รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐชัย  ชัยดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรัฏฐ์  เขียนนิลศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุมนา  ขอเอิบกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ถือดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนันทิกานต์  กันรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพรสวรง  คุดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงโชติกา  ศรีก้อม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชยธร  สุขใส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิชชาพร  บำรุงธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุชัญญา  พราหมกลาง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุพิชญา  ยาท้าว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชวิศา  พิมพ์นนท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงทัศนีย์  คิมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภูลับ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายจิราเจตน์  ว่องประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกชพรรณ  โอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเมธาพร  สุขิตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงไอรดา  ลิม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปวริศา  เทศบุตร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกฤติน  กฤตสิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอรปรียา  บุรีนันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนภัสสร  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุวรรณา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงจุฑามาศ  คร่ำทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจิญาดา  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชวิศา  แผ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอาภาภัทร  สีทัวนอก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายบุริศร์  สุขสังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอาทิติญา  ดาวเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชนะชัย  เหลือสนุก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฐิตา  เลาอารีกิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนภัทร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปวีณมัย  ประวรรณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนิดาภา  โสดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปรียาธร  ตั้งเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรเทพ  อารีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญาธนพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนฤภัค  ยิงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงรุจิเรสร์  ทับคงทน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจรรยพร  มูลคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนาขวัญ  ไชยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจารุลักษณ์  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชญาดา  กุ้งมะเริง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายจักรินทร์  ดีมา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธีรเทพ  ชัยวิทูอนุกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  แต่เชื้อสาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงฉัตรธิดา  สอพิมาย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายภพธร  ทะนิต๊ะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บูชารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายภัคพล  อาจบุราย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายรัชกฤต  ตีระมาศวณิช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายทินกร  ปะลุวันรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายชนวีร์  เพชรเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายนราวิชญ์  ถือชัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายรัฐพล  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายศุภโชค  สุโข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภควัฒน์  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายนิติกร  ชาติรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายวงศภัทธ์  มุ่งมานิตย์มงคล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพลวรรธน์  อังกลมเกลียว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจิราวัฒน์  สามีภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายปวีร์  อุดหนองเลา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกิตติพงษ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวีรภัทร  มาประจวบ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายพีรภาส  ศรีวังชา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพัทธดนย์  ราชวิชา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชิติภัทร  จันทร์ฉายทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายปวริศร์  นามบุดดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวิชยา  อินทะศร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงรมิดา  ทองดีศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกรกนก  จะนันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงภูริชญา  ชวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุธาสินี  ประจันบาล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสิริปรียา  ริคเคนเบอร์ก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายพีรวิชญ์  พันธศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอมรเทพ  ทัศนะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวิไลพร  ไชยชาติ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายวรลภย์  ทั่งศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกนิษฐา  หนุไพร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายศุภสัณห์  สืบสายบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายโทมัส สตีเว่น  เรย์โนลด์ส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายชโยธรณ์  ปิยะนันทพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงทิพวรรณ  อินทรสุขศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเจือทิพย์  คะเลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเกจมณี  ศิลากุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภูริสา  ทัศนานุตรีย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธรรมศักดิ์  นุมานิต โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤษณภัทร  พรานเนื้อ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายฐกฤต  แฝงเพชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอุไรวรรณ  โสภีย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธมนวรรณ  วัฒนาวงศ์เสถียร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกานติยาภรณ์  โกบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปวริศา  สะอาดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงญาณันธร  ไชยสุริยา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเยชน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพนิดา  นุเเรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายพรรณธกร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศุภิสรา  อุตส่าห์ค้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธัญทิพ  ศรีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธนากีรตินันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกรรณิกา  ช่างกรึง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐรภา  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  พันธไชย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรฤทัย  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชลดา  สลุบพล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงประทุมพร  เขื่อนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชิตนุพงษ์  เภสัชชา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายเจษฎาพร  หลอมทอง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงฐิตาภา  อึ๊งวัฒนา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจารุนันท์  ขันยา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายฐิติกร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ไชยรวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวงศ์ฤทัย  สุลินทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพรรวินท์  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คมศรี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรัศมิมาน  จันทะพิลา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงประภาวดี  แขกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกนกนิภา  ล้วนกล้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิรัชญา  จะรักษ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชญานิศ  ปานเด โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธัญญาพร  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนิธิศ  รักกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพีรภัสณ์  สามขา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธัญญนันท์  ทองพ่อค้า โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐนพิน  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐนันท์  พัฒนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพิชญามณฑ์  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกุลนิตย์  สุมหิรัญ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายศุภวัฒน์  ศราวรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุภาวิตา  เปลี่ยนมณีกุล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณิชนัันท์  ผ่องพันเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิณณพัฒน์  ดำเนิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองดาว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกุลสินี  วงศ์มนัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงศิโรรัตน์  อุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ยาท้าว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพิมพกานต์  คงพลปาน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนุชนาฎ  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงทัตพิชา  ศรนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยเขต โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายนฤชา  พงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงเกวลิน  สรรพอาสา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชนกนันท์  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกันตพัฒน์  ชาติเงิน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงมนภรณ์  เนินกระโทก โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนิติปกรณ์  รัตนะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณฐ๊ษ์  กีรติธร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกรวิศา  เวชประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนทัต  สายเเก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพลอธิป  พยอมหอม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธีรเมธ  เอ็มประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชนะชัย  มุ่งดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชลธิชา  กิชะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธีราทร  เที่ยงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทมาส โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุภิตา  เจนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวรดา  อินตา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเสาวนีย์  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชาลิสสา  เชียงโกมลคีต โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกฤษณพงศ์  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพัชรพล  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุชาวดี  เกียรติลือไกล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปริมประภา  หอยมุข โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนะรินีพร  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศรินรัตน์  ทนันท์ธัญบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงตัสมีดา  เล็มเย๊ะ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  การรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐธิดา  พัลวัล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงยศวดี  พงษ์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศศิเอมอร  ดาวรีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงลินลดา  มงคล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ภาคีอิสระ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณฏกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเนาวรัชต์  ลอยประโคน โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุธิรา  ชวลิต โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสำราญ  พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายฌัฐวัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกิรติ  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ตันมูล โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายรัชชานนท์  ยอดโต โรงเรียนบ้านหนองตราด 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายพรมศักดิ์  หลักทอง โรงเรียนบ้านหนองตราด 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวิชญาดา  สุคนธ์ โรงเรียนบ้านหนองตราด 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายเจษฎากร  ลีลาธนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายปฎิพัทธ์  สำเร็จดี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายนฤสรณ์  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธนกิจ  ปักกาเวสูง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอัญชเกศ  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงแหวนแก้ว  ศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงประภาวดี  ภาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเปรมิกา  เอี่ยมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงรินรดี  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทานคำ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนภสร  จงกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกีรติ  ราชศรีลา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงปรียารัตน์  ไชยสีดา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายธนกฤษ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายปรมี  กองทผล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายวันชนะ  ปิ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายุวุฒิพงษ์  อุปชัย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงเนตร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกัลยกร  สูนย์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงจินตภา  ยางเครือ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงวรรณภา ยูแอนนา  แอนเดอร์สัน โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายกวินภพ  เกตุชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายวิวรรษน์  แก้วหาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายนภัสกร  ติยะไทธาดา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายภูริช  รัตนเมธาโกศล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายวันปิยะ  ปิ้นศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สำราญบำรุง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงจิดาภา  อาริภู โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พิสุทธิ์ธนภัทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงพิยดา  วรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพิรญาณ์  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงรัษฎากร  จันนีย์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงกุลภรณ์  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายกันตินันท์  เอกะวิภาต โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายเมธิชัย  อุตมะกุล โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงรันตาวดี  ศรีตะกร โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐกิตติ์  งามยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายธีรวิชญ์  ปักกาเวสูง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายบุญพิทักษ์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายภาคภูมิ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายวรภพ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสิริกร  หวังนอก โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงสิริกัญญา  จงกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอนัญญา  บุญเรืองพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวนัชพร  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวิชญาพร  อาชะนะชัย โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปริษา  บัวเกตุ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพลมาศ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายฉัตรณรงค์  ภูมิสาคู โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายเกียรติเทวา  เหาะชัย โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายชาญชัย  เสกรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายศุภฤกษ์  พุทธานุ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายกฤษณะ  จงหาญ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงภาพิมล  วิชัยรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายกฤติพงษ์  วงสีดา โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายสหภาพ  เสมอใจ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทศแก้ว โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายชัยธวัช  ชมภพ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายรัฐภูมิ  เผือกมูล โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายภูรินทร์  ดอกเขารัมย์ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปัณรัตน์  สิมมา โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสิริยากร  ปทุมวิง โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพรนภา  กมลศิลป์ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปรานทิพย์  พลเทพธนพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงวรางคณา  วิเศษนคร โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสายธาร  วิราหา โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพัชรลักษณ์  อึ่งสูงเนิน โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายณัฐภัทร  เขาทอง โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงเจนจิรา  ภูตลาดขาม โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงวรรณวิภา  บัวซา โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงวราทิพย์  พลเทพธนพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เคียงพิมาย โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวิริยะ  วรสินธุ์ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนมน  ศิริสุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวีระกานต์  วิเศษนคร โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกนกพร  พิมพาชาติ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงมัลลิกา  เอี่ยมรัมย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงวิภาภรณ์  บ่อไทย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงนรินทร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายจักรินทร์  รัตนนท์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มุลิจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายนราวิชญ์  พินิจด้วง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงธัญพิชชา  สวัสดีลาภา โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธัญยพร  เข็มขาว โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอดิภา  อักษรเสือ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายทวีสิน  วิหกเหิน โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายธนวัฒน์  ปัญนาจิต โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายปวริศร์  สุขวิเศษ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงนวพัฒน์  มอญศิลา โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงภัทราพร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายเด็กชายวรวิทย์  วงศ์จักร โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงคำฝัน  แสนจรัส โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธนัญญา  ชาติดำดี โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปนัดดา  เข็มขาว โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายกิตติชัย  ไตรพงษ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสาวิตรี  แสงดี โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายนนทิชัย  สังวัทยาย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายณัฐวุฒิ  แกนทนทับ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอินทิรา  มาศจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสดาปัชชา โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งพืช โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงแพรพลอย  ลีลาศ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงปณิตา  ลาจำนงค์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปัณฑิตา  บ่อไทย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสิริยุพา  มีดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญอำนวย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงธนวรรณ  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงกนกกร  วิเศษนคร โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงสุทัตตา  ลาจำนงค์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงยุวดี  จำนงมี โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงภนิดา  ภุ่มพันธ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขวิบูรณ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวทัศวรรณ  กกรัมย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 นางสาวอารียา  นาราษฏร์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวกัลยากรณ์  แอมรัมย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 นางสาวจิตสุภา  คลังคะโรจน์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงพิมลดา  ชำนาญเท โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาววลัยลักษณ์  เข็มขาว โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงรัตนวลี  สะอิ้งรัมย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงอรวรรณ  วิเศษนคร โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงน้ำฝน  แนมกลาง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชุมรัมย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาวปนัดดา  เพราะแแก้ว โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชำนาญเท โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงเกวลิน  กุสะรัมย์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นางสาวการันตรี  วิเศษนคร โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 นางสาวจิราวรรณ  มันสลาย โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายศุภวัฒน์  แป้นนางรอง โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายบริบูรณ์  พิมพ์เชื้อ โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงรัตติกานต์  พันธุ์กระโทก โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายนวพล  คำเอี่ยม โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงคำ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนันทพร  ดวงสูงเนิน โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 นายอนิรุษ  แก้วงาม โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นายสันติสุข  จบศักดิ์สาย โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นายปัญญาวุฒิ  บุญหนัก โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวจิรภรณ์  ทำสันเทียะ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมะยา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายวรัท  สิริประภากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายศุภวิชญ์  ศักดิ์เทวินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายชนสิษฏ์  พงศ์พณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายวรโชติ  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายชยพล  วงศ์พิพัฒน์ชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอภิสมัย  วิเศษรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายศิรเมศร์  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายบวร  แซ่เตีย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายนพชัย  สกุลบริรักษ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายอินทัช  เดสูงเนิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวรรณวรษา  จันละออ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายภูมิณัฐ  เย็นมั่น โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายศิวกร  สะเริญรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายก้องสกุล  ผลเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิพัฒนตันติวัช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงแอปซ่าร่า  รีเตอร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายธนพนธ์  ปรีชาพานิชพัฒนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงจิรฐา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายชวลิต  จึงอนุวัตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงสุทธิกานต์  โพธิ์กลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงชนิกานต์  วานิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมบุตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงธมนพรรณ  เขมะชิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายสิงหนุ  พิมพ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงพลอยชมพู  รัตนกุลจีระชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายธีรภัทร  ชวีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายปฏิพล  บุญนำพา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงชุติญา  อมาตย์เสนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงวริศรา  นิยันตัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายพสิษฐ์  วรรณโกษิตย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายเซราฟิน  โซโต้โรตริเกซ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายภูสมิง  เอกคสิงห์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงธนัชพร  สิงหพีระกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายวีระกิตติ์  นภาเพ็ชร์กุลกิจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงวริศรา  เจ็นประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงนัทธชา  เฉลียวรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงจิดาภา  แข็งแรง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงนริศรา  สดกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตลับเพชร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายอธิชวิชญ์  แสนเมืองชิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงกันทิมา  ไชโย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงภัทราพร  เชื่อม่รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงศศิกานต์  สินประสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  พลหล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปัณณพร  ศิริธนาพิพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงมลฤดี  วิทยาไกรเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายอนุชา  จุมเกตุ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายบุรุษภัค  ทองเงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายนาโอโต  ยามาดะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชาลิสา  หมวดประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายรชต  แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุภารัตน์  ปิจะยัง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายเจนณรงค์  แผ้วพลสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายสัณหณัฐ  ไวโสภา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงเปรียบดาว  ชายคง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงปฏิมากานต์  สมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานาลาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุทธญาณ์  พิรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงรุจิรดา  บูชารัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชมอักษร  ศรีตะวัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภคพล  ทองหล่อ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายเพชรกล้า  ชุ่มกระโทก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพีรพัฒน์  เกรยรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธีรวัฒน์  กุลวงศ์วรกร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภูมิรัฐ  ชึดนอก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวีรภัทร  ทะยานรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอัญวีณ์  วงศ์จอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณิชมน  แสนจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายเศรษฐพงษ์  พลจันทึก โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปฏิภาณ  เยือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวิษณุเวท  แสนเกษม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธนพรรณ  เสรีสงแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายคมชาญ  วิเศษนคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธีราพร  เนตรสุวรรณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนฤชล  ปุยะติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญพิชชา  เมืองจันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายเกษม  ตินตะปุระ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรพินท์นภา  เนื้อไม้หอม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงลลิตวดี  ผลเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐฐิญา  กฤตอำพัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงบุษรินทร์  จำปาบุรี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชนกชนม์  นาจำปา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพันธวิศ  อัมไพพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพชรพล  เพิ่มพร้อม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายณัฐชนน  เขมะชิต โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธัญจิรา  ฆ้องวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศิวนันท์  รัตน์บันรินทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายภูเมศ  สุขขาว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุชญา  ตีระมาศวณิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวิรัลพัชร  นิติไชยโรจน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพีรพัฒน์  กำลังรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงตรีรัตน์  พจนพงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสิรภพ  ปานาลาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงหทัยชนก  อาญาเมือง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุธาดา  บุญยอ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธนพร  ประกอบมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชนม์ชนก  โกติรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปริญญาพร  ชนะค้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฏฐาวีรนุช  วิชัยผิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอารายา  ชัยกิตติพร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายคธาวุฒิ  ศรีรุ่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณภัทร  ฉวีวัฒน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนัช  วัฒนพงศ์ศิริ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอาทิตยา  ตั้งฉัตรชัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายปรเมศ  กระแสเทศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนดล  ดวงนิล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิบทัศน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายเตชิต  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายศุธีรวัฒน์  เมธาเนติภัทร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงแพรพลอย  แท่นแก้ว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปพิชญา  วรเสฏฐ์ฐากูร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ลีประโคน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธีรา  บุญฉลาด โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายทนิสสร  สิงห์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงจิดาภา  ด้วงโพนพัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธีรพล  พวงผกา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนาสุทธิ์  รัตนาถาวร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอรณัฐ  ตระกุลวรรณสาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฏฐกมล  วันดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายสิรภพ  สุทธิ์วงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสริยา  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอชิรญา  สุมหิรัญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทร์วิเศษ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงมนต์ทิชา  ชูเนตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายปฏิภาณ  ทานะขันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงศิรภัสสร  จุลรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภาสินี  ใจดี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชนันธร  สินคณาไพบูลย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธัญรัศม์  เนียมไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศุภรดา  แก้วกล้า โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภวธร  วิเศษนคร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงสุจิตตรา  ดึกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายพิพัฒน์  ศิรพิมลรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปกรณ์  น้อยพรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธีรภัทร  จินพละ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพรวิชญา  ไตรรัตน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพงศภัค  สายดวง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงรัชชิดาพร  หงษ์คำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีสวัส โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกรองมาลิน  มหาวงศ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายฏาริสส์  ฉี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ยาท้าว โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงซาร่า  ดาวเรืองรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงมัชฌสา  อิสโร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณปภา  กิตติภูติกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อุ่นเมตตาอารี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงรวินท์นิภา  อ่อนคำ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวริทธิ์ธร  เลไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายศตายุ  พิมเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐชิยา  กระแสโสม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปัณณรัตน์  บารมีไชยวัชน์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอธิษฐ์  คงลี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปารณีย์  อินทรโสม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกานต์สิรี  โบคอมรไพศาล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายภูชิต  โฆษิตอัมพรเสนีย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกชกร  คงพลปาน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายไซมอนต์  คาร์เตอร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงเลิศวัชรา  ตองติดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพีรดา  คะรานรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฐวัชต์  ครองยุทธ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุธีรา  เยาว์รัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกมลชนก  เนื้อนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศิวาพร  สุนนทะนาม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภรัญญู  สุระโคตร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปิยวัฒน์  พัวอุดมเจริญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธีรศักดิ์  พูนเกียรติสกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงญานีณินท์  จิระวัฒนสุข โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพุทธรักษา  คำผาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวชิรวิทย์  กันรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเบญญาภา  ชนุดรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายศุภกฤต  สุขสบาย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อารมรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภัทรพล  หงษ์คำมี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ศิริสำราญ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณิชกมล  โซ่ไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายนิรวิทย์  โอรสรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายดนัทธ์เดเนียล  เคย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัญมณี  ปัชชา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณปภัช  สครรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพีรวิชญ์  สันตะโภค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมใจ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนวรรธน์  เย็นรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงกมลพรรณ  สุภัณภพ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปัทฐกานต์  ปานน้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกันตพัฒน์  ติณพันธ์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายยุทธนา  ปัทฆาสราวุธ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกฤษฏิ์  โพธิ์เงิน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงชนิชา  ปิติภัทรชนากร โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงชนาพร  ทัศนะ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชวิศ  สิริรุ่งวนิช โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายศิวกร  เยี่ยมสวน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายภูเมธ  ทรัพย์อุดม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายบุญปวีณ์  กู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพิมพ์ลภัส  สร้างนา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกชพร  ซึ่งเสน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชนม์นิภา  เงาะลำดวน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนภัทร  เพชรห้อย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกานต์พิชชา  ศรีแสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณัถธภร  ชิดไธสง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชวิน  สเตนเบค โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายกรวิชญ์  วันตะธรรม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพีระพัฒน์  เกรัมย์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกมลรัตน์  อุไรกุล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายแฟรงค์กนพล  เวอร์รี่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงไดลยา  บุญส่งเสริมวงค์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายญาณกร  จงนบกลาง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอัครวิชญ์  นาคนชม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายณัฐพงษ์  ภักดี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายตันติวุฒิ  ตันวุฒิบัณฑิต โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายภัทรพล  กิจกมลเศวต โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายทัชชกร  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงชรินรัตน์  มาลีกุลคุณากร โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงพุทธพร  พุทธโคตร โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกนกพร  รุ่งรัตนพงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงวชิรภัทร์  อยู่ศิริ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลักษณนาราพงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงศรัทธนิตย์  เกรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงธิติญาภรณ์  ปัตตาโพธิิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงอนงค์นิตย์  ชาญวาทิกสิทธิกร โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงพรหมพฤกษา  ฤกษ์ชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงตีรณา  โสมสุข โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายธัณยพงศ์  พรหนองแสน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงแพรทอง  ชนุดรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงดุจหทัยชนก  ทองธนาวัฒน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงปณิดา  ศรีสุภโยค โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เกียรติวิทยะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณัฏฐ์ภาชา  ศรีสุขพรชัย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตัลติกุลวัฒนกิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายวรัท  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายกษิดิศ  บำรุงไทย โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงรินรดา  การินทร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายณัฐวงศ์  จันทร์ชูวงศ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงชนกวนัน  จะแรบรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภูริพัฒน์  สุโนภักดิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงวิภาดา  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงวนิดา  ผลบุญ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงผุสดี  พันธ์รัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศิริณดา  ผายพิมพ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณทรงพร  ทองกู้เกียรติกูล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกวิสรา  กนกศิลป์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงรัศมน  เกียรติวิทยะ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธรรมฤทธิ์  ฤทธิ์สุรกาญจน์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายวชิรวิชย์  เลาวเกียรติ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายวชิญพฬ  สวาสุ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองมุกดา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัทรพร  จันทา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธนิดา  ตั้งสกุล โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงลลิตา  นาชะวี โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชิตาภา  คำชนาม โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกันติทัต  แสนจันทร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธารวารี  สมฤทธิ์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวราวรรณ  ชาญรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายคงยุทธ์  นาคะอินทร์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายตรัยคุณ  อินทรโสภา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวรัญญา  ชาญรัมย์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายรัชชานนท์  นันตา โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงภัณฑิรา  ประวันรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงนาราพัชร  หนุนไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายศตายุ  สุขปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายปัณณทัต  ละอองเอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงสกาวเดือน  ปัทมากรโกมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงรพีพรรณ  ชิดตันสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงรชยา  แช่มรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนันทัชพร  แนบสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงรมิตา  เสนานุฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงเพชรลดา  ชนะบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายวรัญญู  ศรีธรรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายไชยภัทร  พาสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายชัยกฤต  มงคลเกษตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงณิชชยา  กาญจนบวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปัญนะทุภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายรัชพล  ประจญศานต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายณกรณ์  ปิ่นสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายณัฎชนนท์  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กชายปรมัตถ์  ตั้งพุฒินนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงธนพร  อุบลเผื่อน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงมธุวลี  ประดับวิทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงวรรณวลีย์  สมคุณา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายณัฐดนัย  นิตย์กระโทก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายกีรติ  มีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายพสิษฐ์  ชัยอริยวรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงปาริมา  จารุธานีวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายชิษณุชา  สมัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายธนกฤต  บุตรศรีเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายธนกฤต  เหมือนพระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายเศรษฐสิษฐ์  สว่างวัฒนกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายธีธัช  กวีดำรงพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทวีชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงเขมกุล  คุณโคตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกันติชา  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐฐิชา  แก้วบุตรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงธัญกรกมล  สถานพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วิเศษสัตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายกนกพล  ที่รักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พานนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายกฤตภาส  เพียรจัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สมคะเน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภูมินันท์  เตชะนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธีรภาพ  นันโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายนิติธร  พลเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศรัณยพงศ์  งามละเมียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงชิสา  วิโสรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนิสร  วิโสรัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธนดล  คัดทะจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายนราวิชญ์  ยืนยั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายณพดนัย  ตันจาตุรนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงธนันปภัค  วีรศรัณย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงมณฑ์สิริ  ยุทธสารเสนีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายนิพิฐพนธ์  จิตต์พิริยะการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกิตติยา  หอมวิเศษวงศา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงฐิตาภัทร์  สุภาวิตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายชยานันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายปณัยกร  มณีราชกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกัณฑภรณ์  คุณวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกัญชพร  พรภิญโญยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อยู่รัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกัญณัฐ  ผาดไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพุทธิชา  กระออมแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม