รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงไซนับ  จารง โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงต่วนอามีนะห์  รอยา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนูรฟุดเตีย  พัฒนวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายฮูซาม  หะยีอาบู โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรุซนี  สาร๊ะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฮัซวาณี  หะยีเตะ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงมูดีฮะห์  เกะรา โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนุรไอรินดา  จาแน โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอารีนี  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงนูฮายาตี  ฆอดัม โรงเรียนบ้านเขาตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงดีนา  วาเยะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอัซลีณา  เตะการี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนุรราฟัรนี  แกะซิ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนุรมา  อาบูบากา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนูรอัฟนัน  มะแซ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนารียาณี  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงซูรานีย์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฟาตูนีสา  วาเด็ง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงคอรีเยาะ  บูงอ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 คณิตประถม
20 นางสาวซีลา  ยาปา โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวสูซีลา  อาดำ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงอัสวาณี  มะลี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงรุสนา  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายอันวาร์  สิเดะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายมูฮำหมัดซุบฮี  บาราเฮง โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายอันวา  เตะการี โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงฟีดา  วาเยะ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  มามะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอับดุลเลาะ  ยาโกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายอับดุลเลาะ  ลือแบซา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายกูมารูดี  กูจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายอาริฟ  การีดอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายอานัส  เจะเละ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟา  ดือราแม็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายอัลอิสกันดาร์  บือแน โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายสุไลมาน  บือแน โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงซอบารียะห์  กาหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอาวาติสร์  ตาแกะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงมิสดา  ลาเตะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงซูรียานี  กือจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายอีรฟาน  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายฟูรกรณ์  ตาเยะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายอิรฟาน  เจะมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงฮุสนีย์  เจะซอ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายริฎวันร์  บราเฮง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายซัรฟาน  มาหะมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  โต๊ะแวหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายสาราฟี  เจะโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรอฮานี  ดาโอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายนิฮากิม  กาหลง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายอิลฮัม  คางา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดาราแม โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายอาริฟ  โตะโอะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายสาบือรี  เจะมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงซอลีฮา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนิตา  เปาะอะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงฟัตนียะห์  มาเลาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนุรอัยนี  มามุ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงแวมาดีฮะห์  เจะเฮาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกอมารียะห์  กาโมะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงลาตีฟาห์  ดาราแม็ง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงบูสรอ  กูโน โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายบุรฮานุดดีน  การีดอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายนัซรูฮัยมีน  ลาโม๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายอัสรี  แวกะจิ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายอันวา  กระโด โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายมะซอรี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงแวมูนีเราะห์  เจะเฮาะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ปาโฮะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงซูฮานี  สาและ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอะศิละฮ์  โน๊ะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายเพาซี  อิงสารี โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายอาลียาส์  ผือมา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอัสรีย์  คางา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายซาการียา  ดาโอง โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอัลวานีย์  ตาเห โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสูรินดา  ยือลาแป โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวันฟิตรี  ยีโดะ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายนิมูฮำหมัดอามีร  คางา โรงเรียนบ้านน้ำใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงฟูดัยละห์  เตะแต โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงซูรีฟา  เจะนิ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  กาเจร์ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายอัสมี  มูซอ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนูรีฮัน  หะนั่ง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายอารอฟัต  ตาเละ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายสุไลมาน  เจะนิ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนูรมา  กาเจร์ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงอาวาตีฟ  มะสะหะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงรอฮานา  ลือบาน๊ะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงคอรีเยาะ  ตือบิงหม๊ะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงซูไฮนี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอารีนา  โกะ โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชัชรินทร์  เจ๊ะอูบง โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอับดุลเราะมัน  สะดี โรงเรียนบ้านบากง 1 ป.6 วิทย์ประถม