รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษณพงศ์  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายภูพงศ์  ทรงศิริ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตตินันท์  อุกประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายภาดล  รานประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธาดา  เพ็งประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปาลินี  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณิชาภา  กาญจนจิตติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอาทิตยา  เตียกประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปุณณภา  คูณประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธีระภัทร  โอ่งประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพงศพล  อุระศิลป์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายณัชนคร  แซ่เทียน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิตรวรรณ  พึ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชชานันท์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกชกร  เฉลาประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธิรัญญา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธันยธร  หูประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์เจ้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ทองจำรัส โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนิกานต์  ปลัดประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายภูวดล  เสนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายโยธิน  หริ่มเทศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณิชาภัทร  สินปรุ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายศุภกิจ  อาษากิจ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอุมาพร  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนกฤต  ล้อมนาค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิชาดา  แหลมประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงยุวธิดา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนฤมล  ศรีนวลสม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวิภาวี  จึงพรพงศ์เกษม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐธิดา  เขียนดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธันย์สิตา  บุญพ่วงสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนลินนิภา  ชิดโคกสูง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปวีณา  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายนพรัตน์  ไวยุกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนงลักษณ์  มูลเค้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงรัตนากร  ศาลา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศิริยากร  สุขประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอนันตพร  จรอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีงาน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนวัฒน์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธนพนธ์  เทียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวิริยา  บัวชา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพรรณนาราย  สายสี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวรัญญา  สาธรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรรณพร  รักษา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายศักรินทร์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายอลงกรณ์  ชุ่มพุดซา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนิชดา  บัวสาย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปรายรุ้ง  แชนประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนกสุดา  สร้อยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายอภิรักษ์  พรณัฐวิภา โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายศิวัฒน์  คงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกัณฐิกา  ภิรมย์นาค โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปลายธิดา  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายฐิตินันท์  เรืองประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปฎิมา  มีสมาน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายสิทธินันท์  ดีทวี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสิริยานิล  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสกาวเดือน  โสมะมี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่อทับทิม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปาริตา  อินทร์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายขันตยาธร  ยืนต้น โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงฉัตรมงคล  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายชนาธิป  เตือประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายภูดิศ  กล้าณรงค์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายปวีณ  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฐานิดา  นนทบท โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวันวิสา  เมียดเตียบ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สหุนัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนวรัตน์  มีสอาด โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกุลธิดา  แย้มประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงภูริชญา  รายพิมาน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอรนิภา  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพรลภัส  นิธิพัฒน์ชูโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ลอยประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสิฐิตา  ตึกประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงจินตนา  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ยิ่งสม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงฐานัดดา  นพตลุง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธนวรรณ  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิชชานันท์  โกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเบญญาภา  โคกสมบูญ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายชยันต์  หูประโคน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกษิติธร  ปักกุนนัน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพลภัทร  นิธิพัฒน์ชูโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงขวัญชณา  พาสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายต้นกล้า  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพัชรพร  บุุญทันเสน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวริศรา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงขวัญชนก  สมนึกตน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายวิวัฒน์  จงภักดี โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลาดทุ่ง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปรียาพร  นาคอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธัญญา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพงศ์สุภา  คุ้มเนียม โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงโยษิตา  ลืมพิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤตภาส  ถนัดค้า โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายปภังกร  เฮงสกุลวงศ์ษาทอง โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสุรสีห์  หาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวีรวุฒิ  สว่างภพ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอรปรียา  จรัสบุญไพศาล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายวิวรรธน์  บรรจุงาม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายรัชศานนท์  ศุมาลุย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายภูชิสส์  เดชโคบุตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายนราวิชญ์  คงทันดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายยศภัทร  สายกลิ่น โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายภีมพศ  จันทเขต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธีรศักดิ  จันทะนัน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤดีไพสิฐ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายนัทกร  อาษาทำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวราภรณ์  ชาวนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงลลิตวดี  นราศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพรลภัส  ผินสู่ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงภัทราพร  ภูบัวดวง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชิวรินทร์  สุขสำโรง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฐนิชา  ผลอ้อ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพรณภัส  เขียวดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายชาคริต  แสงกระจ่าง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชนิดาภา  เธียรวรรณ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิชญาภา  แจ่มใส โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โยธานันท์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอภิญญา  เรียกศิริกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิชญา  เฉิดฉาย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายกตัญญู  มีบาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายยศวริศ  เต่าทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปัณฑิตา  เลิศสงคราม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อารีรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงถลัชนันท์  เหลืองเดชานุรักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชนินาถ  ทัศวงษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปิยธิดา  ชูกำเนิด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายธนกฤต  เกษรบัว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายณภัทร  สุขเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอิทธิกร  ทูลประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เมือประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุดประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศุภชัย  อุตสารัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายญาณกร  ต่างประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปรานต์  ศรีสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรทิพย์  สุขเกิด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศิริกุล  กำมะชัยคำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศศิชา  ทองประสาท โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพิชญะ  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอนันตยา  จงกล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธาริณี  ไทยประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายฟ้าประทาน  เสาวโค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจิรวัฒน์  ราชประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปุญญิศา  เรืองวิทย์กุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนันทกร  สีดาคำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอชิรวิทย์  โคมารัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตั้งอยู่ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอรปรียา  ยังพัฒนพันธุ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงมนิสรา  ทองด้วง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธวัลหทัย  ถวัลย์เวท โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจักรี  หาญศึก โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชนาภา  เกิดไทย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนนทการต์  อาษาทำ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  กิจคณะ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายบุรินทร์  สุขประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชยันต์  ตาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายรณกร  ศรีเพชร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงญาตาวี  บุญอุ่น โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงสุรินทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ขาว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเยาวภา  จำนงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุพิชญา  เดชแก้ว โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุ่นลอย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนภาพร  งามสง่า โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพันพัสสา  นานประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนัญ  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฉัตรทอง  ม่านทอง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชาญณรงค์  เสาวโค โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายขจรเกียรติ  เมอะประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณริสสา  เกาประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวิยุดา  บุตรประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอรณี  สอยจิตร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพีรดา  บุระกา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายวชิรวิชญ์  อานประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปิยพัชร  ถือความซื่อ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนภัสสร  เพิ่มดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปฏิมา  กงประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอี่ยมศิริ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวิษณุ  วัฒนากลาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงรรินทร์พร  ประทุมวงศ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนวรรธน์  เจริญสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวราลี  ศรีวิเศษ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ผลวิเศษสิทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงทอฝัน  พวงไพบูลย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเปรมวดี  ปะรัมย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเอมวิกา  เนาว์ประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจิรวัฒน์  การะเกต โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสุทธิศักดิ์  โตมานิตย์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเอ็นดู  ประเสริฐสุด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธีรภัทร  ยอดศิลา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายราชศาสตร์  บุตรศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนิชญา  ฉัตรจังหรีด โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาภไธสง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอิทธินันท์  ต้นเสมอไทย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงบัวบุศญา  บุญสม โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพีรณัฐ  ชำนาญดี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพัชรนันท์  ผ่องพัฒนศักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายมุนินทร์  ปันประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนิพาดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงภัณฑิลา  ชาญประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรัตติญา  เตือประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกันยากร  มะลิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนภัสกร  ไกรสุข โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวันวิสา  ปรางวิริยะกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายยศวริศ  คงชูศรี โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงรุ้งเทียน  สง่าประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  เสาโร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชิดชนก  ราชประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  เทียนศิริวงศากุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเมธา  ตั้งอยู่ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพิกา  ธระเสนา โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาญอุไร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายทิวัตถ์  พงษ์เรืองหนู โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ศรีสุริยชัย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงฉัตรรวี  แสงสุรินทร์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์สุพรรณ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธิติพร  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธีรนันท์  ได้ทุกทาง โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัชชาภัทร  ศิราภัทธสกุล โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชนานันท์  แสนกล้า โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธัญชนก  ปานะโปย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภควัตร  โหระ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรุจิรา  สายยศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนม์นภัทร  ชอบเรียบร้อย โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงบุษราคัม  สิทธิสาร โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงญาณิศา  เจ็นประโคน โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  อาษาภักดิ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิมล  นิจัมพันโท โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสุชาดา  เกือกรัมย์ โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกุสุมา  เกือกรัมย์ โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  ฉะอ้อนศรี โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงขวัญเรือน  แสงโสภี โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ป.6 คณิตประถม
242 นางสาวพิกุลศรี  เกาะรัมย์ โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 นางสาววิชุดา  ดัชถุยาวัช โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปวีณ์นุช  สัทถาพร โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนัยเนตร  แก้วนอก โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐรินทร์  เพ็ชรพราว โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  ตุปันนา โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงสวรินทร์  ผิวทอง โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงภัทรภรณ์  พื้นดอนเค็ง โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปานิตา  สมสง่า โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอรปรียา  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงญาณภัทร  สังคะดี โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายณัฐภูมิ  หาญสมศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายภูริภัทร  สาเคดา โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายกรีฑาวุธ  โสดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพิจิตรา  กลมประโคน โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพัทธนันท์  คำเกาะ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงเขมมิกรณ์  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อยู่จงดี โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีทอน โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงปณิดา  สาเกตุ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายปรัชญา  เพชรนุช โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสกนธรัตน์  จีนเกา โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  พลทม โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพรพรหม  ตั้งวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงอัจฉรา  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิมพัชร  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสิริศร  นาคประโคน โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุพัฌญดา  ตินทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกนกกร  เทียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวิภารัตน์  พิมพ์สัน โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชญานิน  ไทรยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีสุวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายชลดรงค์  ไพลาศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงรัตนาวลี  หาญคำวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวรัทยา  พิมมะสาร โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงมาริษา  ปุ๋ยแก้ว โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ใยยอง โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพรภวิษย์  สุขกำเนิด โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายนพพร  แก้วสุข โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายศิมนต์  เพ็งสุข โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพียงกลาง โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนิรมล  กระแสโสม โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพิ่มดี โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายอธิชาติ  สืบสุนทร โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงญาณิศา  หนูประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงนิศารัตน์  กระมล โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ยอดอาจ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดวินิจ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุพัชชา  ใชยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงจิรัญญา  กาจอหอ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายปิยทัศน์  บุญเจียม โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธัชพล  นาคประโคน โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรโสภา  บุญยวง โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสุนิสา  สุระทอง โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุพิชชา  ผิวขาว โรงเรียนบ้านสายโท 1 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 นางสาวกนกวรรณ  ศรีทร โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพิมพ์วรี  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกวินทิพย์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายก้องภพ  ปานะโปย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายภูวฤทธิ์  ด่านกระโทก โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายธีรวีร์  ทองใส โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงณภัทร  ยอดกระโทก โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายกฤษณพล  ทองแม้น โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศศิมาพร  เปียนประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงเมฆาศิณี  ถนัดค้า โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพรรณพัชร  บาลโสง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายทัตพงศ์  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปพิชญา  ผาดไธสง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงฑิตยา  ศรีละธนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงกุลนันท์  กันรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายทัตพงศ์  ภูมิประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงรวิพร  กลอยประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธัญชนก  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงฐิติชญา  ต่างประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายณชล  ชำนาญยา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายกฤติน  ผลทำมา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายอัศวภัทร์  โชติพลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายชัยภัทร  ธรรมนิยม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายปรัตถกร  ทิพย์วงศา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายดนุชา  หนูเขียว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายเมธิน  เทสต้า โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนันทิตา  ทรงบรรพต โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงคงสิริ  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยังประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงเพียงดาว  งามยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทิงสุข โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายราโชภัทร  สกุลพรหม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายชนันธร  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชนากานต์  เยียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงร่มตะวัน  มีเวที โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายกวี  พันธุ์โศรี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  เชิดฉาย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดุจจานุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงทิชัญญา  เอกคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงโซเฟีย  โคกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงจิณัฐตา  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายชนาธิวัฒน์  พนัดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายอภิสาร  จันทรสมดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉ่ำฉิม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธัชพล  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอริษา  นุชประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนภัสรา  จงกล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชญ์นาถ  กุสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพีชะญะ  เข็มมา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปรเมศวร์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายหริรักษ์  ตึกประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศิริพงษ์  ผิวคำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธีรภัทร  สุขผดุง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เมื่อประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพีรภาส  รัตนพนาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายภควัต  ป่าโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพงศภัค  ดวงสาม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนภัทร  คะหาญ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายมหาสมุทร  เมื่อประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธีรภัทร  สารคร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายยุรนันท์  ภักดีแดง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุริสา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุจิรา  บกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุชมาศ  พิชญ์ก้าน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเมธี  เทสต้า โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพชรพสิษฐ์  ทรงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอดิศักดิ์  ดอกประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชลลิสา  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวิภาวี  จามิกร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายชยากร  ปามุทา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภูริณัฐ  ชาญศรี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายรเมศ  ราชประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฐานิดา  บุญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปิยพัชร  บัวโฮม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนกร  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงอรัญญา  เข็งนอก โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอภิรักษ์  ตับกลาง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปุณยวีร์  ดาวทอง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธิชา  เซเดิลไมเยอร์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายกฤตภัค  ยังประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศุภกฤต  เนตรประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธนวัฒน์  มหาศรี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนริศรา  เพประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายรัชชานนท์  บุญปัญญา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชมนาด  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอันจิลา  ดำเนินงาม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกาลดาว  วิจารณ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปนนท์  กล่าวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพุทธธิดา  ดวงเดือน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธัชชัย  ชำนาญทาง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุนันทินี  ผิวนวน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงศศิธร  แดงสี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุวรรณี  กลมประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายอัษฎายุธ  ตรากลาง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพิสุทธ์  เกือบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงนภวรรณ  ไทยจันทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพรมณี  เชี่ยวรอบ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายฉัตริน  ประจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุฤดี  บำรุงธรรม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีละธนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วเอก โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศศิธร  เจิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัชพล  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายณภัทร  บุตตะบุตร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเควิน  จอห์นสัน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภสิน  ถนอมเมือง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายชนัทภัทร  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภูชิสส์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศุภกิตติ์  คำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพรกมล  สิงห์ประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศุภิสรา  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูมิพัฒน์  อู่ดี โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายรัชชานนท์  นาถาบำรุง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายภควัฒน์  พรมประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภูตะวัน  หินสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สายยศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธนพร  ปาประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายสิทธิชัย  น้อยคำแพง โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายออมสิน  เศวตศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธีรดา  แป้นหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธนดล  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธัญวัลย์  พรรณพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอนาวิน  ภาชื่น โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภาณุมาศ  จงกล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฐวรา  วรคำ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงคลอเดียร์  มาเรีย ซปปาลโล โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายคามิน  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกิตติภัทร  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายณัฐพล  ปัดสายะ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายธนทรัพย์  ธัญญเกษตร โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายเกริกชัย  จำปา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงสถิดาภรณ์  อะเพื่อนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงจารุภา  อันทรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายธนกฤต  มารารัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงธิติมา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายภูตะวัน  ตนกลาย โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายธนกฤต  จงประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายปริญญา  ริมงาม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายธีรัชฌานนท์  แพงมาลา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงพัชราภา  ก่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปักคำไทย โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงมุกมณี  บุญไทยกลาง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงฉันท์หทัย  ไชยบัว โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปณิชา  มีสะอาด โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงระพีพรรณ  เทียมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงวิมลสิริ  วีระประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เร่งเหิม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงแนมอล  ฮิกคินบัททอม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงวศินี  เห็นจงชม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงขวัญนรา  ผะกาแย้ม โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงดวงกมล  ดีมาก โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายปรัชญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายรัฐเขต  มะโรงมืด โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงสภารัฐ  พระแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงลลิตา  ปุดประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพันธกานต์  หลงสอน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนาลิน  สวดประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศุภลักษ์  วันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธิติสุดา  สีทอง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายนครินทร์  นามเหลา โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายชฎายุ  คงประโคน โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงญาณิศา  คำจันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอรพินทุ์  คู่กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกฤตติยา  กินใบ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนรากร  อารยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพัชราศิณี  ม่วงสาย โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขบันเทิง โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธาวิน  สาธุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม