รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรุ่งนภา  มีทอง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุธิดา  จะริรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิราพร  แสงศรี โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สังข์อุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปิยพร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์ทิตา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอมรมาลย์  หนองหาร โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเพลงพิณ  กะฐินเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงเรวดี  พรมมา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเกศรินทร์  เปษาโก โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเกดวดี  ชมภู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนวนันท์  น้อยพรม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนิตยา  สุชัยราช โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายจารุพงษ์  วิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเก็จแก้ว  โพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายณัฐพล  แสงศรี โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายศราวิน  ปทุมวัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวรัญทยา  ชำนาหาร โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายแก้วกล้า  สาจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเอมมาลี่ ลิลลี่  โรบินสัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงประภาพร  เป็ดสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงรติกาล  สังฆมณี โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปลายฝัน  ดาบสันเที๊ยะ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายรุ่งตะวัน  มีทอง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอนฺุธิดา  แพทย์มด โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจิตรทิวา  มีแสวง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายนัฐกร  เขียวเซ้น โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายนนตะชัย  สีระบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงอรทัย  ชุมจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายอัมรินทร์  อะช่วยรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจีรณา  บุลารม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงภัทรดา  แข็งฉลาด โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงพรรพัสษา  จันโท โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงมินธิกา  น้อยพรม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงมานิตา  แสงใส โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวนพรัตน์  ชิณภา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาววันทนา  จันทะขาล โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาววิชญาดา  หนูไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงรุ้งลดา  ผิวกระจ่าง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงดนยา  สาโพนทัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สิงห์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายวุฒิชัย  บุญเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสุธินันท์  สืบเพ็ง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายอภิสิทธิ์  เดชแพง โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายณัฐพล  ภิรมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงแพรวพรรณ  กองน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภูษิต  คะเชนรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงพรนภา  กุลดารัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงปนัสยา  สุดลา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลาวงษ์พูลศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจันทิมา  เถาวงษา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจิราพร  ชมภู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพลกร  ปัจฉิมมา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายภูชนะ  สระดอน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนธรณ์  เพชรกล้า โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายณัฐพล  ปะนิทานะโต โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิ่นหอม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศศิกาญณ์  น้อยพรม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัทรธิดา  อีสา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวิสา  ภักดีนัน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายเจนวิทย์  สมบูรณ์เรศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปริยากร  ปลื้มนิยม โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจารุกร  นามสอน โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงกุลธิดา  สาดสิน โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายวายุภักดิ์  หูไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนพัฒน์  ดินไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาโสม โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงวริศรา  ชนะพาล โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงบัณฑิตา  พันสีนาค โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสิริภัชรพี  แจะไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจิรภัทร์  กางโงน โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงณัฐยาน์  แก้วนิล โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงเทียนศรี  เวียงนนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงกล้า โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงศิระประภา  ธนาเศรษฐพัชร์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพงษ์เดช  รินไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกฤษฎา  นครไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.ุรุ่น 7 อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายไพชยนต์  บุบผามาตานัง โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศรัณย์พร  ปอสี โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงฑิตยา  กัณหา โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงดุษณียา  อำพล โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกัลยาณี  นาสมใจ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิขำ โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบุญฑาริกา  ริ้วแพร โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอัครพล  เตรียมสกุล โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวรรณกร  เกิดมงคล โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศิริภัทร  ถาดไธสง โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอภิญญา  เทพโยธา โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวีร์สุดา  ละมุล โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนริศรา  หงษ์สุด โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมหาชาติ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกันตนา  สมจิต โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเกสรา  ยืนรัมย์ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสุนิษา  อินกาวี โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใหญ่รัมย์ โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  บุขุนทด โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณิชาวดี  ทองคำสาร โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายฉัตรดนัย  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนภนารา  ปิยะไพร โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภูเยี่มจิตร โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสุภาพร  ไขแสง โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตะวันเมืองตาก โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงอมรรัตน์  จงรัมย์ โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงรุจิดา  ชาวสวน โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงสุวรรณี  ศิริสุข โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงวรารัตน์  ศิริสุข โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุมินทรา  ถะเกิงสุข โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริสุข โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกิตตินันท์  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  สนโสก โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐพร  เต็มศักดิ์ โรงเรียนบ้านกระสัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงรติมา  ลามั่น โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพรรัมภา  มาลี โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอภิสรา  หมื่นสีดา โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ตาลไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายชญานิน  อินธิสาร โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายภูตะวัน  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชญานิศ  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงวรรณภา  แสนเจ๊ก โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงนารากร  กินรี โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงวราภรณ์  ปัจจัยคา โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงรถจนา  พวกไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรหมภา โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอทิตยา  โลไธสง โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนีรชา  บุตตะนัน โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายภาคภูมิ  ป้องญาติ โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายรัฐภูมิ  ตอรบรัมย์ โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองอนงค์ โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกฤติมา  อันทุ โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอรอมล  ปะนาเส โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายสิทธินนท์  นาคพิมพ์ โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายฉัตริน  สำรวมจิตร โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงบังอร  เจิมแหล่ โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายยศวริศ  ป้อมไธสง โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศิริราช  ปะลิตะวา โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวรรณิภา  นาคำศรี โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปณิดา  ปราโสรักษ์ โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนริศรา  บารพรม โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายเจษฎา  อุปทุม โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปราโสรักษ์ โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชวกร  ปลั่งกระโทก โรงเรียนบ้านคูบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจีรวัฒน์  เจริญศรี โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายณัฐวุฒิ  พัดไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงศุภกร  นพไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยาวไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทียมทะนงค์ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวรนุช  วีระพันธ์ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แมนประโคน โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงดรุณี  มิสา โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายจิรโชติ  กอคูณกลาง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศิรประภา  ศิลป์ประกอบ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิริลักษณ์  หล่าไธสง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอาทิตยา  แหลมทอง โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทนงอาจ โรงเรียนบ้านคู 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวรายุส  สีโนนสูง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศตพร  ไชยเม็ง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธาราทิพย์  บาลี โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายจรียุทธ  ทัศเที่ยง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรุ่งธิดา  หมวกไธสง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายยุทธพงษ์  พืชพรรณ์ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงวนิดา  เลินไธสง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงธัญญา  พลนอก โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงสมปณิธาน  เลินไธสง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงสุดารัตน์  เลินไธสง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงพรรณิกา  พูนไธสง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงเจนจิรา  สีหามาตย์ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสายใจ  แสงกนึก โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขันทะศิลา โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงศศิประภา  แผ้วไธสง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายศุภากร  แพงไธสง โรงเรียนบ้านโคกกุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพงศ์พล  แป้นศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านจิก 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีปัญญา โรงเรียนบ้านจิก 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิยดา  จันมาลา โรงเรียนบ้านจิก 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงจันทกร  มะลิรัมย์ โรงเรียนบ้านจิก 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายธีระพัฒน์  กลิ่นหอมอ่อน โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายสุรเดช  อุดสม โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์จันทร์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายณัฏธ์เดช  แก้วโกย โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชุติภา  บุญครอง โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัสสาวะโพธิ์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวรัตธิยา  ร่มเย็นรัมย์ โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐกานต์  ชินหัวดง โรงเรียนบ้านโจด 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนันทพร  พลรัมย์ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกัณฐมณี  ขุนงาม โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิวงศ์ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนริศรา  เยรัมย์ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชิตาภา  ผลเจริญ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสมาพร  จิมานัง โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสโรชา  จิมานัง โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธีรภัทร  นนทศิริ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภาคภูมิ  ยิ้มโกทักษ์ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงฉัตรปรียา  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุนิสา  พรมคำน้อย โรงเรียนบ้านดงพลอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงบุษบามินตรา  หวังเลี้ยงกลาง โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกีรติ  บุญประสาท โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพัชราพร  วรรณโณ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงชลธร  เชียดรัมย์ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฐิกา  วงษ์คง โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายอนุวัฒน์  บุบพันธ์ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายนวพล  วงศ์หมึก โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวรนุช  นาคกลาง โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงบุษยมาศ  บุญพร้อม โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเกศกนก  วิเชียรโชติ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภูธร  ปุยะโท โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงรวิศรา  คงไธสง โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธนศิริ  เกษไธสง โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชนิษฐา  สุขล้ำ โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปุณยวัจทน์  ทนุวรรณ์ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสิริพร  ยารัมย์ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชัชฎาพร  ปาปะขัง โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกนกขวัญ  ก่อแก้ว โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงขวัญมนัส  รำมะนา โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายสรวิชญ์  ยอดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงโยษิตา  พรมนัส โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอรปรียา  ชะรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านตามา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกุลธรา  ดีรัมย์ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอรจิรา  สวยรูป โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงบุญญิสา  ทองอาบ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสุกัญญา  สีดา โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอรดี  ทับเงาะ โรงเรียนบ้านตาโหงก 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายพีรภัทร  เพ็ชรสอน โรงเรียนบ้านตาโหงก 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายยุทธศาสตร์  ศรีจันทร์โท โรงเรียนบ้านทองหลาง 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพัทรินทร์  มั่นหมาย โรงเรียนบ้านทองหลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงสุธาวัลย์  แก้วสาธร โรงเรียนบ้านทองหลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 นางสาวกนกลักษณ์  อุ่นใจดี โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปริญญา  วงค์คำ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณิชาพัชร์  เพชรเภา โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงโชติรส  ยิงรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนวันต์  เนตรนัตตา โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายวรากร  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายจิธนัตถ์  ชุ่มสูงเนิน โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ชมทอง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงธิชนัน  ง้าวไข่น้ำ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงสุปราณี  เนตรนัตตา โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ประทีปเมือง โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แสนกล้า โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวรรณวิสา  วงศ์คำ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงศศิชฏาภรณ์  สุขบัติ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สำเภาเพชร โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายชิษณุพงศ์  เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายธีระสิทธิ์  สมอไพร โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปาริฉัตร  วิลัยเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนิรัชพร  เกิดสมบัติ โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายเจษฎากร  พูลเฉลียว โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสลินดา  บัวเจริญ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกุลณัฐ  รัตนวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายบัญญวัต  บัวทอง โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  อินสำราญ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธีรดา  ยีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเมฆรินทร์  ดวงตา โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายสุทธิชากรณ์  รอบคอบ โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกรรณิการ์  กัณหาพรม โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพิชญานิน  ยีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนวรัตน์  แก้วแสนชัย โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายชัชวาล  เครือจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงสุนิสา  มาดี โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงขนิษฐา  ยามดี โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธีรศักดิ์  คิดอ่าน โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวิรัตน์  บุตรคำโชติ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงฐานิดา  ดอมไธสง โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกีรติ  กิ่งภารย์ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายแท่งทอง  แสวงชัย โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงจิราภรณ์  เจือสุข โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอรุณวรรณ  เปลื้องอภัย โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปนัดดา  นราเทียม โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงรัญชิดา  ทัศบุตร โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทร์วงศ์ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงลลิตา  ภาคพรม โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงศศิธา  อารมณ์สวะ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงศศิประภา  ชะโลมรัมย์ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายจาตุรนต์  ศาลางาม โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์ศรี โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจิตรลดา  สวนงาม โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงตรีรัตน์  วงเวียน โรงเรียนบ้านปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงธิดาพร  สามารถกุล โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพรชนก  ศาลางาม โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภัทราวดี  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกุลกัลยา  คิดรัมย์ โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงรัตนาพร  ลีลาสันติ โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงมาลิณี  ศรีคำ โรงเรียนบ้านป่าหนาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดอนไธสง โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงธนภรณ์  เตยไธสง โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวรนุช  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงเกษแก้ว  สมานมิตร โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายธนภัทร  จันทรศร โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงวิภารัตน์  เลพล โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพรนัชชา  ก่อแก้ว โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนาตยา  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวีระพงษ์  ใบพิมาย โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุนิสา  ปะนามเตา โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอนัญพร  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายภัทรพล  พลพันธ์ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงนภัสสร  ชัยไธสง โรงเรียนบ้านวังปลัด 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงลลิดา  ยามรัมย์ โรงเรียนบ้านวังปลัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภคพร  คำมูล โรงเรียนบ้านวังปลัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชวารินทร์  ชูใส โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภัทรดา  สุภะเสถียร โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายสุกฤษฎิ์  นนทศิลา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายพิชิตชัย  แก้วศรี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายพีรพล  ลักษร โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายปุณณวัฒน์  ใจกล้า โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนัตนิชา  ปั้นทอง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายนันทิพัฒน์  ไชยรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงมลฤดี  กระจ่างจิต โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายธนพล  เหรียญสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอภิชญา  จีระวัฒนสุข โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปรินดา  นามทะจันทร์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนัฐธาริกา  กุสิรัมย์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัฐวิชญา  จันทรัศมี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกชพรรณ  ทอนสี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพราวนภา  จุฬา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพิชชาภา  แสวงสุข โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์เผ่าสกุล โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพรรณวดี  สุขหนองบึง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชญานิน  ศรีชาติ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรัชยา  ยอดอาจ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกนกพร  บำรุง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปพิชญา  อินตา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายติณณภพ  ปรุงกระโทก โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายเกียรติศักดิ์  งามสะพรั่ง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอรรถพล  วงคำช้าง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุพัตรา  เนาวอำพล โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมิภักดิ์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายรามภูมิ  แสงงาม โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แสงงามวัฒนา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  วิเชียร โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอนันต์ชัย  อมาตรเสนา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จ่าพุลี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ภักดีจุ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุวรรณษา  แก้วผง โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงปฐมาพร  ปาปะไมล์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอนันตญา  อินทร์ตาล โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอัครพนธ์  ธีระบัญชร โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงทอฝัน  รักษา โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพัชราภา  วงศ์กล้า โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงศิริภิญญา  ยามดี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภาณุมาศ  ชาติมนตรี โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนิภาพรรณ  อาจสัมพันธ์กุล โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศุรัตนาวรรณ  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีล้ำ โรงเรียนบ้านสตึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอภิสรา  สงโท โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงชลิดา  เสามั่น โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสัจจานันท์  บุญเสริม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกมลชนก  เชิงหอม โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุภาพร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอมรรัตน์  นรสาร โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงศศิวิมล  เสามั่น โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสุชาดา  ชิดรัมย์ โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอมรทิพย์  ถะเกิงผล โรงเรียนบ้านสระกุด 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปิยนุช  บุญกล้า โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศกุนิชญ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวนิดา  อุตสาห์รัมย์ โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปาณิสรา  ลำใย โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงนพิศตรา  ชารัมย์ โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐติญา  มีงามดี โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงโยสิยา  ชารัมย์ โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเศวตโชติ  ยินดีรัมย์ โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประจวบกลาง โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปริญญา  สายวัน โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปานระพี  เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุชัญญา  สายวัน โรงเรียนบ้านสวายตางวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธันวา  ฑีฆะพันธ์ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสุธาลินี  สวนงาม โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอารียา  โยงรัมย์ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพงศ์นริศร์  พานิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายจิรวิชญ์  ตอรบรัมย์ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แอ้นไธสง โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงศุภาวรรณ  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายอภิรักษ์  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงชมพูนุช  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงศศิธร  ป้องไธสง โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงจีรนันท์  หล่าธรรม โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายสุริยา  บุญเต็ม โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกิตติมา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนลินนิภา  อภัยศรี โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงกัลญารัตน์  ทูลไธสง โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงศลิษา  พันธุ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสะอาด โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกุลธิดา  ตุ้มนอก โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวราพรรณ  จันทร์มณี โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวัลย์วิภา  ทองวิจิตแสง โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอำภาพร  ขุมทอง โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอฐิติยา  ตุ้ยตะคุ โรงเรียนบ้านหนองกับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงศิริภัตรา  คงสัตรา โรงเรียนบ้านหนองครก 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงธมลวรรณ  แสบงบาล โรงเรียนบ้านหนองครก 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงพศิกา  ผุยคำภา โรงเรียนบ้านหนองครก 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกรกมล  ขาวรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองครก 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายธนาคิม  สงมา โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงชลดา  ช่างอาจ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีระศักดิ์  บุญค้ำ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงจันทิมา  ทองอาบ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงมิลลิการ์  โยยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงพรนภา  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงวิชุดา  ยูงรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนิศา  ยินดีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เพิ่มอุตส่าห์ โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายธราดล  นาศรี โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเมธาพร  ตอรบรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายวีระวัฒน์  เดือนใส โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงมัญชุสา  ชาวประทุม โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอภิสรา  บุญหลาย โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกัลยกร  ดัดตนรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวไอริน  อุไทยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงจันทิมา  กุศลศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงชญานิน  เดชกุลรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 นายนาวิน  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายสุทธินันท์  นาศพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายคงคา  ปักกาถัง โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สังสีแก้ว โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศศิภา  คงทอง โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงยุภาวดี  แม่นปืน โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธีรพงษ์  อาจภักดี โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกานติมา  เที่ยงกระโทก โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายธนธร  ติดตองรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงรจนาลักษณ์  หลังแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายสุรชาติ  พรมนัด โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวิชุฎาภรณ์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกิตติธัช  ผุยโพนทัน โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพิมพ์สินี  ดิษสงค์ โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอลิษา  เสมารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายนันทวัฒน์  เชยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงศุภรัตน์  ชะรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายศักดิ์ศิริ  เสมารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงกนกพรรณ  จำเริญใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงรัชชางค์กูล  สิทธี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงวชิราพรรณ  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธนโชติ  พนุมรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกีรติ  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปทิตตา  พลแก้ว โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงบุษยมาศ  มั่นเฮง โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงขวัญจิรา  แดงทุมมา โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายศุภสัณฑ์  ปกพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงเกศวดี  จักรยันรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรัชณีกร  ฮามไธสง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงขัตติยา  ฝากไธสง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภาณุมาส  โศกหอม โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายธีระวัฒน์  บุญมั่น โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
454 นายสัตยา  สายสวาท โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นายเสกสรรค์  กลิ่นบัว โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายอุดมศักดิ์  จริตรัมย์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมรินทร์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศิริวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีอุดม โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายภาคภูมิ  คำมูลศรี โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงวิระดา  พลมีศักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายวีระศักดิ์  กาแดง โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายนภัสกร  คะดีเวียง โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นายประสิทธิ์  ใหญ่โสมะนัง โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงกัญกานต์  ภักดิ์สูงเนิน โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพรธิดา  มีรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายเรืองยศ  อินทวี โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศิริ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงขนิษฐา  พาบุ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธีริศรา  ศาลางาม โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวนิดา  ราชวิชา โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวันวิสา  พะวัดทะ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจารุวรรณ  คงศักดิ์บรรณ์ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวรวิทย์  สิงห์ขาว โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพัชราภา  ประทุมมา โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายชัชชัย  เรืองอนันท์สกุล โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายกันติทัต  ทะรารัมย์ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงอารียา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงจริยา  ยางคำ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชญาดา  เฉลิมจาน โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกฤษณพล  ชมเชย โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนรภัทร  ปุราทำเม โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองสาย โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจิดาภา  นมัสไธสง โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีคง โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสุพัตรา  ปุเรตัง โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงจิรภิญญา  ด้ายกลาง โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุพรทิพย์  นุชัยรัมย์ โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงจิราพร  โคตะนา โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายเกริกไกวัล  เอ็นดู โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายสภาพร  เทียมไธสง โรงเรียนวัดเทพรังษี 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายอนุชิต  โยงไธสง โรงเรียนวัดเทพรังษี 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วณาไธสง โรงเรียนวัดเทพรังษี 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บัวพวงชน โรงเรียนวัดเทพรังษี 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุรภา  ตรงไธสง โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงนภัสสร  สุขแย้ม โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายคเชนทร์  หอมดวง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายสุรพจน์  ใยไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงอรพินท์  อินกอง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงชนิศา  คำตัน โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายวีรพัฒ  วิเศษดอนหวาย โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงณัฐนิชา  เย็นไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงฆริศา  นุ้ยบุตร โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายชรินทร์  นนสีราช โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายธนดล  ชินสีนวล โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงมัทรี  เจริญสุข โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงวรรณศิริ  หนูไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายระพีพัฒน์  ชัยสีดา โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายนันทพงศ์  แก้วกล้า โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสุริยา  ใยไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชิว โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกวินทรา  ภูมิศรีจันทร์ โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายเจษฎา  เพียรไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายคมสัน  ยันไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายศรัณย์  บุญเข็ม โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงไหมฟ้า  เจริญสุข โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณัฐชา  เนียวเจริญ โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายอิทธิกร  บุญโจม โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวงศธร  ผึ่งไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธีรภัทร  ปัสสาวะโก โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงจารุวรรณ  แปลงไธสง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอรัญญา  ปุเรตัง โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายรพีภัทร  นินบ่อ โรงเรียนวัดธาตุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสุรศักดิ์  ขะรัมย์ โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงนราภรณ์  นามวิชัย โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่จัน โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายปัณณกร  แสงสี โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิชญาภา  พวงกุดั่น โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงศศิธร  รั่วไธสง โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกานติมา  โมกไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายชิณวัตร  สิ่วไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายรัฐภูมิ  ขุนเยี่ยมมา โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายแสนสุข  ดีแป้น โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายปัญญาวุฒิ  คะชาแก้ว โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กชายธนกฤต  นรจันทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอภิรักษ์  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจิณห์วรา  แผงไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงญาณิศา  พร้อมพรั่ง โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปนัดดา  ชุมนา โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวรรณพร  โมกไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนันธิดา  สุเสนา โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายชยามร  แผ้วไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายวัชรกร  แผงไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปวรรัตน์  ชวดศรี โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิชญา  มาบกลาง โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงทยพร  แพนไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสายธาร  ขันทะศิลา โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงฐิติกานต์  คะเลรัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอรสา  ชาติชนบท โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปริยากร  โมกไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณิชกานต์  ใหญ่เลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายพิสุทธิพงศ์  ครุรัมย์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงเปรมฤดี  เฉียบแหลม โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายมงคล  สุริวงศ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายสรวิชญ์  นวนคำ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  วิเศษสังข์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภูติ  พรมชินวงศ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกฤษดา  อยู่สุข โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวราภรณ์  ณเรียนไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงปัญจพร  กล่อมกามิฬ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเกศริน  เกตุดี โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กัณหา โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เที่ยงโยธา โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงฉัตรพร  ฉัตรไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายก้องภพ  หิรัญหสวง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพีรภัทร  ลอยสนั่น โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอารีรัตน์  อธิกะ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกานต์ระวี  เสาะสูงเนิน โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงศิรประภา  จันนวล โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพัชดาภรณ์  ศิริพรมมา โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงศสิธร  ประสงค์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายยุทธนา  ทำบุตรษิ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิมารัตน์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณัฐนนท์  งามสง่า โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกรวิช  แก้วมะณี โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายมนตรี  ผาสุก โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายอิสรา  โพขี โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสิริโชค  เกี้ยมแสนเมือง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงจิรนันท์  ณะรงค์ศักดิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอาทิตติยา  แจบไธสง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอรอนงค์  ทวีโชติ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสรีรัตน์  จำปาแดง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงคัทลียา  เป้งทอง โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงเบญจพร  เพ็งพุฒ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ธานี โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงรัตน์ติพร  ปุยะโท โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกัลยา  สุขเกิน โรงเรียนวัดโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนภูธร โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายพงศภัค  หาญสมบัติ โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีชุม โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภัชราพร  เจ้ยไธสง โรงเรียนวัดวงษ์วารี 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงชิตาภา  ฐิติพงศ์นิพัฒน์ โรงเรียนวัดวงษ์วารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายชินวัตร  บรรยง โรงเรียนวัดสมณาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายวิทวัส  แก้วมุงคุณ โรงเรียนวัดสมณาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงสิริลักษณ์  อินทร์หนู โรงเรียนวัดสมณาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงมัลลิกา  แสนนอก โรงเรียนวัดสมณาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอุษณีย์  ทับวิเศษ โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  สุวรรณบุตร โรงเรียนวัดสระจันทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปวีณา  ศรีภา โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงสุมณฑาทิพย์  แท่นแก้ว โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงชยุดา  กล้านา โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกมลวรรณ  กิ่งแก้ว โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงทิพวรรณ  จัดไธสง โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกิตติพิชญ์  บุญหนองเหล่า โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายฤทธิ์ชากร  หนูแก้ว โรงเรียนวัดสระบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปิยนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงเฟื่องลดา  มิสา โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
611 นายธีรภัทร  นังตะถา โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงสภัชชา  พรมโยธา โรงเรียนวัดสิริมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพิมนภา  สร้างนานอก โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
614 นางสาวสุดารัตน์  โกณา โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นางสาวศิริลักษณ์  นันทะเสน โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวสุกัญญา  ทูลไธสง โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายเจษฎา  ถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายอภินัทธ์  พุทธรา โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงประภานิช  สุวรรณศรี โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงจิราพัชร  ภูบาลชื่น โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายภูชิต  ภูบาลชื่น โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธนกฤต  ยวงมะณี โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายชานนท์   รอบคอบ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายชยุต  จำปาศรี โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายปัณณวิชญ์  จอดนอก โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายเจษฎา  สิทธิลักษณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายภัสกร  อินงาม โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายเฉลิมทรัพย์  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายโชคอนันต์  เพียขันทา โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายชัยชนะกูล  ฉิมมัจฉา โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายณัฐพล  เลไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายภัทรกร  กองกัญญา โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายเขมทัต  จักษุทิพย์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงนัยนา  คำใบ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสุภารักษ์  เจริญพันธุวงศ์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงเลนดา  เรืองไพศาล โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองเหนือ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพรรชนก  ไกรจันทร์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวรพิชชา  กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงแพรพร  ปานไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงศศิธร  กิจไธสง โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจีรนันท์  เกิดกล้า โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจิดาภา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธัญชนก  โพธิขำ โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงขวัญข้าว  รักมณี โรงเรียนวัดหงษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศรุตา  อรุณรัตน์ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงรัชนีกร  กอมณี โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายนิติภูมิ  ห่อไธสง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงญาดา  ศิริวัฒนพงศา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยานุศาสน์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายพชร  อินทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปริยภัทร  ช่วยเพชร โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสุชาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงสุภาพร  วิศิษฐ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายกฤตาคม  บัวเรียน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายปัณณรุจน์  ปิติประวัติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายเทียมเทพ  เมืองปทุม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายกิติพัทธ์  ศรีมหาพรม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงปรารถนา  แพงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายณภัทร  ปัญญาวชิรไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กชายปัญญากร  สดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายกิตติโชติ  ตอรบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงณัฐชา  รามสูต โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงศรุตยา  แสนมณี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงนงลักษณ์  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายณัฐพล  ระฆัง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงพรนภา  ยะประโคน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายรัชชานนท์  สดไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายภูตะวัน  ภูทองแหลม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายอจลวิชญ์  สวยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายอิทธิ  ใจดี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีคุณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กำไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์  โพธิบัติ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนภัทร  วงละคร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธรรมธิดา  เฮงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงมัลลิษา  สีไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงนภาวรรณ  โพธิขำ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายศุภกร  ถาทุมมา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอสมาพร  สุ่ยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมวงศ์ซ้าย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงเปรมวีร์ญา  ชัยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงเบญจมาพร  บุญที โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงชาญภัทรา  เศษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชญานิศ  ชินไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงรวงข้าว  เจ้ยไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพรพิมล  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธาราทิพย์  เกษไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอารยา  ปลื้มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงอรนิชา  ฝีปากเพราะ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วไธสง โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงธัญสินี  เถลิงลาภ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายชยณัฐ  หอมวิเศษวงศา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงเกศแก้ว  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงแก้วเก้า  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอนุชา  โนนตะชัย โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายพิษณุ  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายณรงค์วิทย์  สระแสง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยมั่น โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงฐิติชญา  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายชมภู โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงสุกัญญา  อุไรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงวิชดา  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงวิภาวี  สีแดง โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายพีรวัฒน์  กองสุข โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม