รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปริฉัตร  เพ็ชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธนวัฒน์  เครือน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายฐนกร  เป็งมา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรครินทร์  บุญหมั้น โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพรรณิภา  เงินเย็น โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายอนันตชัย  ทิพละ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเบญญาภา  ทาลับ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายรัชชานนท์  ภิบาล โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรยุทธ  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปาร์จารีย์  เสาวภาคย์โยธิน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกรรณิกา  มิตรศิลา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงชนาเนตร  หาญจริง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงปนัดดา  เจิมทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงอรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงกิติยา  ฝึกฝน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจยอด โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายธีรพงษ์  เครือยะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงพรนิพา  วงค์ปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายธนดล  ภัทรศิรากุล โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายรังสิมันต์  พรหมเสน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชญานิน  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายนลธวัช  ปิงใจ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธรรน์ณธร  นามวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงวาสนา  ลุงเฮือง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ใฝ่ใจ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายภัทรดนัย  สิงห์วี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงหทัยทิพย์  อินทิรา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนามาตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงศ์คำ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปิยะธิดา  ฐานพานิช โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทิพย์ขันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงปราถนา  สะเภาคำ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงวัลย์วิสา  สุขสมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงรัตนา  ชาญสมา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงสุรภา  ชัยชาญ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายภาคภูมิ  สุยะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ขจรกล่ำ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงเปมิกา  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอรดา  วงศ์อ๊อด โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงทักษพร  หาญรับ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงสุทธิดา  ยะนา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายปรัชญา  พลเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงนรินทร์ญา  กมลนัด โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงญาณิศา  ดงเย็น โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายภัทรพล  แสนอิน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายสิริยากร  ลาภเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพิยดา  มีบุญ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นาครอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรหมวิชัย โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายศุภฤกษ์  อินต๊ะขัน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายประสิทธิ์  ขวัญตน โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวจณิสุตา  สินทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นายธนาพงษ์  ฟูเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นายปฏิภาณ  ปัญญาคำ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวชลธิชา  เสมอเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นายโกเมนทร์  กันเอ้ย โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายชัชรินทร์  พิพัฒสันตินุกูล โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกิจติพัทร์  ชุมภู โรงเรียนเทศบาล 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ฐานิจสรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐวรา  พันภู โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกฤตภาส  เชื้ออินต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนิชาญา  ลวงเจ็น โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจันทรา  แซ่ฉี โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปามาละ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายอมรินทร์  ใจคัม โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงประภาการ  เจิมทอง โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายมงคลชัย  ไชยบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปรียาภรณ์  หาญรับ โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายภูวดล  กันหาลีลา โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงประภัทรสร  สนั่นนาม โรงเรียนเทศบาล 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปิติชา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายอิสระชน  อุดมการณ์ชีวิต โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายวิทวัส  นาแพร่ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายฉัตรดนัย  ทางคะพิษ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายนันทวัฒน์  ขันใจวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายธนวัฒน์  ไผ่งาม โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายนนทกร  นักไร่ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายเดชาธร  พิรารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจินดา  วงศ์บุตร โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงฐนิษฐา  สมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณิชกานต์  อินปั๋น โรงเรียนเทศบาล 4 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอัญชลิตา  แววงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายรพีภัทร  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพชรภา  พรมจักร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสรัลชนา  ตั้งประจ่างจิตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายศักดากร  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายณภัทร  จิตเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธัญญากานต์  ลี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายพัฒนะงศ์  เตจา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายชนนน  ไชยยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์มา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวรีสรา  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายอชิรญา  จำปา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญเรือน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสิริยากร  อ่องประกฤติ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนภัสนันท์  นับแสง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงรมณ  เนาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกันติชา  จักปวง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายพชรดนัย  ทะนันไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายภูบดี  ไชยเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธัญนันท์  ถูกจิตต์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพชรพร  สุยะเพี้ยง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายวรฤทธิ์  วงศ์ขัติย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายดรัณภพ  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงรสสุคนธ์  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายณภัทร  ดีตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมจริง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงทิพย์มณี  วงค์ขัติย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายกรองยุทธ์  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายกษิดิศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายทรงพล  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายธนวินท์  ชูหา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายศิรัสพล  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายภัทรพล  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายณัฐพล  มาไกล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายสรบรรธน์  พ่วงภิญโญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายรณัฐชัย  หน่อคำบุตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายธนพน  เรืองฉาย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายธนธรณ์  อุตตะมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสิริปรางปรีญา  เรือนสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงโยษิตา  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรัมพร  คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกัญญาณัฏ  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงรวิปรียา  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปวิตรา  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงไอศิการ์  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมนต์ชิตา  วัฒนเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิมพกานต์  สุคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงหทัยชนก  กิตติวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงรัชนก  ต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวริศรา  อินทะยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกฤตพร  เรือนสอน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฐวรา  ใจทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายธนกฤต  บัวแดง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนาราชา  ต่อมคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวศินี  สีหสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายภูริภูธร  บำรุงยศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพัณณิตา  กัลยาธิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายเกริกเกียรติ  สิมทะราช โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงเพราพิลาศ  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายนนท์วริทธิ์  เมาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอาทิตยา  ทาเป๊ก โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงดลนภา  ตาเบ้า โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปวริญญา  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงมนัสวีร์  พิทักษ์พล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงจิรภิญญา  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายณัฐชนน  ฝึกฝน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงฐนิชา  ประชุมของ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกฤตญา  ปงลังกา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงศุภานัน  ขันคำหมุด โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพรพิมล  ชวนคิด โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธนพร  เสาร์แดน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสมัชญา  แสงศรัจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพริสร  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงจิฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงชิโนโรจ  ฟูแสง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณิชาภัทร  ใจนันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายกิตตินันท์  ฉลอม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายเขมรัตน์  ภูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายวริทธินันท์  โอฬารบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปรีชญาน์  พรหมธาดา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายศุภวรรษ  อุดมสารี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงรินลดา  อินต๊ะวิชา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงจิรชยา  ผัดมาลา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกุลนิตา  แก้วสืบ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงปวิชญา  นามไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศิรินทร์พร  วงค์จุมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพีชญาภรณ์  มหัสพัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายวชิรวิทย์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงจิรัชญา  พ่วงขำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพิชชาพร  กาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงณัฐพร  เผ่าปินตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงมุกตาภา  วงค์จันทร์มา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒินะเดชกร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงภัคชญาพัฒน์  พัฒน์นิธิกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพีชคณิต  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายพลช  จำรัส โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายพอพล  เผือกงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงชัญญานุช  ชื่นนุติมงคล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนีรชา  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชนากานต์  มูลปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณญาดา  โชติสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพิมพิ์ลภัส  ตันสุริสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายชัยพัทธ์  วิจักขณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายพรรเดช  พูนพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกันติชา  คงพิบูลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายอภิสิทธิ์  เยี่ยมราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายภู  ชัยดรุณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงบุญญาวดี  เมืองซื่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายเตชินท์  เจริญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณฐกมล  คุณาพรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงเบญญาภา  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกัญญ์  มูลอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชลธาร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายปภังกร  สูงสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายธนโชติ  ชมภูวิเศษ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายกนกพล  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายณภัทร  ศรีชัยบุญสูง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงษิญาภา  จังขันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงศิริพร  วงค์จุมปู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐกร  มาฟู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอมรรัตน์  บ้านคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสิริชัย  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภูเพชร  สีหสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนันทนภัส  สายทน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิมมานพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนกฤต  ยาเจริญ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพงศกร  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศุภวิชญ์  ถูกจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปราณิสา  นาแพร่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอริสรา  บารมี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพณณกร  ผลดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนาคาร  เชิงเร็ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายเมธวี  ยะรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจจุมปูู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะเขียว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปุณยภา  ไชยรินคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายเมธาวี  ยะรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภูบดินทร์  ลาวตุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกนกพรรณ  คำมา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนภัสนันทร์  ละมัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงรวิษฎา  คำไชยวัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวิมลสิริ  เปาลิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์กาเม็ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุกฤตา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัทรภา  ดอนมูล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนิติพัฒน์  สัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเบญจรัตน์  คำดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์ช่างเงิน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายเดชาธร  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกานต์สินี  หริตวร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เดชพิริพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุพรรษา  หาญจริง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพลพิพัฒน์  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายก่อพงศ์  เขียวงาม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจรรยพร  จันทะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายวรนนท์  ธรรมชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกฤตยชญ์  รัตนชมภู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนภูมิ  กันทะไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวัชรินทร์  ยอดเมือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวรนิพิฐ  เตชะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายรัฐศาสตร์  คำบุญยืน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายฐานันดร  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐณิชา  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปทิตตา  สายสืบ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณธิดา  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณฐมน  คำมาเร็ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุรัมภา  ดอกมาลา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณิชารัตน์  เมธา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวริษฐา  สิงห์กา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐริกา  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนภษร  มิโซบุจิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจิณณพัต  เงินชุ่ม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายสรศิลป์  ศิลลัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสิริญา  พิชัยพรหม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฏร์นรี  เลิศรัตนภิรมณ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุชาดา  ต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปุณณภา  สรรพานิช โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฏฐพล  อินตาคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพินิดา  โอวาทสกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนนทพร  พงษ์พนัศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปรียาวดี  โลหะกิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวายุภักษ์  กลมศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภูรินทร์  ตุ้มกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสู่ขวัญ  เวยื่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  จันทร์ชุม โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกันติชา  ทาทาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เพชรรัศมีไพร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธัญพร  ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวรัญชลี  ตั๋นฝั้น โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสิริกัญญา  เงินเย็น โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงแพรไหม  มีพลกิจ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายสิริภพ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ซองดี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธนวัฒน์  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวรินทร  เทพทองคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสิทธิ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายโชติพัฒน์  เสน่ห์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายศิวกร  เผ่าตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจุฑาภัทร  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายรักษ์ภูมิไทย  ใจทน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเขมสิริ  พิภพลาภอนันต์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายก้องเกียรติ  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงลภัสรดา  ฟองฟู โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายภูวเดช  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจิตอาภา  สิทธิหล่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอภิชญา  เกตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพรรษชล  พรมเส็น โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายฐิติพงศ์  ติ๊บบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปณิศากร  เครือน้อย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หน่อคำบุตร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอารีวรรณ  เตชะวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอภิชญาณ์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอารียา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปาริชาติ  หัดถัง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อุ่นเอ้ย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงมาริษา  จิตราศิริโชค โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงจินัทชา  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชื่นวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัฐนนท์  เตชวงค์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชยกร  เริ่งเร็ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พันธ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงโชษิตา  ละลอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปล้องจันทา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภูตะวัน  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภาคย์โภคิน  เรือนแปง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงญาราภรณ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสุรบดี  ปัญญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกัณฑ์ชัย  พูนไพบูลย์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงศุภิดา  ปาวิชัย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอารียาณัฐ  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายญาณวุฒิ  พรหเผ่า โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงน้ำเพชร  ศุภกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายไผทเทพ  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปภาดา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณกมล  ศรีคำตัน โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปุณยวีร  คำหล่อ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงญาณิศา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกาญจน์เก้า  นาแพร่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงชนิสรา  อินต๊ะไชย โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงดรุณรัตน์  นันตา โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงผกามาศ  แก้วคูณนอก โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวัตสัน จูเนียร์  โอมานี้่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายปรภฎ  พรหม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงกฤษณ์ธีรา  สาธุการ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกัลยกร  แก่นจันทร์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงมัททวา  เลาหกรรณวนิช โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายภูวกฤต  เจริญกุล โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงสิริกร  กันธิวงค์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายชนพัฒน์  บำรุงสุข โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงอภิรตา  ธนู โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายธงไทย  จำรัส โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงวิชญาพร  ถูกจิตต์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายศิรฐากูร  โยวัง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วัชรปาณ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงณัฐนันทน์  คำดี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สุภา โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงชนิกา  ปรีชาเจริญศิลป์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนภสร  ใจเย็น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงบุญญิตา  บัวลีเอ่น โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงค์สม โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ผลวัฒนะ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายอิทธิพล  บุญธง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภัทรธิดา  ใจกว้าง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพรพรรณ  จันทราศรี โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุชานันท์  เครือสาร โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธรบงกช  ตรีสุวรรณ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเบญจภา  ฟูแสง โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกานต์พิชญ์  ชวนวิรัช โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิณภัทร  ใจบุญ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พินิจสุวรรณ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายเตชิน  สินนอก โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปรายฟ้า  เศษมลี โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงปรายฝน  เศษมลี โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงวราพร  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงณัฐพร  จะสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายรัชเดช  ทุมาสิงห์ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายพงศกร  พนานอก โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายบุณวัทน์  โตเอี่ยม โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1 ป.6 คณิตประถม