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอณัศย์  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายวิธุวิทธ์  นิลพันธุ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเมธาวดี  หัวนา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แนวทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงเบญจภัทร  คำแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วนิล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงโศภิษฐา  บัวเผื่อน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงดากาลดา  แซ่ย้าง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายเอกสกุล  ชุติวรานนท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศุภัสสร  กองสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกุสิธารา  กันทะเนตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยจำเริญ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธีร์จุฬา  กิตติกวินพัทธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพุทธิมา  ปัญญาใส โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายทีปกร  นงนุช โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงมนัชวรรณ  เกิดทองสุก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายฐปนนท์  นิจคำหาร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธรรมรัตน์  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงมินทร์รักษา  ถูกจิตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปราณชนนี  สุทธศิลป์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอริสา  วินิชวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวรกานดา  วัฒนาตะกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกันต์กมล  ธนะวงศ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิชญาภา  โนจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายศิรวิทย์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงศิริประภา  ชนะพิมพ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวัธนชัย  ไม้จำปา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูไว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายเป็นธรรม  โยธาวุธ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายรพี  พรมจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณิชากานต์  สุขเพียง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายวิชาการ  สามทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวีรยา  วินทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายณัฐปคัลภ์  กันทะเนตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปัณฑิตา  โพธิ์เกตุ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวรางคณา  ใจกว้าง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสุภรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายวีรภัทร  ชินภา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกฤษดากร  บัวแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงบุญจิรา  เชียงแรง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอนาวิล  ใจกว้าง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปิติพร  บุญโรจน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายวันฉลอง  กันทะเนตร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายลภัสกร  ไกลถิ่น โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายศุภกฤกษ์  เบิกบาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวรพิชญา  พีระธรรม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงฐาณิฎา  สัตถากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายจิรนิภัทร์  อุดมประสิทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายมาวิน  สุพรรณธะปรีชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงรัฐนนท์  นิลหุต โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงรุ้งธิรา  ภาระจำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงจิณห์วรา  ไชยโย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายสิรวิชญ์  พันธ์พืช โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชนัชฎา  มาไกล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณญาดา  ฐิระพันธ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายธนวิน  คำพีระ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คิดสุขุม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงมนัญชยา  บุญนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงรสิตา  จำปาแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุทธิดา  ทับทิมใส โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชนัญญานิษฐ์  มาไกล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายภัทราวุธ  บุญต่อ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอัครพล  วรินทร์รักษ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงปณธร  ไชยเมือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนะภัทร  ทรัพย์นิติภากร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงศ์วุฒิ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพีรดา  นาปรัง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภัทรวรรณ  นามราชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  บุตรวิเศษ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  ไชยแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกนกลักษณ์  เหลาคม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ตั้งพฤทธิ์กุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงภรณภัทร  ธนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายอชิระ  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายกิตติภพ  ฟองคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงรัญชิดา  ปริญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงชญาณี  ตั้งศิริคมขำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กชายไชยยานุภาพ  ภูวัฒนติกานต์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกัลยกร  คำชาลี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงวิริยาภา  วิริยเวช โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงปราณปรียา  ลาดมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงชัญชนก  กิจประชุม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปารีนา  มีความรัก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายสุตนันท์  หมื่นชนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอังควิภา  ลาสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายด.ช.ปรมณัฐ  พระดวงงาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายด.ช.พงศธร  มณเฑียร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงวรรณวษา  ตามยุทธ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงเขมาพร  พรมมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงเมธาพร  โยปัญญา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงวรรณวนัช  บุญเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงศุภาวัน  มูลคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายศิริชัย  หม่องพิชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายยุวาทร  เจริญรัมย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงญาณิศา  หินทราย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชื้อสะอาด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงฐิติพรรณ  บั้งเงิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธีรเมธ  ก๋าเร็ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงฐิติยา  อุทัยรัตน์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงเบญญาพร  ไชยมงคล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฐธิชา  ญาติกา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณภัทร  พุทธเสน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงยลรดี  ศรีสมบัติ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายศุภกฤต  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายภัทรภณ  เมืองมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายธนโชติ  บุญเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงวริศรา  อะนุมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพนิดา  จันธิมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายภัทรพล  หอมนาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงทักษพร  คุ้มบัวบาน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงรักษิณา  อ่วมลาภเอก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ตาสุยะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพันไมล์  ใจคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงรัชนีกร  คิดดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวรรณาพร  มูลคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงมนชยาทิพย์  โชคปลอด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนงณภส  โยธา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงภัทรวดี  เสาจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธีระพัฒน์  ศักดิ์รุ่งเรือง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายศุภกิตติ์  จำกัด โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมศร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายณัฐนันท์  หงุ่ยกระโทก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมสอน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายศิลา  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายศักดิธัช  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงญาโณบล  บัวติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพรชนก  เรือนมูล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปุญญิสา  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายณรงค์ทรรศน์  จรนามน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายสุรัฐวิชญ์  ขันธ์ศรี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงวริศราพร  แสนมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายกนกพล  ละคำมา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายปภินวิทย์  มีสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชุตินันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายจักรริน  ธิโล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงสุทธิรักษ์  อิ่นคำ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงกฤติมา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปิณฑิรา  เกียรติศักดิ์กำจาย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  วัชรปรีชา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปรญา  สิงใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงจิรัชญา  อินวงศ์หงาว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกุลปริยา  ชูไว โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายธนกร  ผัดผวน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชุติมน  สวัสดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงมนัสวี  ประเสริฐไทย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายสิริเทพ  พุกอิ่ม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายชัยฤทธิ์  ภาชะนนท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รังษี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณัฐธดา  ชุติวรานนท์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายกฤตภัทร์  สมฤทธิ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายจักรพงศ์  ชูแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอากิ  โอกุระ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงรติยาภัทร์  พุทธจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพัฒธนิต  บัวติ๊บ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายภควรรธก์  ยศพล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผาลา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์หอม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงวสุสุกาญจน์  ศรีพล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หน่อคำหล้า โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายปรมณัฐ  พระดวงงาม โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพงศธร  มณเฑียร โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงศิริพร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงธีริศรา  สักลอ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงกรวรรณ  ศํกดากุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุดมชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงธนิษฐา  เชื้อศรี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงธัญธิชา  ดะนัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงสุทธิดา  พรหมเผ่า โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายราเชนทร์  กองสุข โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอชิรญา  บุญคัน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายโชคพิภัท  ราชาวงษ์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงศุภักสร  เทพรักษา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธมนพัชร์  ศรีอรรถโยธิน โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัฐเกล้า  คงรักช้าง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รุจิอาจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงหงสรถ  พิชัย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริวงศ์ทอง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงมัลลิกา  ยางนอก โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายภูริภัทร  สันทะนะ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงชญานนท์  จอมวงค์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายสรวิชญ์  คิดดี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงนนนี่  สายใจ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธัญญ่า  คุโด้ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายวิศรุต  สมกระสิบ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกรวิชญ์  อินต๊ะวิกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายประเสริฐ  รุ่งกิจการ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอารียา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธนภัทร  ฝ่ายชอบจิต โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายนวพรรษ  เพิ่มมี โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายกันตภณ  ไวทยกุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กชายภีรภพ  เจียรไนพิทักษ์กุล โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงดวงธิดา  วิลาวัลย์ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บัวแดง โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงอภิญญา  แสวงผล โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงฐานิดา  รวมสุข โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงปิยะดา  อิ่นคำ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงแต้มฝัน  พึ่งพวก โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายภูมิรพี  หอมนาน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายก้องกิดากร  โสมเสาวลักษณ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายกฤติพงค์  คลาดกองทุกข์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงสุดารัตน์  ก๋าคำ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  คำคง โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฟุ่งปัญญาวงศ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายภูริฉัตร  ภู่การุณ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายถิรวัฒน์  วงศ์ขจร โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงอรปรียา  นุเว โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายวินทกร  ลิม โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงณัฐธิดา  เตชนันท์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายนิรวิทธ์  ศรีวิพันธ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายรังสิมันต์  บัวแดง โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายพิฆเนศ  ตั้งเจียมศรี โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายฐปกรณ์  พานแก้ว โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายธนพนธ์  ศิริลุน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงพรอำภา  สิงห์ตื้อ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายจิรพัชร  พรมบัวคู โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายเกียรติกมล  ชาญวิชัย โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงศศิกานต์  รักขัน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายเจษฎา  มีสุข โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสะอาด โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงปานทิพย์  รัตนา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายอชิระ  แก่นเรือง โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 คณิตประถม
858 เด็กชายรัชชานนท์  จันแดง โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายยูบิน  พาร์ค โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงธนัชพร  จิตโรภาส โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายชนกนันท์  มีสุข โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายตรัยเมธ  นามวงศ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายวายุ  อินธิมา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายปภังกร  ขันธเพชร โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายธนยศ  พิพัฒน์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายกฤษนน  มนถี โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายชัยมงคล  บรมฤทธิ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หอมนาน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ปัญจจอม โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงกมลภัทร  พงษ์เสน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สนชาวไพร โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายภูตะวัน  กาติ๊บ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงสุกิตรา  พันธุ์พืช โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายรัฐนันท์  ขันทอง โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงจตุรพร  วงค์ใหญ่ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บดีรัฐ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงธนิดา  เวียงคำ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงนิรดา  กุลธีรานนท์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายกันตวิชญ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายภัทรนนท์  สารต๊ะวงศ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายพุฒิเมธ  มังคลาด โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายชัยณรงค์  ชมใจ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายธีรวัฒน์  มณีสว่าง โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูมิประเทศ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงศสิรดา  ประชุมพร โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอภิญญา  กานัน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธราธร  พละดร โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธรกร  ธิลังกา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงวณิชา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงฮานา  พาร์ค โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายพรจรัส  ถิ่นเต่า โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายกิตติกวิน  เวียงคำ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายณัฐนันท์  ฮิกาชิ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายกิติพัตร์  ตั้งหมั้น โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงจิรนันท์  สาระวาท โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงอรัญญา  เกตุทัต โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงศ์ปุ๋ย โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงชนิกานต์  นัทธีบุปผา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงฤทัยสลักมุข  สลักถ้วนถี่ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยลังกา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายนพกร  ปิยะเลิศ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายยศกร  สมฤทธิ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายศิวกร  บุตรวงศ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธนภัทร  ช่างประสม โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายภูมิเดชา  สุภามูล โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายพงศธร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายวชิรพงศ์  ใจปา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายพรรษกร  ใจปา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายกฤติภัค  เพลงสมุทร์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญรักษา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสิริรัญญา  ผ่านวิริยะชัย โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงทิติยากร  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทิพละ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงวริศรา  พรมเทพ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธัญชนก  แสงเงิน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธนโชติ  ธูปหอม โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพัชรากร  จันธิมา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายศรายุทธ  ไทยวน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงวิศัลยา  พลเยี่ยม โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายภาณุภัทร  อุดตะ๊สอน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวิรัลยุพา  มั่งมีดี โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  หอมนาน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายกฤษฏิสักก์  ใจกล้า โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายชยพล  เวียงคำ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายบุญยกร  ใจซื่อ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงรัตนาพร  บุญวิจิตร โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายจิรภัทร  สีลากุล โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดมณีกาญจน์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสิรินยา  ประชานันท์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงพีราวรรณ  พิมพ์ใจใส โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธนภูมิ  ดวงบุผา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายเกษมศักดิ์  สุทธใจ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงแขนภา  ยานะ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพีรพัฒน์  จินตธรรม โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวรรณษา  จันธิมา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงศรินทร์พร  แสงศีจันทร์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญทา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงชญาดา  พรมเมือง โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายบรรณวิทญ์  สมตุ้ย โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายพิสิษฐ์  หอมนาน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกุลธวัช  พวงมะลิ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายปรวัติ  หัวนา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายพัชรพล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปิยะพล  ลภัสจิรัชยาพร โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปริชญา  นามใจ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายธนบดี  ศรีปราชญ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายปิยังกูร  ผ่านวิริยะกุล โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณัฐพร  ชานแก้ว โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงอารีรัตน์  พึ่งตนเอง โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายภูริภัทร  ไชยมงคล โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐิยา  ถิ่นเต่า โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงคนึงนิตย์  ทิยะ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กชายทินกร  ใจปา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพลอยเอเชีย  ใจแก้ว โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกรพินธู์  วรรณธะสุข โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายชนกันต์  อุทธิยา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงคีตภัทร  สิทธิเสนา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพิฆเนศ  ศรีคำ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงสรีพร  หอมนาน โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงกีรัติยา  มุติมรรคา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงกัลยกร  เปรมชู โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงจิตรติญา  โคตรโสภา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายณัฐพล  บุตรจันทร์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายวิทวัส  เย็นวัฒนา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงมัญชุพร  เอกชัยพิทักษ์ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงตรีมูรติ  บุญล้ำ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงอรวรา  ศรีสมบัติ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายวสุพล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยมงคล โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุธรรมมา โรงเรียนปาณัทคุณา 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายณัฐภัทร  ขติฌานัง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายศุภฤกษ์  ก๋าถม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายดวงประทีป  เพชรบุรี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงปารีรัตน์  ศิริสาร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายปัญญาวรรธน์  อาดนนท์ลา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรชะนะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายวรชัย  ชาวริม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายรัฐนันท์  ไชยวุฒิ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงศิริกานต์  กานต์กตัญญูู โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงทักษิณาพร  คำแยง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สารีกร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงศิศิรา  สามสี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กชายตฤณจร  บุญเรือน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายกัมปนาท  ใจการ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายศุภชัย  อรุณปรีย์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายภาณุวิชญ์  กาญจนวัฒนกูล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายปุญญพัฒน์  กุณา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายจิรัฏฐ์  บุญธรรม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายสิทธิพร  คำแยง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงกวินทิพย์  วันดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงอัญชนา  บุญยากรณ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายกฤษฎา  บำรุงเขต โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  มุรินคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงชมพูพิงค์  ไชยศรี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายวรวิทย์  สามสี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายกัญจน์  เรืองนภารัตน์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายภูมิภัทร  กำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายธนัญชนัย  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายปรัตถกร  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายพศุวิชญ์  เทพไพฑูรย์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายภูมิพัฒน์  เสล็ดเล่ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายศุภเสกย์  มาจิตตะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายจักรีน  จันทร์แสง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายจตุพล  ทวีดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายภูรินทร์  แก้วสด โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายกันต์ศักดิ์  สุดาทิพย์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โฮชิโนะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกัลยรัตร์  รัตนโกสินทร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงสุภชา  เหมืองจา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงสุวิชญา  ทิพวงศ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงพัชรินทร์  จักร์สาน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงภูษณิศา  การัมย์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนิชนันท์  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายสกุลพัฒน์  พัฒนสิงห์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงปิยาพัชร  เชื้อสะอาด โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายภคพล  อ่อนธรรม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงภูษณิศา  จิรโชติธนกร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพศิกา  แสวงผล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายเดชไพบุลย์  กันธิยะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายธราเทพ  เทพบุญ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายนิติพัฒน์  สมณะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงวิลาศิณี  เครือวงค์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงปุณณดา  เครือปัญญา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายฐิติพงศ์  พุทธธรรม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงนลินดา  เนตรกระจ่าง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายกิตติภูมิ  บุญสินธุ์ชัย โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงโยษิตา  วรพระอินทร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์น้อย โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงอารียา  มีวรรณ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปาลิตา  ธรรมาสุระ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงโยษิตา  ชิดสนิท โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณิชมน  เวียงคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายวรวิทย์  โนกุล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายรังสิมันตุ์  หาลือ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงสุกัญญา  อุปมา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงปพิชญา  พันธ์ดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนภัสสนันท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงเนตรชนก  ทะหล้า โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอรทัย  หันนวนศรี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงฑาริดา  ไกลถิ่น โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทาโพธิ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายกฤษณะ  นามพรมมา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงปริยพันธ์  หล้าเถิง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายสิริศักดิ์  เรืองนภารัตน์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพนิดา  ไกลถิ่น โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงจริญา  สิงห์คำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายนพรัตน์  หาญพิศุทธิ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายสถาพร  ธรรมศิริ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  คุ้มแสง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงฐานิสรา  มากพงษ์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงธณัฐชนัน  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายกฤษฎา  หงษ์ฟ้อน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้วศรีบุตร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงปรียาดา  ภูมี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงพวิดา  โพธิ์ศรีขาม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงศิริยานัน  วงค์ราษฎร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายณัฐพล  ฤดีใจ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงพัชริญา  ศรีแพงเพริศ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุมภู โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงมณีกานต์  ไชยวดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงฐิตาภา  คำชัย โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงรัชฎาพร  โยปัญญา โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงจีรนันท์  มูลควร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายณัฐวุฒิ  อรรคฮาดจันทร์ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายกฤตพจน์  ศรีธนะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายปัถวีธร  กาติ๊บ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงจารุวรรณ  คำนาคแก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปิ่นฤทัย  สุวรรณ์แย้ม โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสิริยากร  สิทธยะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยชนะ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงทัศนีย์  ผัดแก้ว โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงกวิสรา  วาสน์เกื้อกูล โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงชราพร  นันทะเสน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายณัฐนนท์  นรดี โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงนิชานันท์  หอมนาน โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงจุฑามณี  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายปพนธีร์  กาติ๊บ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายชัชชัย  วรรณศร โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายราชวัตร  ดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์ดาว โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายธนพล  ศรปัน โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายสหรัธ  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กชายกฤษฎา  โสภาภักดี โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1088 เด็กชายณัฐชัย  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1089 เด็กชายณภัทร  จอนใจ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1090 เด็กชายอธิภัทร  กองสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงพิชญา  ธูปมงคล โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงบุญฑริกา  บุญพิลา โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายกิตติศักดิ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงญาณิศา  แสนบุญ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กชายภาสกร  ดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงพีรดา  อัชฌานภาลัย โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายศุภวิทญ์  เรืองนภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงปวีณ์นุช  มุ่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กชายสุทธินันท์  สุทธทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังกร โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กชายปุณณกันฑ์  ใจชุ่ม โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงอัญชลีกร  ขันโท โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1103 เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงฑิมพิกา  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงหยาดทิพย์  รัตนา โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงปพิชญา  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายรัตนศักดิ์  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กชายกฤตธนา  ราชานนท์ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงกชพร  ยะวัน โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงวัณวรี  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงเนติญา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงอรอุมา  วงศ์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงไรวดา  อนุตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงฐิติมา  กองสาย โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายโชคศิริ  โยมา โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงศิรภัสสรพิศุทธิ์  ภัทรเมธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปัทซาลิดิส โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงเปรมมิกา  ขันโท โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงชิตชนันท์  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอารีรัตน์  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายชยาวัทน์  กันไชยต๊ะ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงชนากานต์  สุขจิตต์ โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายปัณณธร  ใจชุ่ม โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดำแดงดี โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงเขมาพร  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เวชอุไร โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีมูล โรงเรียนอนุบาลปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงชนิกานต์  ปินตา โรงเรียนอนุบาลปง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงอัญญณา  ภูติวธูศิริ โรงเรียนอนุบาลปง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงประวาวรินทร์  ใจธรรม โรงเรียนอนุบาลปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงฑิตติรัตน์  บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงนราภัทร  อินทรพล โรงเรียนอนุบาลปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพิมมาดา  มโนรา โรงเรียนอนุบาลปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายศุภกร  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายชนะชน  ศรีกันหา โรงเรียนอนุบาลปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายอธิปไตย  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงนภสร  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายอาทิตย์  วงศ์เมือง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กชายนพณัฐ  เมืองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายชาญวิทย์  กองแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงภัคธีรา  ตันตินวกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงรัญชิดา  มูลศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กชายธีรภัทร  บรรจง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายชุติเทพ  เมืองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กชายณัฐดนัย  จันทะลี โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาวี โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายราเมศวร์  จันแดง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายเกรียงยุทธ  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กชายดนัย  บ้านสระ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กชายธวัชชัย  หมั่นการ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายสุขเกษม  สิงห์น้อย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายพัทธดนย์  ฟองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงศศิวิตา  สิงห์กล่อม โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทูคียาม่า โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงบัณฑิตา  เขิมขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงปพิชญา  ัมัฆวาฬ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงสิรภัทร  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายรัตนพล  จันเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายนพดล  วงค์บุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายครรชิตพล  ชุมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กชายจักรีวุฒ์  ขยัน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายชนาธิป  ชุมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กชายนักปราชญ์  มัฆวาฬ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กชายพีระพัฒน์  เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายรัชชานนท์  เชื้อหมอ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กชายรัชต์พนธ์  ชุมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายปฏิพัทธ์  หมั่นการ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายศุภกิตติ์  บรรจง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงเขมจิรา  ฉลาดการ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงเจนจิรา  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงชณัญญา  จันทวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงชมพูนุท  ชมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสมอ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงฑิมพิกา  ดอนจุ้ย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงนงค์เยาว์  จันต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงประกายแก้ว  ปิจจะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงพิชญาดา  อุ่นเรือน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงอัญชิสา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงธรรศจรส  หลักเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงปราศิณี  มูลปวง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายเจษฎา  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายตะวัน  แก้วรักษา โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กชายตุลธร  ชุมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กชายภานุวัฒน์  ปิจจะวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายณัฐพิชย์  เมืองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายธีรภัทร  ชมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กชายพีรดนย์  แสนสุข โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กชายภัทรพล  ชาวน่าน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายปิตุพงศ์  อุประมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กชายศราวุฒิ  ใจลา โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  อินต๊ะแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กชายตะวัน  สิงห์วี โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายศิวนาถ  ไชยอักษร โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายภัทรพล  วิณโรจน์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายรัฐภูมิ  อุ่นตาล โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงศุภรัตน์  ผิวเหลือง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงนารีภัทร  ยอดแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงปทุมรัตน์  อุปละมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงณัฐฉริยา  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงธัญจิรา  ชุมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงภาวิกา  วรรณภาดา โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายศุภกร  สมยา โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายวชิรพ  ล่ำสัน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายธนัชชา  เมืองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กชายปภาวิน  แสนบ้าน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายณัฐพล  นกรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายวุฒิพงศ์  ชมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายศุภากร  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงศุภานิช  ขยัน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงชไมพร  จันแดง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงสุธีธิดา  สมัคร โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงพิราวรรณ  สิทธิ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายชยากร  ชุมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายพีรพัฒน์  ชุมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายปุณณวิชญ์  สุภา โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจยอด โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายจิตรภณ  บรรจง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงอนันตญา  บรรจง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงณิชาภัทร  ผดุง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายยศกร  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายกนกพล  โชคดี โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายอนุรักษ์  มูลศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายสุชาครีย์  ศรีคำภา โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายสุวินิต  พันตา โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายธีรนัย  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายยุทธพิชัย  ผาแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายปฏิพัทธ์  สุขยิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายวันเฉลิม  เมืองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายจิรภัทร  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงอรปรียา  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงปรียาวรรณ  ขยัน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงสุทธิดา  คำบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงกัลยารัตน์  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงจิระประภา  เมืองก้อน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงภัณฑิรา  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงเกษมณี  มั่งมูล โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงอาทิติยา  แสนบ้าน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายชัยวุฒิ  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายสุพนธ์  เรือนงาม โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายจักร์พัฒน์  อินต๊ะแสน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายภานุกร  กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายดนัยพงษ์  สุภา โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายทวิชัย  ชุมภูชนะภัย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายธนกร  มั่งมูล โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายภาคภูมิ  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายภานุเดช  หล้าสาย โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายกฤตภาส  แก้วฟู โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายภินิกรณ์  มั่งมูล โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายภครพล  กองแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายบุญเขต  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงชไมพร  อานัน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงวิชญาดา  บ้านสระ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงโชติกา  กองแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงยุพารัตน์  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงสุวิชาดา  ขยัน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงอภิญญา  มั่งมูล โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงปวิชญา  คล่องสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายพงศธร  อยู่พรหมชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายพิพัฒน์  คำลือ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายอัญชลีพร  คำบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายกิตติพน  ขยัน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายธนวัฒน์  พากเพียร โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงสิรินารถ  อ้ายกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายชวัลวิชญ์  ขยัน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายณัทมน  ใจกล้า โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายสิทธิ์เดช  วงศ์คำมา โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายกรศุทธิ์  สงวนศักดิ์ศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายชาญธวัช  บรรจง โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกาญจนา  สวัสดี โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กชายพัชรพล  บ้านสระ โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กชายอัมรินทร์  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงอุมากรณ์  หมั่นการ โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายชัยศิริ  สุทธรักษ์ โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายวิชัย  ฟ้าแลบ โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงอรกานต์  อนัน โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชื้อหมอ โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายจีราวัตร  วังคะอาค โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายสิทธินนท์  น้ำสา โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายฉัตรดนัย  ท้าวแพทย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายพีร์วาทิน  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  มูลศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงสุวิชาดา  ประสบสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงปุญยวีร์  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงสิริขวัญ  เจือจาน โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงกฤตพร  คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงนิชชานันท์  สะเอียบคง โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงรัตนภัทร  คำมาเร็ว โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงศิริพักตร์  ใจสระ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงธนภรณ์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายพลกฤต  บัวแดง โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสถาน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายฐิติวัฒน์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสถาน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงจริญญา  รักษาคำ โรงเรียนบ้านสถาน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายภูตะวัน  ผู้ดี โรงเรียนบ้านแก 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะเนตร โรงเรียนบ้านแก 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงสุธาสินี  กันทะเนตร โรงเรียนบ้านแก 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงมนัสวี  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านแก 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงสาวิกา  อัศราช โรงเรียนบ้านแก 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงพรสินี  หน่อคำหล้า โรงเรียนบ้านแก 1 ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กันทะเนตร โรงเรียนบ้านแก 1 ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กชายวุฒินันท์  กันทะเนตร โรงเรียนบ้านแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายกสิวัฒน์  จันจม โรงเรียนบ้านแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายธนากรณ์  กันทะเนตร โรงเรียนบ้านแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงปาริชาต  จันจม โรงเรียนบ้านแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงภาวรินทร์  กันทะเนตร โรงเรียนบ้านแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงธัญชนก  หัวนา โรงเรียนบ้านแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอัจฉรา  จันจม โรงเรียนบ้านแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงอัญทิกา  สุขคะ โรงเรียนบ้านแก 1 ป.5 วิทย์ประถม