รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพล  กลิ่นทรัพย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศิริวรรณ  กาญจนชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขนิษฐา  มิ่งเมือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายอวสร  สอดห่วง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพัชรานันท์  อรัญโสตร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษฎางค์  เปี่ยมสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐพนธ์  ประสมศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงดากานดา  คำศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายโฆษิต  โลหะการก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปลายฝน  ดาวเรือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิณห์นิดา  รัตนเสนีย์วัฒน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  ศรีอินทรสุทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายพสิษฐ์ไกร  ไชยมงคล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิ์ปีวราเดช โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายฐณวัฒน์  ก้อนคำ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกชพรรณ  รอดชื่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปภาดา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวผุด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายศิริชัชชัย  รักการ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงรวิวรรณ  คงกระพันธ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติโชติ  กองแซง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายอาณัฐ  คำวงศ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธีระโชติ  กองแซง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายศุภกฤต  ซังขาว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธิดาวรรณ  รัตนบุรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเปมิกา  ยอดเมือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณฐกร  สมัครการ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอริสรา  ลอยทะเล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธนวิชญ์  คำเพ็ญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายทัตพงศ์  จิระพิบูลย์พันธ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอักษิกร  ปรากฏดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุภาวิตา  แตงสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรุจิรดา  โกรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายคณิน  ชุมคง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายรชต  ปลั่งกลาง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุยา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวรรณวิษา  แดงเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุนิชา  แสงสุธา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุทธิตา  เสาแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงบงกชรัตน์  เริงชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบูรยา  คงชอบ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายณฐพล  กาญจนรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายเรณุพัฒน์  สุวิชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอัยยาวีร์  นาคจรุง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงภัทราพร  สงวนรัมย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชอบธรรม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุภาพ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายปัณณทัต  ขวัญแดง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายกรวิชญ์  ลับโกษา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวหลวง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพรสวรรค์  เกตชาด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายรัชชานนท์  จุลชัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเกตน์สิรี  คำดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐณิชา  อรรคเศรษฐัง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดาวเรือง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพย์โกมล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปรารถนา  บูรณะศิลปิน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอนงค์พร  นาน้ำ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายนนน  วิวัฒน์ชัยมณี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายศุภกริชญ์  สุทธิกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกชกร  แตงนุ้ย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปภัสมน  สมเผ่า โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุพรรณษา  สามบุญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนพร  โคกถิ่น โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนภสร  พิมพ์เงิน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุชานรี  หล้าร่มไทรย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธนิดา  นาคสกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัชพร  แสงทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงหทัยชนก  น้อยหลุบเลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายสัจจา  จิตสำรวย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกิตติกรณ์  ทองเกตุ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอะรีนา  จิตละมัย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  ภูนกยูง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายอภิเชฏ  เลี่ยวไพโรจน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพรประวี  จ่างเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกมลชนก  คงเพ็ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญแยง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปณิตา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงรุ่งกมล  ปัจเวก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญคืน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรินรดา  ขรณีย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงยุพากร  กลัดทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชัญยชนก  ใจจุ่ม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายศุภกร  อินทจักร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายปิยวัฒน์  อิ่มสอาด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธนภูมิ  สุดสาลี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชัญญานุช  หาญดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิชชาพร  อู่คชสาร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายทินภัทร  รูปเอี่ยม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภิรดา  ภักตรสุวรรณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองใบใหญ่ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนิชชิมา  ศรีลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงชิดชนก  เกตุแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนันทนา  พุทธสะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพัชชา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  โก้สันเทียะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวารีรัตน์  เคียงศิริ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงศศิธร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายสมเจตน์  บุญเหมาะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกชพรรณ  พึ่งแดง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอังคณากรณ์  บุญเหมาะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวสุกาญจน์  จงกลาง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกรองกาญจน์  หงส์สำโรง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวิชิดา  บรรณสิทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงโชติกา  สมวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงจิราวรรณ  ดอนสระ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอทิตยา  โพธิลักษณ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณิชา  สุรพันธนากร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอันนา  พรหโมบล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปัณณพร  กุลวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปุณฑริกา  สินธ์สมุทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฎฐ์วรินทร์  แพนศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายต้นกล้า  ยังยืนยงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายอิสระพงศ์  ศรีมาลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายศิวกร  เกตษา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงทิพย์อำภา  รามัญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายภัทรพล  หิมวรรณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชยาพร  เขตอนันต์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายนิรุกติศาสตร์  พร้อมมูล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตันคง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภาณุพงศ์  พยุงวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายธวัชชัย  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพรทิวา  เลียวนาร์ดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายสุรเชษฐ์  ขันชะลี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายธนากร  เทียนสู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายภาสกร  อุบลมา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายพงศธร  บุญรุ่ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายพีระพัฒน์  จันทีเทศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงรัชนีกรนิภา  สมานรัก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปาณิสรา  อิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐฐิณี  อินทร์วิเศษ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายจิราวัฒน์  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายถิรวัฒน์  วังฆะฮาด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอิมทิรา  แดงประไพ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายวีริสร์  ฉวีวัฒนสกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตันคง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายสิทธิชัย  เดชชมภู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจิรัชญา  สันติกร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวาสนา  ขันทองคำ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชนกพร  บุญยนต์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายอนุวัต  แดงโชติ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปณิตา  มณีวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภวดล  จารุแสงโชติ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณธภัทร  เกียรติศิริ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณิชาภัทร  วัฒนะไพบูลย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ชอมขุนทด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศุภกาญจน์  อมรชวลิตกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชนากานต์  พินิสสอน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกฤษดา  เจริญพร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงมนฑกานต์  ช่างปลูก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนรีกานต์  ซ้ายสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐพงศ์  แสนรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอภิชญา  บกสุวรรณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอริสรา  ลานทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายเอกรินทร์  ยอดจักร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงญาดา  จุฑาพันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอาภัสสรา  บกสุวรรณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอชิรญา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพรชนก  จุ้ยม่วงศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมิยาวดี  แตงแก้ว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศศิภัส  บุญเกตุ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงศรัณยา  ขันตีสา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนภศรณ์  คุมสนิท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณัฐดนัย  ผิวผ่อง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายอลงกรณ์  ขุนศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐกิตติ์  เฉลิมสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพิธา  บุญเลี้ยง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายขวัญ  ซิงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายนนทวัฒน์  แซ่เตีย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกมลวรรณ  ง้าวกลาง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศิวัจน์  ตันติศรีศักดิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพรพรรณ  คล่องการ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายเกษมพันธ์  เมยประโคน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงไพลิน  พลอยพลาย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธนพร  บัวน้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายคมทกร  หมื่นจำนงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกันต์พงษ์  เขียวละออ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐชา  สุขผล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกรกช  ผจงพฤทธิ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนีรนารา  พร้อมมูล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพัชราวดี  มาตา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเบญจพร  แก้วเขียว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกฤศ  โพธิ์ปรากฏ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายมังกร  เทียมโมท โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงขวัญชนก  มุลม่อม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศราวิน  บุญเกิด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธเนศพล  บุญโต โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพิชชาภา  สุขทรัพย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจิรสุดา  ทองศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  น้อยหลุบเลา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสหพัฒน์  นาควิเชียร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปณิสรา  ทองเดิม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภาวิกา  กองหนู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธาริกา  กองหนู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกฤษณะ  ชะเอมเทศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฮุนศรีนพรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงไอศวรรย์  แก้วเรือนทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภาคภูมิ  ยังเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิรวดี  ฐานนันทะกานต์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงรัชนี  แย้มใหญ่ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภูริณัฐ์  โมอ่อน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศรีพิพัฒน์  ศุกรปัณฑร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงทิพย์อำพร  รามัญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสตางค์  คำวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนารี  สันตพงศ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงทิพกฤตา  สร้อยมี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายอินทัช  โคกทอง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกฤชญา  จีระนภากุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชญาภา  สมิตร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมงูเหลือม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกัณฐภรณ์  ฉ่ำเสาวรส โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงคุณาพร  พิมพา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปานรัศมี  ทองไทย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนิลาวัลย์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงศรี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศิริอาภา  กุมภาว์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปานรัชนี  ทองไทย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชลธิชา  สาระ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปภาวี  สักการเวช โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฐิณฎา  ทองเนื้อแปด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนวพร  ชินรัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนิดาภ์  ธารทาน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงมนปริยา  แซ่กัม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจจุ่ม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพรเขียว โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงมณีนุช  ภูกันหา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรนิษฐา  สารสิงทา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ชุมคง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงบงกช  เผ่าเฮ็ง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปุณิกา  ภาระหอม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกิตติ์ชญาห์  หนึ่งด่านจาก โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงแสตมป์  คำวงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอัครชัย  ดีล้วน โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกัลยณัฐ  พันแตง โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปาณิสรา  คงพรม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเนตรนภา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายษรภิชัย  ตรัยวัฒนพงษ์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเนตรนพิศ  วงษ์แพทย์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เอมสมุทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมนิทา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพนัสนันท์  จันทภา โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เต่าจันทร์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงรินรดา  คมปรียารัตน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงจิตสุภา  คงเจริญ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธรรมวงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พระปทุม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสิริวิมล  สุขพาที โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศักย์ศรณ์  ทองนิ่ม โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพนิตดา  วงศาโรจน์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บำเพ็ญศิลป์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพวงทิพย์  วงศ์สมุทร โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภานุวัชร  วชิรพรกุล โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอังศุมาลิน  ทองสุข โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุไพลิน  โนนน้อย โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเวธกา  แปลงไร่ โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกิตติมา  เลื่อนสาคร โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายภูเบศ  บุญเปรม โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายอมรพันธุ์  จำรัสศรี โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายภูมิธเนตร  วงษ์วิภาค โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายปิยะทัส  ปานนอก โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงจันทิมา  บำรุงเมือง โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วใหญ่ โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงแระคณา  เพียบ โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงภัทราพร  ยอดสลุง โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐกานต์  บำรุงขันธ์ โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงแก้วตา  กรอกงูเหลือม โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายเรวัฒน์  แปลงไร่ โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงยุวรรดา  เกิดเหม็น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงวันวิสา  พราหมณัง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงภัทรนันท์  เวบ้านแพ้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวรพิชาสุรางค์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงไอรดา  อยู่เปรม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขุนเพ็ชร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  เพ็ชรกิจ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอารียา  เอียดซัง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพีรดา  เหล่านกชุม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายคณิณ  เกิดแสง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายภานรินทร์  เมฆสุวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายธาวิน  สงสังข์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายพิจักษณ์  ลิ้มล้ำเลิศกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงนันทิชา  มณีเนตร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงนภัสสร  บัวรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงชลธิชา  มั่นสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรพรกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายภานุวัฒน์  โกมุท โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายชาติปวีณ์วัศ  สมสุขสวัสดิ์กุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายบดินทร์  ศรีหาคุณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายกรณินท์  การะเกษ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายภาณุพงศ์  โตศิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพุฒิพงศ์  วิเศษวงษา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสิริยากร  เอียดซัง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายจิรภัทร  ทรัพย์ลาวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงกชศกร  ไกรทองสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ป้อมสุวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายชนม์ชนันทร์  ปุ้งปูน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายธนพร  ชมภูพาน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงภัทราพร  กันทะมา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงธมนพรรณ  สวนดอกไม้ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายสิทธิเดช  เรืองวิลาศานนท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายธนพล  ภูติพาณิชย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายรัชชานนท์  ฉัตรเฉลิม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสิริรัช  ภะวะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายนที  ไพศาลพิพัฒน์ธน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงพิมพ์ภาดา  มีนา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายธีรเมธ  สมเล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายสุทธีกานต์  พรมมา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายธนกร  ทองสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายตระการ  ดอกบัว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพิชญาพร  พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอารณีย์  โฉมสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายภาณุพงศ์  เครือวัง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวรนุช  พิมพ์พล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายประกาศิต  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายก้องภพ  รู้จิตร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายวสิษฐู์พล  เกิดปั้น โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายวิศวะ  เชิญนิยม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายเจษฏา  จิตรงาม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงไปรยา  แฟงทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงภูริชญา  กันทา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปรมาภรณ์  อนุฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายปฐมพร  ตั้งแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายสุรเชษฐ์  ดิเรกโภค โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงศรัณย์พร  คุณดิลกประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายบุรินทร์  โชคเกิด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 คณิตประถม
330 นายชินภัทร  ทองอินทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายวุฒิชัย  วรรณประภา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงแพรวา  แสงแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  วงปัตตา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงศุภมาศ  สุขสมรักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพรรณราย  อรุณฤกษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณชนก  โกมารกุล ณ นคร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงมธุรดา  ขันทะสอน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถึงหมื่นไวย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงพิรญาณ์  ดอกไม้พุ่ม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายอาชวิน  สู่สุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพรรณิภา  บัวฉ่ำ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายชยภัชน์  หาญโยธี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายกีรติ  ไกรจิต โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายไชยอนันต์  ไชยสันต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายอิสระ  มิอุบล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงพันธ์วิรา  เลาหะพนธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจีรนันท์  คำหอม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนพล  สำเร็จสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายสายวิสูตร  พรหมช่วย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายสักก์ภคภพ  วิมูลเมืองแสน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงธนพร  อุมาพิริยะกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายภาคย์  เปินมันคง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายดุษฏี  ขันธ์ซ้อน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริรัตนตระกูล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงปานเลขา  พิมพาชะโร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธนพร  สายเล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงเกตุมณี  ยอดประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศศิธร  หอมอ่อน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธีรธิดา  เณรผึ้ง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายกฤชธัช  เฟื่องแดง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงพิมล  พรรณศิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิรันพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงปิยวรรณ  เขียวกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปิยมน  แก้วมานะประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกุลชา  โหม่งมาตย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงณฐพร  วรรณประภา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสิริกัญญา  นารีจันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธมนวรรณ  ผนึกทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายนัฐพร  โขนัง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายวรพล  ไชยสันต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงอรนภา  คันธา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงภรภัทร  จันโทริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกชพร  คงเพ็ง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสุรนิชญ์  ภิรมย์ทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอภิสรา  รวมธรรม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงธนพร  ยะวงษา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงดลนภา  โชติกลาง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปรีญาเรศ  บุญศิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงพิรตา  ลออทรัพยาภัทร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชนะบุตร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายพชร  เผ่นจันทึก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายนันทกร  มณีเนตร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงกัญญา  ศรีระเทษ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงสุกัญญา  คนึงเหตุ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงธิชา  เขียวแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายพุฒิพงศ์  แก้วกมล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายชยธร  ตันจรารักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงหทัยทิพย์  จันฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงชเนตร์ตรี  เรือนแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวธัญลักษณ์  สวยสอาด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงกัญญ์กัคญา  คุณาวสัฐพงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงณิษิฏา  ถนอมพวก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวศศิมา  คล้ายรามัญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีปิ่นเป้า โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤทธิ์สืบเชื้อ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายภัทรพงษ์  แก่นวงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงนันท์นภัส  แลโค้ง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายสุทธิวัฒน์  สุวรรณมณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงจิดาภา  เรืองสระ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายธนาธรณ์  วรรณุทรวง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกนกศักดิ์  เอี่ยมชะโอด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงทิพย์ฤดี  เมฆตรง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปวรุตย์  ธานี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธัญวลัย  สุพงศ์วรชัยกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉลยภาพ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายกิตติวุฒิ  แพนไธสง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายสรวิชญ์  วงษ์ประกอบการ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายศราวิน  แป้นพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงชญานิศ  กันทา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงชลดา  อินทนิล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงกัญญาพัขร  กำลังไทย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายจิรภัทร  กตเวทวารักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายมนัฐยศ  จิตรสมาน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายอัครพล  วิพรหมหา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศิรินภา  อ่อนทองกลาง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายธัญเทพ  ยังรอด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายเกื้อกูล  พูลทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายเรืองศักดิ์  สุขขะ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายณัฐวัตร  โสมา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณภัสสร  จันทร์รุ่งอนันต์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายวรากร  ประทีปทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธีรภัทร  ทุ่มวิเศษ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายภัทรดนัย  ศิริทรัพย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุรีรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายกรปณต  ซื่อตรง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายอลงกรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายนฤเบศร์  บุษบง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายกีรติ  เสน่ห์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายตะวัน  ลานทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงภัทราวรรณ  ณ นครพนม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายกฤษณะ  ลิ้มปทุม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงนริศรา  คงเผ่า โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พัฒนประเสริฐ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงธีรดา  กาญจนเมฆ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงกุลณภา  นิลจันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงชนิกา  พลพิพัฒน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปัณณรัตน์  จิรศรัณพัฒน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงนภัสนันท์  กมลพร้อมวงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงเกวลิน  เหมวงศ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงบัวชมพู  สาระบูรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวชุลิตา  แฟงรอด โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวนภาภรณ์  อำนวยโคกศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสิรินภัทร  เลิศภูริปราชญ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายนพคุณ  ปัญโญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ต่อวิริยะเลิศชับ โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงจิดาภา  เบ็ญชา โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงศลิษา  นันตรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายจักรี  จิตรบุญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงธิดาเทพ  เจตินัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงวรณัฐ  มีนาราฎร โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายพงศกร  ฉิมทิน โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายอลงกรณ์  ตั้งโรจนกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวธิดารัตน์  เหมือดแก้ว โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายญาณพัฒน์  ประภาพรสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรมณ  ประภาพรสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพงศ์ปณต์  สิงหฬ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงลัลนา  พงษ์หิรัญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายบุณยกร  สลุงอยู่ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธราเทพ  โพธิ์เกตุ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายจีรภาส  ทรัพย์วิลาวรรณ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ศรีองกรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรัทยา  วัฒนะพานิช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชาลิสา  พันธุ์ศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนันทิยา  เปานาเรียง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงบุญยาพร  มั่นปาน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงจิดาภา  คาวินวิทย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอัญชิสา  คูณวงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิมพรรณ  ภูมิชูชิต โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปิยะมล  จันกระจ่าง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวรินยุพา  แห่งเหล็ก โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์เจริญ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงเฟอริกา  บุญมณี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอรอินทร์  โรจนโชติวัฒน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายวราลี  ครุรัฐปิยะสกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายทีฆทัศน์  จ้อยวงษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพณณกร  เทียนแป โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายสิริวิชญ์  ณ นครพนม โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชนม์ชนก  ศิริรัตนตระกูล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงศิรประภา  แก้วใส โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงแพรวา  ฤทธิเดช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปริยากร  อารีจิตร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุพิชชา  ฝ่ายขันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เรืองกิจวานิช โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงผกากาญจน์  ดาดวง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสลิสา  เจริญสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงรสธร  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงบุญญานุช  วงศ์พุทธิพร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชุติมณฑน์  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปานหทัย  แดงเรือง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์จันทร์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายสิทธินันท์  เรืองวิลาศานนท์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์อัศวชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นสุข โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายนาธาร  ภาโนมัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงเขมิสรา  กรุงทวี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายมงคลชัย  งามสอน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวีรดา  ทองเพชร โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายก้องภพ  ปัญญาพูลผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิชาภา  อรุณฤกษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสิรินดา  ปัญญา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพฤกษา  โพธิ์แสง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงผกามาศ  แช่มช้อย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายจักรพรรณ์  กอนา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพัชราภา  ไวรจนา โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุ่มไสว โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงศรีสุดารัตน์  ภูมิธนาสิริ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายณัฐรินทร์ธร  เอียดซัง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุชาวลี  เรืองธรรมวัฒน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายสิทธิพร  มงคลทอง โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายศุภกฤษ์  ทัพน้อย โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกิ่งเพชร  สายศรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายชนาธิป  เล้ากิตติกุล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธรรมสอน โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายรังสิมันต์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกฤติญา  ฤกษ์วิรี โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญนิตย์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกวิสรา  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงศิรประภา  ธัญญสมบูรณ์ผล โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายศรัญย์กร  พงศ์อัศวชัย โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเมษณี  อนุฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกันตพัฒน์  ดวงยี่หวา โรงเรียนวัดเขียนเขต 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงบรรณรต  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนภิญโญทิพย์ โรงเรียนธัญวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงธานิยา  กิจวรเกียรติ โรงเรียนบรรจบรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายณัฐภาส  แสงนิกรเกียรติ โรงเรียนบรรจบรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสุชานาฎ  พุฒซ้อน โรงเรียนบรรจบรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธนวัต  รัตนเชษฐากุล โรงเรียนบรรจบรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจารุภา  เอกอำนวย โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายอมรพงศ์  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สงวนเกียรติชัย โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพงศวรรณ  มังกร โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงพัณณิตา  เลิศแก้วศรี โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พึ่งสวัสดิ์ โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงปฐมาพร  จันสุนี โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งวัลลาภา โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายกฤตภาส  กระษาปณ์การ โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพัชรนันท์  ไขแสง โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงนฤพร  ม่วงนาค โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายคีรินท์  ผาสุข โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงสุกฤตา  มีมุ่งบุญ โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงอภิชญา  แจ่มอิ่ม โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายณภัทร  ทองสุข โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วสมนึก โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายกิตติทัต  ด่านจิระมนตรี โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงภัทรธิญา  ทองคงใหม่ โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายพิพัฒน์  จิตต์แสวง โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายคุณานนท์  ไชยรัตน์ โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฐณิชา  พยัคมะเริง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพลอยแผ่นดิน  ปริศนานันทกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงปวีรานุช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายวรินทร์ธร  เรืองรุจรดามณี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายเปรม  เอนกศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายชิษณุพงศ์  สรีรัฐวัฒนากูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายพชรดนัย  เกตุลุนสงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายธนภัทร  คมน์อนันต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงบุณณดา  แสงนิลกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงจิรัชญา  วรเดชประดิษฐ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงกีรติกา  คงสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนะแสงโรยศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสุชัญญา  แสงบุญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายภูริวัฒน์  จตุเทน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายสิรวิชญ์  นามะสนธิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายภูรี  ฉัตรเฉลิมวิทย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงศศิภา  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายณัฐชัย  ศรีตะสังข์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายนรัตน์  จันทร์ช่วง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชื่นชอบ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงลักษิกา  บุญเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  อามาตยมนตรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทะฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายธนกร  สุขรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายโชติพัฒน์  ตั้งดำรงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายสิริวิช  เอี่ยมชุ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาญทะเล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงธนัชพร  สุพจน์พงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงไปรยา  สู้ไชยชนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายเขมษมศักดิ์  นพขำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายสิรภพ  ฤทธิจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายภัทรศักดิ์  นวเลิศปรีชา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายธนพล  ลาภสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายธนภัทร  ศิริฟัก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายจิณณะ  สุวรรณเพ็ญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงรัฐริกา  อัศวภูมิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายวีรพันธ์  ะงศ์ชัยโชค โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพิมมาดา  เกษมรัชต โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เกิดทิพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายศิวัช  เจิมเฉลิม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายนนทพัทธ์  แสงจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายธนธรณ์  สองศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายพรสัณฐ์  เหมือนบุญส่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เฮงประสาทพร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงลภัสรดา  จิรกุลธนภัทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายกฤษณะ  กลั่นทิพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายณัฐวัชต์  เอื้อเพิ่มเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงอิสรีย์  เรืองรุ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายกันตินันท์  ศิริพร ณ ราชสีมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงพลอยอุษา  คงคา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงสุชญา  เปลี่ยนภักดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงพรไพลิน  กรัพณานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายภูเก็ต  จรูญศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงพชร  บุญสุทะิวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงภูษณิศา  ศุภพงศภาวัต โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายณัฐภูมิ  ยานะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายชินาธิป  มีปิด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายรัฐเศรษฐ  ศุภสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายชโนดม  ลิสันเทียะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายณัชพล  สวัสดิ์นที โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เฉื่อยราษฎรื โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงพิชญาภา  จึงรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงครองขวัญ  เฉลิมสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกนกนุช  น้อยศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงธัญพร  ขวดแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายธนดล  ผ่องพรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงณิชาภา  ภิรมย์ยิ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายศิรวิชญ์  นรากุลสุขพิภัทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายปุญญพัฒน์  วิจิตราพรพรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายยศภัทร  ย้องเส้ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายชินวัตร์  ชินเหยียน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายชนาธิป  ไชยจางวาง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายปวัตร  เจริญวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายพงศธร  ชูหนู โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงจิรชยา  เครือทองศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายบรรณวัชร  แนวหน้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายกันตวิชญ์  ทองเจือ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายกณพ  นวลเสือ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายกฤษณพล  เมาเรีย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายอนันดา  หวัง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายกฤติน  วรปภาวินวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายนิพพาน  เพ็ญจินดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายอธิศ  จิตเพราเพริด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายณัฐกิตติ์  ขันธ์เครือ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายจิรายุ  จันทสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายจุรณินท์  อรรถบดีกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายจักรภัทร  พิมพ์แก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินนึ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายก้องภพ  มุขสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายอภิวัฒน์  ร่มโพธิื โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายพงศ์ปณต  ณ ป้อมเพ็ชร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายธนาธิป  จินดามณี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์พันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายธาร  ป้อมทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายพงศ์ธนิต  กีรติวิทยานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายปฏิพล  เสนาะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายบรรณ  ไข่มุสิก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงกัญวรา  สัพคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยลือชา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงภัทรพร  พะยอม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปู่บัว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงปารณีย์  รุ่งศักดิ์เจริญชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายอดิเทพ  ศรีทะโร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายวัชรพล  เทศสิตานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายธนกร  พยัคฆรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายปาณัสม์  พิมพ์โคตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายปัณณวัฒน์  น้ำคำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายภูริณัฐ  พลอาสา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงณัฏฐพร  ดาศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ละอองสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงเพียงณัฏฐ์  กิตติธรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายอรรถโกวิท  เรืองสุรเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายอธิป  จิตรวศินกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายพบธรรม  กัลยพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงเอฟบี  ซืออิง ลิม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงภัทรวดี  สุฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงจิราพัชร  พุทไธสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงรวิภา  ศรีทะโร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายสุชานนท์  สู่ไพบูลย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายศุภกร  เสริมศักดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทรมณี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริอังคาวุธ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงชนิดาภา  บุญภัทรกานต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์เรืองวิศาล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กหญิงศรุดา  ยงวัฒนสุนทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงกนกพร  ไตรวิชา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายปารมี  แซ่เจียะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายณฐกร  ถาวรพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายบวรวัช  คละวรรณดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงวัชราพร  เทศสิตานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายภูเบศ  เดียวสุทธิชาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายญาณวัฒน์  สว่างวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายกันตพิชญ์  ภาคแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงนววรรณ  วสันต์สว่างวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กู้ทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงรุจีรัตน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงศิราพร  ทรัพย์ประสงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกุญช์ภรณ์  ลิ่มกุลอนันต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงปุณยนุช  สุทธิพรสมบัติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงอุษณิภา  แก้วจอหอ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงมณฑิกา  ศรีบุตรตา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายสารัช  จิตเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายโนเอ็น ศิวัช  เปอเลอภรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายพีระณัฐ  วณิชโชคประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายชลธร  หรั่งศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูชาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงมานิตา  เปล่งเพ็ชร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงธิษตยา  รุ่งเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายนิโฆใฬญ์  อิสระ เวลช์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายก้องภพ  กู่นอก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายธนภัทร  ลำคงคา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายวิริทธิ์พล  ยอดศรีเมือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายณัฐภัทร  พวงอุบล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอื้อเพิ่มเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงภัคพสุตธ์  มุขเจริญผล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงปคุณา  บุบผา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงมาริสา  ลีลากุศลวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงสุปรียา  เรืองรุ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงณฐมณฑ์  กาฬแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายพีระวัฒน์  กิ่งตระการ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายณัฏฐเอก  ขันติกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายจตุรภัทร  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายกัณตภณ  แสงเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายภูดิท  คุณรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายนราวิชญ์  พิเศษพงษา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายกัญจน์นวิชย์  มั่นศักดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายธีรุตม์  จอมคำสิงห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายธนกร  เป้าทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายธนกร  ประชาชนะชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายภัทรภูมิ  กมลวารินทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายธิปกลักษณ์  ชาวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งศักดิ์ชัยสกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงฐิติชญา  อักกะโชติกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงปาริณ  ทิพวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงญาตาวี  งามแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงศศิภา  ชยเดชบำรุง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงสุธาสินี  ไทยวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงกาญจนารัตน์  บุตรเนียม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุมวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภีมวัจน์  ชนะบาล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายเสฏฐพงศ์  ปิยะพฤกษพรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายอิสรา  กิตติเจริญมนตรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสฐภนช์  เครือศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วประดับ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายคุณานนท์  เริงทรง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกาต์  หัสแดง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายจิรวัฒน์  ร่มไทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายนพรัตน์  พรมเอี่ยม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายสิทธิ  แสงสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงภูริณัฐ  โล่ห์อำนวยกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงจิดาภา  ลิขิตพัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงภาสินี  บุญญะฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงคันธารัตน์  นันทธำรงพงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงรวิสรา  มะกา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงเอริ  อีดะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปรีญาภัทร  จูบาง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงสุจินันท์  เขียวบุญปลูก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงเนตรชนก  ยินดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายภูเบศ  เถื่อนวัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงปริวดา  คุรุกิจกำจร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงปัณฑิตา  วิงวอน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิมพ์ไหม  โคสุวรรณวิจิตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชวัลญา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายตรีกวินท์  อินเหมือน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงภัทรภร  พิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพนัช  เคมาชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปุณยนุช  อินทรโชติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสิปาง  สิทธิไชยนันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายมังกร  ภคเมฆานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธานินท์  ลาภสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายกฤติน  ไชยราบ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงศศินันท์  เจริญพานิชสันติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงอธิชา  คีรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพรรณกร  พิริยะสกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพรกรัณย์  พิริยะสกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายวุฒิภัทร  ชื่นชอบ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายอชิระ  กล้าหาญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพรโพยม  ศิริวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปริณดา  ตั้งดำรงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธันชนก  ปัญญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายจินต์  แซ่โง้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงฐิตารีย์  สวรรค์ภัณฑากร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีหงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกรวรรณ  โรจเอกวรกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภูริวัจน์  วรรณเมธีศักดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายฐปนพัฒน์  สมบูรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงจิระประภา  เอกวงษา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายณภัทร  ว่อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายนนทกร  จันภักดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอาทิตยา  จำปา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพิชญุตม์  มีศิริ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายกฤติน  จันทร์ฉาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุรรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายพีรพล  ทับทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายจิรัสย์  เซียงศิริกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายกรณ์  งามยิ่งยวด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกานต์พงศ์  ดำขา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงวันวิสา  พูลประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงเกวลิน  อึ้งทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงณิชนันทน์  ละอองสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงศิริรสา  อยู่ยิ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงณัฐชยา  เนตรสุพรรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงเอวิตา  สุขแสงรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพิทวัส  สนวิจิตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงศรัณย์พร  มงคลสังข์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายอาภากร  พงศ์อาภากร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงรัชนีกร  ก่อทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายอภิชา  ธีรมาศมงคล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุดมรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สงวนสัตย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงวารุณี  ศรีแจ่ม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธนชาติ  สาหร่าย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรไพบูลย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายรชต  ลับบัวงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอารียา  รุ่งชลชวลิต โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายโชติชนะชัย  แก้วอินต๊ะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงฐิติพร  อยู่ยืนยง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงเมริญดา  ธัญเกษมพงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพีรณัฐ  เล็กคง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายณฐนนท์  เนระแก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงศุภรดา  สุริยะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ตั้งวีระเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงนิรินธนา  กาญจนัษฐิติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปุณิกา  งามพานิชย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงมนัสนันท์  พณิชาฉัตรคุปต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายภวัต  อยู่ภักดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายพงษภัทร  คงแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงขวัญนิตา  แก้วศรีทา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ฌชติเจริญไพศาล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายนิชฌาน  ปราโมชวงค์เจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายคงภพ  กิตติเรืองรอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอรปรีญา  จงเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงวิชญาดา  มีเดช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายธนกร  เพ็ญประทุม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงวรวลัญช์  หรูมงคลเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายนิติพงษ์  เปลี่ยนไธสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธีรุตม์  อมรศักยะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงณัฐชยา  น่วมสำราญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพงศพัศ  หินแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายภานพ  ลือวิศวกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายนน  ถูหลงเพีย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายรัชพล  สีแหงโคตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายจีรวัฒน์  รุ่งศรีศรัณย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพันสิทธิ์  ศรีพราม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายนันทวัฒน์  นีลวัฒนานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายรังสิรัช  ขาวฉ่ำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายศิวกร  บูรณธรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายอดุลวิทย์  จึงรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายภูริรักษ์  ลิ่มรุฑานนท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายธนวัฒน์  ภู่ทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายเจษณะ  กสิโสภา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายธรรมรัตน์  ประเสริฐวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายอธิน  สุบรรณา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงอัมพร  ใจสดใส โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงธัญชนก  สงสีจันทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพันธ์วิรา  จิตบวรรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณัฏฐา  เทหะปาละ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลับนิล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงภควลักษณ์  ศิลปพินิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกชพรรณ  อูทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอรพิชชา  ตั้นเซ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงนิภาพร  เปลี่ยนไธสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพิชญดา  ดุพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงวรัชญาน์  บำรุง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงณิชาภัทร  รุ่งอุทัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงวรัชยา  สังขพงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลักษณะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงวัลลภา  ตัณฑ์สุระ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายณัฏฐวีร์  อินทร์สุวอ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงธัญรินทร์  ประนิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงภัทรภร  ทองอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงภูริชญา  เติมศรีทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงนิษฐา  เกษมสันติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงสิรยากร  กุลสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงมารินา  กิตติชัยกุลกิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายณัฐกฤต  สัจจรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงญาดา  ยิ้มงาม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ตันสุทธิเวสส์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุญชร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กชายณชพล  กอบชัยพานิช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงสริมน  หนูไชยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงรัชญา  ศรไชย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงปทิตตา  คันธชุมภู โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงศุภัชญา  กวีวัจน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายปุญชรัสมิ์  วรรัตน์โภคา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายศิริชัย  ยาชะรัด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายอชิตะ  ลิขิตพัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวาสินี  คล้ายรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายเตชินท์  จิตไธสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายธราธร  ชูกิจโกศล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายกัณตพงศ์  คล้ายนิล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐชิชา  บุตรดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงรัชนีกร  กัรชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายพัสกร  อกนิษฐวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงพีรญาณ์  วงค์เย็น โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงศศิณา  แสงโรจน์รัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รักเดช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงพิชชาภา  ฉายแสง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายสุรวี  นันต์ธนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายกฤตนพ  อนุเวชศิริเกียรติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชญาดา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงภูริตา  ป้อมทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวิชญาดา  ดอนพิมพา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงศุภรดา  ขันธบุตร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายยุทธวินทร์  หมอทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายปองคุณ  ขจรเดชวิทิต โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กชายวีรศรุต  ธรรมปรีชา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายกรเอก  ธนโชตกุลภัทร์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณิศรา  วัฒนวิเศษลักษณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายปรัชญา  วัฒนาวรสกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์เจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายวรศิษฏ์  วุฒิบัญชร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตันติชูตระกูล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายภูมิรพี  นพรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กชายนพณัฐ  หลวงพล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายณภัทร  วันมี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายกฤตชัย  ถาวรพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธนวิน  โรจน์ทิพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายภูฉาย  มิ่งขวัญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายกิตติณัฐ  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายณัฏฐกฤต์  ประทุมชาติ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายภูริมาศ  สุธีระวุฒิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายณัท  เวชพีนธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงนานามิ  ซาคากูจิ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงณัชชา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงเพชรลดา  ศิริวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ผูววิทยา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงจิตภา  ภวังคนันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กชายภูริช  ชาววังฆ้อง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายพีรวิชญ์  ดำสนิท โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายชัชธร  สุดสาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอัฑฒกร  กั้นกลาง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายรัชภาส  วรรณวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายชินภัทร  เพ็ชรนวล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายศิรศักดิ์  เพิ่มทรัพยื โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ลาสา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงรฬิดา  ปสันนจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงพิชชานันท์  มะสีพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายพลธนดล  อินทสุวรรณ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายศุภโชค  เจนรุ่งโรจน์สกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายปัญธิคมน์  บวรธนะสินธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายจิรภัทร  นาถีม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายปวรปรัชญ์  แสงคำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายดิศนัยย์  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายมองโกล  ภัทรมานพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายรัชชานนท์  โรจน์สกุลวัฒนา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สำราญถิ่น โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปาลิดา  อาริยะวงศ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงศุภิสรา  อิศดาบุญญากุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงภัสนันท์  นามแดง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอันดา  ภู่นภาประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงณัฐธิดา  ท้วมลี้ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธนัญญา  อัศวสงคราม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญสม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับทิมศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสิตานันท์  พัฒนานันท์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงสุพัชญา  ดิษจังหรีด โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงศิร์กานต์  สกลาภรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงพีรดา  วิทูรประสาทผล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐพร  ไชยศิริวัฒนะกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายบุณยกร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพุฒิธร  หายใจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายยศภัทร  โตมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายอนวัช  พัดทะอำพัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายภูริ  ส่งประเสริฐ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายพลวรรธน์  หาโสภาพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายปภังกร  เชือกย้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยิ้มณรงค์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอจลญา  สัญญากิจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายวัชรากร  พลอาสา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชนะแสบง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพิณญาภรณ์  พรมมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงธินันอรกูล  สานธนาจิตรชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงสุวรรณษา  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงปิยธิดา  ทัศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายสพล  เจือจ้อย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงสิตาภัทร  ณ ระนอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพิมพิกา  เตรียมวิจารณ์กุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์ช่อฟ้า โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายเมธากูล  มูลโพธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายศุภโชค  สาลี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงภันทิสา  อุตส่าห์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงหรรษภรณ์  แก้วปานกัน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายทรงกลด  จักรา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงปราณิตา  ศิริธร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายจารุวิทยื  ลัทธ์ธรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแก้ว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีจินดา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงนพัชนันต์  ธนะชาญชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงชมษร  ตุลาพิทักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายพชร  หาญทะเล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายรังสิมันต์  ศรีชมภู โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายศุภโชติ  มีขวัญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายณฐกร  หรูมงคลเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายศุภกร  สุทโท โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายญาณพัฒน์  เรืองญาณวัฒน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายนันทวัฒน์  วงศรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายณัฐชนน  พรมเอี่ยม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายสรวิชญ์  วุฒิบัญชร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายพลศรุต  เกียรติมนตรี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายชินภัทร  สังฆ์สกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายสรัณย์  อินทรภู โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายทัชชานนท์  วรรณะเครือ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงภัทรลภา  วิเศษหอม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงชนัญธิดา  อินเหมือน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงรวิสรา  กรีโส โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงนลพรรณ  อุดมรัตน์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงฬียาพร  เพ็ญนิเวศน์สุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เหมวงศ์มณีกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงณัฐนันท์  เดโช โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงชวิดา  วัฒนมาลี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนีรชา  ทองสุขใส โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายสิรวิชญ์  ขำชนะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายวสุ  ธนินภูริชญา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายธเนศพล  ประเสริฐสุข โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายปภนส์  ไชยสุวรรณากรณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายเอกกฤต  ไข่มุสิก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงณิชกานต์  ริมพนัสสัก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงธีรดา  ปัจฉิม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงนัฐชานันท์  คงดี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงทิพยรัตน์  สุขไพบูลย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงสวิชญา  ทับทองคำ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงณิชาภา  ปิยะประภาพันธ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงธนาภา  มหาวงษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีลาวนาชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงกรบงกช  ประกอบเขตการณ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงพชรอร  อร่ามฉาย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงวรัชยา  พากเพียร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงปริชญา  เสวก โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงตรีสรา  ทองมา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงพรรวษา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายถิรายุทธ์  วิเชียรศิลป์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายภามิน  กิ่งตระการ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงชมฟ้า  กองสี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงชยาบุญญ์  จุลหิรัญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปัณฑิตา  เพชรพราว โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงฐิตานันท์  ดำอำภัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายรพีพงศ์  อินทร์พันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายเตชินท์  เรืองขจร โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายเอกณัฏฐ์  รัฐศรัณย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายไมเคิล  เฟรทแมน โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายจิตติพัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าวีระธรรม โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายวิภู  ภู่สกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายนนทพัทธ์  พลอยยี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายปัญญวัฒน์  ทองอยู่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายกิตติธัช  เตียสุนทรารมย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงเณศรา  เนื่องนาคา โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงสุพิชญา  คลายคลี่ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงศิวารักข์  บริรักษ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวิศรุตา  ชุมแวงวาปี โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงศรสวรรค์  สิรินิยมชัย โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงปุญญิศา  ชีวะอิสระกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงสุรภา  เจริญสุขอนันต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอชิรญา  เอียมวิเชียรเจริญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายกิตติทัด  ขัตติยะ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายชนกันต์  ป้อมน้อย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงกุลปริยา  แก้วพวง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายพิชญุตม์  มูลสารศิลป์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายพงษ์ศิริ  ฤกษ์อำนวยชัย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงณัฏฐิดา  ขวัญสุข โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงชลิตา  เพ็ชรวงษ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงธนพร  อุดมพัฒน์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงรัชชานันท์  เหมือนทองดี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายพัสกร  จุลกะเศียน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงกิตติกา  มุงทอง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงพิมลพรรณ  แก้วเกลียว โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงณัชชา  สุริย์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทองอ่อน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงสุธาสินี  ไวยา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงฐิตาภา  ตึกสุอินทร์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงณัฐพร  พำนัก โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงศศิธร  ทองคำ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายรฐกร  บางบ่อ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงพรสินี  อ่อนนุ่ม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงกรกมล  บัวเผื่อน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงศิริกัญญา  สุขคีรี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายธนโชติ  คล้ายพุก โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงสิริมน  ขนทรัพย์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายธีรภัทร  โสทธิสงค์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กชายยศวร  วงษ์เหรียญ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายชญานนท์  นิลเอี่ยม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายพีนพัฒน์  แจ้งใจ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงวิลาสินี  กอศรีสกุล โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงศราวดี  แสงสร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงธัญนันท์  โพธี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงภานิชา  บุญสมยา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายแสนดี  กันภัย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงตรีกานต์  ฉลองคฤหโยธิน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงธนัชชา  วงษ์พันธ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายกีรติ  สินภักดี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายกวินทร์  เข้มแข็ง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายจิระศักดิ์  นามมูลนาค โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงรดามณี  อินทร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงพินทุณิชา  สาลี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายภควัต  พวงเกตุ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายทิวากร  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงณัชชา  หนูขาว โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงชนม์นิภา  เทียมชาติ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงวิชญาพร  กล่อมกลม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายต่อตระกูล  เคยสนิท โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงมินตรา  สุนารักษ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงปนัดดา  แก้วชะมอญ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงชลชนก  สร้อยทองคำ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงจิรัชยา  วงศ์รัตน์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงสุชญา  เมฆรัตน์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงอฑิตยา  ปานดำ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงอรวรรณ  เดชสุนทร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายวรัธนนท์  พวกไทสง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงจิรัณยา  คล้ายนุช โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงวนิดา  เสือเพชร โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายพิพัฒน์ชน  เนยโอชาย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงปุรมปรัชญ์  ปาละ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  บุญยืน โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนิศราพร  พะเนิกรัมย์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงนิศาชล  น้อยฉวี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนัชชา  โพธิ์เจริญ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณัฐพร  ไชยมงค์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงณภัทร  ศรีแย้ม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงฐิติชญา  มนตรี โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายธาราเทพ  บัวถนอม โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไวทย์วิชญกุล โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอรปรียา  กระสังข์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงภัณฑิราภรณ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายอนพัทย์  อุปัชฌาย์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงทิราภรณ์  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงขนิษฐา  ดูสอาด โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงศิลัมพา  ปิยะกาโส โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายชุติพงศ์  ปิยสินทรัพย์ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงหทัยทัต  แก้วฉาย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิงห์นอก โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายพิตตินันท์  ศรีทอง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงณัฐชา  ชูนุ้ย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชมภู โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสาริศา  จึงกาญจนา โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงหทัยกานต์  อยู่สมปอง โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายปิติพัฒน์  ศรีประดิษฐ์ภานุ โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงสุพิชชา  ดิษฐประเสริฐ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงอรรวินท์  โกสินทร์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กชายธนบดี  ดำรงค์กูลสมบัติ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายคหบดี  เอกอัครายุทธ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายณัฐพล  คิมหันต์ โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายศราวุธ  วงษ์ศรี โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงนันทิยา  กำหอม โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงชนิสรา  แพทย์รักษา โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายธนัท  หลิน โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงมาริษา  อินทำ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กชายสุเมธ  แพงมาพรหม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงขวัญจิรา  นายโรง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงธนมณฑ์  วงมลทล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายศรัณย์  อ่องสุข โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงณัฐกมล  อั้งเต้ง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงวิชญาณี  กล่ำทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีผาวงศ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงอธิษฐาน  พิพัฒนเบญจกูล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงขวัญชนก  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายธนกฤต  จำเรียน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายพศวีร์  บรรลุสันติกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงรสิตา  วิริยะประสาท โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงอลิสา  กำลังหาญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายวิรภัทร  สิงห์เปี้ย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงกรณิศ  แต่งภูมิ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงปาณิสรา  เสรีธนโรจน์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยมุกดาสกุล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงธนวรรณ  ธนเศรษฐ์เมธา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายกรวิชญ์  วรรณประเข โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงณภัทร  สาสุนันท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายชานนท์  หล่อพงศ์พันธ์ุ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายอุดมศักดิ์  กาญจนาภรณ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายโอเชียน  สุขใส โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ตริตรอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงธนพร  ราชกิจ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงปณิตา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงชญานี  กล่ำทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายภูริวัจน์  จิระจรูญเกียรติ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงจิรดา  ปิยะรัตน์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงธนัญอร  ปัญญาเกิด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงอารยา  ลือถาวร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงสุวรา  ธนเศรษฐ์เมธา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงภัศวณันท์  เพิ่มพรพิทักษ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทรมงคล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายอัลนาวิน  ดำรงปิยมโนธร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงกิติยาดา  มิ่งมิตร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายภูเมธ  แสงจันทร์เดชากร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงศศิมา  พงษ์เผ่าทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายธนกฤต  ศรีปัญญา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายรังสิมันตุ์  อริยสุนทร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนพิลา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงชามาวีร์  วิริยะกุลพานิช โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงฉันชนก  พัทยาวรรณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงวิชญาดา  ลิขิตขจรชัย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงจงภัค  ประโยชน์ดี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกมลชนก  ทูคำมี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงเจนจิรา  สมานพงษ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายกสิณพจน์  ช้างปั้น โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงสัณห์สิรี  สินธุ์นอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายจิรภัทร  สีมูล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงอภิสรา  นานาลาภ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงธนภรณ์  ท่าพิมาย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงภิญญวีร์  คชรินทร์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงนภสร  รักใคร่ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงมยุรฉัตร  ชยันต์ธนาวรกฤต โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงศราสินีย์  พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายณนนท์  ทองมา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายภัทรบดินทร์  วรสิงห์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงจิดาภา  อาชชวะนันท์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงณัชกีรตา  สีสะเทือน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายวิภู  เชตะมี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงฐิตาภา  อิ่มเนียม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุ่งหิรัญ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายณัฐชัย  เชิงหอม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงธัญญนันทน์  เอี่ยมเสริม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงวิมลสิริ  ตุ้มภู่ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายกัญจน์ธนิน  จุลละนันทน์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายสิรภพ  บุญแก้ว โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงสุพิชญา  ยิ่งวงศ์ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายเชิงชาย  สอนทะโชติ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายกนกชัย  ตลอดไธสง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายเตชินท์  ติยะพรัญชัย โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงปวริศา  เอื่ยมไพศาลภิบาล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงสุวัฒนา  ดลขุนทด โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พงษ์เผ่าทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงบุญสิตา  กสิกรรม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายดรัณภพ  ชมชื่น โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงนารากร  บูชา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงสุภาวดี  เพียรพนัสสัก โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายคุณานนต์  ไชยเทพ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงศนิชา  วงมลทล โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายจุฑาภัค  ภิกขุณี โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายหฤษฎ์  รดเรือง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงสุชาวดี  แสงพวง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงพิเศษพร  บุญถม โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายปฐมพร  ศรีปัญญา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายตุลยวัต  เวียงทอง โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายกฤตภาส  นิลจินดา โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายวรินทร  ประนม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายภูวิศ  มาตรเลี่ยม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงรัฐนันท์  สารัตถกิจอนันต์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงสุวพิชญ์  เตชะสาน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายณัฐภัทร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายคณิตกร  สูงภิไลย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กชายพีรวัส  พิเจิม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กชายวงศธร  เมฆฉาย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กชายณัฏฐพล  ลาภประสพ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายอภิวิชญ์  รันทม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงกิติญาดา  เวียนงาม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กชายพีระพัฒน์  เจือโกศล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1243 เด็กชายเดชาธร  ทองสายบัว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กชายพัสกร  เมืองมูล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงสิริโสภา  เอกรัตนวงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงจิตา  ตามประวัติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กชายณภัทร  สิงห์ตาก้อง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงปภาดา  โสตธิมัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายญานกร  เย็นฉ่ำ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายอลงกรณ์  โจว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายภูตะวัน  ชนูนันทฺ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงณภัทร  บัวพา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กชายกาจพศ  เคยสนิท โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กชายชินดนัย  พรสิงห์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กชายอุปรากร  อุปละ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กชายบวรภัค  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงอภิสร  รันทม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กชายวิชญภัทร  คำภิระแปง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงวิรมล  พูนลาภทวี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงปาณิสรา  จักรแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กชายภูริณัฐ  ภารแผ้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงพิชญาภา  เปียบุญมี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงกิตติ์ชญาห์  เหลืองพวงแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กชายสุรเมศวร์  พรนิภาภัทร์กุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กชายธนโชติ  มีศิริ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กชายธาวิน  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงปุญญาดา  ธัญธริษตรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กชายธนกร  จิตต์จรูญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กชายชินดนัย  สุนทรเภสัช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายปุณณวรรธน์  โภคนิภา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงณัฏฐารัตน์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงนันท็นภัส  พงศ์เจริญหิรัญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงสุวรรณเนตร  แซ่ลู่ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงธนภชสร  สุขศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงสุธินี  วัชรเลิศวาณิช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงภาวินี  สีสรรณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายสิรวิชญ์  สันประเสริฐ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายนภพล  ศุภพงษ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายศุภริวัฒน์  สุขสม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายสิรวิชญ์  สุคนธรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายภูผา  กองทองนอก โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงกชวรรณ  จันทรัง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงพนิตตา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายธีร์ธรรม  แก้วสา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายชัยพัฒน์  แก้วเสน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายจิรวัฒน์  กำสมุทร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพรนัชชา  เรือนนุช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงปูริดา  สุขารมณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายขัตติยะ  วิริยะเกียรติพงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงจิดาภา  เดชพิสุทธิธรรม โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงเมธาพร  ไขประภาย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายนิโคลาส  ดอนซิค โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายณัฐฌา  วุฒิสาร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงนภัสร  สุวรรณกิจ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงวิริสา  พันธ์วิริยะภากร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายภานุเมศ  พันธ์วิริยะภากร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงวีวิศรา  พันธ์วิริยะภากร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายพัสพนธ์  ณัฐนันท์ธร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายริชชี่  เซน วอล์ช โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายธนัญชกร  อัครกรุณวรา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพลอยชมพู  กาญจนาภิวงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงสิริกร  พรรุ่งโรจน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายเปรม  บุญประคอง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายชรริน  ชื่นใจหวัง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงบุญสิตา  ทวีรัตน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงอชิรญา  ธนภาสวัฒน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายศุภสัณห์  ทัศนาธร โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงศ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายยศวีร์  อดิศรสุวรรณ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงนพัตธีรา  เหลาเกิ้มหุ่ง โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงฟิลิปปา  รินลนี ดีคอน โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายธนวัฒน์  อรรคคำ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วินิจวรกิจกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายธนกฤต  สิงหะชัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายรัชพล  ตระกูลรังสิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1317 เด็กชายรชต  แช่มเพ็ชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงณิชา  นูโทน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชารุนันทกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1320 เด็กชายพสธร  สวัสดิสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงปรียาวดี  วรรณสินธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กชายสฐิพัจ  เสริมสกุลวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงณัฐญากรณ์  รุ่งเรืองด้วยบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงณัฐิกานต์  อยู่สุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1325 เด็กชายธนัท  เอื้อบุญญาวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุมศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงพรีมาดา  โภคทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงจินตภา  อธิดมเสรณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กชายครองทอง  เสือโพธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กชายสุภวัฒน์  อมรพุทธพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ไชยรวีวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงวรณัน  ไชยมูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กชายนัธทวัฒน์  ไตรวิทยายนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงเปรมสินี  ทรงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงปัทมพัชร์  วุฒิอนันต์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงญาดา  ต้นไชยฮะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงพิมพ์รดา  มาลาหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1338 เด็กชายธนทัต  มะหะหมัด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายวรินทร  ธงประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงชนิตร์นันห์  พยอมใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงสาริษา  ธาราธีรภาพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กชายนนทพัทธ์  ฟักสวรรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กชายชยพัทธ์  ธัชยพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กชายปิยังกูร  ใยอิ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงโศภิฐตา  ฆารสมบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กชายวีรกิตติ์  แสนสระดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงนวพร  แก้วมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กชายถิรวัฒน์  ลีละพันธ์นิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1350 เด็กชายภานุเขต  สุริวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายสุโกสนธ์  บูรณพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1352 เด็กชายสยมภู  ทองปัญญนพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุญชู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายพรภวิษย์  ศรีสิงห์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กชายวัชรพัฒน์  ริดำรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงพาฝัน  ศรีสด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กชายสมกมล  ทองศรีเนียม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงชาลิสา  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายปัณณวิชญ์  ภัทรธนไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงนภัส  เพียรถาวรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายเอกวิทย์  นนทพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายสิรวิชญ์  นวลทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายนนทวัฒน์  โอริด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงภัทรวรินท์  แสงคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายณรงค์พล  กิจรังสรรค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงอารยา  น่วมสำราญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายปีย์มนัส  ฤทธิเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายวรวิชญ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายธนาคาร  บุญบัญชาโชค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงณัฐณิชา  นรินทร์นอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายปิยังกูร  สุภาษร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายศิรกานต์  นุชนิยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายปัญจวิษณุ์  เทียนสุรชัยศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงณัชณิชา  ธรรมเที่ยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายรัฐกิตติ์  วสุภิรมย์คณากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงปอรดา  ชมภูนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงหญิงวารีย์  อุรัจนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงพรพิริญา  สาประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงหทยมน  พลชยขจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงปณาลี  วุฒิอนันต์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงปุญญาณัฐ  ยงวานิชากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายเกษม  พรนิยมสิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายภาสฐวัฒน์  รัศมีอมรธัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงรจเลข  ตู้มณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงอันนา  กัณหดิลก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายพงศ์พัฒน์  ตั้งเจริญบำรุงสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายดรัณภพ  แก้วศิริพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายธีร์จุฑา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายณรงค์กรณ์  ขัตติยะบุตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงแพรพราว  ยถาภูธานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงกุลนาถ  จิตต์ภู่ภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายธุวานันท์  รักธง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงนาถลดา  เปี่ยมสาขา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงมณฑิรา  น้อยจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายกิตติธส  กสิกิจกรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงกุลฑีรา  ทองด้วง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงเบญจรัตน์  กฤษฎาชาตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไกรษี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงนริศรา  คงประทีป โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายพีรณัฐ  วิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายกรวิชญ์  แสงอุบล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไตรธรรม โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงณัฐศิริ  ภิรมย์เศรษฐกุล โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายปณิธิ  สังข์วร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กชายณัชพล  รัตนาอัมพวัลย์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงกชพร  จันชุมนุม โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กชายณฐภัทร  เทศวิรัช โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กชายปารย์พิรัชย์  เหล็กเมฆ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กชายวณัฐพงศ์  ศรีไสล โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงวริศรา  เทือกคำซาว โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กชายนัธทวัฒน์  พายุบุตร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณงาม โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงภูมิใจ  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายศิรวิชญ์  สิงหรา โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายศุภากร  ศักดิ์สุภาพ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงสุพิริยา  อิ่มเดชา โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สโมสร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายอัศวิน  อายุศรี โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายสิปปวิชญ์  ทองดี โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยปัญญา โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายเตชินท์  รัตนธาราเกียรติ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงธีรกานต์  มูลเมือง โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกิดคำ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงอติญา  กุสุโมทย์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงพิชญา  ใจทัศน์กุล โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายเพิ่มพูน  แต่งชาติ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงร่มชนก  มาตยคุณณ์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายศิวัฒม์  ลีรักษา โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงฐานิดา  กล้าหาญ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงมนปริยา  ทะลิ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม