รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสหพล  สัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายฐิตินันท์  เชยชื่น โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงรุ้งธิวา  มาตรแสง โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสิทธิพร  แตงทอง โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ผิวอินทร์ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์มณี โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายธนกฤต  สีสม โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุไรรัตน์ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนิชาภัทร  อุ่นสมบูรณ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนชาติ  อ่อนน้อม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชาลิสา  หุ่นดี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายสรศักดิ์  ลิ้มทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอาทิตยา  หวังดี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสรวิชญ์  จิตหนักแน่น โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชัยสิทธิ์  แสงทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายเจษฎากร  สืบจันทร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณิชากร  กลิ่นมณี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายอองรี  น้อยมะกอก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงมนัสวี  จอกลอย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภินญาดา  สมศรี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกนกฉัตร  บุริพันธุ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรัตน์ติกาล  น้อยมะกอก โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิสาขา  ไพรรุณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอรปรียา  นาคเขียว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญาณิน  ภู่พรามณ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐพล  สุทธวรรณชัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายอนุชา  รื่นเริง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรวิกานต์  หล่มวิสัย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเขมิกา  เสริฐศรี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนินาถ  บำรุงชนม์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายกฤษกร  ประพฤติธรรม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวนัชพร  นายอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพีร์นิธิ  รื่นกลิ่นจันทร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายจุมพล  สีเขียว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชลิตา  หลานเศษฐา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชลลัดดา  ศรีไทยธรรมา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธีร์ธวัช  คงรวมญาติ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายปัณณธร  หิรัญ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปาริฉัตร  กรวยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพรชนก  ปรารภ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพรพระพิมพ์  แสงน้ำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายคุณนิธิ  เทพคนดี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธนาธิป  ฉัตรอินทร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปริพัฒน์  ป้องศรี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายกฤษณ  สุสุขกาย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวาราดา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพลวัฒน์  บัวบานพร้อม โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเบญจมาศ  โล้สุวรรณกุล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชลธิชา  สอนศิริ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปวีณา  บุญเย็น โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิสาคำ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงดาราพร  คลับคล้าย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับเฉย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธมลวรรณ  ช้างเปีย โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายภูมิพัฒน์  เปรมทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงวรรณน์ภา  ยอดปัญญา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกรกนก  ไชยชนะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธีรชัย  พูลสุข โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงโชติกา  แป้งทา โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายปรเมษฐ  ชำนาญดี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนิภัทรา  คำเสนาะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธัญยธรณ์  ดุลยปวีณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวันจักร  ตุ้มทอง โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายโกวิทย์  อ่อนศิริ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธัณย์ชนก  อ่อนนวล โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวิไลพร  ป่านขาว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชัญญานุช  ขัดแก้ว โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฐพล  พุ่มมี โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกันติชา  ไชยชนะ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุภัตรา  และเซ็น โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงบุญญาภา  เที่ยงอรุณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงฐิติพร  ศรอินทร์ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกิตติยา  เรืองเชื้อเหมือน โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายศิวกร  พุกะนัดด์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายอชิญพัฒน์  ปิยะภานุกูล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  สุขชนะ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเพลงพิณ  ทองดอนง้าว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายศุภกร  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณิชชา  อรัญธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอริสรา  เงินไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายเตชสิทธิ์  ตรีกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณฐอร  แก้วพวงงาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายคณิน  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจิราภรณ์  หนูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายนครินทร์  คเณราช โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวราภรณ์  โอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชัยชาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายดิฐพงศ์  ปราณีต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภูริไกรลาส  สงจินดา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศศิภาส์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายรัชเมศพัชร  บุญนิมิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศุภาพรรณ  วงศ์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงทอแสง  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภควรรณ  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสิรีธร  พุ่มเหมือน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณฐกร  วันทา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปนัดดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจุฬามณี  เชื้อจีน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธนพร  ทิมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายภัทรกร  จอประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายพิชญุดาม์  พันธุ์พร้อม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายวรากร  มาดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายก้องกฤตมุข  รัตน์ฉัตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปทุมถาวรสกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงสิรีลภัส  เลิศหิรัญเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายประณิธิ  สวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ่ำวิเศษ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายวรินทร  ฤาชัยคาม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภาวินี  พลอยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชวัลวิทย์  คำหวาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายถิรวัฒน์  ทองอิ่ม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์  การุณงามพรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธิติ  นาคาดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายนวปฎล  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฏฐภัค  โรจนศิริ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกล่อม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิตา  นีราเกียรติธนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงตมิสา  ไตรนารถ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอรรัมภา  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพงศกร  พิมพาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนาธิป  ไหมสมบูญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจิรวัฒน์  ลาภเจียม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพนัชกร  ชัยหมาน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงบัณทิตา  ยุดดร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธาราธร  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณิชารีย์  ผาหยาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชาคริต  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนภัทรสร  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนัชพร  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายจิรภัทร  อึ้งเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพรเทพ  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนครินทร์  คำพระอินทร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายปกรณ์  คิดสม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายออมทรัพย์  พึ่งตน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกฤษณัส  อินพามา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายโชติพัฒน์  เอียมสอาด โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนัช  ดอกสี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสรยุทธ  กิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพชรพล  ผลทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายรัชตะ  คงแพทย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายวิษณุ  นาคสีทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกัสมา  ก้านทอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงฉันทพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนันทิพร  อ่วมบุตร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปราชญ์รัฐนีกุล  ลามอ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญเส็ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัชชารีย์  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชญา  สมประสงค์กิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิชชาภา  หนองจอก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอริยา  ทิพโม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชนนิกานต์  กังวลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญชนก  ฤกษ์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนภสภรณ์  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเบญจพร  พาหุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัลยกร  ธัญธรธนพร โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศุภิชญา  ศิริกิจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุกฤตา  ภู่เพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสิรวิชญ์  พิลาพรม โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชนัญธิดา  เย็นเยือก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงศศินา  วิลราดิอิโก โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศศิธร  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกมลพรรณ  นขนอง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุประวีณ์  โชติกเดชาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงภัทรวดี  พลอยแก้ว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงจิดาภา  น้อยกอน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงภคพร  มณีขาว โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีรเทพ  ประทุมตัง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปัณณวิชญ์  รักปรางค์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายยศกร  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปพิชญา  มุสิกะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิมพกา  ศักดิ์เจริญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศกุนตลา  บุตร์แสงดี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายศตายุ  จันทนา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกวิสรา  ศรีภิญโญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทา โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชญานิศ  พอใจ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนกฤต  วสุธารีย์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจารุภา  เทพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเจโญ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปาณิศา  ประดู่ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพงศ์พงา  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงมนตร์ลดา  กาฬสินธุ์ โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสุภัทรา  พิมลนอก โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงจีรนันท์  พันพรม โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปภาดา  คันธะเสน โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐพร  ปิยวัน โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิชญ์ภรณ์  สาตร์สูงเนิน โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอารีรัตน์  ยินดี โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพสุธร  ชูช่วย โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธิติยา  เอี่ยมมาก โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงดาราวดี  ทับพันธ์ โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนิภาวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภคพร  ไวยนาคร โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิมพิศา  พุทธพงษ์ โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเพชรแพรวา  ประจันตะเสน โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศิริพร  เอียงหลง โรงเรียนวัดนาวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขปาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมวาส โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปาณิศา  แสงบุรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายเจ้าพระยา  การรักษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายสราวุธ  พันธ์หนองหว้า โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงฐานิตา  ปานม่วง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายวรพล  ปักษาสันต์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายณัฐนันท์  ขุนเพ็ชร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายรพีพัฒน์  ชูโชติ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายระพีพงศ์  คงสนิท โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายภรัณยู  สาระดี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายภูมินทร์  ขนานเกิด โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายระพีภัทร์  พรหมสูงวงษ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายณัฐปคัลภ์  วิศวกิจดำรงค์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายพัทธดนย์  ปัญญากล้า โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงไปรยา  ใจตาง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงศิริสุวรรณ  นับถือตรง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกฤตติกา  สีแวงนอก โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงภควลัญช์  เทพสุวรรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายวธัญญู  ทองอยู่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยะสูงเนิน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายณัฐวัตร  โพธิ์จิ๋ว โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายพงศ์ทร  ขนอนคราม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจิรภิญญา  เหล่าศรีตระกูล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายจิรวัฒน์  การเกษตร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายพลวัฒน์  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงชญานันท์  ทาระสา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายธีรพัฒน์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายวิรชัช  เกิดชัย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงอาทิตยา  เรืองรุชติชาติ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์สุรแสง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงกุลปรียา  จิตรักษ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มิตรสุพรรณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปานรุ่ง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายสหวัฒ  โสดานาตร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายกฤชภัทร  ศาลา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงธัชชา  จันทร์สาคร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงเปมิกา  ไชยโยธา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงศศิวิมล  กมลชิตร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศิริกัลยา  ทนามศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงปริยากร  พิพัฒน์โชติศิริกลุ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจอมขวัญ  พินิจธนสาร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงจีรนันท์  เสนา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงธารินันท์  จูมทอง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอนุสรา  โสดาราม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปทิตตา  พวงผกา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงธีมาดา  งามแสงแข โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายภูรินท์  ชื่นบาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงชลธิถา  ตรีพรหม โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณิชกมล  ศิริบำรุง โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวริทยา  ลาภพานิช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายรักษ์ดี  ศรีภูงา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายฉัตรเทพ  คลี่ขจาย โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัฐวดี  ไกยวงศ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนัธทวัฒน์  เศวตวงศ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงขวัญชนก  ธีราโมกข์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณภัทร  จันทร์สุข โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสิรภพ  จันทร์สุข โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธราเทพ  เพียรชอบ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปภังกร  โมกขรัตน์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสรชัช  อินชูใจ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเบนยามิน  วินเซ่น โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอัฐภิญญา  กองวัสกุลณี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงทักษิมา  กิตติวิริยกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชัญญาภัทร์  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปรพัชร  ทองอุ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มูลตา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพรชนิตร์  ภาสะฐิติ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงดลพร  เจริญศิริชัยกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกมลทิพย์  รัตนะพันธ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายจุลกรี  ช้างรักษา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปารณีย์  พบสระใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชัญญานุช  นันทะผา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายจตุรวิทย์  พูลมา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  อาอี่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิญาดา  แตงอ่อน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงฬตพร  พวงเจริญพร โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ฮกเจริญ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณภัทร  สาระพงษ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวรัญญา  วิสารทวิศิษฎ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภัทริยา  สุประการ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศิริกานดา  น้อยจันทร์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนกฤต  ช่างชุบ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภัสกร  บุญมา โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนสรณ์  หริตกุล โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายฐาปนัตต์  บริบูรณ์ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐพล  ม่วงขำ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฐชาวดี  ทวีวุฒิ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกิติมา  พัชรโกมล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายดรัณ  วัจนะพุกกะ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกชพรรณ  มั่นจิตต์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงเบญญาภา  หล้าโคตร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายภูมิสิทธิ์  วารีวนิช โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายณัฐนนท์  แก้วพลอย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงมณฑชนก  สำเภายนต์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายสุเนตร  พัศดุ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายณภัทร  สังขยานนท์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายฉัตรชัย  ชนะศักดิ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกรรวีร์  ส่งขาว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายชยานันต์  เด่นแวว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายธนกฤต  ประทุมมาตร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายณัฐนนท์  มหาศักดิ์พิทักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายภคพล  เทศทองลา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายสิรภพ  รังษี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายนฤดล  ชัยสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายอภิภู  ศิริฟ้า โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายชวิน  จำปาศรี โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอภิชญา  ทองด้วง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ราชสมบูรณ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายเศรษฐวิสุทธิ์  สอนเจริญกุล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายกิตติพล  คงคาหลวง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายกฤตภาส  หงษ์ทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ  แก้ววิศิษฎ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงศศิพร  สุรัตนชัยการ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัณฐิกา  รูปหงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายกฤษฎาภรณ์  นาคมั่น โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมใจ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกฤตภพ  นิตย์โชติ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปรมี  แก้ววิศิษฏ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธิติรมย์  น้อยตะพันธ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณิชนันท์  บัวอินทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกฤษฎากรณ์  นาคมั่น โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายสิรวิชญ์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอชรวิส  ศรนรินทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฏฐชัย  แก้วกระจ่าง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุภกานต์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงมินตรา  เวียงทอง โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสรัล  จิระธนานันต์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงชแนว  บอทรา โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายเอกวัชร  ปรีกมล โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปพิชญา  รัตนเสวก โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงดลลดา  นนททรัพย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายเฟื่องฤทธิ์  ภู่ถาวรทรัพย์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายสันติภาพ  น้อยใหม่ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพีรณัฏฐ ชรินทร์  โรจนพุทธิ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพิตรทวี ชรินทร์  โรจนพุทธิ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปริยากร  ม่วงศิริ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอชิรวัส  ศรนรินทร์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวริศรา  สอนศิริ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปุณยนุช  วัฒนพงษ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงภริสา  เอี้ยงสันเทียะ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชัญพัช  แก้วอ่ำ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจิราภา  ปลื้มประสิทธิ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายถาวร  จันทะพรม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณิชานันท์  วรรณโร โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเขมจิรา  สุขแล้ว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายสรศักดิ์  สายแวว โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกิตติคุณ  พวงสุวรรณ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชนะ  ครุฑกล่อม โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายปรัชญา  อยู่ยืน โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงหม่อนไหม  สายสกุลภิญโญ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายณวัสน์  ตันติพสุวรชัย โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพรณภา  คงมีสุข โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกวิน  เลิศพิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนนทวัฒน์  จิวรรจนะโรดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายสินมหันต  โรจน์รักษกุล โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายโพธิพงศ์  จงจิตต์ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงจิรัฐประภา  เบ้ามา โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงธัญชนก  แสงมะณี โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงธัญญชนก  ไพศาล โรงเรียนนภสร 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายเจษฎา  ศรีอยู่สุข โรงเรียนนภสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเดชาวิชญ์  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปพิชญา  กรัดทาน โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธรรมบุตร  หอมบุตร โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชมภิศา  เมฆวัน โรงเรียนนภสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกวินทร์  ศรีเสริมโภค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงอภิญมณี  อภิสารธนรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายภูธัช  ทนันชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายปุณณ์  โภคสมบัติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงญาณาพร  ทิพยรัตน์พรทวี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายชยกร  เตชะวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงชลพัชรสร  มหาเทพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงธัญญมน  จันทรมานิตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายณชพงศ์  ขันติพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายไกรสิทธิ์  ทองมา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายชวิน  มีเชาว์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายณัฐดนัย  กุลลิ้มรัตน์ชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงวริศรา  ฮอลเมส โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายชญาธร  มณีโชติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายฌอร  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงกิตติยา  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายธนธร  ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายแมททิว  เพชรเลิศ เทเลอร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงทิพย์กมล  สิ่วลือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วิจิตต์โภคิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายสีหราช  ไชยคุปต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายธนภัทร  เลิศทระรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายปุณณัตถ์  วัฒนกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายภูรินทร์  โกมลศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายกรวิชญ์  ประจันตเสน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงษิษิตตา  เทียมเพ็ชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายเดชานนท์  ม่านมูล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายจิรัช  พัฒนธำรงเกษม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายจิรวัฒน์  เชนยพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงวรณัน  วหาวิศาล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายกรินทร์  ศรีเสริมโภค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายรัชพล  บรมสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงปัถยา  กองจันทรา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เหล่าวชิระสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงนัญชยา  ตันติศิริอนุสรณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายณัฐพัทธ์  อภิสารธนรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายเชณร์  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายนภ  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายณภัทร  ปัทมินทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงเอมมิกา  พิมพ์เพราะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอาทิตยา  อุโฆษอารามิก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายต้นกันย์ เสกขุนทด  ณ ถลาง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงภาวิดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายเค็น  มิยาเกะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอรัญชยา  คงเพ็ชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายกิตติศักดิ์  เอกอัครชาติศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายกัณฑ์เอนก  รื่นบุญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายดนุพร  ลิ้มวงศ์ยุติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงพรรณพัชร  ฝ้ายทอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายทวีป  ฮาเซกาว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงธัญพร  ทังสุนทร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงรวิพร  ม่วงกูล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายจิตติณณ์  จริงจิตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงปาลิดา  แก้วนิมิตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายฐณัฐ  อัชชะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายชินภัทร์  ประจันตเสน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายณสยาม  เทียมเพ็ชร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอริสา  อัศวฬหะพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายชนันธร  ชมพูนุท ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายชานน  โยธาวุธ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงอิษฎา  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายชัชพล  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงศุภวรรณ  สังข์นุช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณภัทร  ชัยชนะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงธนัชชวรรณ  จันวะโร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายปราชญ์ณชัย  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงปภาวี  วิจิตราวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายปัญญาวุฒิ  สุดดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายอภิโชค  ดำรงสันติสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายวริศ  อัศวฬหะพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงวรกร  มุขยวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธนหทัย  โกมลหิรัณย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงปริยนุช  ลิ่วมโนมนต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายปภินวิทย์  วหาวิศาล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายภูมิพัฒน์  อึ้งโภคินวัฒนะกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จรุงกิจกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายกฤษณธนพล  ธนะสิทธิชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายลัทธวิทย์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสลิล  สังขพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายนิธิศ  ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพีรพงษ์  วิพิธกาญจน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายปัณณ์  โยธาวุธ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายชยานนท์  รื่นบุญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายฉัตรดนัย  เอมพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธนันยภรณ์  ด่วนทวีสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายจารุวัฒน์  โจว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงปณิสรา  มณีชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวเพ็ญพิชชา  พรหมเจียม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงรัญศิตา  ขวัญชื่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวสุนิสา  วงศ์ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอุมมีอิซละห์  มาหะมะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงโสระยา  ทองอินทราช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนฤมล  แซ่ลี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาววสุวีร์  เกนทะนะศิล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายอาชวิณ  แสงวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายปารมี  เสริมศิริมงคล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภภัสสร  เสถียรสัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธีรภัทร  สีหพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณพรรฒ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเควิน  อังกาเรอร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณัฐวีร์  เติมธีรพจน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงแพรชมภูู  แปลกตู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายเมธาภัทร  ฤกษ์อร่าม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธนัชชา  อัชชะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงอมุนรา โจน  เกสรกุล กัวนิโย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพิชชา  ตรีเลิศมาลา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงศุภิสรา  ปุญญวิจิตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณิชา  หงษ์ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวรินญา  เกนทะนะศิล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปราณตะวัน ฟิลิปโป้  มายอลิ แม็คจิโอลิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปรัชญ์  ช้างชู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกิตติพัฒน์  เดชปรีชา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริวันสาณฑ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายปรภัทร์  ล้อมสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายมาเตี๊ยส เอดูอารโด้  เอสเตฟาเนล โอเวียร่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายยศพล  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศตพร  ทิพยรัตน์พรทวี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอติวัณณ์  อุไรรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปุญญพัฒน์  บงกชโอฬาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายนภนต์  วิสุทธิผล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงศิรประภา  บุญวัฒนโสภณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภาคบุพผา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายธนากรณ์  โพธิคำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายสรวิชญ์  เทพคำดี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รัตนสิงห์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายวศะ  คงเทียมผล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายบุญณาพัฒน์  เจริญรุ่งรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายรับภูมิ  ระงับทุกข์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายปภณพรรษ  กำเนิดสูง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงภูษณิศา  เปลี่ยนสี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงณัฐวรา  พงษ์กฤษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงฐิติกานต์  โขสันเทียะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายกิตติภูมิ  ลือศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายบุลากร  ยิ่งนึก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงพริมพริมา  เหล่าจูม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงชญาดา  คู่รื่น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายอดิศักดิ์  โสมิ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายปภังกร  แสงสว่าง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงณิชกานต์  สอนเนย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงธัชชา  ฉ่ำเฉลิม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงธนาธร  เหล่าสุนทรศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายอธิบดี  ทิพยทัศน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงพรไพลิน  งามวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงจิณจุฑา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองใบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คุปตภากร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายวรายุส  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  โคตตะคุ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธันย์ชนก  พรรณวิชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงจณิสตา  ฟ้ากระจ่าง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงคัชรินทร์  อึ้งสำราญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงยลภัทร  เทพวงษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนิธิกานต์  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภูณวพัณภ์  ผลนาค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายจีรภัทร  ดอกจันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณัชชา  ชอบใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายธนภูมิ  จิตรโสภิณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงธัญธร  จันหอม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกำเนิด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฐชา  สายสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงสิริวิมล  สุทธิทาธีร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายธนกร  กล่อมสวน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงจิตรา  ทองวัฒนา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงญาณิศา  แป้นแสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายพงศกร  ยาทะเล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายราชพงษ์  เเสนกล้า โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงญานิศา  ดวงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายธีรเดช  วรลักษณ์สกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายญาณวัฒน์  นาเเก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีคำภา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธันยพร  กำเนิดสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุขวนชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงอรจิรา  ราชคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายธนพล  มั่งมีศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายธนภูมิ  จิครโสภิณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายกันตพัฒน์  ยาทะเล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายจตุพล  เข็มกลัด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกมลชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงณิชกมล  พิสมัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายธนวินท์  จุลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงนิรุชา  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายภณิกนันต์  จำปา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงณิชากร  พวงผล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายศราวุฒิ  บุตรเพชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงรติมา  บุญส่งศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายธณิฏิพนธิ์  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายนิวัฒชนะ  ภักสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงคนิศร  เสาศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทะมนตรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายสถิตคุณ  แพ่งประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายบุรินทร์  บัวมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกชมน  เม่นงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายศิวะพร  เกิดผลเสริฐ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงรุจิราพร  รอดทั่ง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงสุดาวรรณ  สุวรรณาคี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงธารวารี  ศรีหาบุญมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงนิภาพร  ข้องอาษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงประภัสสร  วันทา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงสุนิสา  บัวงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงธนพร  กิจมุติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงธันยมัย  จรรโลงศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพรสุดา  จิตรสง่าวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพัชราพร  วิสิพรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอภิชญา  เมืองสง่า โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงญาดา  ไวยทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสุธิดา  บุญค้ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงลลิตา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงจิรพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์ไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงสิตาพร  ปานะเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงสถิรภัทร  พึ่งเนตร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงวศินี  แผนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงศิริพรรณกร  นิ่มศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนันท์นภัส  เว้บ้านแพ้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงนภัสสร  จุลพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนันทิกานต์  รุ่งสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงพรพิตรา  มนต์เทียนชัยชื่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงจิดาภา  บุญเนตร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงอนันญตา  สติยศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัทธโนทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายภูริชานนท์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงมนสิชา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายอรรครพล  เบ็ญจรงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายภูแสนกล้า  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วคำคูณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายฐิติภูมิ  เชยจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงอารยา  ผลงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงปุทมาภรณ์  ใจเกื้อ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงไอรินทร์  บรรทร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายฤทธิ์ไกร  แซ่ฮั่น โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายมงคล  โต๊ะชื่จรัสกร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายะีรภัทร์  ศรีนาค โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายภูมิรพี  พิพัฒน์รัตนชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงทักษพร  ชัยปัญญา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งปรัชญากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์เต็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายปิยะวรรธน์  เดชะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงมนัสวี  หาจำปา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงธิดารัตน์  หีบทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายณฐนน  ภูฆัง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงปฐมาวดี  ธูปทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายเมธี  โฉมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงบงกช  ไม้อ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกัญชพร  พิมอักษร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายนัฐพล  ครุผาด โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอธิษฐ์  คำมุงคุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสุธีกานต์  โอนอ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงจิราภรณ์  ขิณวงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอริญชญา  บุญเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณภาพร  เที่ยงดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปภาวดี  ชัมภูทะนะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงฮาวา  ประสิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงชนันทร์กานต์  โพธิ์อรุณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเสาวภาคย์  สุขสุแพทย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายเดชาสิทธิ์  สังข์วิเศษ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปฏิพล  ทรัพย์สิน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพัฒนะพงค์  เจษฎางกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายภูตะวัน  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายภูวรินทร์  มุขศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอลงกรณ์  คงอุดม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐวิภา  ธัญญะ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงเบ็ญจพร  เพ็งท้าว โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอัญชิสา  พรมริบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงชัญพัช  ศรีลาคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอารยา  แก้วแสน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงจิรวรรณ  เฟื่องฟู โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีอ่วม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุพัตรา  นุ่มบุรี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพรวิสา  คำหลงพเนา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงดรุณีนาถ  จานสิบสี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกานต์ธิดา  วินทะไชย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศรัณยา  สนิทชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายพงศกร  เพิ่มคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทันธิมา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงวีระญา  เรืองขจร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงสุญาดา  เด็ดดวง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงตะวัน  สมมาสมดี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงขนิษฐา  คงไพริน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชนัญชิดา  สีลาสม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปิยาพัชร  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงอภิชญา  วรลักษณ์สกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเขมิกา  สุขเสน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงธิดารัตน์  แตบไธสง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงวณิชชา  สิงห์โฉม โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงสิริยากร  ภิญโญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สันติกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิชชาภา  นามสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์มณี โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงฉัตรวดี  คนตรง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุธีธิดา  บรรจง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงจิรัชญา  ปรางจัน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกุลธิดา  ทนหนองแวง โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปิยะนงค์  สุปัญญาบุตร โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพัชรพร  โถน้อย โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสุภัสสรา  กิจนที โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกัญยาณี  เติมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชฎาพร  พิมพ์อ่อน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงยศวดี  มาคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวนิสรา  เสือฟัก โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายสาธิต  ศิริมานพเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม