รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธนัธกานต์  ศิริวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายทัตพงศ์  ชื่นชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายอาปกรณ์  ด้วงชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐชยา  เทียมเมืองแพน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฐิติพร  ตรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายนิธิกร  หลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปานไพลิน  ปราบสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุลธิดา  สอวิหค โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิณณา  วารินกุฎ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกนิษฐา  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงฐิติพร  หนูกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภเมทินี  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยันละหา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายศิริพงษ์  แถวกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอนันญา  แพร่งนคร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนัญญา  จันทร์ละมุนมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพุทธรักษา  สิเนรุราช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุนิสา  พิรมนาจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเพียงขวัญ  รุ่งพิรุณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายรัฐภูมิ  เหลาคำ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกฤติยาณี  จำปาดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายพงศพัศ  ชื่นชู โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกัณฐมณี  เกษรนวน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกนกนภัส  งามธงไชย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศิริรัตน์  สนธิสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงญาดา  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรัตนวลี  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ละเอียด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสิวิมล  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายรัชพงศ์  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกัลชุมา  เรือโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศิราพัชร  บริสุทธิ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกัญญามาศ  รุ่งเป้า โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอิสรีภรณ์  เเสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอรนิช  เกษรนวล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิชามญช์  ฉกรรจ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนริศรา  ฉ่ำเย็นอุรา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรุจรวี  แก้วกัลยา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธิรดา  ภักดีนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายพลกฤต  ไกยราช โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายกิตติพงศ์  กำเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกนกพร  สิทธิพล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนัญญา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพัฐสุดา  ขวัญกิจพิริยะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพงษ์ศิิริ  เมี้ยนมิตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธาม  คฤหานนท์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายพฤทธิ์  จรุงกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัชมาศ  ขำมณี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัทรพร  คนชุม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่ตัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอาทิตญา  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชัยสน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรินรำไพ  ดำนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจุฬารัตน์  พิมพ์ขนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชาลิตา  ขำเอนก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภัทรกร  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงมนัสนันท์  เริ่มปลูก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายปิติพัฒน์  แวงดงบัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐนิชา  พินิจกิจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสุชาดา  ไทยยินดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรวงข้าว  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนภสร  พรหมชัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภูริช  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายภูริภัทร  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอัญชริดา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนารี  ชัยวารี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจิิราภา  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายศุภากร  เดชดำรงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฐานิชา  อุ่นจอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวิวิศรา  บุญสง่า โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายอภิรักษ์  อินทร์ชื่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุญานี  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอติกานต์  บุญสมัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปัทมา  พุทกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปาริฉัตต์  สนทนา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชนินาถ  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัคจิรา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงจารุภา  สุขเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายนฤเดช  โนดประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวันวิสา  เสาศิลา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปภาวี  กิ่มพะเก้า โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายรชต  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภูวิศ  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริถาวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศิริศักดิ์  สายหลอด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเกศริน  คงตะเคียน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพีรกานต์  พงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสิรินญา  ลัทธิ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนกฤต  ซอมประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุชานุช  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณิชกานต์  หลวงชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงมานิตา  จีนเกา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เทียนเจษฎา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภานุพงศ์  แสงพรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศิวัช  ปักกาเวสูง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศศิวิมล  พึ่งประสพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุชานาถ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตังธนรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุชาดา  มาระทัด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงปณิศา  เจริญดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายแก้วขวัญ  เถาปรัก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายยศกร  แมลงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฐิติกาล  สองสาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชาลิสา  เมี้ยนมิตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศิรประภา  แจ้งสกุลธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชาลิสา  กล่อมกามิฬ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเดชาโชติ  เดชวารี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนภัสนันท์  กิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนภัทร  สงวนธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุดารัตน์  เขตกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเมล์ทญา  ศรีภา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอภิสิทธิ์  พยัคฆ์กูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพีรดา  มั่นรอด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศศิกานต์  คิดพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพัชราภา  อุดมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วารูปสีเพชร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวิภาพร  กอสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเมธวิน  เหลือสืบชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ขำเอนก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินพลทัน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงฐิตาภา  เหลาทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุภัสสรา  โกมลเวที โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุกัญญา  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพีรพัฒน์  อุทัยมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพัทธ๊รา  จรเอ้กา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกิตติธัช  พัชนี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภูมิกฤษณ์  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุริยา  วะเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายคุณากร  ไวยาประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เที่ยงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภัทรพล  วันปรีชา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชนม์นิภา  วันดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายมาโนช  เกาะสังข์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายฐิติกร  มหันตะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพุทธิภาส  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอภิญญา  จีนโน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายภัทรพงษ์  พันธ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเรืองชลกานต์  แซ่เเต้ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพุทธิพงศ์  อัตตะมุง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิชชากร  เย็นกูล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงศรีสุดา  คงเป็นนิจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายชิษณุพงศ์  สวัสดิ์พูน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนนท์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกฤษณะ  สอนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัชราภา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสรยุทธ  ทองชุมแสง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุพัฒชา  ถุยลา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ถีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายศุภวัทน์  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชินาธิ  ธนสุนทรอภิรดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปฏิพล  ยินดีรส โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพงศกร  นิ่มผักเเว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายศิริวัฒน์  อัตนโถ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฐนันท์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอะชิตระยา  โคตุทา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอริษา  บิดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชำนาญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชิติมา  ธีรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกรรณิกา  สุขมล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิณัฐตา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพลอยชมพู  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณีชารีย์  ศรีสุขา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอนาวิน  สุราวุธ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวิภาดา  ชำนาญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนุชนารถ  พิมพะธรรม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐพล  เครือตาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปัญญพัฒน์  มุกดา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงดวงกมล  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายจรณชัย  เว้นบาป โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  บานกลีบ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงแพรวา  เวียงหฤทัย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รุกขชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเบญจมาศ  ต้องกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพลอยกนก  งามธงไชย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศุภสุตา  มีเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนันทิกานต์  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภดาณิชา  ธนาสูรย์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธวัชชัย  แมลงผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพนิดา  โชคเกิด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอลิษา  แก้วใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายศักดินนท์  โชคโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพัชรพงศื  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอาทิตยา  คลายโศก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจักรี  สุนินบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกาจบัณฑิต  รุกขสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวิไลวรรณ  สังข์สุขศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงหทัยภัทร  ประดิษฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวีรภัทรา  พุฒละ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายยุทธพงษ์  มาตาชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธีรพงศ์  สกุณี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงขวัญชนก  ภูมิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายรัชพล  พรมงาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณฤทัย  จอกทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเจษฎา  อำ่ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายอภิรัตน์  ปานชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุดารัตน์  นาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงมันฑนา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภูมิรพี  แจ้งบางใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฏฐ์ธนิน  จบจิ้งหรีด โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นิธิสิทธิ์บุรภัทร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปภาวิน  ก้อนกั้น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายประภาวัฒน์  โทนุบล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายจักรพล  ตักโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพรนภัส  อภัยจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจันทร์จิรา  พยัคฆา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนิสราภรณ์  หลอดทอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวันชนะ  เหมวฒน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญนาม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายรัฐภูมิ  หรบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกรวิชญ์  พันธุ์มี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกนกอร  เพ่งให่ตรง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกมลภพ  ศรีนาวร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิมลวรรณ  จันทร์แจ่มภพ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกันต์กมล  ทองทำกิจ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอรวรรณ  ปานกระโทก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเพ็ญพรรณ  การนอก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอัญชิสา  โยสาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธิมานนท์  ศิริถาวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวราพร  ิอภิชาติตังสกุล โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายหัสดี  อาจนิยม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธามนิธิศ  อร่าม โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธฤตมน  ซอมประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนิธิวัชร์  เรืองอุดมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอรุณกมล  เสาเคหา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนดา  เสาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงญาดารัตน์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงปัญญา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงแพรวพราว  รักบุญยัง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธวัลลักษณ์  ศรีผดุง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนนทชัย  ยาวจันทึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงญาณิศา  ปัญประโคน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงแพรวา  เกษี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชฎาพร  สีผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชิญณศร  แก้วเพชร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฐยศ  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกนกภรณ์  เครือบุตร โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายฑีฆวัฒณ์  ชุมนุมดวง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกานต์วรี  สังข์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงมัลลิดา  สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกฤตนัย  เทียมเมืองแพน โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวัชราภรณ์  หล้าหัวหนอง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสิริวิชญ์  บัวกลาง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธนัชชา  ปริงหาดยาย โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชนะภัย  แจ่งศรี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงอภิญญา  ร้อยมา โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงรุ่งทิวา  อภัยจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชนัญญา  วันดี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายพีระพัฒน์  ปีพันดุง โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนฤภร  แสงอนุศาสน์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงชญาภา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรมิดา  เธียรวรรณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธีรชัย  หรบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธีรชัย  ยาวจันทึก โรงเรียนอนุบาลนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายญาณภัทร  คงนันทะ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงศิริยาพร  จีนชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอโรชา  กลองรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงถิรนันท์  เนริกุล โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงมนัสพร  ทนทาน โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธิญาดา  รุ่งพิรุณ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูศรี โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปาริตา  เพชร์รัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธรรมรัตน์  มณีเนตร โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายจิรพัส  บำเพ็ญพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงสุกัญญา  สีสันงาม โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรดำกุล โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพิชัยภูษิต  อาจเอื้อม โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวรวุฒิ  อุ่นดี โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสวิตต์  กลมนุกูล โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอชิตพล  ปุ๊ดหนอย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พร้อมไธสง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงน้ำค้าง  กุลนรา โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงแพรวา  หาญสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศิริภรณ์  โชจิ้งหรีด โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเทวา  เงินตรากูล โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวรากาญจน์  ซื่อตรง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายณรงฤทธิ์  เกตุชู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธันวา  คงสุข โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายศราวุฒิ  แสนเดช โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอรจิรา  ครองกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงวัลยาณี  กรรโณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปนัดดา  เหลากุล โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสุภาวิณี  แสนเดช โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุภัสสร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอรกมล  ทิพย์นางรอง โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิชญา  ประวัติวิไล โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชาญวิทย์  พะรัมย์ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอภิรักษ์  พรมทอง โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายสนธยา  เถียงกระโทก โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายพัชรพล  ช่อช้อย โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพาขวัญ  กอแก้ว โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงภัทรพิมพ์  ดงไธสง โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอุษามณี  นาศรี โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุภาวดี  พะรัมย์ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงน้ำฝน  บังทองหลาง โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงสุรินทร์ญา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายนันทวัฒน์  หอมใบเนียน โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายณัฐวุฒิ  จบปาน โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายโพธิราช  อุทธิยา โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายอรรถพร  สีทาแก โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงรวิสรา  แช่คู โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายพลวัฒน์  กิ่งกระโทก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คอนกรีต โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงมนัสนันท์  การงานดี โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงรวี  เป๊กกระสัง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงวิภารัตน์  โล่ห์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธิญาดา  รักสนาม โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงพิชชานันท์  เนียมจิตร โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสาธิกา  ประทุมสันต์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสุลักขณา  บุญเขื่อง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายพิชิตพงศ์  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพณิชา  อิ่นอ้อย โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสิรินภา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ราชจินดา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศิริพร  สีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวิชุดา  นวนสุทา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงวราพร  จิตติ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอนิรุตน์  กัญญามาศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวิสิษฏ์  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวีสวัสดิ์  ชัยพา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศศิประภา  อาจบุราย โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพชรพร  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทับคำมูล โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวันชัย  พงษ์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกาญจนา  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวรพิชชา  ชาติชำนาญ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวีรวรรณ  ฝ้ายขาว โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกุลจิรา  จันชนะ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเสาวรส  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายดิษกร  สุขหนองบึง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปานฤทัย  คำริส โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอภิชญา  บำเพ็ญบุญ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศศิวิมล  อุดมพล โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสาวิภา  รานอก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกาญจนาพร  วังโตนด โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพาฝัน  เสาวโรรังสฤษฎ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาชำนาญ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุดารัตน์  วิเศษพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปารียา  บุนรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยิ้มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปาริฉัตร  โสคำภา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภิญญดา  โค่นถอน โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณธิดา  พรแสน โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศญามนต์  เพชรประไพ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกษมา  เย็นสนิท โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศิริขวัญ  ลามูลชา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรนุช  พรามหณ์เทศ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเมธาวี  คงตระการ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสุวัณณวรรษ  แจ่มทองหลาง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงแจ่มฟ้า  ค้อมกระโทก โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสุชาดา  มุ่งอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงทัณฑิกา  นวนสุธา โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บังใบ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงอังคณา  สิงห์รัมย์ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายสิทธิพัฒน์  ละอองเอก โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงชนิดา  นิ่มพันธ์ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพัทริดา  พันธ์หล่ำโส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอัญมณี  จึงมีชัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายภูริพัฒน์  ทินนารัตน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายวีรภัทร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพิชญาภา  ปัดคำ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสุชาวดี  โคตรภูธร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สายลาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงหทัยภัทร  เลียบบัวป่า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงอิงลดา  ขยันงาน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วรากยาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วรากยาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงเปียทิพย์  บุญฑา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกุลจิรา  เดชวงษา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายศุภสัณห์  ขันบุญ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายกฤษณพงษ์  ปะรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายทักษิณ  สังขระ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายสุทธิภัทร์  หลงทอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายสิทธิชัย  นาดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยอดเยี่ยมแกร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายธีรภัทร  พิพัฒบริภัณฑ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายจักรกฤษณ์  สิมมาเศียร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอรวี  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำไหล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายยศพร  บุญเนตร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายภควัต  โยสาจันทร์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายเมธิชัย  ดำปานดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุณล้าน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงนภัสสร  ประมวลมา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุชาวดี  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมเทวี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอนัญญา  ยามดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงวราสิณี  บุญประสาร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกาญจนา  นิตย์ผักแว่น โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอิญกฤษ  เสียงดี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายนัทเศรษฐ์  นุ่มนวลศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายสันติ  ทองชา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายเมธี  ถานโอภาส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสุภาพร  อาจปานกลาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงวิภวานี  วงค์คำเหลา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธารทิพย์  วุฒิยา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงญาณิศา  จีนชาติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงรภาภัทร  ขยันไทย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพศิกา  แก่นนวนศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงประภาสิริ  บุญมี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายกฤษดา  ยอดเยี่ยมแกร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  วงษ์ปรีดากุล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายกฤษฎา  เข็มบุบผา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชุติมา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อบมาลี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงวรรณพร  พิศพงพันธ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงนิตยา  สุวันทา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงหฤทัย  สุทธิยา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงวรรณา  หงศิริ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงธนัชชา  ทัพโททับไทย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายสุรพงษ์  แสงอุ่น โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายกิจเกษม  โสมศรีแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายธนากร  สื่อกลาง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงกรรนิกา  เบื้องบน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายภานุพงษ์  เพชรประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงแพรวา  ปราณีต โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงสุชัญญา  บัวบาล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แย้มวิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงกัลยกร  ลัทธิ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงฟลอร่า  สันโดษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงกรรณิกา  เขียววารี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงพลอยชมพู  พิลัยวรรณ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงวรัมพร  สิงห์โสภา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงภัทราพร  ภาอ่อน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงสมจิตร  ยินดีรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงทิพามณี  สนวนรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขจิต โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขจิต โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายเดชา  เพ็ชรศรี โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายณัฐพร  มีกำปัง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายวงศพัทธ์  พันธะไชย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ไพรัตน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงลลิดา  ตึงพันธ์พงษ์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายวัชรินทร์  สถานเถื่อน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายรัญชน์  จันทร์ณภัทร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนกร  สมการ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอณุวัฒน์  โคสีงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายจารุกิตติ์  จันทร์อยู่จริง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกนกอร  บุญประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศศิธร  สุขสมร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงจิณณธรรม  ธนสมุทร โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงญาณิศา  หลอดแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธีรภัทร  ปราบภัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีบรรเทา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศลิษา  กุยลอยทาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยมรัตน์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงศิริ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนัทธกานต์  เหลากูล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอรัญญา  ฉ่ำโสฬส โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายเจษฎา  ถุยลา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธีรนาฏ  กอแก้ว โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกาญษฎา  เกาแกกูล โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงมัณฑนา  ผ่องศรีงาม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายฤทธา  สีม่วง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชลธิชา  ชะชางรัมย์ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปาลินี  ม่วงนางรอง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์ชาดา โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงญานิกา  แว่นประโคน โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศิริพร  พรวิชัย โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนุสรา  ยอดกล้า โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงทิพย์สุดา  นามวิเศษ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพงศ์ปณต  พุทธิชาติ โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพรทิพาง  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงศุภิสรา  อินกกผึ้ง โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงแพรวรำไพ  รูปเรี่ยม โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงศิขรินธาร  กองน้อย โรงเรียนบ้านบุ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงภิรมย์พร  สายรุ้ง โรงเรียนบ้านบุ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงแมร์ทิพย์  ภูมิพันธุุ์ โรงเรียนบ้านบุ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงญากานดา  ศรีตะสังข์ โรงเรียนบ้านบุ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงธนัชชา  สมเพ็ชร โรงเรียนบ้านบุ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายวิษณุ  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านบุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศิวพร  กุลวงษ์ โรงเรียนบ้านบุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอนุสรา  คานทอง โรงเรียนบ้านบุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสโรชา  ไชยบุตร โรงเรียนบ้านบุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงจิราพร  โกยชัย โรงเรียนบ้านบุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายสมบูรณืแบบ  ปักเสติ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายสุรัตนรัฐ  นาราช โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พาพาน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายสรยุทธ  ปรักมานนท์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายจิรวัฒน์  สุขนางรอง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอัฐวุฒิ  ศิลาชัย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายบุญส่ง  แท่งทองหลาง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายจิรพงษ์  สีหามาตย์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายบวรศักดิ์  ปะขิโต โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปรียา  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  ยอดสำโรง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอัญธิสา  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายฉลองไชย  วิจิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกฤษกาญจน์  ลักษณมนตรี โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุริวิภา  ยิ้มมะเริง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงศรัณญา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปนิดา  เปสาโก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเบญจวรรณ  รูปงาม โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายไตรคุณ  บูระพา โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายจตุพร  ยอดสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงญาณิศา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิมพ์ปรารถนา  ยุบไธสง โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงคณิสรา  พิพวนนอก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงเขมมิกา  แท่นทองไทย โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงฐิติกานต์  ชึดนอก โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสุธินันท์  โพธิ์เหมือน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสุณิสา  ดวงแสง โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงภัททารัตน์  เสือเขียว โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงทักษพร  เถาว์ยา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธัญพัฒน์  ผ่องสันเทียะ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายวชิรวิทย์  อินทร์หอม โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงวันทนีย์  ทัศวรรณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงวนัสนันท์  มณีแสง โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงปนัดดา  บุญครอบ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายกิตติเจริญ  แสงลำพูน โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงสุทัตตา  ผึ่งผาย โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงรัตชฎาพร  สุทธิจักร์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงญาดา  แจ่มใส โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายศักดา  พายุพัด โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงมาริษา  แก้วเสนา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงนุชชิตา  คงตะคอง โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายบารมี  จีนบุตร โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงธนพร  ชุมฝาง โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสุชาวดี  คมกลาง โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงจิรารัตน์  อะมินรัมย์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองมา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงแววณิภา  นบสูงเนิน โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงกุลจิรา  เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายจิรเมธ  เกิดมี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายพีรพล  ศรีนาคา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายชลทิศ  ส่งศรี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายสถาพร  สอนกลาง โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวรรณรท  หาญชนะ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทัศวรรณ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิยะดา  คำมั่น โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายชินกฤต  อย่างสนิท โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงยุพารัตน์  มาลัย โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงเบญจมาศ  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายกฤษกร  มีภูคลั่ง โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสุพัชชา  มณีพันธ์ โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกัลญา  จันพิมภา โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปวีณา  ประกอบดี โรงเรียนบ้านลำนางรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธนภูมิ  เทศสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายกัลยกร  รินทะ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายไชยพัทธ์  ทวีกิตพฤกษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธีรเมธ  ฤทธิวัชร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปภังกร  โปสัยบุตร โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายภูริชญา  คูณแก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายนิพพานชัย  คร่ำทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธมนวรรณ  คุ้มชุมแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงธัญญธร  กนกกุลวงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  คงด้วง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงปุณธีรา  ค้าขาย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  จันทร์วิเศษ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนสุผล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายวิชญ์พล  สำรวมจิต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณิชาภา  นพสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายธนกฤต  พิลาศเอมอร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เพียรสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงปณภา  จันทร์พลงาม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พชสิทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายจิรพัฒน์  บัวอิ่น โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายช่อวาลา  สุตตานนท์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายวิฑูรย์  ยินดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายจีรพัฒน์  จิรจันทรากูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงกานต์สินี  อภิธนพงษ์เจริญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรัพย์สิน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายกิตติพงศ์  บุรินทร์ประโคน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายฐานิสร์  คลี่ภูษา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายภูนิพัฒน์  ใบยา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  โสกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายศิรวิทย์  เสาวกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงภิญญดา  เพชรเลิศ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงญนันทนิยา  อมรธรรมวุฒิ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงปรมาพร  วรรณุปถัมภ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงเมษา  ไชยกิตติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงเกศมณี  ละม่อมพร้อม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงสิริยากร  เทืองอิว โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายสหภาพ  กาญจนะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายนวพล  เครือบคณโท โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายรุ่งเรือง  จัตุกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงกรรณิการ์  มลวัง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายวีรพงศ์  วสุมงคลพจน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงปรินทร์พัทธ์  วิเศษเบญจกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายอานุสิทธิ์  แสงเพชร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงนันท์นภัส  เข็มผะกา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุพรรษา  นามมงคล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงชุติญา  สุทธิธนากูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีคำภา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอาภาภัทร  เอ็มรัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปุญยาพร  โพดจะโป๊ะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงขวัญศิริ  มาสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปภิญญา  นรัฐกิจ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฐกมล  อำนวยศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปวีณ  พลจังหรีด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายชัยนันท์  สัมพันธ์อภัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงจณิสตา  พรมนัส โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงทรรศนีย์  แก้วศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณิชาภัทร  อุสันสา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอาภารพี  เย็นเพชร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยวชิรวิทย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงธีระพร  วิหคเหิน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงบุษบรรณ  เรืองปรัชญากุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายคณิศร  ยืนชนม์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอลิสา  แบรยวาลล์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพงศธร  เซ็นปักธงชัย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายภูวดล  บุญพรม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงภัทรพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชนิกานต์  โสมยา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปวริศา  รักสัตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีธรรม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พันธเสน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณิชมน  ดิลกลาภ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณวรา  ธรรมดา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนารีรัตน์  เสาวกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภัทรพงษ์  อวะรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายภาณุเดช  แก้วนิล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงธัญชนก  สีถาพล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีเนาว์รัตน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายภากร  ปะโคทัง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงภัทรานิฏฐ์  ชันทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงพิทรานัฏ  ชันทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายฉัตรชนก  นโรปการณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงจีรพร  อุไรรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปภาพินท์  ทองประภา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณัฐวุฒิ  จั่นสมพงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรบรรพต โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงไปรยา  ทองทับพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงธัญชนก  อั้นภักดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิชชานันท์  เขตรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวิวิศนันท์  จัตุกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงเชอร์รี่  กองมะเริง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงคัมมิลา  รอนนิ่ง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงจีรนันท์  อุไรรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอชิตะ  กองเชิญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โสภากูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงฐิติกานต์  ตุ่มคำอู่ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงทิวาวัน  นาดี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนภัสศิริ  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพรภิตา  โขงอ้อม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปาลิตา  ชัยเสนา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายศุภกร  จีนจิ้งหรีด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศิรประภา  จิรจันทรากูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพรรณิภา  นาหว้า โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายปิลันทธ์  เทียรวรรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสุวดี  ทองอำพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกชกร  ทวยประเสริฐ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงอริสา  หรบรรพ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงสิริรัตน์  มันตลุง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เครากระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายภานุวิชญ์  สุขบรรณ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภัคพล  มันกระโทก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธำรงศักดิ์  ยอมมะเริง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสือโคร่ง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนิรันชนา  จันสะวะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณภัทร  พัชนี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงธัญยพร  หีบทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายรัฐกร  เทพารักษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปภาดา  บุตรไทย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนัยน์ปพร  พิมพาวัฒนาสุข โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสิริมนต์  วงษ์เฉลิมมัง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดัดธุยาวัตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงจิดาภา  อาภรณ์พงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายปรัตถกร  สอนบุญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนฤสรณ์  ศรีชุม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธนภรณ์  เกตุชาติ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงศิริญญา  สนิทศรี โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอชิรญา  นาคเจริญ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธนาเดช  เกิดขุมทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายวชิรวิชญ์  สำรวจวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แก้วอำไพ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพรพุทธา  ก่อเกิด โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพิชชาพร  คูเมือง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายภูมิภัทร  ดีเกษม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายทรงภพ  นิลวิจิตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงศศินา  เทียนวรรณ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พรหมนัส โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายภูมิพัฒน์  พยัคฆา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอาศิรา  สุนันทร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายอติวิชญ์  โสมวงค์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธนกฤต  กลมกลาง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุวิตา  ไชยา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายธนภัทร  นราพงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายไกรวิชญ์  ชำนาญเชื้อ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายสายหมอก  บุตรไทย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญสอน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงนันธิตา  เมืองใจ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายตุลธร  หรบรรพ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอารียา  มอลอ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพาณิภัค  ปาลอนันต์กุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริยาเย็น โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอรรณพ  ศรีชุมแสง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงดวงกมล  โวหารลึก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฐนพิน  เตตระกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงคีตกานต์  ภาพยนต์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายกนกพล  กิ่งง่า โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายอภิรัตน์  รอดประเสริฐ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงพรนภา  สุภาพ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายภูมิภัทร  ละมัยกุล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายสุรชา  ตังกุลศิริ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงชนัญญ์ธนิษฐ์  โนนสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายภูมิรพี  กฤตยโสภณ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายพันธิน  สิงห์ทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายโรจนินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงภูริชญา  แหร่มพงษา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภัคจิรา  สอนครุฑ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายเจนหัสดินทร์  สงฆ์นางรอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปิยภัทร  เกิดนาค โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงบุญยวีร์  ปัญญามีศรีกูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายกัญจน์  สุวิมล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงภรภัทร  คุรุบัณฑิตย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายภานุพงษ์  งอยผาลา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธวัชชัย  วีระยุทธศิลป์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายธนวัฒน์  ขำเอนก โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายเตชทัตต์  ถีวุฒิตา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โสภากูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสิรีธร  สมัญญา โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอรอนงค์  นเรนทรรัมย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายณัฐพงศ์  เทียนทอง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายภูมรินทร์  สูงกลาง โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนาเดีย  คิดอ่าน โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายฉัตรตะวัน  กลิ่นพยอม โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปนัดดา  โสภากูล โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายอภิรัก  เนาวบุตร โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงวริสนันท์  รังพงษ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายนพรัตน์  เพียรสันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธนกฤต  เสาวพันธ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายสรยุทธ  ศรีพลอย โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายกฤตถกล  จันทร์สันเทียะ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประดับวงศ์ โรงเรียนกมลลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายภาคภูมิ  สรณาคมน์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงนัธกานต์  บุตรวิชา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงณัฐนรี  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงจีรนันท์  แฝงกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงวิมลวรรณ  สีทอน โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงเบญจพร  รักษ์สัตย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงมีนญาดา  แย้มศรี โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  พลนุรักษ์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงจิราวดี  บ่อสารคาม โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายฉัตรชัย  แสนรัมย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรีย์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วประเสริญ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงธัญภา  ปุริมายะตา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิงห์โสดา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายณัฐนัย  สินสุพรรณ์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายทรงพล  พวงเพชร โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงญาลดา  โดดไธสง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายบุญทวี  อบอุ่น โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงอรจิรา  ดงกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายเลออน  ภูวดล ไซทส์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายเจษฎาพร  แววกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพีรนนท์  บุรคร โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงหยกฟ้า  ปรูกระโทก โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงเพชรลัดดา  ดีด้วยชาติ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงสิริมาพร  ไชยศาสตร์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงสุกันยา  บุตรทอง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายพีรพัฒน์  สาเจริญ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายธีรภัทร  สายอุบล โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายวีรพงษ์  วารีศรี โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธีรวัฒน์  แซงราชา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายณัฐดนัย  ด้วงตะกั่ว โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงสิวพร  แสงจันทร์ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยอดลองเมือง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดเชื้อ โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกรรณิกา  โสภา โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงสุนิสา  ขุยกลาง โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธ์ล้อมโส โรงเรียนนิภาศิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  เอี่ยมสร้อย โรงเรียนภรภัทร 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงอักษราภัค  เหง่าทอง โรงเรียนภรภัทร 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพัทธนันทร์  พิมพ์อินทร์ โรงเรียนภรภัทร 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงอารียา  แก้วศรี โรงเรียนภรภัทร 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงภัทราพร  สีหามาตร์ โรงเรียนภรภัทร 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายสรวิศ  ไวแก้วสูน โรงเรียนภรภัทร 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สำรวจวงค์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงนัฐพร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงพรทิพา  ทิพย์อักษร โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงนริศรา  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายวรวุฒิ  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายวรวิช  บุญกองชาติ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กชายพชร  นรัฐกิจ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายปิยพัทธ์  มีชัย โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงชิดชนก  สาธุรัมย์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงชนาพร  เบียดกลาง โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูชุม โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายหัสดิน  สีธูป โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงธัญลักษณ์  กิจจามาตรกุล โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายกิตติภัค  การเพียร โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่อนเขนย โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงชนิภรณ์  ขวาลา โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงดวงดาว  แสงโพธิ์ดา โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงกชพร  ศรีพงษ์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงจิราวรรณ  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไชยงค์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายอชิรวุธ  อันดี โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายอชิรวิทย์  อันดี โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กชายรัฐพล  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงกมลชนก  ปะนาดา โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงกัญชพร  วัฒนกูล โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงธัญญา  กำพูชาติ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์ไพร โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงธาราทิพย์  ทับทิมหิน โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายธนกฤต  คอนกรีต โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงวนันท์ชนก  มาลาศรี โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงกัญญ์นิธี  ไชยปัญญาวิภัทร์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงชญาน์นัทช์  เบ็จศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญยืน โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงมณฑกานต์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงธีราพร  พูนวิเชียร โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายเสกสรร  นามนุ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงเกศรินทร์  กิตติรัตนกรกุล โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองมะเริง โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายพัทธดล  ใจกล้า โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงขวัญพร  ขำสิงห์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงณิชากานต์  นุชนารถ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์เขียด โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายฐิติวัฒน์  พลเสพ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายนรงค์ฤทธิ์  สมใจเรา โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงมณฑิตา  ยิ่งพิมาย โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงวิภารัตน์  รสหอม โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญโถ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายณัฐนันท์  ขำวงค์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงน้ำฝน  ถ้ำกระโทก โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงปราญชลี  อาจศึก โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงรัตนากร  ตุนาหงัน โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงวนิดา  ชุมนุมชาติ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงบุษยมาศ  พันธ์ไม้ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงศศิตา  บุญรอดดวง โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายพีรวัฒน์  รามสีดา โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายศุภวิชญ์  พุดทะเล โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กหญิงจิตยาพร  จิตร์จรูญศรี โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์เจ้า โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายเด่นชัย  โกฎกระโทก โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายวาทิต  โชจิ้งหรีด โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงปนัดดา  นาฤชาติ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงณัฎนิชา  ปรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงญารุกัญณ์  แย้มศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงศริสา  อาจินกิจ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงพรรณแพรวา  คงเป็นนิจ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงสุปรียา  แสงพรม โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงพิชยาภรณ์  โยไทยหาญ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายปฐมพงศ์  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงอนัญญา  สุขวิเศษ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงบุษกร  พิทักษี โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายจิณพรต  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงณัฎณิชา  แมลงทับ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กหญิงสุภัสสร  ทะนานทอง โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงภัทรินทร์  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงเจนจิรา  หอมรื่น โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงธรรญภร  คูณศรี โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงอังสนา  ทุมปะหิรัมย์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงกาญจนา  บุตรประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายสิรภพ  ไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงยศริน  นวลปักษี โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงสุนิสา  โภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายตะวันฉาย  เสือหาว โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายสุนทร  ฉกรรล์ศิลป์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธีรดา  อาจภักดี โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายคหบดี  แสงอรุณ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายชินวัตร  สุรินทราช โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายธรรมภณ  แก้วประไพ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายพัสกร  จันทร์สิงห์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายชิติพัทธ์  ทิพย์นางรอง โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายธีรเมธ  บุญยืน โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สีเหลื่อม โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธนัชชา  สมคิด โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงศศิกานต์  เทพเดช โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปราบภัย โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงภัทรา  ชมภูนุช โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอมรกานต์  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงนิศามณี  สีธูป โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายรัชตะประสิทธิ์  วงษ์มั่น โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายเอกยุทธ  วิชัยกูล โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุภาวิตา  มะหันตะ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายอนิวัตต์  อุทพันธ์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายภูวดล  เมืองวงษ์ โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายชนกานต์  รัตนมิ่ง โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายชินพัฒน์  ลิ่มดิลกธรรม โรงเรียนเทศบาลนางรอง(ทีโอเอวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม