รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอิลฮาม  ยีแสม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายอัฎฮา  เปาะโซ๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายอับดุลฮากีม  มะดีเยาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายอันนัซ  เบ็ญมะและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายมุซซัมมิล  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอภิตา  โสะสาเหม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนุรฟิรดาวส์  บอซู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงรุสนาณี  โสะและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฮุสนา  สาแล๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายรออูฟ  ยีแสม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฮาดีฟ์  อันทานุวงศ์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายมูฮัมหมัดชาฟิฆ  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายซูฮัยมี  เจ๊ะตาเหร์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายอาดินัน  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายซอฟีย์  หะยีบือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอัฟนาน  วามุ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนุรนัสมี  บือราเห็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายมุอ์มิน  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงซูลฮาดา  เลาะน๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนูรฮายาตี  บากา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนัสรีญา  เบ็ญนา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฮาวารี  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนิฟาเดียนา  วัน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงซีตี่ฟาตีหมีะ  ยูโซะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนุชอัสมา  เปาะซา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนูรีดา  บินเจะอาลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนูรดานียะห์  สะรี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอิศรา  บาราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายมูฮำหมัดอัมรอล  หะยีมะลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายอิกรอม  บูหัส โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอารีฟีน  เบ็ญสุหลง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายอับดุลวาฟี  เจะเอาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกามีละห์  กอซู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงต่วนมัซนีย์  ตูแวลอเซ็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฮาซือนะ  สุหลง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายอิรฟาน  มะกุล โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจัสมี  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายรุสฟาฮาน  อีซอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวันนัสรีน  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนิอาลามิฟตะห์  นิแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอามานี  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงหวันยี่หวา  ปัญจพรอุดมลาภ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายุซุลกิฟลี  เจะมง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงรอยฮาน  มะหะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนูรฮูดา  เปาะกู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนาสีฟะห์  ดือราแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนินัสรีน  สาอุ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอัฟนาน  แวสะแลแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงยารียะห์  บอซู โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนูรฮานี  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงฮุสนา  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงรอยฮาญ  ดือเระ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฮัสวานี  บือซา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสูวานียะห์  แวและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนิกัรตินี  นิตยรักษ์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลัน  ตุลา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงฟาติน  เจะเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนาซูฮา  แซ่ด่าน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงเราะห์ฮายา  บือราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนุรลาตีฟะห์  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายราฟฟี่  เจะและ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนูรีซัน  มะลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงมิสบะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายฟุรกอน  ดารามิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายนูรุดดีน  ยีดอรอแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุไฮลา  แมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอัสมา  มูดอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายริฎวาน  มะเซ็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอาลิฟ  ดอฆอแย โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอัลฟาฏีฮะห์  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงัวันอิฟนาน  วาเดร์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายฮาริซ  สาเหาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายฮัสบุลเลาะฮ์  มามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  สาแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนูรียะห์  บือราฮิม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายอาบีดิน  เจ๊ะยอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนุรดีน่า  มะดีเยาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรีน่า  ฆางิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายชาริส  หะแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนูรอัย  บือแน โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงโซเฟีย  สุทธวิพร โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวาณีย์ตา  ลือแบกาเส็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนิฟาเดีย  นิเดร์หะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงคอยรูนีซะห์  สอกา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงโรสณานี  สามะอาลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงรอยฮาน  เจีะสมาแอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายไฟร์ซอล  ยามาสา โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายฮัสซาน  หนิหลง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายซุบกีย์  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอัษมาวีร์  อันทานุวงค์ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงซูไฮบะห์  ตาเยะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนุสไวลา  มูซอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงโซฟีรา  มะแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนุรไอนีย์  ดอเลาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนัสมี  หะยีบาราเฮง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภัทมา  สามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงยัสมีน  สือนิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนูรนัจมีย์  สือแม โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายจิรพัฒน์  เจะอาแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายมูฮำหมัดนัสรี  สมาแอ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายนิดาอารุส  นิแว โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายวันบูยามีน  เจะมะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอัซวาณี  เจะเฮาะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนูเรน  กูวิง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนูรฮายาณี  ฮามะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนูรอารียา  เส้งหลี โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายมูฮัมหมัดชาห์รุล  โว๊ะ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายมุสตากีมย์  บราเฮ็ง โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนาอีม  เจะนิ โรงเรียนยะหริ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายมูฮำหมัดดาอีย์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายอันวารุดดีน  ไวยากรณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายสุไฮมีน  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายศตายุ  แจ่มแสง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงฮาซานะห์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายอัฟฮัม  เตาะสาตู โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายนาเบล  สาเม๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายอาลีฟ  เตาะสาตู โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงโซเฟียณี  เจะกาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายมูฮัมหมัดกูไซฟี  สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายบัดรูลกามาล  แวโต โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายมูฮำหมัดฟัยซอน  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายไอดี  บากา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายประสิทธิ์  กุลทวี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายอารีฟีน  เจะแต โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายอาฟีฟี  เบ็ญมะหะหมัดสาเด็ด โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายอานัส  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายมุสตากีม  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอับดุลอาซิซ  แวสาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนูรีตา  เจ๊ะแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงลาลนา  บ่อหนา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรุสนา  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนริศรา  ฉายแสง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุไบด๊ะ  เจะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายแวรุสกี  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายซอบรี  เจะกาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายมุมิน  สอเฮาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอัฟนา  หะยีอาแซ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนุรมา  สะแม โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอัสฮา  คอแนง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอิบติซาม  เจะโมง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเนตรนภา  เสาวภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายอบัสดรูน  แมหะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ซ้อง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายฮานาฟี  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงฟาดีลา  เปาะซาร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเพชรรัตน์  มุกดาสนิท โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเกศณี  เจะบือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกาตีณี  วอมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเฟาซาล  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนาเดีย  แวดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนุรฟิรดาวส์  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอัชอารี  แวอูมาร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายมูฮำหมัดยูฮัน  เจะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนูรอีมานี  มาหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอารีนา  แวเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกิตติภูมิ  พรหมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอามีเน๊าะ  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายอาตีบ  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนูรไอมี  บินอูเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพงศธร  ปัสสาสุ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอับดุลอานัส  กามา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอนุสา  ชูใจ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสวยบ๊ะห์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงโซฮารา  มะหะหมัด โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอิษริณา  ใบกาเด็น โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศุภรัตน์  ล่ำสัน โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนูรวาตี  ยา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฟิรดาว  เหมาะสนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนูรีซา  ปิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนุตนาเดีย  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนุเจ๊ะคอลีเยาะห์  ซีนา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายบุรฮานุดีน  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายซอฟฟูวาน  มามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงซอฟียะห์  มะดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนูรฮายาตี  กลาแต โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนูรูลสาพีกา  ขาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณูรูฮูดาร์  อุมา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายมูฮำหมัด  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนิเฟาซาน  ดอนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงฟิรดาวส์  หะยีแวนาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายมารูวัล  เจ๊ะหะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสุนิตา  สิเด๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายซัยนุนอารีดีน  แวเด็ง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ล่ำสัน โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอิคลาส  เปาะมะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงซูณีตาร์  สาและ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนิอัสหม๊ะ  งือเน๊าะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนูรดาราเติล  หะรอโย โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงซัลวา  ซามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนัสวารี  จันเพ็ชรบุรี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงซาฟีนี  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุดธิดา  ศรีมหาไชย โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอังคณา  พุ่มทอง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนาร์กีส  อาแว โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนาดีรา  เจะหนิ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุปรียา  ขาวช่วง โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงวาสนา  เย็นรักษา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงฟาดีละห์  แวดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอาตีกะห์  เปาะโซะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงมุนา  สะมะแอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุวัจณา  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายมุรดี  กีโต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนูรมัสวี  โตะโกะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงโซเฟีย  อามะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงแวฟาอีซาร์  ปอสอตี โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอาราวี  ยามา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุพรรษา  กันตะโก โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงโซเฟีย  นุ่มอุ้ย โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงฟิรดา  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายซุลฮาน  มะนาฮา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงแวนัสริน  บากา โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนิรัณดา  เเวดายะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายวันอานัส  จอเเม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ยานยา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงนัซมี  เจ๊ะอาเเซ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายซูไฮรี  ราโมง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงนูรฟาติน  ปิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงวีซอล  แมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายมุสตากีม  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงวีซาม  เเมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายกูกอฟฟารี่  ยามิรูเด็ง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงซอฟียะห์  สาเมาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายวันมูฮัยมิน  เหละดุหวี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงต่วนอานิส  อัลยุฟรี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายฟารุค  เเวเดร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายมูฮำหมัดเซากีย์  เเวสะเเม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายฮาฟาดี  เเวมะลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงฟาดีละห์  มะสาแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฮาซียะห์  ดามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอิลฮัม  เเวดาเเม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงตอยีบะห์  หะยีมะลี โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายฟาฮามี  สาเเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนัสรียา  ดาราเเม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนัจมี  มาเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนูรเดียร์นา  มามะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงซุลฟะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอารีฟีน  สาเเละ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฮานาดียะห์  ดอเลาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเเวฟาตีฮะห์  มาตาเฮ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงซูรายดา  เจะมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอามีรา  อีปง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนูรอัยนาอ์  สะแลแม โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงแวยะ  อิเฮง โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงโซไฮลา  มักตาร์ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงอาแอเสาะ  เวาะเนาะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงซูนีตา  ปิ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายฟุรกอน  ตอเเลมา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฮาเดียร์  มะเดหมะ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงซัซนีย์  เฮาะมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวรัทยา  เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายดาเนียล  เจะและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเดียร์นา  หวันประรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายอดิ๊ป  หีมสุหรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายชวิศ  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วอุทัย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายศิริศักดิ์  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายศุภกิตต์  ศิลาลาย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายรัฐนันท์  ชินดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชัญนภัค  กรัณทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายเทอดธัช  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายธีศ์รัตน์  อนรรฆธนะกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายวรัินทร  ไลวานิช โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายประยูรชนก  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายนัตซรี  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายมูฮาหมัดเดียร์อุดิีน  หวันประรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิมดา  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงโสภิตา  แตกกิ่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอัมภิณี  หวานจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงมธุรดา  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายปกป้อง  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงนัซนีนญา  สุวรรณดารา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายมูฮัมหมัดอาดีลซัฟวาน  ดือเระ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงมินทร์ภู  พรหมโชติ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายสวิตต์  สร้อยเสริมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงอณิสตา  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายวงศกร  อุยยะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายสุทธิลักษณ์  เพี็ญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายพันกร  ปิยะสุทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงกรกช  บุญดำ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายนิซ่อรีฟ  สุไลมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายอดิลัน  สาเล็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายสหศิลป์  เบญจมาศ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณิชตา  ลิ้มกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายมุณซีรีน  โตะลู โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายปริชญ์  ภูยุทธานนท์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายสรภัญญ์  รัตนศิธร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงซาฮาร์  กามะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายกฤตก์วรสรน์  ภานุโชติมนตรีณ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายชนม์ปกรณ์  โอฬารศิริ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายธนวัฒน์  อุดมเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายดรัณย์  สัจจยานุกูล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงฟิตรีญา  คาเว็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงญาดา  มาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชลัญธร  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐพร  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายราฟเฟล  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายณัฐวุธ  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงยุรนีย์  แสงสุทรรศน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงวิรินทร์ทิพย์  ขีปนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงบัลกิส  หะยีสะอิ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธนิชา  ชัยชนะโชติ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงประกายกานต์  สระอิส โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายฟาฮีม  โต๊ะพา โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณิชากร  พิชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชามิล  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศิิริภัสสร  เพียรแสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณภัทร  รัตนศิธร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสิรภพ  เกตุเรน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายคณาสิฐ  บุญกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายกานต์ทอง  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชนัญชิดา  รอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอีฟรายา  หะยีมะสาและ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนภสร  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธัญญกุล  จันทร์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงเปรมกมล  ใหญ่กว่าวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงไอลดา  อาลีอิสเฮาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวิชยุตม์  พันธ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายฺฮานีฟ  เจ๊ะอุบง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสิตานันท์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปัญญดา  ช่วยธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนิรดา  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนิอดิลัน  ดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสุพรรณพิสิฏฐ์  คำมณี โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงฟาติน  เปาะเลาะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนิตัสนีม  จีนารงค์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฎฐากร  นาคแดง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จอมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทาวิสูตร โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกฤตานนท์  บกเขาแดง โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชฌาณา  อิสกันดาร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชาคร  ศิลาลาย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายนิอิคลาส  ต่วนนุ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกานต์ระพี  ศรีอาภรณ์ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงรสิตา  เจตวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐนนท์  ทองช่วย โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายคุโณดม  แซ่ฉั่ว โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายมุฮัมมัดฮาริด  เสียมไหม โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกษิดิส  ละกะเต็บ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนินัสวารินทร์  เล๊าะนะ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปริยากร  สุขะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเกตุฟ้า  แก้วพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายฟัยซอล  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายยัสรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายณฤดล  วัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงแวนาเดีย  อับดุลฮานุง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงตัสนีม  เต๊ะหวัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  เบญญากาจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงฮาลาวาตี  ซะอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงลักษิกา  กังพานิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  คูณทรัพย์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวรดา  พร้อมมูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายสวราชย์  เลิศประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงอามีราฮานิม  มูดอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอาทิมา  อินทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายภูภิภัทร  ศิลปะชีวานนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงญาณีนาถ  คงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนิอัยมี่  สะนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายสิทธินนท์  ศิริสภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงสอดศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยมนตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายกษมา  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กชายณัฐชพล  คงทน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขุนชำนาญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซีน  มะยี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายกนกพล  สนธิเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานีฟ  กาซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงปาณิสรา  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงเตชินี  พ่วงขำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายวรวุฒิ  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงฮนีน  สุเรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายภูริน  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงขวัญจิรา  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพิมม์ชนก  ศรีแค โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายสันต์  สมาแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงนูรนียา  สะรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายปิยวิทย์  กิ้มพ้อ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงชญานันท์  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนันฐิมา  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายเขื่อนเพชร  สันเส็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธนพร  สันทองสังโยธิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธรพรรณ  รัตนญาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กหญิงจันทรัตน์  อารยะทรงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณิชกานต์  ราชแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ลือแบซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  เบญจเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญญถิร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงปุญญิศา  ยิ้วเหี้ยง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงฟาตัณณ์  บารู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายกฤต  ไชยสาลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายณัฐชนน  พรหมแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงธัญชนก  คณานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพรจนา  ฉิมวาส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิ้มเส้ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงลักษิกา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสุพิชญา  ใจสำราญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายภูมินทร์  ชุดเทพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงจันทกานต์  นันคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายปวีณ  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายภควัต  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงรังสิยา  อินโท โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณิชนันทน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายกฤติธี  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงชามีมีญัสมิน  บารู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายคณาพงษ์  สุวรรณราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงปภาดา  อินภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงวันสิริ  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายตุลย์  ตุลยพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงฮัฟเสาะ  มูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงพัชราวดี  เม่าทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนิจัสมิน  นิเดร์หะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงสุพิชชา  งามศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงภัทรนันท์  เม้งทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายณภัทร  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายภูวริศ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงเมตราวดี  ชุมนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายอรรถเมศวร์  เพียรไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายศุภฤกษ์  นวลเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายกานต์  ธีระมณีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายฐานันด์  วีระไทย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายเตาฟิกส์  ยะยือริ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายธนรัตน์  โปติบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายพยุหเกียรติ  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายไฟซอล  นูดิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายอาทิตย์  ยะผา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงเบญญาภา  ภัทรพลจินดา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงศิริกาญจน์  นราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงตรีดาว  ทิวาสมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงดลนภัส  แก้วสองสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงอิฟมีอินฮาน  แวบือซา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงซันเดีย  หมุดแหล๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงมีมี่ฟาฮาดา  มามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงอภิชญา  เจ๊ะหยาง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายเตชสิทธิ์  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทิพย์สุขุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงตุลยตา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงวรามน  พลวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายนิติวณิช  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงนูรดีนา  สิติเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายพีรวัส  รังสรรค์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงดากานดา  เลิศทรัพย์อมร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายสุชาญ  นิลยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงอัมมีรา  บาเหมสะอิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงรชยา  ชมฉาย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายวิชญากรณ์  แก้วยวน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายกันตพัฒน์  ชอบน้ำ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงหยาดนภา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายบัสรี  เจาะเอาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงอัสมา  ศิริบุญหลง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  อิฟติคาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายนะอีม  อัลอิดรีสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนุรซอลีฮา  สะแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสุภัสสร  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงฐาปนี  ชูเนื่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงวิภาวี  เพ็ชรสุริยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปริยากร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงวรัทยา  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงณิชารีย์  อัตตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงเมธิกา  ปุ๋ยชุมผล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณิชารีย์  ขวัญจุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายกูอัมมาทร์  ศรีระเด่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายฮาฟัช  มะมิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายวีรภัทร  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงอลิตา  รักสันติภาพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอฆอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายนภาดล  จันทรารังษี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงปางทิพยย์  จันทรชูศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายธนพร  เจริญพานิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายปรมินทร์  แก้วห่อทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายพศิน  จิตรเสน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงนิฟิรดาว  สุเรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงปิ่นทิพย์  โต๊ะเตบ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายนิอันวาร์  สาอุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงชนกนันท์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายภาสวิชญ์  ศรีเสาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายปณิธาน  พรหมโลก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายนิฮัยดัร  นาทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายณฐภัทร  ปิยประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายปิยวัชร์  ไวยภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงลิสดาวาตี  สะดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงกนกพรรณ  ประชุมชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงอมานี  แวโต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงอาตีกะห์  แวสะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงแอนนีต้า  สอนกลั่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วทอน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายเทวินทร์  นาคจีน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายณัฐพล  คุณชล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงจิราลักษณ์  แสงพุ่ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงญาดา  สุยฉ่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนันทนัช  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายฟัยศอล  เซะบากอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงศุภศิรา  จันทสโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงภีรดา  อาดหมาด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงวชิรินทรา  วิรณสาร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายทรงภพ  อินทกาศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายพิชชากร  เรืองยังมี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิลาอ่อน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปภาวรินท์  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงนิฮุสณา  นาดามัน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงลออรัตน์  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงฟิรดาว  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงศุภมาส  มณีราช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฐิติพันธกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณิชกานต์  จิรธัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงจารวี  รังสรรค์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายสิรธีร์  บุญจันทรเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายดาเนียล  สะแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายฟาฎิล  แวมูซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงอัลฟาเต็ล  เวาะเลง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายพิสิษฐ์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงเครือวัลย์  จันแดง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายศุภวิชญ์  หมวกสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพรชรินทร์  ดวงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงจิราพัชร  รัตนประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงสุวภัทร  อุทัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายภูมิภัทร  ไชยสมิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจ๊ะสุโหลง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงวรรณวิษา  สุวรรณทวี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายธนวัฒน์  จันทะสี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายอัตภูรินทร์  ผดุงอรรถ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายฐิติประทักษ์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปานพลิน  ทองท่า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายพันกร  พันธุ์นิล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายณัฐชนน  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงพิริยากร  เพ็งทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายปณพันธ์  แสนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงวรรณษา  คงเทพ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงนัสรีน  มะลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสิราลักษณ์  เจ๊ะมุ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงวิภาดา  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงวรัญญา  หมวกนิมิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงลฎาภา  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงนัสริน  ยามา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงนาเดีย  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายรัตย์ติกร  เพชรประคอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายชารีฟ  ศรีตุลาการ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายณัฐชัย  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายจามร  เขียวอร่าม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายปภังกร  ชูจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงอามีนิลลาฮ์  มั่นใจเกษตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายพันธดนย์  อิ่มทั่ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงศรีสุมน  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายธีปัน  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายปัณณ์  เยี่ยงพฤษาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายพชร  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายนวนนโนอาห์  ดายะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายปภังกร  ชัยวนนท์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายนิติภูมิ  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายวริชญ์  วัฒนานิกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงกิรติกานต์  รัตนสันต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายธนเดช  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงอริญชยา  สงสังข์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงวริศรา  วสุศุกชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีประชุม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงจัตตารีย์  ทรงไตรเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงธิมาพร  บุญสีลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายวรัญญู  อ่อนทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายถิรณัฎฐ์  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอริศรา  อุดมเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงสุนันษา  หมาดลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนิศาวาส  กังพานิช โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงอรปรียา  เพ็งภัตรา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายอาบูตัลฮา  กาเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายอานนท์  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงซาซาน่า  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายศิวัช  สมนึก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายสุทธิรักษ์  เปี่ยมมงคล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายศุภปกร  มูรติการ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชาคร  ยิ้มสุด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอัครินทร์  ณ ตะกั่วป่า โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนกฤต  กาเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายฟัยรุสร์  แวลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายโชคทวี  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธันวา  รัตนศิธร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายนครินทร์  มุซิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกนกอร  เดชอุดม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนภัสกร  วาจาสุจริต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุรักษา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนนทพร  นราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายธนภัทร  คุนากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  หะยีดอเลาะเถาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชาติณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภัทรภณ  มีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกอฝ้าย  อินทศรีมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนโชติ  คงพิรอด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงจีราวรรณ  สัตยกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอิฟติซัม  หมาดเตี้ย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปุญยนุช  ทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายดานิช  อาแด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายมูฮัมหมัดซูโกร  สาเมาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนินาเดีย  สะมาลา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงนิศรา  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงสิริฉัตร  ชมพิบูล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายแวอัลวาริส  เส็นและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิษร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายนิฟารีส  เบ็ญเราะฮ์มัต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงฟาเดีย  กาเดร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงยัสมีน  อีบุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงธนัชชา  ภูบาลกระแสร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอรรถกร  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนภทีป์  พลลิพัง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงต่วนอัสรีนา  ลอจิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายศุภณัฐ  พัฒนไธสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  สิริวัสนคุปต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนูรฟีรฎาวส์  สาหะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พุฒแย้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงศศิกานต์  มณีกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตน์นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายนรินทร์ธัช  หิรันย์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัฐชนน  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายกันตพงศ์  ส้มเกิด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายวรวีร์  หมิเหร็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภูเบศวร์  หมื่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอารีฟ  ปาณิกวิน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายปรวีร์  มีนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายศุภฤกษ์  จันทรารังษี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายกรณ์ดนัย  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายชินกฤษฏ์  ประดิษฐ์สรรพ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเตชินท์  บุญยรัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอารัส  เบ็ญราฮีม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายฮาฟิซ  มูสอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายไกรวิชญ์  อารยะทรงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอัมมา  สมันเหมือน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจิรนันท์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงตัสกีน  แวดอเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวรินทร  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกฤชญพร  คงสีพุฒ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงนัซมีย์  อีบุ๊ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงฟาติณ  บือราเฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงเบญจสิริ  สะแมบากอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงฮันนาน  มังสมาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอิซดิยาร์  แวหามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงโนรฟาตีมี  อารงค์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงฟาเดีย  ลอเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงลักษิกา  พึงปิติพรชัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงมนัสชก  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขวัญไฝ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายเบญจมินทร์ ไอแซก  แมคแนล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายนิชารีฟ  แซแร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายวุทธ  เบ็ญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพชร  นกน่วม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชนกนาถ  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนริสรา  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายนรารุจ  ศรีบุญเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายสรวิชญ์  กิจพิมล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายอะนิส  ไมอินเกาส์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายคฑาวุธ  เพชรยอด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธัญชนก  เกื้อพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงมณีกานต์  ทองประศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงราตี  บัวทองผุด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชนากานต์  ขุนทิพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พิมอาจหาญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณัฐธิดา  กูกขุนทด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอนิสต์  สือนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เฉลิมจิตรอุทัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วแก่นเพ็ขร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายเตย์วิชญ์  วิเศษสุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอธิป  งามศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายนิมูฮำหมัดฟาอิส  สุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายชารีฟฟุดดีน  ณ ปัตตานี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธีทัต  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายศุภกร  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายณัฐธชัย  เปี่ยมกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายวันอิดริส  แวลาเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายนวภูมิ  บุยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงคณึงนิจ  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงวรรณา  มานะสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฏธิดา  ซ้ายเอียด โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงชัญญานุช  คงเส็น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายกันตพัฒน์  ลักษณะพริ้ม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายฟารานัท  สาและ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอารีฟีน  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายมูฮัมมัดอิลฮาม  แวมามะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายธนกร  ไพรแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายเฟาริฟฮาน  กาซอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธนภูมิ  โกสุธรรม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายณัฐสิทธิ็  อุดมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพุทธิพงษ์  สารวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอาทิตา  จอมสุริยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายชลกร  เล็มณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอรวรรณ  มาพา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายนินัจมุดีน  อาแว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายธนวัฒน์  คงสว่าง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายทรงพล  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายนิซอฟรอน  ปะดอลี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงรุสนา  เจ๊ะเตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงหทัยภัทร  ชูอ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพัชรี  กะเจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงเจตจิรา  สุยฉ่อง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  งามขจรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงสราศิณีย์  หะยีตาเยะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงเอมมิกา  นุ้ยเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงตัสนีม  แดมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงอัสซาฮาร่า  ลอนา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนิกัสมา  นิโสะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงปาริฉัตร  เจะแมะเหาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงวัลย์รูวัยดา  แวเด็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอัจจิมา  สาวะอิทนทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงซัรฟาอ์  โตะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายฟาอิส  มะโระ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรลาภ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงฟาอิซา  เจะดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงต่วนนูรฟิรดาวส์  โต๊ะอีแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงภัณฑิรา  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงภัทรวรรณ  วรรณโร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอนิสวีร่า  สอนกลั่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปิยธิดา  จิวะรังสิมา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพิณวดี  รัตนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาวาทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงขวัญชนก  เขตอรัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายภัทรพล  กุลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ลิ่วคุณูปการ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงมัญชุนันท์  ยี่สิ้น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายอิมรอน  แวหะมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายพงศพัศ  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงมาริสรา  หะมิงมะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงซูรายา  อุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงญาณิศา  แดงวิไล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญญถิร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพิชญาภา  ขวัญลิขิต โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงแพรไหม  อ๋องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกัญญาภัค  เหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงยมลพร  จิระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธนชัย  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธนภู  ต่างใจ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายวันชามินทร์  ลอดิง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายนิฮาดิษ  วาอายีตา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสิรภัทร  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธนภัทร  เข็มเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายรัชพล  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  โต๊ะนิ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายฮาฟิช  มะเกะ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอานัน  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอนัส  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิชญา  เบญระเหม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายปัณณกร  หลาบหนองแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายเตชินท์  เพชรประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายฟาอิส  ลับแสง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงธันยชนก  วิภูษิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณกมล  ยังอุ่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงสุพิชชา  ชูแว่น โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรยอดศรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกุลชญา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงจิดาภา  บุญจันทรเพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สาระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอาทิตยา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเพชรอันดา  รักมนตรี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพชร  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายทัศน์พล  แก้วขอมดี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายกันตวิชญ์  รัตนานุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงชนิสรา  มหันธโนบล โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายเธียรสิริ  กาฬแก้ว โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงจิรัชยา  วานิชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงโสพิชา  ชลพนากร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายแทนไท  สืบสายมณีทอง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยิ้มวัลย์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายมัยซิร  สาแม โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายสันติสุข  พาลีเขตต์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอรณิชา  นิลวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนีรา  พงษ์ธัญญะวิริยา โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอดิษา  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกวิสรา  บุญผลึก โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชนิษฐา  มัจฉาชาญ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงโศภิตนภา  ตนัยพงศกร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองจับ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงสโรชินี  ทวีกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอนิส  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงลดารัตน์  ขำพวง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงมัตทนาวดี  เพชรยอดศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายธนกฤต  คงอักษร โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงนิศาชล  จิตรเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุตรตะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงสุพนิดา  ชนะสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงซูไฮล่าร์  ปี่แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงนูรซาวาตี  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงบัซลาอ์  เบญลอฮ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงสุพรรณณี  อุปถัม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงแวรูกอยยะห์  แวนุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงณัชชา  แสงธรรมนาถ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกรชนก  ปราณีต โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงมนชนก  พึงใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายอนันดา  เจ๊ะอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงนูรไฮมี  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายอามีรต์  ฮายอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  หะยีหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายปุรณมี  พุ่มพฤกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพงศ์ศิริ  เพ็งเอียด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงนูรฟานานัส  วะจิดี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงสีตีอามีเน๊าะ  อาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสีตีอามีเนาะ  มาแอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงนภสร  เนียมคง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสาวิตรี  ธิยะแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงอาทิตยา  อินทนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายธนภัทร์  มณีประวัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูชนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายจิอนัณ  แซ่เจีย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจัสมีน  มะเด็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายพลกร  อุบลกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายชนะชัย  แก้วเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณิชาภัทร  คินันติ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายสรวิทย์  ยศศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปรีญาวรรณ  พรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายประเสริฐ  แสงสิน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายชรินรัตน์  มณีนิล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายริฟฮาน  อุสมันาฮา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอัสญา  แข็งแรง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายฮารูณ  สามะอาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงชนิศา  บุญธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอโนมา  มณีกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงตัสนีม  สุวรรณชมภู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายอัครพงศ์  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงสร้อยสรวง  คงบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพรรณษา  เมฆแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอริสรา  ศรีแดง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงนุชจรี  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพิมชนก  หวันชิตนาย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายนิวาริษ  สิเดะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายเกริกฤทธิ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายรรรรร  เจะปอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมคิด โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายวีดาวีล์  หะยีอาแว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายตันติกร  กลิ่นน้ำหอม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายสิรภัทร  จันทวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายพีรวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงมนฤทัย  พรรณศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงธวัณรัตน์  เต็มศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายฮาฟิซ  อาบู โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงสุวิษา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงมินตรา  จันทรวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงฟาเซีย  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงณิชาพร  เทียมแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงนวพร  คำประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงธิติมา  ยอดสร้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงอิสณีนร์  เบ็ญนา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงนฤชยา  เมฆพิรุณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสมพร  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงพัชฌิรา  อาลี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงอนิศ  บินอาแซ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงรัยมี่  เพ็ญอำมาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงโรเฟีย  อีซอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายเจะบัสซาม  เจะบาซอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายรุสดูวัน  ฉวาง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงกฤตธิรา  รักนิ่ม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายกิตติศักดิ์  มณีมั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายฮาฟิซ  กรมเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายอิฟฟัต  แวดอกอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงสุวรรณา  พรหมมา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพรชนก  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายอัสลัม  ปัตนกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายอนัส  แลบา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายวันรุสลาม  แวหะยี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายฮัมดาน  มามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายนาบีล  บาราเฮง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงยาวีนะ  เจ๊ะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาเซร  หะยีหามะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายอัลฟาริส  แวและ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสุมินทรา  โต๊ะเย็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายศุภชัย  ขาวสนิท โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายยาซีน  ดาแม โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงสมกมล  ศรีนวล โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงนูรีฮัน  แวดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายวันฆอลิค  กาซอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงพีรดา  เรืองมณี โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายฮาริส  คงบันทึก โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงจักษณา  ลอยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงฮัซวานี  เจ๊ะมะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงฟาฮานา  โต๊ะอิสอ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงนิจัสมิน  สะมาลา โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอับดุลการิม  กาเดะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายวันรอมซี  แวดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายโชติพงษ์  โพธิวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงธนีนาถ  หวังทอง โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายศรายุทธ  เด็งสนิ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงนูรีดา  มาซอ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แก้วกับเส็น โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงฮายาตี  แยนา โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กหญิงอานีซะห์  มะลี โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กหญิงปิตตรีมา  ซีนา โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กหญิงซูเฟีย  เจะหะมะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายซัยฟูลลอฮ  อาแวบือราเฮง โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงโซฟียะห์  กือจิ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงนูรอัยนี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงฮาฟีซาตี  มะลี โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายมัฮดี  หะยีมะแซ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายนูรอาฟาน  อาโล๊ะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายอาบูซูฟี  ยานยา โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงนูรฮายาตี  แบงปาซา โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงฮาวาตี  แวมูซอ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงมัสรินย์  ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงยัสมี  อาแว โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงซาฮาร่า  แวมามะ โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงอัฟนาน  สะแลแม โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอริศรา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอามานี  สาเร๊ะ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงกัสมี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงโซเฟีย  สะแม โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอัลฟิตเราะห์  เจะดาโอะ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนูรฮายาตี  มาแจ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กหญิงกรกนก  ต่ำฟู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายยุสรัน  มาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายฮานาฟี  หะยีสาอุด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กหญิงอายูรา  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายกูอามีน  กูสุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงอานีฟ  หนูคง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายต่วนอัฟฟาน  ต่วนปูเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงอับเซาะห์  บากา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงฮายาตี  มะสาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงนุรฮายาตี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายอาฟฮาน  มะฉุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กชายอัสฮาน  กาซอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายอัสรีย์  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
936 เด็กหญิงฮานีฟะห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
937 เด็กชายฟาอิฟ  อุสมันบาฮา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
938 เด็กหญิงจันทติมา  โต๊ะกาหลี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายอานาวี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กหญิงรอบีอะห์  สาและ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงนูรอาซียะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กหญิงเจ๊ะซัมซียะห์  อาราหลี โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายฮามีรูมุมินี  ดามิส โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงนิซัมริยะฮ์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอัสมะห์  หะยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงคอลีเยาะ  บิดิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายอารีฟีน  มามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอามาณี  สาแล โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงอามีเน๊าะ  สามะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงแวซูไฮนีย์  แวนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงมัสนา  เจะแว โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายมูฮัมหมัดโซเฟียน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายอัฟฝัน  แวหะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายอิบรอม  ไซคมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายมูฮำหมัดตาร์มีซี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงตักวา  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอาซูรา  สุหลง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงฟุฎลา  ซะนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปิยมาศ  หวัง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงบุญสิตา  เพ่งพิโรจน์ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายฟิกรอน  มีซา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายแวฮาหมัดโซฟี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายมูฮัมหมัดซูเน๊ก  เตาะสาตู โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายเดชา  มะนีหะยา โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายซูกอรนัย  บาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายแวซาฮารูดีน  แวดือราแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายสุไลมาน  ยูนุ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงฟาดีละห์  สาแม็ง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงนูรูลอัสมา  ปะนาฆอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงสุกัลยา  ใบระหมาน โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงโซเฟีย  แวนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายมูฮำหมัดรีดูวัน  แวนิ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายอามาน  บาฮะ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงอามานี  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงฮาบีบ๊ะห์  สะแม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงนูรฟาราฮีน  มูซอ โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงเจ๊ะเยาะห์  มูหะหมัด โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายอับดุลเลาะ  มะมิง โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงปติณญา  อาษาสุจริต โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงอัสนัง  มะลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายอัฟฟาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
982 เด็กชายมะรอนิง  อาแว โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงนูรุลอิฟะห์  อาลีเยาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงรุสมีนา  สาและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงนูรฮูดา  วาเล๊าะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  เง๊าะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงฟัรฮา  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายอัสฮา  จารง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายมูฮัมมัดสูปียัน  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายซูใอมิน  มะลี โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายเฟาวาซ  มามะเตหะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายภาตอน  ดอมอลอ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายอาฟานดี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงฟาอีซะห์  เจ๊ะนุ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงอารีนา  ตาเละ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  หะยีมามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายมุกรอมีน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงสุไรยา  แวหะมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงศีฮาม  แลบา โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงอุซมี  ลีโตะมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงสีตีรอกีเยาะ  แวกือจิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงฟุฎลา  สาและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงนิกัลญา  นิสะนิ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงอาอีเสาะ  จารง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงยูซรอ  วามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงนูรฟาตีนี  มามะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายนิซอฟูวาน  แวนุเซ็ง โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงซูใบดะห์  โตะโมะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงซุลฟา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงนุรอัลนีลา  สาและ โรงเรียนบ้านชะเอาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงซูลียานา  เจะโกะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายฟิรฮาน  โตะซู โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายซาฟาริก  มะลี โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงตูแวซากีนะ  ลอนิ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงสุไรดา  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กชายอารอฟัต  มะแซ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายอาฟิรดาวส์  เวาะแห โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงตัสนีม  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  มะลี โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงรอฮีมะห์  เจะแป โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงอัสมะ  มะสาแม โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงซูกัยนะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายอะฟิก  แว โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟัร  มาหะวา โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายนายือมี  ยูโซะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงอารีต้า  แวกือจิ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  หลง โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายซัมซู  ยูโซะ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายอัฟฮัม  ดิง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายไฟซอล  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงอัซวานี  อะลี โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายอิลฮาม  เจะโอะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงอัลลีนา  มะมิง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงโซเฟีย  หะแว โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายตูแวฟิรดาวส์  ตูแวมูดอ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายชารีฟ  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายชารีฟ  ตาเยะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงณัสริน  สาอะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนูรมี  ลือโมะ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอารีฟะฮ์  คาเดร์ โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงซัลซาบีล่า  บุญมาก โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มะลี โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงนูรีฮัน  มะสามิง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายซูไฮมี  นาเด็ง โรงเรียนบ้านราวอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายรอมดอน  เง๊าะยีเละ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงซูปียา  ดือมานิ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายอิฮซาน  นาแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงอัสมะห์  ดือราแม โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงฮุสนา  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กชายอับดุลเลาะ  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงนาฟีซะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงอีรฟะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงอามานี  สมาแห โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงอามีรู  โตะแย โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กชายฮาฟิซ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงซัลวา  ยอนิ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงฟิรเดาซ์  มูยา โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงรอฮานา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงบัลกิส  มูซอ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงซูไวบะห์  สุหลง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงนัสรีนี  หะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงนุรมา  มะลี โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงซุลฟา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายมูฮัมหมัดเตาฟีก  ฆาเรง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงอันฟาล  บือราเฮง โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงยูซรอ  เจะมะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงสุไฮนี  มะดูและ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงซารีฮา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงมัยซาระห์  สาอะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงนูรีมาน  ปูเตะ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปาตีเม๊าะ  เซ็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงอัสมะ  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงฟาตีมา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงนาซินีน  จ่าวัง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงซอฟียะห์  อุลเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงรุสนี  สนิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงฟาฎีลา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงนูรี  ฮะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงซารีฟะห์มุรณี  สาเหตุมูดอ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงฮัซวานี  บินดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงกัลมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงแวอารีซา  เย็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงปาตีเมาะ  อะแหว โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฮมีย์  มะสะนิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงนูรุลเกาซัร  สาอะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงอามีเนาะห์  ยาโม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงซอฟียะฮ์  เจ๊ะสแลแม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงตัสนิม  เจะแม โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงอัฟนัน  มูเส็ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงราเนีย  กูโน โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กชายอัดนาน  อูมา โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟูล  มายิ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงซูนัยยา  มามะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงสากีนะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงนูรียะห์  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงนรุดีญาร์  เซ็งจูมิง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงยัสมี  มัยเซ่ง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงซากียะห์  อุลเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงนูรอามานี  กูโน โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงนูรมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายมะฮ์ยูดีน  แวเงาะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอัลนัสรียาห์  โตะอายง โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายอับบ้าส  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบางมะรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงนิซาฮีเราะห์  รอนิ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
1107 เด็กชายมูฮำหมัด  อาแว โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงดุรรียะห์  นิเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงรุสฟานี  โต๊ะเบะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงสุปยานี  โตะมาเกาะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายนิอุสมันต์  สมาแอ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงต่วนนูรมี  ลือบา โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงวานีต้า  สุ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงฟิรดาวส์  รามะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงบาซีเราะห์  แซมาลี โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงฟาอีซ๊ะ  ยูนุ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายมูฮำหมัดอายูวัน  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงฟารีดะห์  เจะเตะ โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอัฟฟะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงอิสลาม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงนุรีสะห์  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงฟัดดูวาห์  ยีจิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงนูรีซัน  เจะแต โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กชายบาฮารี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงนินาเดีย  หะยีสาเมาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงชีฟาอ  โตะลู โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กชายฮานาฟี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายอับดุลฮากิม  เจะอูมา โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงยูวัยนียะห์  สือแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงอารีซะห์  ซูฟีย์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงมิสบะฮ์  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงนูรูฮุดาห์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงอันดา  มะประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายศอฟวรรณ  ซิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงมูญาฮาดะห์  เปาะวอ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงซากีหน๊ะ  อีแต โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กชายเจะอาซัน  เบ็ญนา โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดีนูร  เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กชายต่วนอานัส  นิกะจิ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายอัฟฟานร์  สาแลบิง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายมูฮาหมัดโซฟา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กชายมุสลิม  ยูโสะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายมะรูดิง  มามะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงบัลกีส  เจะมะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงแวนุรยารินดา  ซาวี โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงนิฟารีซาน  นิเดร์หะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงนูรปุตรี  กมาลอ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายอานีส  โต๊ะหลง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงซอฟาร์  ยีเด็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กชายอานัส  การี โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายนัสรัน  สาแม็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงนูรซุ่ลฟาร์  เล๊าะปาแต โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงซาฟีณี  ดาราแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงนัจญ์วา  แวและ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงอัฟนาน  อาลี โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายอุสมาน  มะหมีน โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงนูรูอัลฟาร์  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายอินซอฟ  บาราเห็ง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงนิมัสฮูดา  นิเดร์หะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  สาเหาะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงนุรฮาลีซาร์  แนลูแล โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายนินาวาวี  เจะดือเระ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายมูหมัดสูฟียาน  สุหลง โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงนูรีดา  เจะบู โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายเจ๊ะยูนุส  ยูโซะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงอามีเนาะ  ดือราแม โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงมุสดะห์ลีฟะห์  บาโด โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงซำซียะห์  เจะหะ โรงเรียนบ้านบางปู 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงฟูไดละห์  หมู๊หนา โรงเรียนบ้านบาโลย 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงนูรูฟาตีฮะห์  ดือเระ โรงเรียนบ้านบาโลย 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงฮาลีซา  ดือราแม โรงเรียนบ้านบาโลย 1 ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายฟัยซู  หาเก็ง โรงเรียนบ้านบาโลย 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงยัสมีน  ยาแลกา โรงเรียนบ้านบาโลย 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงอามีเนาะ  จินตรา โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงอัซมาร์  เจ๊ะโว๊ะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงซาลัฟ  มามะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงวาฮีดา  หามะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายอีรฟาน  อาแว โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายลุตฟี  เจะเงาะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงซาฟีรา  สาและ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงบิสมี  บากา โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงซูฟียานี  สะมาแห โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงดารียะห์  เจ๊ะแต โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายสะอูดี  กาเจร์ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายมูฮัมหมัดอาราวี  แลแร โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายต่วนฮัมดี  กูแมะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงณัฐรุจา  ศักดิ์เมือง โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายอิบรอเฮง  สาแม โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงอมิตา  จือเน๊าะ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงอินทิรา  เพชรมณี โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงซูไรยา  บางานิง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงพาอีส๊ะ  วาเยะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงซูไวบะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงไซนับ  แวหามะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงนูรฟา  มะมิง โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  เจะฮะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  มะแซ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กชายนุรดี  สะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  มะแซ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงรอกีเยาะ  ตือบิงหม๊ะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงเดียนา  แลมีซอ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงฮานีซะห์  เจะเยะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงนูรูลอาวาติฟ  ยาแล โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายวันอิบนูอัฟฟาน  อาแว โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายมูฮัมหมัดนัซรี  มอลอ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายอาลียัส  เจะยอ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงฮุสนา  มูลอ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงฮานีฟาร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตันหยง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงอารีนา  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงซอฟีเราะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงฟิตตรี  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงนูรีซ๊ะ  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กชายมูฮัมหมัด  บูรน้อม โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงอาสือนะห์  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงสอฟีย๊ะ  สะอุ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงนูรีซัน  เจะมามะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงปาตีฮะห์  เจะอาลี โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายฟูรกอม  กูทา โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายมุสลิม  อาแว โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงนูรไอนี  ลาเตะ โรงเรียนบ้านบางราพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  มะเด็ง โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงนุรฟิรดาวร์  สือแม โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงนาดียะห์  สุหลง โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงนูรอัยสาฟีฮา  สุหลง โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงอัยเซาะ  ดาโตะ โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายรุสลัน  หะยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายมูฮัมหมัดรอสดี  ขาเร็ง โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายอาฟาน  ขาโฮง โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงซอปียะห์  แยแล โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงฟาดีลา  มามะ โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงมาเรียม  มะแซ โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงนูรวานีตา  มะลี โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงนิสุไรลา  เหย็บโต๊ะหีม โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงนูรฟิตรี  หะยี โรงเรียนบ้านปะแดลางา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงนูรีดา  แยนากาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงฟานูรอ  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงนูรีน  ดือรามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กชายมูฮำหมัด  อาแวบือซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายฟาริซ  หะยีสะแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงคอดียะห์  สาเหาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงฟาตีมะห์  รายีบุตร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กชายอิรฟาน  แวหะยี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายมูฮำหมัดนุ  เจะฮะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กชายฟิตรี  มะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายนัสรัณย์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงฮายาตี  ศรีเจียม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงอริษา  แมะเฮาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงบิลกิส  นิหลง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงนูรฟิรดาว  หะยีมะแซ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายอัลฟาญัร  โต๊ะมีนา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายฎานีญาล  โต๊ะหลำ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงนูรมีเรีย  อาแวบือซา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงนัซมีย์  อาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กชายรอยฮาน  เจะเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กชายเฟาซาน  ฮามะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กชายนาวาวี  สลำเหม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กชายอับดุลมุตตอเล็บ  เซาะแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงอามีเนาะ  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงยุสรีนา  มะเส็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายอมีน  เจะดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงนูรอารอฟะห์  เง๊าะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายอิรฟาน  กาเซ็ม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงวรรณฟิรดาวร์  แวสมาแอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงฟาติณ  อีซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงปัทมา  ซะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงฟาตีมา  เลาะเมาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงนิสุไฮาดา  กาเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงนูรุลฟาซีลา  เปาะแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงนิรุสมี  แวสมาแอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงฮานีฟะห์  เด็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงตัสณี  มูหนะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงวาฟะห์  พรหมช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายอารีฟีน  มาคำ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงมูบัยยีนะห์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงปนัดดา  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กชายไฟซ้อล  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กชายซูไลมาน  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายอนัส  ยิ้มยวน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายอับดุลฟาต๊ะ  เจะและ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงซูรายดา  อีซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงนิซอฟู  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณัศรีน  มนตรี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายอารีฟีน  เจะดือราแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงอาแอเสาะ  จากือรอโต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงซูฮัยลา  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงอารีนา  เจะกา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงนิไลลา  แยนาหับ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงนัสริน  อาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงนิสรีน  เจะซู โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงนูรอัยนี  สุหลง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายนิฟาอิสฎ์  อับดุลกอเดร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายอามีนุดีน  เลี่ยมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงอานีตา  เจ๊ะสนิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาริศ  เจะเลาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงต่วนโซฟียา  หะยีมูดอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายต่วนซอฟรี  ต่วนสุหลง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายซอบรีย์  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายเจ๊ะฮาซัน  ดอเล๊าะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายนัสรินทร์  หะยีลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายอดินัน  มหิเละ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายไรยาน  อูเมาะมะลี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายนิมูฮำหมัด  ระเด่นอาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงนูรณัจมีย์  แวกือจิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงนิไซนูน  แยนาหับ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงอนิสรีน  มาแฮ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายอุสมาน  กาซอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงแวนูรอัยนี  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงนูรีซัน  แยนา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายอารีฟีน  เฮ็งปิยา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงฟิรดาวส์  หะยีสะมาแอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงนูรฮาฟีซะห์  เลี่ยมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เต๊ะหวัง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายตัสกีน  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงวรรณรุสมี  ดอกอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายอาเฟนดี  มูหะหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายอารีฟีน  กาเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงแวซาฟีนะห์  กะลูแป โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายอัสมาอ์  แวสะแลแม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายอัซรอน  แวนาแว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงสาคีนะห์  หะยีการี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงเจะฟาตีมา  แวอุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายอัดนัน  มะดีเยาะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงกูนาดียา  เสะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงโซฟีญา  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กชายฟิรมาณ  ยูโซะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงฮุสนา  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงต่วนอิมตินาน  คาเว็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงมุรณี  ลอเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงนูรอีมาน  แวมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงมนัชญา  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กชายลุตฟาน  อับดุลซาลาม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กชายเฟาว๊าซ  หะยีแวฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงแวอาอีซะห์  โตะอาดัม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงอัสรีนา  นิสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงฮูดา  ณรงค์รักษาเขต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงโซเฟีย  อาบู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงนูรโซเฟีย  ดือราขาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงนูรียะห์  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงอนิสรา  กะลูแป โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงนุสรีวาตี  คะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1342 เด็กชายมูฮำหมัดริฎวาน  สูหลง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กชายอัซมีน  ศุภศิริ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กชายวาศิล  กามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงนัจลาอ์  เจ๊ะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงนูรเรียน่า  มะเร๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงฟาเดียร์  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กชายนิอาลีฟ  หะยีเล๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1349 เด็กชายมูฮัมหมัดอัซวาน  มะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กชายมัรวาน  สาเหาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงต่วนนัซรีญา  ลอจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงคอดีจะห์  แวซู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงนุศรา  บือซา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กชายอับดุลเลาะห์  อุเซน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กชายอัฮมัดเซาฟี  บากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงรอยมี่  บูละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กชายอัซฟัร  เจะอาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงกัซมา  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1359 เด็กชายวันรอมฎอน  แวหะยี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงฮันนาน  เจ๊ะซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงนูรเดียร์นา  กาซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงอารีนา  สมัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงนูรซุวารี  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงอารีนี  เจะดาราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงเดียนา  ราแดง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงอัยมี่  สออิสระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงจัลวาตีย์  กอเนาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงนิฟาติน  อูมา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงภารดา  ยาโงะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1370 เด็กชายอัมรัน  อภิบาลบำรุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1371 เด็กชายซัยฟุดดีน  สาเมาะบาซา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงนุรเดียนา  ตาเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงอารียา  หะยีบือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงอนิส  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายอัลอารีฟ  แก้วดำรงชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงสีตีไซนับ  ยีตาเฮ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงนิซุลฟาร์  คาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายสุลัยมาน  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กชายอารีฟโมฮัมหมัด  ปาทาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กชายอับดุลฮากิม  กุลตามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กชายฮาฟฎอล  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงนาเดียร์  กาซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กชายอัฟฎ็อล  การีนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุลอุบล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กชายดาเนียล  ยือแร โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงนูรูลรุฟฟาร์ก  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงฟัฏนี  สาหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงฟารัซ  กาแบ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงบัซลาอ์  ปูลา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงอัสมา  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงนิฟาตีนีย์  แวสามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1392 เด็กชายอามีรูซ  อิแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กชายนาอีฟ  กีโต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กชายอะเวสคาน  ปาธาล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กชายอามีน  เจ๊ะซามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงนิบุสริน  แวมามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายเมธัส  อิบบราฮิม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงอามีนะห์  นิอิสมัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงนาเฟีย  เจะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงโสรยา  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายมุฮัมมัดอักรอม  วาเยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงอามาลีนา  บูรอดียา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายอับดุซสลาม  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  เจ๊ะยอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กชายชาร์บิล  บินอะฮ์มัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายอัชรอฟ  แตอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงนิรูฮายา  นิมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1408 เด็กชายอัซวาน  เจะดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1409 เด็กชายมูฮัมหมัดอีฟฮาน  สะมาแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กชายอัซมีย์  เจ๊ะสมาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงนิร็อยญาน  เจะซามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงฟาดีละห์  เจะสนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1413 เด็กชายมูฮำหมัดบุรฮาน  เจะมู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1414 เด็กชายนิอารีฟีน  มะดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1415 เด็กชายวันอิบบรอฮีม  เบ็ญแวฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงมิมฟิต้า  เจ๊ะเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงฮัยฟะ  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงฟิรฮาน  สานิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กหญิงรอเนีย  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงนิซีฮัม  ยานยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงนูรซะอาด๊ะห์  ดือราแมหะยี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กหญิงบัลคีส  ซูตี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กหญิงขวัญณัฐดา  แข่งขันดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กหญิงอารีฟะห์  สะเลมัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงนูรีฮัน  สามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กชายมุสลีมีน  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กชายอาดีล  ศิริอิสมัญ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงนิโซเฟีย  เจะปอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1430 เด็กชายคอยรุดดีน  ประเสริฐดำ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กชายวันหัมบาลี  เปาะเยะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กชายนิฮาฟิส  นิสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กชายอิมรอน  หะยีดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กชายอารีฟีน  เจะดาราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงฟาฎีลา  โตะนาฮุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงต่วนอัสรีนา  กูจิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กชายอามีน  ผิวดี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงกูอัยมี  กูโนะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงวันอัสมัก  มานะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงนูรอัยนี  เฮ็งปิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กชายสุไลมาน  มะตัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายอิบรอฮีม  เจะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายฟาฏิร  วัลนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายนูรดานิช  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายซูไฮมี  บาโงสะตา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายชารีฟ  วาเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายอิกรอม  มะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กหญิงฮานาน  กีไร โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กหญิงเซาดะห์  อาเยาะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กหญิงอามีนี  สารี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กหญิงสาราฮ  ปอปีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายวาริช  ชูอ่อน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายมูฮำหมัดนูรดิน  ยาแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายอันวา  ละเต็บซัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายกัสลัม  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กหญิงไดย์อาน  หมาดบากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายบูรฮานุดีน  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กหญิงอัสนีย์  เจะอาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายปัจฉิม  อดุลรัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายฮาฟีฟ  เจะและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายอันวา  มะสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงฟาติน  สนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายมูฮามัดวาเอล  หะยีสะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายฮัสบูลลอฮ  ดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงนิอามาลีนา  บัวหลวง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงมาริษา  หมิเหร็ม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงฟัฎดูวา  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายนัซรี่ย์  เบ็ญแวดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงดัยยาน  หมาดบากา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายยาซิร  เจ๊ะเละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงณัฐิยา  กุลอุบล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงนาเดีย  เจะมู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายอามีรุลลอฮ์  มอซู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงฟารีดา  แวกาเดร์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงนริศรา  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายอิรฟาน  สาหะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายฮานาฟี  ยามิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงมาลิสา  ลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายวันอามีร  แวสอเฮาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายวัรดีย์  เจ๊ะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงนูรีดา  อาลี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงซาซา  มูสอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายมูฮัมหมัดนูรฎีน  คะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายฮูไซฟี  มูซอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  เฮ็งปิยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กหญิงฮูสนา  มะมิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายดาวูด  มูหะมัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายอัยมาน  แวดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กหญิงรอยฮาน  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายอัซฟาน  ศุภศิริ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายซานูฟี  วาเด็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กหญิงแวการีหม๊ะ  สือแต โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายวันฟารุจ  มะหะมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงนิอรีซ  อับดุลรอแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงแวนาดียะห์  เวาะเกะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงฟาติน  ขาวปราณี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กชายกอฟฟารี่  บินกันดาสามี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายอดิลัน  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงอารีณี  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงนาเดีย  ยานยา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงนูรุสซัมส์  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายซัยฟุลมาลิค  ยะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงนูรฟิรดา  ปูเต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงนัสรีน  มะเซ็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงแวอามานี่  สุเด็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงอาฟา  กาแบ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงราฟีดา  อับดนเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงอะนาตี  สาเล็ง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงอัฟฟาฟ  สะมะแอ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงคอยรุลอะนาม  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงฟาเดีย  สาเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงวันอันนิซาอ์  แวดอเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงฮานีน  บินแสละ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงนุรฟาร์ติน  สะรีเดะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงจัสมิน  วาเลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอามารีน่า  มอซู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายยาซิร  ดีเยาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงนิอัมรีนา  กาหลง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงนูรฟาดีรา  ปัตยะบุตร โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายฮัมบาลี  ปาแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงนูรุลซาฮีราห์  มะโระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงรุสนา  หะยีแยนา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายมูฮำมัดอามีน  บาราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงนูรอิลฮาม  หะยีมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายมูฮัมหมัดอูมัร  ลอดิง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายอับดุลวาริส  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงนิสรีน  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงฮัยฟาร์  ยามา โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงฮุสนา  มาหมัด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงซิลมีย์  ญาณาธิปกุล โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงบุสริน  บือราเฮง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงฮานาน  มามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงอิฟฟะฮ์  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงอาตียะห์  เจ๊ะแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงชนาทิพย์  หัวแท้ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงนิยัสมีน  สาและ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงปานนัดตี  กิติชัย โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายศิรติ  ศะลาลาศ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงต่วนซารีฟะห์นูรูลฮูดา  อดุลรัส โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายฟารุด  เจริญยืน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายยะฮยา  ดาโอะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายนิอานัส  จาเราะมาหาแดง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายอามาน  ดอนิ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายอัลฟารุด  ยีตาเฮ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงสุปรีดา  อาบู โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงรอยมีย์  ยีมะแซ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงอัฮลามี  ดอเล๊าะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายไซยิดอับดุลเราะห์มาน  อันอตัน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายรุสกี  ตีมุง โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายนินะอีม  สุไลมาน โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  อาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงนินัจญมี  สาเมาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงวานีตา  หะยีลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายอารีฟีน  หะยีมะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายอานัส  แวดือเระ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายฮานีฟ  อับดุลซาลาม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงมัรวาตี  ยะโก๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงซูบัยดะฮ์  ดาราแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงนูรฮาน  หามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงนัจญ์มีน  เกื้อหมาด โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงยูวัยรีย์  อินทร์ดาคีรี โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงตัสนีม  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงอาวฟา  สะแม โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงสุนิษา  ตอรอโป โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายอิรฟาน  เจะเหลาะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายอาดีฟ  เหล็มเด็น โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาห์มีน  หะยีฮามะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  ดาโต๊ะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงอัสมา  สหพฤทธานนท์ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายบินยามีน  มะ โรงเรียนอามานะศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม