รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคำภีร์  ขวัญตา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายศักดิ์ดา  เกิดวัน โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายชัยยวัตร  ธาระนัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายสหรัฐ  อยู่ป้อม โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชัยสิทธิ์  พลับชิต โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทรงไทย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพรรณวสา  ไตรศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงกรรณิกา  การสมเกตุ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายรัฐพล  ทรัพย์พืช โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายสิทธิพล  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรีโชติ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายณัฏฐพล  บุญศิริ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายสฐิธาญ  งามประดับ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงศิริยา  ยอดเศรณี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายจิรวัฒน์  การสังเวช โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงนพเกล้า  เรืองประยูร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงกชกร  แก้วประดิษฐ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายอติชาติ  สุดเขียว โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงรุจิษยา  ยมปัดชา โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงวราภรณ์  การสมพิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนนทวัฒน์  กองกวี โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงสุวรรณกานต์  การสมจิตร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปวรรัตน์  การสังเวช โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงศรุตญา  แซ่เอี้ยว โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงรินลดา  สมจันทร์ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสุพัตรา  เกตุพร โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายทัศนะ  เงินบำรุง โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงปิยรัตน์  พรหมชัย โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุดารัตน์  แตงอ่อน โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอัญธิกา  จูงกลาง โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปิยธิดา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธเนศพลธาดา โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐพงษ์  สุขธานี โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกฤตานุกูลย์  พุฒใจกล้า โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสรวีย์  เกิดพิพัฒน์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปวรรัตน์  บรรชรรัตน์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนลินทิพย์  ภิญญกิจ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุฤกษ์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวีรดา  โตวิศิษฐ์ชัย โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวรนิษฐา  ทรงวินัย โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงทิพรัต  ยรรยงลือชัย โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอรวรรยา  ธเนศพลธาดา โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธรรมนิสา  วงษ์สงฆ์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวริศา  ฤกษ์อินทรีย์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเขมจิรา  บำเรอจิต โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายนัธทวัฒน์  พลอยเจริญกิจ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภูริพัฒน์  สร้อยทอง โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐกิตติ์  เพ็ชรศรี โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  กันทมูล โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพรทิพา  สุขธานี โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  นวลเป็นใย โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สุขสาธุ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจิดาภา  เกตุอำพร โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุภารส โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอินทิรา  ภัคเพียงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเนตรนภา  ทินสมุทร โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เกิดพิพัฒน์ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงโชติกา  อินปุย โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายกิติรัตน์  พิสิฐาภรณ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชนากานต์  บานแย้ม โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐชา  วิมล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนฤพร  ใจโปร่ง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไทยประเสริฐ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปริยา  เหลืองมงคลกุล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอรสา  เชิดวงษ์สูง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงรังสิมา  พากุล โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเด็กชายพัชรพล  วรัญญาณ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายศุภวิชญ์  สันโดษ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศุภวิชญ์  กาสา โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายสิรวิชญ์  เดชมา โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายสหรัถ  สีคำ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจรรยพร  ธรรมธาตุ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ประทิพอาราม โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ทุเรียน โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงมาริสา  พงษ์บัว โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทร์ที โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุพิชญา  สุชาติสกุลชัย โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายจักรกฤษณ์  พัดโบก โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกมลพร  สาธร โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายอลงกรณ์  ดีเลิศ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐกุล  ตรีสุขี โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกชกร  พรหมพันใจ โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเหมหงษ์  จำปานวน โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผูกมิตร โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพลอยฐนิชศา  ชัชรินทร์กุล โรงเรียนเสนาบดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายขวนากร  สุริยมาตร โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายวุฒิชัย  อารีเอื้อ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปพิชญา  บูรณะกิจ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธนพร  เอี่ยมสกุล โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายศิรชัช  อุยสุย โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสิริญาพร  เทวรัตน์ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอภิสรา  เดชะราช โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธนพร  พันธ์มกร โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุดตะกู โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายทศวัฒน์  บุญมาก โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธนสันต์  บุญมาก โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้ววังสาร โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภคมน  พิศจรัสกุล โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจิรัชญา  คงสมบุญ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรรณวิเชียร โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงยุวดี  กำลังดี โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกนกพร  พรรณปัญญา โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธันยนันท์  ศาสตร์สาระ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วไส โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอาธิติญา  หุ่นยนต์ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายนัฏฐพัชร  ธรรมบวร โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจีรัณ  สังข์เงิน โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนโชติ  เกตุนิล โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศิริพร  เทวรัตน์ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนันทกานต์  กลัดจำนงค์ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายรพีพงศ์  ไพสารพันธ์ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจตุพร  โคตรมงคล โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1 ป.4 วิทย์ประถม