รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธนิดา  เวทยนุกูล โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุภาวดี  อมรทวีสุข โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เอี่ยมบุตรลบ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธนกร  หูทิพย์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายอุกฤษฏ์  อ่อนทรัพย์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นศิริเวช โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสรรศวิตรา  แสงเงิน โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชลทิชา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรรณวิษา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายทรงเกียรติ  ปุจฉาการ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณิชาวีร์  ฐิติเลิศวรชัย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณัฐวดี  เปลี่ยนวงศ์เช้า โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพพิทักษ์ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายสรวิศ  ตรีอินทอง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงสุพิชชา  เชื้อชาติ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงชวิศา  เสือเหลือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงภูฟ้า  สุรชิต โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มจ่าเมือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายพนธกร  ประดิษฐ์ศิริงาม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงฐิติพร  กรรมาชีพ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพิมจันทร์  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอัญชลี  คุ้มมัน โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปภาดา  พันธ์ใย โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนากร  สารธรรม โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนันทวัน  เสือเหลือง โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายธนกฤต  เวทยนุกูล โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธีธัช  ภัทรศิริกุล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภัทรมน  ภัทรศิริกุล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงวณิชชา  ตันนิกร โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเกวลิน  นามแสง โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุชัญญา  ยงไพศาล โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงญาณิศา  อนันต์เศรษฐศิริ โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปัณฑิตา  แย้มเปลี่ยน โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศุทธินี  คำนุชนารถ โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิณณพัต  โตเข็ม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภัสนันท์  ไทญาณสิทธิ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกฤตนพ  เนาวรัตน์วัฒนา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิรวรรณ  ก้อนทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภัชชญามณ  ทองตัน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวิมลสิริ  นาคน้อย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพีรวิชญ์  ยี่รงค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายสัณหณัฐ  หัสดำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปุณณภา  เชิดฉิ่ง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพันดาว  เกิดหนู โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ตราชู โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายภูริภัทร์  สุขศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงฉัฐากนก  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐชนน  พรินทร์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกมลรส  ธีรานนท์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญคง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวิรมณ  คชสังข์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายพงศ์สรรค์  วงศ์อภัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปฎิญญา  ทองสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธนวัฒน์  เขาทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณภัสสรณ์  พินคง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธนภรณ์  พิณศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงบัณฑิตา  นาหิรัญ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอนุสรา  เพชรประดับ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวรินยุพา  จงศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายกรวิชญ์  เอี่ยมอักษร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงนิภาพัชร  โกวิทย์ศิริกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงสิริกุล  ยี่รงค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศรีสุดา  สืบตระการ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงสิริภัทร  ปานขาน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ศรีม่วง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจิรัฐติภรณ์  สำแดงเดช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสุพัตรา  ปิ่นจินดา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงศุภวศา  เสนาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปณาลี  บุญมาก โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายธัชกร  น้อยช่อ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงอติพร  เกิดผล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลปาจารย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงภาวิณี  แสนสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสุภานันท์  นันทนกมล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงพิจิตรา  ศิริสวัสดี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงฌานิกา  พินคง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายรุ่งโรจน์  แย้มศรวล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปฏิพล  ชุบทอง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงจินันภา  สุกใส โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอภิชญา  ถ้วยทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงบุษราคัม  สมพร้อม โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงวริษฐา  จักษุดุลย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพัชรภรณ์  ฉัตรทิวาพร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงศิรดา  เถื่อนพงษ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงนงนภัส  แสนสุข โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงแพรวา  สีม่วง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงปวรรัตน์  บุญเหลือ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หอสกุล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงอังควิภา  ช่างจำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ลี้สกุลปราณ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงปิยพัชร  ด้วงมีเดช โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงนันทกาญจน์  ศรสินชัย โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพีรดา  รวดเร็ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัชวาลย์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชัยภัทร  เนาวรัตน์วัฒนา โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงลักษิกา  ยี่รงค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภารดี  กาญจนเพ็ชร โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวรรณนิชา  จารุกาญจนพงศ์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนภัสสร  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชนิกาวดี  สิบทัศ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศรัณย์พร  ประสงค์ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเอมหทัย  ธรรมประจำจิต โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพรลภัส  ชุมผล โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปรัชญา  สุวนานันท์เจริญ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปัณณวัฒน์  ข่ายแก้ว โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสมัชญา  จันทร์สว่าง โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนรรณภพ  เพชรประดับ โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสรัลชนา  เดชวัน โรงเรียนรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม