รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปฐวีกานต์  กล่อมละมุล โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงณัฏฐนรี  ขัตติจิตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงนิชาภา  ญาณคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรดิน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงธมลวรรณ  โนจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายธนกฤต  แขกเมือง โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กชายวีรภัทร  กิวัฒนา โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายบุรธัช  ไชยตัน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายพชร  พรมปา โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงภัทรภร  โนจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงผกามาศ  คำพา โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจิดาภา  จันขัน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพิมผกา  แก้วธรรม โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพีรดา  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสุวิชาดา  มะโนบุตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงญาณิศา  โนจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนงนภัส  ไชยโย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายตรัสตรัย  คันทะลือ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายพรหมเมธี  อินทอง โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายวีรพล  แสนนันตา โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายตะวัน  ไชยตัน โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายจิรายุ  ปาธิ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงอรจิรา  นรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชมพูนุช  จิตเทพ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงรวิพร  ปะทิ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกันฐมณี  ณะรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฐวรา  พรมคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงนันทิชา  คงศรี โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงคฑากรณ์  พรมนิมิตร โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงชญาดา  อินไชยา โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชลธารา  กุกไชย โรงเรียนบ้านน้ำยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงศศิวิมล  เรืองรูจี โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนิพัทธา  สอนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายนพรัตน์  เมฆแสน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพัชรพงษ์  มาดี โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายสรวิชญ์  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายนราธิป  แก้วโก โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชนันภัทร์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพัชรพล  กิตติกสานต์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายสรธัญ  ธัญญะ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวิชญาดา  วารี โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณัชวดี  โนจิตร โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงทิยดา  วังแสง โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วโก๋ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายนันทพงศ์  ตนภู โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายพสิษฐ์  จันทบุรี โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนงนภัส  สุขสถาน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพงศภัค  ประทุมทอง โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกาณท์ญรัตน์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตีระชิ้น โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายปุญญดนย์  บริคุต โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุฎารัตน์  ดู่อุด โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายรัฐภูมิ  สีเงินดี โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธีรวุฒิ  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกิตติพัฒน์  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปัญญาภู โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชญานนท์  เสลา โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายกตัณณ์  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภาณุพงษ์  ปัญญาภู โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกชกร  แก้วโก โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปภิชญา  ชาวงิ้ว โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงศุภกาญจน์  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกนกกานต์  ชาวเทิง โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายจักรภัทร  ยาปัน โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายจิระประวัติ  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจีรวัฒน์  มณีขัติ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนริศรา  ศิริรัตน์ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกิตติภา  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอรวรา  คำหว่าง โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภัคบุต  พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชนินาถ  สังข์โชติ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนธวรรณ  มูลทองลี โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงมัตฑิกา  ล้อมเมตตา โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายเอื้ออังกูร  กะรัตน์ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงไอรัก  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายวชิรวิทย์  กันธุระ โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายรติปกรณ์  ปัญญาภู โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายศรณ์พิสิฐ  ต๊ะวิไชย โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสืบสกุล  งามสวย โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายนพเก้า  พัดไธสง โรงเรียนบ้านร้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธีรเมธ  แก้วสุวรรณสกุล โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงฑัชชะมะนันทร์  ดวงตา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพีระพงษ์  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐชัย  เวทำ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิมมณฑา  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐนันท์  ลาพันธุ์ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิภาดา  พรมมา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนฤชา  ศรียา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชุติมา  ค่าคาม โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงญาณิชา  อินปา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายสุวิจักขณ์  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายทิวัตถ์  อินทำ โรงเรียนบ้านน้ำคา 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนวัฒน์  โสลิภา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายเจตณัฐ  ทะสี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินต๊ะแสน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงอาทิตยา  อินไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายณัฐวรรธน์  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  จันต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกนกวรรณ  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสินสุดา  รักษ์พอเพียง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายคณาธิป  รัตนโกมล โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรุจิรา  อินไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรนิกา  โลนันท์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปิยวดี  คำจิตร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายธีรพงศ์  โนนทิง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกัลยกร  มุขเพชร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายธันยบูรณ์  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายสุทธิพงศ์  นันตรี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายธนกฤต  หาญกัน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทานัน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนากร  แสนกัน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธนันญดา  ทองสถิตย์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายนนทกร  ต๊ะวิไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงภัทรสุดา  ธรรมสอน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายพุทธพงษ์  ไชยมิ่ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธินัชชา  ใจอาจ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชยพาณิชสกุล โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศุภารมย์  ยศหล้า โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายอาชัญ  นันตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายไตรวิช  ขนิษฐ์น้อย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปฎิพัทธิ์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายทักษ์ดนัย  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงหนึ่งนภา  ศรีนารินทร์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อรรคภัทรพงศ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพรกนก  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายสิรวิชญ์  ถาวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพรนภัส  จิณะกับ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณภัทร  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนภรณ์  สีโสภา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิตติภณ  ใหม่ทนะ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุทัตตา  มะโนปีน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปิยสิริ  คำจิตร โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเมธาวี  มงคลรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรัญสญา  ทองสถิตย์ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  สิทธิกัน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุชานาถ  ไชยสลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณพัชร  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปฏิมา  วงค์คำ โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ต๊อดแก้ว โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คำหว่าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนภัทร  รัตนะประภา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวรัชยา  กุศลส่ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภูฟ้า  ใจมูลมั่ง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีชน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภณิตา  สุขโข โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญสุข โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเพียงรวี  อินไชย โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ธนะขว้าง โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปริณดา  ไชยสลี โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนัทธมน  ใหม่ตา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนกฤต  สีโสภา โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุทธิแสน โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสิรวิชญ์  สิงห์โต โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายญัฐชนน  แซ่เล้า โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายบวรพจน์  เจนจัดการ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายนฤนาถ  อินสองใจ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายสุวิศิษฎ์  จิตรวงค์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายชัยยะศึก  คำวงค์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายกษิดิศ  ทินบุตร โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายวีรภัทร  อุยานะ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายภาณุภัทร  อินสองใจ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายวิภพ  เพ็ชร์พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปราชญ์  ธิติมูล โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐพรรณ  หลวงขัน โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายจิรายุทธ์  คำชนะ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฐิติกา  คำลือมี โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปริชญา  เวียงเก่า โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพชรพร  ศิริคำวงศ์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนวรรณ  ทองโพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวรพจน์  เจนจัดการ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงประภารัตน์  สมแสง โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทะโปน โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงรังสิมันต์  ตนาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงมณฑกานต์  กันธุระ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจุฑามณี  หมื่นโพธิ์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐชนนท์  อุปละ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรักษิณา  มะโน โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชลฤทัย  รางแดง โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวรางคณา  ธนะข้วาง โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสวัลรัตน์  สลีอ่อน โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพรรณวนา  ดีสุ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐกิตติ์  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจปิง โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเกศญาดา  ชะวาเขต โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกิตติชัย  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนกนันท์  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพัชรีญา  มูลฐี โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนภัสกรกนก  ศรีลาฉิม โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพชรดนัย  สรวมชีพ โรงเรียนบ้านสบกอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเจษฎา  ตรีมูล โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกฤติยา  พรมรังกา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายจิรายุ  เพตะกร โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายธนภัทร  เจริญพายัพ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายอัครพนธ์  งามฉวี โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยนิชู โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศุภชัย  สมประสงค์ถาวร โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธันยพร  ตันกาบ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนงนภัส  ตันกาบ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชัยวัฒน์  เหล่าเขตรกิจ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงโสภิตา  เพตะกร โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุนิศา  ตรีมูล โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวัชรกร  พิมเสน โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวีระวัฒน์  ขอดเตชะ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพิพิฐพนธ์  บุญครอง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทุมพร โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกันย์สินี  วงษา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจิราภา  ตันกาบ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐนนท์  เพตะกร โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุวิชญา  มาลา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงจิดาภา  ตันกาบ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายชนัญญู  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงธัญจิรา  รินฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพนมกร  ดานเรือง โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนธรณ์  ศรีมาเหล็ก โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนิติกร  คันถี โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกนกวรรณ  จิณเสน โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกิตติมา  แก้วเง้า โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายนิธิกร  กิตติยังกุล โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงธัญชนก  ศุปภัทรสรณ์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงชลณิสา  พรมจันทร์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงเก้าสิริ  ธีรสุนทรานันท์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายสุภนัย  ยศณรงค์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กชายรัชนนท์  ทนุ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวิรดา  แสนศรีเชาว์พันธ์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงนาค โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพิชชาพร  เนตรทิพย์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชลนิศา  รกไพร โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงตทิษา  สวัสดีวงษา โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนากานต์  บุญชนะเมธี โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปวีณ์ณัฐ  ทรงเจริญกุล โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐพร  ยะวิญชาญ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกฤติยากรณ์  อินทร์เรือง โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภัทรธิดา  แซ่โซ้ง โรงเรียนวรนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทีฆาวงค์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภรพิลัย  ใสกระจ่าง โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวิภาวี  เนตรทิพย์ โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชินกฤต  โวทาน โรงเรียนวรนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธิตยากร  ศิริแก้ว โรงเรียนวรนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพัชรพล  จิตบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายสุภปวีณช์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายธนชัย  สาธา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายณัฐพงษ์  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงชลดา  ปาคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายเอกราช  สมมุติ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงธีราภรณ์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกฤติมา  ระวิโรจน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวรากร  มะโนรส โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิณะไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณิชกุล  แก้วโก๋ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  กันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายนพดล  สุเต็ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวงศธร  วังแสง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศศิกานต์  ปาคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปภาวี  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ธัญญะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภัทรภร  ทวีร่าง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงวรรณพร  วาลี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจิรารัตน์  เมฆแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนัฐิณี  ปามะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงบัณฑิตา  สมมุติ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพฤนท์เดช  สุทธิ์ด้วง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศุภณัฐ  งานวิชา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเกื้อกูล  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายรัชชานนท์  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสหรัฐภูมิ  แก้วโก โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูริณัฐ  สายแปง โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายปณชัย  ไชยหาญ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายรณกร  ปิงยศ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 คณิตประถม
275 นายพงศกร  ชื่นสร้อย โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวนภัสกร  กันฟอง โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวจิดาภา  กุลลาว โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 นางสาววณิชชา  ฉัตรแก้ว โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 นางสาวพสุุดา  มีบุญ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 นายอภิวัฒน์  คงคา โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 นายเจษฎา  สายแปง โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 นายสิริศักดิ์  หาภา โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 นายภานุพงศ์  อุดนัน โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาววัชราภรณ์  สายแปง โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ใจการณ์ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 นายวิกรม  อุดนัน โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นายจารุเกียรติ  ไชยหาญ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 นายนวลพ  จิตตมล โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 นายวัศพล  มังคะละ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงจริยา  พาณิชย์ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญทิพย์  ไชยหาญ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพิศสินี  ศรีราช โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัชยา  เสนนันตา โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงทิตาพร  วงสุยะ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอพิชญา  หน่อไชย โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจิรภัทร์  หน่อไชย โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปภาวรินท์  สายแปง โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพัชรินทร์  จันขันธ์ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนิรชา  แสงวรรณธีระ โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวิสรา  สายแปง โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเอมมิกา  นันเนิ้ง โรงเรียนบ้านไร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพีรดนย์  วงค์เรือง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายพชร  ทาราทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพาขวัญ  หน้านวล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายวันจักรี  คำเทพ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายกิตติพิชญ์  มีเล้ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพลอยลดา  คำคณา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายโชติภูมิ  รติเพ็ญโกศล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงภัทรวดี  สืบอ้าย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายภูริณัฐ  ภานุศุภวิมล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายยุทธวีร์  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงศุภิสรา  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายสาริน  คำพับ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงกชพร  มหาวัน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุภาแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปัณณธร  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายปภังกร  หมั่นการ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปรัชญาพร  อินธรรม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายพีรณรงค์  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงรัตนวลี  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงสรัณพร  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกีรัตติยา  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายคณิติน  ถานะวุฒิพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายณัฐนนท์  มานะกิจ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายภาคิน  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายปิยะภัสร์  ศักดาศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงจีรนันท์  บริคุต โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูมิอรัญ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงรมณียา  นรินทร์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายจิรันธนิน  อุทัย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายพลวัต  ไชยโย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายพีรวิทย์  ไชยศิลป์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายจิรฐา  พายัพสถาน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงชนม์นิภา  วังสาร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายสุพพัต  โออุไร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายภานุวิชญ์  คูจะนา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายณัฐภัทร  คุณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายกมลภพ  ภูลำพา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงศิวนาถ  คันทะมูล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงชนากานต์  หน่อไชย โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงปภาวิน  พันชน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธุ์เหม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนภัสรวี  หาญยุทธ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปริญช์ษยาน์  พุ่มจีน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงคนธรส  ติละ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชิษณุพงศ์  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปราณปริยา  ปะเกียน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิหล้า โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายจักรภัทร  ดีคำวงค์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงศิริญญา  เขื่อนธะนะ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนัทธรัตน์  แสนสุข โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชนิดาภา  เกมแกรแมน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงลลิดา  สมศรี โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเนธิพงศ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวุฒิชัย  แปงเครื่อง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะกิจ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอธิชา  ชาวแหลง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงยอดขวัญ  ใบยา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจันทัปปภา  แสนโซ้ง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนการณ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปณิตา  อัครเอกจิตต์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพีรพัฒน์  กันธุระ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปวัตร  ยั่งยืน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปวริศา  วงษ์เสนา โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปุณณวิชญ์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปิยะวัฒน์  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวิชสุดา  วงศ์ป้อง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวรรษมน  ธุระอบ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงมุกชมพู  เอกอนันต์กุล โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศวิตา  พันชน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจันทกานต์  บริคุต โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกฤตภัทร  แหวนหลวง โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายจิณณวัตร  สะสม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปฐพล  ทาราทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงธัญพิมล  พลจร โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายต่อตระกูล  ยาปัน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพรพิพัฒน์  เพชรพราว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชัชชวนันทร์  คอนแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงหฤทชญา  แสงเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภูมิธรรม  พรานฟาน โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชนาธิป  แก้วศรีงาม โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพชร  แสงเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวรกมล  เทพสุคนธ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงมณีรัตน์  กันนิกา โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายณัฐวัฒน์  ครกเงิน โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงจินตนา  ต๊ะวิชัย โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงจิรนุช  คำมุง โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายกฤตกร  ปัญญา โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายศุภกฤต  ผาแก้ว โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายนพดล  เขื่อนเป็ก โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายอรรถชัย  มังคละ โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำหว่าง โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ปัญญา โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงเกวลิน  บุญสูง โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงครองขวัญ  เขื่อนเป็ก โรงเรียนบ้านสบสาย 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงนิตย์รดี  วิชัยยา โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศิรชัช  อินสองใจ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายจิรพงษ์  ยศอาลัย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายชินาธิป  เพตะกร โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายภาคิน  ยะปัญญา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายสุภคม  เหนี่ยงแจ่ม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงชลธิชา  มาไกล โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  หมวดหงษ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายอิสระ  สิงห์ธนะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงศิริภัสสร  จันทร์เหลือง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายชวกร  ศรีเริญ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายเดชาวัต  แก้วโก โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยนันท์ต๊ะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงทิพวรรณ  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงเนตรอัปสร  เปียงใจ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพรขนิฐา  เม่นแดง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิตรานุช  สุทธการ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวิภาลักษณ์  กาลังไชย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพิมนิภา  ทะก๋า โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจารุณี  ปอปู โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชญานิศ  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงวรฤทัย  ยะตุ้ย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำยันต์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายชนุดม  เหนี่ยงแจ่ม โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอรนลิน  นิลคง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรินรฎา  เพตะกร โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงหทัยชนก  พรมมินทร์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงบงกชพร  คำวงค์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอรปรียา  สันติพงศธร โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเพชรรัตน์  คณาธารทิพย์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอนนทพร  ไทยภักดี โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายกรวิชญ์  รังวิเรนทร์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงมีบุญญา  หัวนา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณิชกุล  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายมงคล  ขันทะสีมา โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณปกรณ์  นิลคง โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพัฒชรพล  สุขอยู่ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายฐิติภูมิ  ฐิติธนรัตน์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกุลิศรา  ขนิษฐ์น้อย โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธาราพร  เวทำ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สมศักดิ์ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพรพิพัฒน์  ยะแสง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายธนกฤต  ปรมปัญญาวรกุล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายฐิติวัฒน์  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายภาคภูมิ  กาวรรณ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายรัฐภูมิ  หาญกัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายวรัญชิต  อ่องคำ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายเหมราช  วงศ์ละคร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายฐิติรัตน์  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายทีปกร  ทะก๋า โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐรัตน์  อันหนองกุง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงภาวินีย์  โนฤทธิ์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงจีน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มาลัย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงปุณยาพร  มหายศนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จิณกับ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายรณกร  ใจพล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยกา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพีรภัทร์  เหลาเพียร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงณญาดา  สุยะหมุด โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงนลินทิพย์  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงเอื้อมฤทัย  ธนะขว้าง โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงรุ้งลดา  สมเงิน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเขมิกา  กิตินัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสถิรกานต์  อุทุมพร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐวิภา  ยศอินทร์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงรพีภัทร  เชียงหนุ้น โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอรัญญา  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจันทร์วลัย  ทะก๋า โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกิตติยา  ไชยสลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายบัญญพนต์  ไชยเพชร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายบัญญวัต  ไชยเพชร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพัทธนนท์  เตชนันท์ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายวรเมธ  ปะมะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายทัพพ์  จารุประภัสสร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพีรัชชัย  จันทร์สุข โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอัครเดช  คำแสน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายคเชนทร์  จิณะไชย โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายภูวนัย  กิตินัน โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอริสรา  กันยะ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวรัญญา  พะมิตร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สาร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงตะวันวาด  เมษา โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงลักษมณ  ศฤงคาร โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงมนภรณ์  ถิ่นดง โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงสุพัตรา  ต๊อดแก้ว โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  เสนปิน โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงเกวลิน  สุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายพัทธดล  แก้วโก โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายณัชพล  สารฝั้น โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยะแสง โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายภานุพงศ์  หมื่นจันทร์ โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายธนกฤต  คันธฤทธิ์ โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงภูริษา  เชียงหนุ้น โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายศราวุฒิ  ต๊อดแก้ว โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงวรัญญา  ทะนิต๊ะ โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายปภาวิชญ์  สลีอ่อน โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายชัยนนท์  สุฤทธิ์ โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงกฤติยา  ต๊อดแก้ว โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายสิทธิชัย  ณ สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายเศรษฐฉัตร  จิณะไชย โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายสุรพงษ์  ลำน้อย โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายกรกฎ  ต๊อดแก้ว โรงเรียนบ้านวังว้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธีรภัทร  จิตอารี โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงภัณทิรา  ฤทธิโต โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงนันทิชา  มีชนะ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงบุปผา  สุวรรณ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปวีณา  สุวรรณ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายกสิภาคย์  นวลแปง โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพรชรินทร์  จิตอารี โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงกนกวิภา  ตันกุระ โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพรพิพัฒน์  อิ่มเพ็ง โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงศิริรัตน์  คำช่าง โรงเรียนบ้านพร้าว 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงญดาวรรณ  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กหญิงญดาภรณ์  วังสาร โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงมธุรดา  รัตนวิฑูรย์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดาพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงปณิตา  ไชยโย โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชลลดา  เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายรัชชานันท์  ขันตี โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนดล  ขันทะสีมา โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธีรภัทร  กันทะเสน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงรัญญาพร  สังข์ชม โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวศิพร  อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รัตนวิฑูรย์ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายสิรวัิชญ์  คำเทพ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายฐาปกรณ์  วงษ์เกิด โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปัญญาภู โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อุทธา โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายภัทรพล  ยังลือ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกันตพล  เวียงลอ โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธีรภัทร  ยะปัญญา โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกานสินี  จันทร์ขัน โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฐวิภา  ยาอุด โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเกศินี  สุธรรมแปง โรงเรียนบ้านป่าหัด 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงภคพร  ตุ้ยสาร โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 -ปิตุราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงสิราภรณ์  นวลปา โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 -ปิตุราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายณัฐกรณ์  ใบยา โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 -ปิตุราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายธนากร  ธนะขว้าง โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 -ปิตุราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายจักรี  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธีรพันธ์  เลิศธนะแสงธรรม โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทีฆาวงค์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายธีรนัย  หาญยุทธ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอนุชา  ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพรรณพิรีย์  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชนาภา  ไชยอินทร์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายเกศฎา  แสงธรรม โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายนันทเดช  ศรีบุญมี โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนาธาร  คารทอง โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาวยอง โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงเพชรมณี  อูปต๊ะ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายยศพร  ตนะทิพย์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงจิรประภา  ถาวงค์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณภัทร  ประสานวงศ์ โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายบัณฑิต  ศรีกงพาน โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจิดาภา  โอบอ้อม โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธณัช  มหานิล โรงเรียนบ้านถ่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสิทธิกร  ก้อนใหม่ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกวิน  ธรรมศิริ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายปภังกร  ธรรมราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายเกียรติก้อง  เเปงใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกิติยารัตน์  ปากเกล็ด โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายรุ่งเรือง  ไชยมิ่ง โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวิศรุต  ใหม่ยะ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวิทยา  ปัญญาโรจนกุล โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจเขียว โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายชาญชัย  เย็นใจ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายศุภศักดิ์  สุทะ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายศุภวัฒน์  สุภา โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงบุญญิสา  อินต๊ะนัย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงผกามาศ  โลราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกุลปริยา  อยู่เพรช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายภัทรกร  เเสนบัวบาน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ชาวน่าน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงเเพรวา  นันต๊ะเสน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงธัญชนก  ทะจีน โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปาลิตา  นาคอ้าย โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรานนท์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายณัฐพงษ์  อารีรักษ์ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเอมอร  ธรรมราช โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายก้องภพ  อุ่นเรือน โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลคำ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงณัฐฐิกานต์  อนุจร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายสันติสุข  ภูคาพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงบุษบา  ทนุ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงบุญญาธิกานต์  ฑีฆาวงค์ โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงบุณยาพร  อุ่นเรือน โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายชยพล  อนุจร โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงศิโรรัตน์  อินปา โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงผกาวรรณ  เตชนันท์ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงวรรณชนก  ตันกุระ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงจันทิมา  แปงยะ โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงอนันตญา  ปัญญาภู โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายอรัญญู  ท่วมอ้น โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายพรเทวัญ  เสฏฐวุฒิพงศ์ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุเทน โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพันธกานต์  เสฏฐวุฒิพงศ์ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงกมลนิตย์  คำหว่าง โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกุลนัฐ  สิทธิ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวริศรา  กันนิกา โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยสลี โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธันยา  แซ่เติ๋น โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายภาณุพงศ์  หนองแก้ว โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภาราดร  โจตนา โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 1 ป.6 วิทย์ประถม