รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฑิติญา  รอดน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกุลชญา  เรืองพริ้ม โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธัญญรักษ์  สีระกาล โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลภัทร  เดชรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศิรดา  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์วัฒน์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสิรินทร์  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชยาธิป  แปลนาค โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติคุณ  กำเนิดสูง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ผินเนตร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงศุภัชญา  เกาะมุก โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงยุวดี  อวยพร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายธนาธิป  สันเพ็ชร โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปริชญา  แม้นมรกต โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วน้อย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงศุภิสรา  พินันชัย โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงจีรพร  สุวรรณหกาญจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงเกวลิน  ฟุ้งถือทรัพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงเอกบุตรี  ยับอารี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  งามปิยะกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชัชชาย  สังข์อาษา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายสิรภพ  ป่านขาว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภูริณัฐ  เขมมารัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรภัทร  บัวโรย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงโสภิตา  ศักดิ์ปิ่นทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณฐปกร  งามปิยะกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายรัชชานนท์  เผือกสม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายวีระพล  มุสิกพงศ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรุจิมณี  หนูพระอินทร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายรัชตะ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจีรัณดา  วัฒนเพทาย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายภาธร  ตั้งทรัพย์ศิริกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายสารัช  วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเนื้องาม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายจอร์จี  เอ็มมานูเอล ลาวาลี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายยุวชน  ยิ่งเกียรติกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพรปวีณ์  ภูดีหิน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปิยะทร  บรรจง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงโสภิตนภา  ศักดิ์ปิ่นทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายวรโชติ  ปิ่นเพชร โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชนิกานต์  วีรกิโกศล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายชยางกูร  แซ่ตั้ง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายศินนทวัฒน์  เชิญทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธันยพร  คชรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายนิธิชัย  สังข์ช่วย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณิชนันทน์  พะโยม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนันท์นิชา  เศวตภูมิพัฒน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  ศรีสุขไสย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจีรนันท์  งามคง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพงศธร  พึ่งพันธ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอภิสรา  วงษ์ดำรงศักดิ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธนัชพร  โคกชู โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายเอกบดินทร์  พร้อมมูล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณศรีจันทร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชิษณุพงศ์  งามน้อย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายชยุต  ดำชื่น โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายดลภัทร  ทองเสม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปวิชญาดา  วิเศษดวงธรรม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงศุภากร  วงศ์จิรรัตน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนภูมิ  แสงจักร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลับวังกล่ำ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปาลิดา  ดวงเดียว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธนพล  จีระกุล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เกลื่อนพันธ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงรดา  จิตไชยชาญ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภูริวัฒ  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายตุลธร  เจียมพานทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพัทธพล  สุขเจริญ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงถิรธดา  นุ่มซ้าย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงประภัสสร  สระสรวย โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายโพธิกร  อวยเจริญ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงหทัยทัด  สพานแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ตรีรัตนไพบูลย์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ชวัลสิริกุลธรา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวรัญญา  พะลังเดช โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพอเพียง  กุลโลหะมงคล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงปาณิสรา  ผดุงวงศ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกฤติยาพร  รอดกลาง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปรเมษฐ์  หินศรี โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกันตวิชญ์  บุญแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฐิณิชา  ชมอินทร์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชนกันต์  งามสม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธีร์  อินทสาขา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงดาวรวงแก้ว  สาธิตศานนท์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปวริศา  ผดุงวงศ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณภัทร  ชลภาพ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงญาณิศา  วิภาสวัชรโยธิน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงรสสุคนธ์  เภกะสุต โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกฤตภัทร  แจ่มวัฏกูล โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงบุหลัน  เที่ยงแน่ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มั่นคง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มเปี่ยม โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพัชราภา  คงแป้น โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิรประภา  อรุณคีรีวงศ์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวรัมพร  โคมแก้ว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุธานรี  ผิวขาว โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงอาภัสรา  แย้มกลิ่น โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอนันตวรรณ์  สิงห์เล็ก โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายนครินทร์  บัวผัน โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายจิรวัฒน์  จินตนา โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงศิริพร  ดงทอง โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกัลยาณี  ทิมวัฒน์ โรงเรียนบางสะพาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอรอุมา  อรชุน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงออมบุญ  หลิบนุกูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธีริศรา  บุษบา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวิรตี  ยิ้มเยาะ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงชาลิสา  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวิชญาพร  ฐิติเจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายญาณเดช  เอี่ยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายญาณโชติ  เอี่ยมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปิยาพัชร  เรียงความ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจิรัชยา  สุขบุญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภิไลวรรณ  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายกิตติ  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกัณฐิกา  อยู่หนุน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนภนันท์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงศิริพร  พงษ์เนตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายศิวัช  ขำเขียว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายพงศพัศ  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อู่เงิน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงประทุมมาส  อัดแสง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายธนิก  อัดแสง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สว่างทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจิดาภา  บุญเนียม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงจินต์อัมภา  สีนวลอ่อน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายชนาธิป  กูลการขาย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศิมินตรา  สุรทานต์นนท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายสิรวิชญ์  จ่าวิสูตร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายพิชยะพงศ์  ศราภัยวานิช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายภูรินทร์  สุทธิสม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฐวุฒิ  หลำหยง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพันธนันท์  เกษียรแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายกิตติธร  ปุ่มเพชร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวัลภา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงไปรยา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวิภาดา  พวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชวกร  วงษ์แหวน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจสัญจร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฐชา  ชัยนรา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายสหภาพ  กลั่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงณิชา  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพุทธิกุล  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายวิชเกษม  สุทธิอำพัน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายศิรวิชญ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐดนัย  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายบัญญพนต์  ปานยิ้ม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธรรมาเจริญราช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพรสวรรค์  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนัตติยา  ประมงค์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายศุภณัฐ  อรุณศิริวัฒนา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายเศรษฐพงศ์  กิมไพ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปานเกตุ  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายชัยภัทร  ขำนวนทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายปุณยวัจน์  วรรณโร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายศักดิ์ระพี  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายจตุรภัทร  อนุสรณ์พานิช โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชนิกานต์  บวบหอม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกัลยกร  หลักโลก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงโสภาวดี  ส้มแป้น โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกันตินันท์  กุลจิตติจรรยา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพฤษชาติ  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายนิรินทร์  มีเนตรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณหทัย  หทัยรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนาธิป  วรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสิทธิรัตน์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปัณณฑัต  ดีนวล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงฐิติยา  มือสันทัด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนันทณัฐ  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปัณฎารีย์  จันทะมนตรี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงเอมมิกา  แชงขุนทด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรมิตา  จวงเจิม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงไหมทอง  แสงสว่างเสรีกุล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิชญานิน  ถึงหมื่น โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนวพล  เทียมเทศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธัญวลัย  วัจนรัตนากูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงน่านฟ้า  เชื้อนาม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสิริกานต์  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพรหมพร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนาธิป  มานเมาะ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนพัฒน์  ปณกร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณฐกร  ทิศษา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายสุเมธ  สำราญรมย์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปวริศา  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธวัชชัย  แซ่เฮง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกวิสรา  หลักรอด โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงรตา  สุขโข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเนติวุฒิ  เกิดเมืองเล็ก โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวิชญ์ยติ  กรนานันท์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนิธิกร  ทิพย์ยอและ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เอี่ยมสุข โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอรฤดี  มาดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพุธิตา  หวังดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายกีรติ  สาระมณี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุชาดา  เดชบุญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศิวัช  อรชุน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณิชากร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณภัทร  ไมเด็น โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุชานันท์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจันจิรา  สัญจร โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปริชญา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพรพรหม  ท้าวแผนบุญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเขมจิรา  สุขประสงค์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงยลรดา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปุณยวีร์  วินิจ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนิชาภา  อุดมผล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสิรีธร  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจิรัชยา  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิราพร  ปิ่นพงษ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพงศภัค  เอกวัฒนเมธี โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายสรภพ  รัตนเมตตา โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอัยลิยาอ์  หมินก้าหรีม โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายปฏิพล  วันทะมาศ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงปวริศา  ยังมีมาก โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปุณยาพร  นาคน้อย โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรัตนสุภาพร โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงไอริณ  ลีวัฒก โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอัศจรรย์  อุตมะ โรงเรียนกิตติคุณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายวีระชัย  ศรพรหม โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปิ่นมณี  ภักดีชาติ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปานทิพย์  พุ่มซ้อน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงดีน่า  ชุมนุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงดวงกมล  สายสกล โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายธนกฤต  พิฆเนศวร โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายเมธิชัย  ชูจบ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยชะนะ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายรัฐนิกร  ประมงค์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนัช  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนริศรา  กลิ่นจันทร์กลั่น โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงทัศนพร  สวัสดิ์เดช โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์โพธิ์ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปรียานุช  จันทร์ทอง โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณภัทร  ทองสุขธรรม โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวิวัฒน์  ชาญประเสริฐ โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปพิชญาพร  ชูพันธ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงหทัยภัทร  สุวรรณชัย โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงเปมิกา  สุขะนันท์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณภพร  จงเอกวุฒิ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวรัญญกานต์  คงพสิษฐ์พร โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายกอกฤต  สุขแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงเมษิกานต์  โพธิ์ระย้า โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายอริย์ธัช  คงพสิษฐ์พร โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพชรน้อย โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายสารัช  สารพัฒน์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอมาวสี  คล้ำผิน โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงทรรศวรรณ  หงษ์สกุล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงรีนา  เอียดแก้ว โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกนกลดา  ทองแดง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกัญญาภัค  พันธุ์สถิตย์วงศ์ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงปรียาภัทร  ยอดทอง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธีรวัฒน์  เสาวมล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอภิชญา  เนื้อจีน โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพรเกล้า  สุวรรณมณี โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพรอนันต์  ลิมาลัย โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวรสรณ์  บุญมา โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเค็นเน็ธ นนทกร  ลอนดอน โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  บุญชู โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สุริยศศิธร โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณิชกานต์  วชิรกิจโกศล โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชินภัทร  อินทรศิริ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายปพนธีร์  ทองเรือง โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  กิตติพันธุ์โสภณ โรงเรียนอรุณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม