รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลายนาค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายุพุฒิพงศ์  ลาภสอาดพร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายวิรุฬห์  ลาภหลาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายภูวเดช  แก้วชาติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งสาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนภัสสร  รัมมนต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์ทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปิยดา  นามสา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กันเปี่ยมแจ่ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คุ้มมณี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกนกอร  สมตัว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนันทิชา  ใจกล้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชิติวงศ์  เพลียซ้าย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤธภพ  ชินวัฒน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายสรณ์สิริ  ใจยศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอริษา  สังฆะมัย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงแพรวา  พัฒนกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกฤษณา  พลอยมุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรฎา  ดีฤทธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวริศรา  ขัติยศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนวมล  บุญเจียก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชณาภรณ์  พันธุ์สิริ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐวรินทร์  ทิพย์พงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายกฤษดา  รุ่งจรัสพันธุ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายจตุพล  นีละเดชะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณภัทร  จันละบุตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐนนท์  เทียนเทศ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิดาภา  วิสุทธิธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกมลชนก  สมบัติเจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงศศิมา  ทองทวี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงศศิมินตา  อุ่นมิ้ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายอนุศิษฐ์  นามภักดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรภัทร  เปลี่ยนสมุทร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายวรภพ  หนูเนื่อง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายวิรุฬห์  ศรีอินต๊ะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐชญา  โห้สมบูรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอริญชย์  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชารีย์  พาชอบ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเกวลิน  อัฐสิทธิ์โสภณ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนภารัตน์  พัฒนเดช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบัณฑิตา  รัมมะภาพ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพัณณิตา  ขันธโสภา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอารียาพร  กิขุนทด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุนิสา  แสงอรุณรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายกวิน  ธรรมา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายภณภาค  ทองอ่อน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพัทธนันท์  กฤษณเกษกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเบญจพร  วงเสย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวสุกาญจน์  อำมาตย์โท โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกมลภัทร  สงค์ใต้ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรหมพร  มาศสถิตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงผลิตา  วงค์รักษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายจิรวัฒน์  ถาพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสโรชา  รุ่งเรือง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐพงษ์  หลายแห่ง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายฟารีซี  รัมมะบุตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธนภัทร  จำพรต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพชรพล  ทรัพย์สุริต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปทุมมา  แสนสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอธิลตา  ลอยเกตุ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายสิรวิชญ์  คตด้วง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายกนกภัทร  คงแสงบุตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกชกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชชานันท์  รัมมะภาพ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกรวรรณ  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพรบุณยา  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงญาณิศา  ทะจิ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสิริกัญญา  เจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายจุฑิพงษ์  หมุดเพชร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายอติเทพ  รักการแพทย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธนกฤษ  จันทิตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายธนวัฒน์  มะลิต้น โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เรืองพงษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวรพรต  อุดมสุข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายวุฒิพงษ์  วิหกรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์สิงห์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสาริศา  อ้นบางเขน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธนบัณฑิตา  รุ่งเรือง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสิริกาญจน์  กนกอุดม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิมพิกาณ์  เดือนแจ่ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนัสนิธิศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงญดาพร  คล้ายบรรจง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกันยาภัค  เข็มปัญญา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจิดาภา  สุทธิธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ผลากุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จันทรคณา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณฐมน  สิระวัตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพรทิพย์  คงประโยชน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐฐิดล  รัชตเลิศวิริยะกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายจิรเมธ  ผดุงรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายพชร  นิลปะกะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายนิติศาสตร์  จูงตระกูลรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกันตภณ  กลิ่นมาลี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายรัชตพงศ์  อรรถีโภค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายอินทนนท์  พูลมา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนัฐพล  นัยบุตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายตุลธร  คงสุขโข โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายเมธัส  ไพพร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกญวรรณ์  วรรณปะโพธิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนนทกานต์  ชูแสง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนภัทร  เทพภูธร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายคิมหันต์  ศรีสมโภค โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายทัศนัย  พินิจประสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายชวินธร  เทียบศรไชย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนกฤต  สถาผล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวาสินี  เข็มมณี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปริวรัดดา  อินทร์ศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงญาดา  แก้วพลศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินทรราช โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนภสร  แสงศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอนัญพร  ยันพิมาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงญาโณทัย  เนียมสำเภา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจีรากร  สิทธิพฤกษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสิตานัญญ์  หันตรา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชาลิสา  แสงจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์มณฑา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพาทินธิดา  จูงใจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชยธร  ทรัพย์สุริต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชานันทร์  มีสินกิจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภานุภัทร  ไทยประยูร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายภิสิทธิ์  รอดประดิษฐ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายไพรัช  สูชาวนา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายแอล  สวนจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพชร  ปรางค์แก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชนันท์ธร  ทรงเจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพีรพัฒน์  พิศพักตร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  เรียนชอบ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนวนาท  มีสัตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายวรพรต  เกตุงาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนุชณา  คงยืน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวิภาวินี  สตาภิรมย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะนะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงรสสุคนธ์  มีธรรมยุติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงดวงนภา  ตรีสุนทร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชฎารัตน์  เสมสายัณย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนูรีน  ธารีสืบ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงซันเดีย  ศรีสมาน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตุ้นหนิ้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอริสา  พงษ์สนิทกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนัญญา  อุทัยนูน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอรธิมา  สีพาฮาด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนลินี  ธรรมโสภณบวร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุพิชชา  คุ้มภัย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอริศรา  ชูเรณู โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเมธิดา  แก้วมรกต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  วงษ์เอี่ยม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอรุณี  ศรีม่วง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปิยพร  มะรุมดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชัญญานุช  ดำรงวุฒิ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนลินี  สีนวล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกฤติยา  จารี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกมลชนก  ไชยณรงค์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกันตา  รุมรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนริษรา  ช่างกุดเวียน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเกตุแก้ว  ดวงเดือน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธีระพรรณ  พันธุ์ไม้ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอิทธิพล  ประคองทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนิติกร  ภาคาจักร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศึกษกะ  นินนะมะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายรัชชานนท์  ขุนอินทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปิยะฉัตร  มากผล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฌัชชา  พูดคล่อง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธันยกานต์  พันธุ์ทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเกศวลิน  โพธิ์ย้อย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุพิชญา  จักรพล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนม์ศิริ  จิตจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงบุษยรัตน์  เหมกระศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐทนันท์  จันหอม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสาธิตา  จูลิ่ม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีเริงหล้า โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงหัทยา  ขุนสอาด โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจันทร์วิภา  สุขศรี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุดาภรณ์  บุญขันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจุฑามาศ  ภิญโญมิตร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอัญชิสา  เกิดแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิเมธารักษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพชรพล  พัฒนตั้งสกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายรัฐรวี  สัมฤทธิ์ดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายเกียรติยศ  ศรียันต์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปณิธาน  สุทธลักษณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกฤติพงศ์  ตาแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอภินันท์  เอกรัตน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอารยา  ต๊ะใจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจนิสตา  สามขำนิล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัณณิตา  ทองงาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชยาภรณ์  จิตสาคร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงโชติมา  รอดอินทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสโรชา  พินนาศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงลักษิกา  โกฏิสูงเนิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปั้นจันทร์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนพวรรณ  ยิ้มสิงห์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปริยาภัทร  เจริญกุล โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกฤตยากร  ทองบาง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจิรัชยา  ทางธรรม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกิตตินันท์  สุขเกษ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัญจนพร  คชเวก โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุไรวรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงดวงกมล  คุ้มมณี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวนิดา  ดีจ้อย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปานตะวัน  เสถียรสัตย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพลอยมณี  บริคุต โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกฤติกา  เขนยทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสิริยากรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอภิสสรา  อยู่วัฒนา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปัณฑิตา  รักชาติ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอาภาพุทธิ  สุทธิกุญชร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วสว่าง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกนกวรรณ  รู้แผน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธีรพงษ์  เสนาดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนธรณ์  โฉมงาม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกธิกฤษณ์  ยืนยิ่ง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวสวัตติ์  สวัสดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายยงยุทธ  ปานพรหม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐชนนท์  คำเกตุ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภูชิต  ขันธศักดิ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกฤติกา  เจนทัน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงประภาวดี  ศรีเวียงยา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุปัณฑารีย์  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มทอง โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเบญจพร  ลักษณะโยธิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรส โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงระพีพรรณ  แตงเจริญ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนุรอัยนี  มณีวงศ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุกัญญี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรักษ์ศิตา  พฤกษ์ตระการ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงรตน  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสิริวิมล  พิณเสนาะ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงลักษณพร  ทองอ่อน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอินทพร  แจ้งใจ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงโชติกา  อุดมสรณ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมดี โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุประวีณ์  แย้มบุปผา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินวัฒน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เล้าประเสริฐ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธนพล  โพธิ์เงิน โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุณัฏฐา  บวรไชยโรจน์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สรนิกร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริฉาย โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิมพ์อร  จันทรคณา โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีทรัพย์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงญาณิศา  เทวรักษ์ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวาสิตา  ล้ออร่าม โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภวิชญ์  พวงเพ็ชร โรงเรียนประตูชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกรพินธ์  จันทราวุฒิ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงปพิชญา  สมบัติทวี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงบัณฑิตา  เหล็กเอี้ยง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงดลนภา  ใบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงลลิตภัทร  ณ อุบล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสาวิตรี  เคียงมะโน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฐภัทร  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศิริรัตน์  พงษ์เทียน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินาวัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายพงศ์พันธุ์  จินดาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายก้องภพ  สาระสันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงธนรวี  ก๋งน้อย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพาทินธิดา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อุ่นสกุณี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายอาคีรา  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ดีอารมย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายกิตนิติ  บำรุงสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพิมพ์วสัญธ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอัญธิกา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอลีนา  แก้วกฤษดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จงกลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายอดิเทพ  แก้วเทพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลิ้มวิไล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายชญานนท์  ไตรยงวานิช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนันท์นภัส  ณ บางทราย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงศิวาพร  สุธรรมสาโรช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงธันยธรณ์  เสถียรเนตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็ญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงณัฐนรี  ใตลอย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสุพนิต  ฤทธิ์สราญชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงเขมิกา  จิตสะทัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงญาดา  รักษายศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงศิรภัสสร  สิริปริญญา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงรินรดา  ทรัพย์ไพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ชื่นเชิงชม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายจิรวัฒน์  กระจ่างเย่า โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงญาดาพัฒน์  คล้ายรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายสฤก  ไล้วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายรัชพล  เชาว์ขุนทด โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฐรดา  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงศุภัชญา  กองปัญญา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วัชรจารุเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณัฐถิยา  ศิริปรุ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอภิรักษ์  สาลีกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงทรรศนันทน์  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายภควิชช์  บุบผา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายสิรภพ  มีทะนาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายชนะชล  สนธิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายอัครชัย  จูปรางค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนิฌา  กลั่นใสสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ชูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายพรรษกร  ผาสุกกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายพิทักษ์  สัตยวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงซันนี  อิสเหาะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายจิรัฏฐ์  เพิ่มทองคำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายธันวา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายปวริศ  กล่ำพล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายสุวิจักขณ์  คงประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายสุวรรณ  โพลังสกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงวริศราพร  บุตรบุรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลิ่มอรุณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงภัทราวดี  วรรณธนัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงบุญสิตา  ธีระวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายณัฐชพล  พัฒนสูตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายอัศม์เดช  อัศวุตมางกูร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายธนากร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงเปรมกมล  พันประหัศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายสุรวิช  เขียวขจี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายธนกร  จันทร์เหมือน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายภูมิรวีย์  สนชาญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายอริย์ธัช  พุทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัชชา  สุขทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายธนพงษ์  แก้วโย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมากูล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงธนพร  กิจสาสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงนัยป์พร  เผือกคล้าย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงปุณณรัตน์  ขนายงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สุนทรปราสาทพร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายสมิทธ์  จำแนกสาร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอรจิรา  ปรางทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงจิรธิดา  กระแสสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายบุญวัตร  แก้วรัตนปัทมา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายศุภวิชญ์  นาคเงินทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพชร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายรัชภูมิ  เย็นภูเขา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนภสร  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพีรพัฒน์  สาสะกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปุณณวิช  ศิริอารยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสิรภพ  หมื่นท้าว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภัครพงศ์  ลักษณะโยธิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธันยพร  จันทรสูตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธีรวีร์  เม่นทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เริงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายนวัตพล  เถี่ยนมิตรภาพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรพิชชา  ทัศนัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสุวพิชญ์  ศรีโชติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอนพัช  วัฒนวิกกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภัทรภณ  กิจจานุกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอภิสรา  สำราญมล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณภัทรกฤศตฤน  หอมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายบุญชนะ  ชุติมาทิพากร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงญาตา  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปัณณทัศน์  เสนกระจาย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศิวานนท์  นุชคุ้ม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภูริภัทร  ตั้งทรงจิตรากุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวาทิต  ศิริพันธ์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายวรพล  ไทยปิ่นณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกฤติยา  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปุณิกา  จันเหมือน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงมณฑิตา  วุฒิ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อินธิเเสน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงผริตา  นัดดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปฏิมาพร  งอสอน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพรพรรณ  วิเชียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณิชานันท์  ทองลมุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภคพร  ป้อมเงิน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสิริวิมล  จันทศร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอธิษฐ์  นิธิสกุลพัชร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศศิญาพร  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายจีรพัฒน์  ทรัพย์ภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศิริจิต  บรรจงศิริ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงรมิตา  พุฒิพุฒชาติ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงรุจิรา  มรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนรินทร์ธิป  หมาดทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชนาภา  เสงี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์ศิลาขาว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจารุภา  พาวิริทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพรไพลิน  รุ่งเอนก โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงภคนันท์  ตั้งธรรมโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภูมิ  รุ่งเรืองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพสุตม์ภพ  พิศประเทือง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายกวินภพ  ธะสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รุจิวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐสรณ์  สมรูป โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนารีรัตน์  ฟุ้งเฟื้อง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวสิตา  บัววิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงจิรภิญญา  มะลิต้น โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพลอยพิมล  รู้แผน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงภัทราพร  แสงแก้วสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพชรพรรณ  ตะเพียนทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงแพรชมพู  อุ่นมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวริษฐา  สัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงแพรพิไล  บำรุงกิจ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงมนัสนัน  สีเมฆ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิมญาดา  น้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนาริฐา  บำรุงสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายนวกร  ธารีจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงญาโณบล  บุญวิเศษรณกร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายเจนกิจ  ภักดีเตล็บ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงชัญญา  ศรีสวย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวริศรา  จันทรวงศา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงอิสรีย์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกีรติกร  อ่างศิลา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายคุณากร  กาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกรภัทร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายปฏิภาณ  ไชยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงนงนภัส  ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายจิรายุ  มิกกี้ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ขำบรรเทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธัชธรรม  ธรรมสนอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพันธุกิติ์  สุทธิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงดารินทร์  ชมสวนสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายปธานิน  พิลาภ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีศุภลักษณาการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงภรภัทร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณิชารีย์  อัศวราชันย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนพณัช  ไตรสัจจ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกวิสรา  ธะสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงแพรวพราว  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปัณคุณ  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงหฤทัย  สุขธนี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพชร  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงหทัยภัทร  งามสมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเพียงรวินท์  วิบูลย์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภาวินี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประมาณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชยพล  กิ่งแก้วก้านทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายนันทณัฐ  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายชลันธร  แป้งผง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปิติพัฒน์  จีระศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพงษ์ศิวัชร์  มีพจนา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงวิมลศิริ  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายณฐกร  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเพชรชมพู  ปรีชาชาญ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายพงศภัค  ทรงสุภาพ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายเบญจพล  ไวยวารี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขันขาว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายปุณยธร  พรรณการ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณพณัฐ  ล้อมกัน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายรวี  ขันธครุธ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนพล  ขุมเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธนัญญา  สัมมาพรต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปาณิสรา  ธงวิชัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอภิชญา  วรรณลิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายอชิระ  กระแสสัตย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปิติญาณ์  ตรีไชย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงบุณณดา  ธัญญวิภัย โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุพิขฌาย์  สันต์เกษม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเจษฎากร  ครุธามาศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพรกมล  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปานระพี  ท้วมเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพัทธะนนท์  กฤษณเกษกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัชชา  พลูวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงชัญญานุช  เตชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัทธิดา  อู่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภัทรภร  คหินทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอริสา  สำราญมล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงไพลิน  โลหะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงลักคณา  หวังดี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนีรธร  ผดุงสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชุติรดา  บุญโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุภาดา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกฤตภัค  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงเปมิกา  ประสพศรีสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวรัทยา  มุ้ยสกุล โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอนันตญา  เจริญวงศา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขเกษา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงทัดดาว  คาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงมาธิตา  หามนตรี โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงญาณิศา  นรานุต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวรัญญา  พรมดี โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขวัญวงศ์ โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายสุรนาท  กาวิโล โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงวรินทร  นิลโน โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพรพรรณ  พงษ์ญวน โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายสหรัฐ  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงวรินธร  สังวาลย์เพชร์ โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธนัญญา  ภารจำลอง โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวารี  สุขสมพืช โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงนนท์นภัส  ปรุงสุข โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธนพร  มากเปรมบุญ โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวรนัชชา  บุญปกครอง โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แก้วเกิด โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศิโรรัตน์  แก้วลาย โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจิรไชยา  นาหัวนิล โรงเรียนวัดนาค 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวันชนะ  สุทธากร โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายพีรันธร  อินทนิน โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายทรงวุฒิ  ภิญญมิตร์ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงอทิติทรา  แก้วนาง โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงนวพร  เฉลิมมุข โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายณัฐชนน  ทุมดี โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทรโอภาส โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงธนันธร  ทัพสัพ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชนานันท์  ชนะค้า โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปุญญิศา  น้ำแก้ว โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภัทรดนัย  สุทธิรักษ์ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรุจิรางค์  โลหะสุวรรณ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุบลพืช โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณัฐภูมิ  ปาอิน โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายมงคล  ศรีเกิด โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงยลลดา  นาคะบุตร โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายนภัสกร  วงษ์เชื้อ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงมณฑิรา  ชีตารักษ์ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนโชค  ยามผาสุข โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกานต์ติมา  สุทธากร โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายก้องภูมิ  ธาระพิษ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปริญญดา  แสงทินกร โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพชรพล  ฝั้นนา โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายณภัทร  พุ่มศิริ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพีระพัฒน์  ทะตื้อ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายอชิตะ  เกตุวงษ์ โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงเดือนหนึ่ง  แฉ่งเกษม โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธรธร  สกุลปิยะเทวัญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แผ่นภูธร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายกันตวิชญ์  จันทร์สวย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายพีรกฤษฎิ์  เสียงหอม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายชยกร  ดำมณี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอติกานต์  ฉิมทับ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์ยอด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงฐานิยา  เตี๋ยพานิช โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายพีรดนย์  ธนาชัยประสิทธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณิชา  มงคลมนต์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอินทิรา  เงินงาม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงณัชชศุภกานต์  ทองสร้อย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายภาณุพงศ์  แสงสุริยะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงชรินรัตน์  นาคมา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงณัฐชยา  วีระสัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายธีรดนย์  ปีประทุม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงศุภัชสา  กลั่นกล้า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายชัยพัทธ์  พวงทอง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงจิตภินันท์  ศักดิ์สิริกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายศิริสุข  ทานธรรม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงปรีดาพร  ปิ่นระลึก โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงพิชญาภา  ภาคอินทรีย์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายสถาพร  ฟันเดอร์คราฟ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายภควัต  เกิดมนต์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายอธิภัทร  ศิวะตระกูล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงนฤภร  มีศิลป์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงกนกอร  ถมคำ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  เรืองโรจน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพุฒตาล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกนกวรรณ  คู่สัมฤทธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนิศารัตน์  วาสุกรี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำรงวารี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพิมพ์พิมุกต์  ดุษฎีปรีชา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายวิทิตาธร  ปิ่นนิกร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงชนกนันท์  ปัทมารัตน์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงมนรดา  กฤษณเกษกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคปั้น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงพิชชาภา  เหล่ารอด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายภูวิชญ์  ประกอบจิตร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายวงศ์วริศ  รักษาวงศ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายวรัญญู  บูรณธนานุกิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายพิรัชย์  เจริญเผ่า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกฤษฎิ์กนิษฐ์  ถาวรกัลปชัย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายชนะพล  มีชูนึก โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายสารัฃ  หาเรือนจักร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กชายภูวณัฎฐ์  คำแหง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายภาณุวัฒน์  วงษ์จินดา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เฉลิมรัตนพงศ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายพสิษฐ์  ชวพรทวีสิทธิ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายกิตติพัฒน์  สุนทรวงค์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายปิยวัฒน์  คุ้มสุข โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายวัชรวิศว์  สุขีลักษณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงคีริตา  จันทร์สุขเจริญจินดา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ไกรสมัคร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายนนทชัย  อยู่เจริญสุข โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายพีรวิชญ์  เดียวพานิช โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงภัทรลดา  แสงสุริยะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงธนปพร  ภัทรยิ่งสกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอชิรญา  ไชโย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณฌานันท์  วิจิตรสาร โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายศุภณัฐ  ไชยประณิธาน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงฐิดาภา  แสงสุวรรณวาว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปุญญานุช  สมงาม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนดล  สถาพรพิมลสกุล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธนนันท์  วารี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกรวิชญ์  อิ่มอ่อง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายปัณณวัฒน์  แจ่มทับทิม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายณรรฐชนน  คมคาย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทวงษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชนกนันท์  ปานสมพงษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณภทรพร  ไตรโสภณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงรมณฐ  ไตรโสภณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกษิดิศ  โปร่งฟ้า โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปภิญญา  นวลละออง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธนภัทท์  ไชยบุญเรือง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายพฤกษ์  เอี่ยมเพชร์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชัยสิทธิ์  อิ่มสงวน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสุริวัสสา  เชยสุวรรณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายธนบดี  ไวยวิธี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายเจษฎา  วัฒนสินพงษ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชัชนันท์  ภาณุทัตภิญโญ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนิชาภา  เตศิริ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงทิฆัมพร  เรืองธรรม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายชญานนท์  กิ่งมาลา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชุติมณฑ์  ปานปลอด โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายกฤตภาส  พูลศิลป์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงแสงดาว  เซ็นหลวง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกวิสรา  สายแก้ว โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปุณยาพร  ช่วยนุกิจ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชนาภา  เศรษฐะ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวีรยา  คงไพศาล โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธัญพิมล  จันทร์เกษม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวาริชฌา  วงษ์สุกรรม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพชรภรณ์  ตรีธารา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายภาณุวิชญ์  ดำกลิ่น โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศุภสัณห์  เข็มพงษ์ โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายพศวีร์  ลือบัณฑิตกุล โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงทวีพร  โพธิ์สามต้น โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายนนทกร  มะโนดุลย์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงอสมาภร  ศริ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงศิรภัสสร  มณีแย้ม โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงสุภัชชา  สิงหนาท โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายภูมินทร์  ผอบทอง โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายจีระยุทธ  นาจาน โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายนิธิศ  ภาคาเนตร โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรนุช โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงณิชานาฏ  ยินดีวิทย์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงชมพูนุท  วงษ์ลา โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงเพชรลดา  จันทรกลิ่น โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงรัชนก  สีตวรรณมาศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงรัชติญา  สีตวรรณมาศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คงศิริ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายกฤตบุญ  พิริยะสถิต โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายพงศ์พัฒน์  มัธยธนา โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงกฤติยาณี  พานวงษ์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สัตรูคร้าม โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงณิชยา  ทำมา โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ลาเสือ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงฐิตา  โบว์ศิริกุลเดชา โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงพิริสา  อยู่ภู่ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงชาลิษา  แซ่โล้ว โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปัญจพัฒนศิริ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงธีรตา  กุลวงษ์วาณิชย์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงปิยะภรณ์  อินทร โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงชนิกานต์  บุนนาค โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงศิริกร  นิสะโสกะ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงรัญญิการ์  นิลคูหา โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงดวงกมล  จำปานาค โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนประทุม โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกนกทิพย์  ต้นศิริไพบูลย์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธีธัช  รอดพาล โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายคณิน  สลัดทุกข์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธณัชช์กรณ์  ปัญจะ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพิชญาภา  แตงใบ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชุ่มสุวรรณ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธนพร  สมงามทรัพย์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงเขมจิรา  ภาคาเนตร โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงอนุธิดา  พุ่มชะเอม โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวิชญาพร  ไวยวุฒิ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เปี่ยมแก้ว โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อัมพรรัตน์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงฐิตินันท์  แจ้งสีจันทร์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณัฐนันท์  เหมยเมืองแก้ว โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณัฐธิดา  เจตสุวรัตนมณี โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปานวาด  มั่งสิงห์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปรารถนา  เจิมมงคล โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายบงกช  ศรีคำ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงรสริน  เรืองโรจน์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงเกศราภรณ์  จิตอร่าม โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มานพ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายชนันธร  พุ่มพวง โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธวอร์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงเมทินี  ลายหงษ์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงมุทิตา  ศรีขวัญ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงภาวินี  พรชัยกรกุล โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสิรีธร  งามสมบัติ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีมาวงษ์ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชลธิชา  ยิ้มอยู่ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงดีเพียร โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงนิรัชชา  วัฒนวงษ์ โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงโชษิตา  ถานะพิม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสิริวิชญ์  เขียวมณีย์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เทนไธสง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงภัคพนิดา  เทวเดช โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณัฐพล  อ่วมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธนากรณ์  รามสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายนภนต์  เทียนดี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงศิริพร  สุขแสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพิชญ์ชานิตย์  ศิริมงคล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงเปมิกา  พูลศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายปิยวัฒน์  สิงห์ขาว โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายพงศกร  ศรีธูป โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศุภรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายภูมิเทพ  นิลาด โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายพงศ์พล  พงหันษา โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายสิรภัทร  ภู่เจริญกิจ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายธนาธิป  ร่วมสมัคร โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายเขมนันท์  ขวัญวงศ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงเปมิกา  สายจันทร์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงพิมพ์นารา  มูลหิรัญ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เสือประเสริฐ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายพีรวิชญ์  คงแสงภักดิ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงอรกัญญา  มีสมพืชน์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงภัทรีดา  เทพแสงพราว โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงญาดา  อริยศรีวัฒนา โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายณัฏฐ์  เทียมวรรณ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงพิชญา  อากาศวิภาต โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงสุภัสสรรา  รสโอชา โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายชัชวาล  ซื่อตรง โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายกรณัฐ  ศิลาอาสน์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายพิพัฒน์พล  ภาเจริญพงษ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายณัฐวิช  จันทร์ฉาย โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กชายทานบุญ  เที่ยงทัต โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงชัญญา  มณีนาค โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายปรมี  การีเกื้อ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงพชรรัชต์  ภูมี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายวีรฤทธิ์  มานะประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายศุภัช  แปลกใหม่ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายรชต  สงวนจังวงศ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายศุภพิชญ์  ชัยชิตาทร โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงธีร์วรา  ภิรมย์พานิช โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงเบญญาภา  ภู่มรกต โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงลลิตา  กุลวงศ์ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอรกัญญษ  เวชชา โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลาเจริญธนกิจ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนันทวรรณ  แสนสุข โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายสิรวิชญ์  สร้อยทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายภัทรดนัย  ทองมี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายปัณณกร  บำรุงจิตต์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายภูริณัฐ  แจ่มมา โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงอชิรญา  เมาลิทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงเบญญาภา  มาแสง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงพรรษพร  อรรถชัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงษมาธา  อัศวาโกวิท โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงอร  ทองยิ่ง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงจารวี  สำริดดี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายณัฏฐกร  เหล่าสัจจะ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงสิริรัตน์  พยมพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุดเกษม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงณัชชา  ร่วมสมัคร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงธมลรัตน์  อัฐสิทธิ์โสภณ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงปณัชพร  วัฒนวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงนันทภัค  บุตรสามบ่อ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายณภัทร  ลักษณะโยธิน โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายพิสิษฐ์สรร  อุทัยศริริตานนท์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายพีรวัชร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงพิชชาภา  กิ่งแก้วก้านทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายธีธัช  แซ่ล้อ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงวริศรา  ครุฑอยู่ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงแพรวา  มีธรรม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายศุวิล  วิภาสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายภูริช  ทัศนัย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพิมพวีร์  สร้อยทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงเพ็ญภัค  สรณารักษ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวตูม โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงเกิจมณี  ชิวกุล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายปิยะพรรณ์  ขันธวิธี โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพัฒน์สินันท์  สุ่มทอง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายปัณณทัต  ลดโต โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงพิชชาภา  ตั้งแต่ง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ไกรสมัคร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงชวัลญา  พงษ์ไทย โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงณภัทร  เผด็จสุวันนุกูล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญศิริตระกูล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายนราวัชญ์  สระทองยอด โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงพิชามญช์  เตียวติ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงณัชชา  โชติมูล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ดวงดีทิพย์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญศิริตระกูล โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายภูวดล  เลี้ยงสุขสันต์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายชยพัทธ์  ปัทมารัตน์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายษาฑคุณย์  สินธุประสิทธิ์ โรงเรียนปณิธานเด็กดี 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายศตปภัส  นามวงศ์ โรงเรียนปณิธานเด็กดี 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายภูริวัฒน์  จุทะบาล โรงเรียนปณิธานเด็กดี 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงกัญชรัสมิ์  วงศ์วารี โรงเรียนปณิธานเด็กดี 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงปุญยวีร์  แกล้วทนงค์ โรงเรียนปณิธานเด็กดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงชนิดาภา  รัศมี โรงเรียนปณิธานเด็กดี 1 ป.4 วิทย์ประถม