รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรดา  พุ่มพวง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงทักษิณา  อุ่นตุ้ย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทินนะพรม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐจักขณ์  เจดีย์นันท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษณพงษ์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายธนกร  มันจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิระพงศ์  มาจีน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกฤตรัตน์  แช่มครบุรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายเดชา  ทาคำสม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายวชิรวิทย์  มงมาตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายตะวัน  ธิปันแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงภูมิพิพัฒน์  ยะราช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายวรงค์รัตน์  ครุฑเงิน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีวิไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุภากาญจน์  ดีใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศิริกัญญา  วาฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชฎิลรพี  หมอมูล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุชาดา  คำแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงบุษยรังสี  กำลังหาญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุภนิช  สิงห์ธนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปัณณพร  ปิลลิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอัมภฤณ  อารีประเสริฐสุข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐสิริ  ยศแสน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกชภัทร  สุเดช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายเกียรติคุณ  ตนาวรรณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนกฤต  สายกู่แก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตาคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปิยพันธ์  ปางน้อย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชัยยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภัทรดนัย  คำศรีใส โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอรเทพิน  เรือนตังยาน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิมาละ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงวนัชพร  เบญจกุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสรัลชนา  อุดมแก้วกาญจน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธนิกกาน  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกุศลิน  ธนบุญเรือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงเขมิกา  ดอนกาวิน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปรีณาภา  ปิงวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชนกนันท์  ธนกวีศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีวิไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดพวง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปิยวัฒน์  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอัจฉรียา  เจดีย์แปง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายวรเศรษฐ  ธงวิชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายเจษฎาพงษ์  ลือเรื่อง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงมนธิดา  เชื้อคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปภาศิริ  รวมศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอจลญา  อินทราช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ปัสสา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกฤตยาณี  ธิอุด โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรดนย์  กุณา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัชพล  สอนยานะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายสิรภัทร  ผ่านเมือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายศุภสัณห์  ชื่นวรารักษ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายบูรพา  เขื่อนเพชร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนิกัลยา  มาหล้า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหายศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขันไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  สุระ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชาลิสา  วรรณโยธา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวนัชพร  สิงสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพงศพัศ  นาปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายนฤเทพ  กันไชยคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายศุภกฤต  ณ ราช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพุทธราษฎร์  บุญมาธิวัฒน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภัสสร  โนจิตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัชรพร  อยู่ประไพ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกมลพรรณ  ซาววงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจิรัชญา  สถานแปง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชนิสรา  นุโพธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงจิราพร  คาชิวากิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุภาวินีย์  สุขใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายปิยพันธุ์  คำปันศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัชฐานิต  อภัยรุณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายอภิวิชญ์  วงค์เป็ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุทธิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุภนาถ  ม้าจ่า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงเอมมิกา  ทรงตระกูลวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนิษณุชา  วะนานิด โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกานต์ชนก  กะรัตน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวชิรา  ปะลังการ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศุทธหทัย  ด้วงสุวรรณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธีรดา  เชื้อหมอ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกฤตพร  สุขสี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายแทนคุณ  ศรีทิพย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายภูมิกฤษณ์  ชาญโลหะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายทัศน์พล  ดำเนินผล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐพนธ์  คะใจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายธนธรณ์  กันทะจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายธีรวัชร  นันคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยรังษี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ซางนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายทรงพล  ศรีราษฎร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐชา  งามแปลง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงจีราวรรณ  ศรีวิราช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอรชพร  หงษ์สิบสอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุพิกา  เมืองไชย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชุติมณฑน์  นุยศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวรินทร์ญา  พรมพิชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงรักษณาลี  คำฟู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอชิรยา  สารกุมาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธมลวรรณ  สัมพันธสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายอินทรานนทร์  การินตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายพชรกร  โนกุญชร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชลรฏา  ุบุตรแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายรัศวิชญ์  รัตนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายชินกฤต  เรืองรินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพลวัฒน์  คำเต็ม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกชพร  ตันเกียง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงณัฐวรา  คำค่าย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพรหมวดี  ยานะฟั้น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายการัณย์ภัทร  อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายณเดชน์  วังซ้าย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงร้อยดาว  จักร์น้อย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายจิรวัฒน์  อยู่ดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายชยังกูร  วีระพันธ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายนัธทวัฒน์  เชื้อคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอชิรญา  วิลัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอุรัสยา  ไชยโย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายปรมินทร์  แก่นพิจู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายกวินท์  นันตาเสน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงรัญชิดา  ตรีสงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์ศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายกฤษฎา  ขุนราม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายอัษฏายุธ  จิตมณี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายณัชพัฒน์  กุดนาน้อย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐฐากาญน์  มหายศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จริยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภักดิ์สินี  ธิติพัฒน์ภูริกุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปุนยาพร  อยู่เย็น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณิชา  ของดีงาม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายศุภชัย  ไชยโคตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงภูเพียง  จินดาวรรณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายณัชพล  ดีคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายกิตติธัช  อุดทังไข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวิชญาพร  ปาผล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชาลินี  สายจันทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นางาม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐกมล  พลหลัก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัลยกร  สระทองศิริกุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เงินปัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปพิชญา  วุฒิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสิริกัญญา  วังกานนท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปราญชลี  ภิมาลย์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปณิดา  มหาราช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพัทธนันท์  พรมสืบ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนลพรรณ  มหาวงศนันท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอัษฎาวุธ  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปฏิพล  สวาสดิ์วงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณฐนนท์  เฟยลุง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวรินทร  สมศักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัลยากร  ศรีธิ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายจิรภัทร  ยศอาจ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐพล  วรรณดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสรัลพร  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมนัสนันท์  สิทธิยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงบุณยานุช  สินธุศิริ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วเทพ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพรชนก  คำตัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฎฐา  แสนชัย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงดรัลพร  สุดแดน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภูริณัฐ  กิวัฒนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนาธร  อนาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกฤติยาณี  เทพจันตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนฤภัทร  พิยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โชติอนันตระกูล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรสิตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพศิน  ศิริรัตน์พิริยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลัมยศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกษมา  การินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอรชพร  ทองฉัตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงหลังฝน  ต่ายประยูร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพงศพัศ  กิวัฒนา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐวดี  วงเวียน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอารยา  ไชยโย โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนรวิชญ์  ทาฤทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวิมลมณี  ทิพย์ปาละ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คคนางค์พงศ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวสวัตติ์  สุทธหลวง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอุษาสิริ  นุดวงแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุนิษา  นรินทร์รัตน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ตาลสันต์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิจิตรา  วงค์เพ็ญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศิรวิทย์  ธรรมสมบูรณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายภูริภัทร์  ทรัพย์ปลี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์อุด โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปริฉัตร  อักษร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงประภาสิริ  รินอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญตัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศศิปรางค์  สารก๋อง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวนัชพร  กันทะตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปภาวินทร์  คำเบ้า โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองรุ่ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะดี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศุภภวิชญ์  สายนาค โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภควัต  ศรีปาน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายศุภกิณ  สอนศิริ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิสาร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐพัชร  ช่างเงิน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีรภัทร  อุดทังไข โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศิระ  ยศมงคล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพลอยขวัญ  คันธเนตร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปาณิศา  ทาวี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนันทกานต์  คำปัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โชติสิริโสภณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลแดง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัชชา  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอันธิยา  กิติยะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ชินายศ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิชัยอินทร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิริยากร  วังกานนท์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปัญชญา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปิยาภัสร์  พันธ์ุแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุวพัชญ์  ขัดขจร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เธียรศักดิ์กุล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายนันทปรีชา  วงศ์สีสม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชนิกานต์  ใจบุญ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอินทิราพร  มีต่อม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปิยะพักตร์  วรรณภพ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายโชติภูวัชร์  คำเขียว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภัทรกนก  มณีวรรณ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมาศสุวัณณ์  มูลใจตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐภัทร  ขันชุมภู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชนินาถ  ทิศทาพวน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธราเทพ  ช่างกันทะ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฐิติการต์  ประมวลการ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรวลัญช์  สมประสิทธิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกนกรดา  วุฒิการณ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพัชรพล  ตันเวียง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภคิน  รัตนภาค โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิตรกัญญา  แซ่เติ๋น โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญเทพ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวิชญ์พล  ตันเวียง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชลธิฌา  ไชยเขียว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฐาปนีย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปิยวัฒน์  ทับเงิน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายเมฆินทร์  ถือพัฒน์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายวรวิทย์  ปัญญาวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธันวา  เล็กวิจิตรตระกูล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจิรายุ  สวนพรม โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุธินันท์  บัวผัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุวิมล  ธงเงิน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปรมินทร์  ไชยเรือน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสิริมาภรณ์  จันติ๊บ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐภัค  พรมจักร์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใชยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  เชียงโค้ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุปรียา  ไชยสลี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอภิสร  ไทยศิลป์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธันยาพร  เขื่อนเมือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณตระการ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปวริศา  ละทะโล โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวฤนกร  แก้วกลางเมือง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงฉันชนก  ขุนไกร โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศิรดา  ป๊อกตื้อ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนฤมล  ผลคำ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนริศรา  คำซาว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญตา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสลินทิพย์  ศรรบศึก โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปุณยวีร์  มีเดช โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐชวดี  ทองอินปัน โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงชญานิศ  สุขศรี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปิยนุช  ไถลแก้ว โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิไชยยา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นโฮ้ง โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอภิชญา  มงคลประเสริฐ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธนัญชนก  ศิริวงค์ลี โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธนาฟู โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายทิวากร  ไชยวงค์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเกสรา  เมธา โรงเรียนราชานุบาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ภักดีสมัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพิชชาพร  เจตนะเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จ้วงสินธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอนัญญา  พังยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วกุลศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงจิชญาดา  ยศวิถี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชรินรัตน์  จันคำยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงญาณภัทร  ดอนอินไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายชัยชนะ  อัชฌานภาลัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายธีมธรรศ  ไชยบาล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายเดโชดม  ศรีจำปา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายณัฐพัภทร  ทิวาราตรีวิทย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงโศภิตา  ยะวิญชาญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายภัทรดนัย  ธนสิริโชติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  มัวนทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวิชญาพร  ชัยพิชิต โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนุชนาจ  ทุ่งโปร่ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายธีรชาติ  มหานิล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงจิรวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายสิริภพ  ปรุงเรือน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายณัฐธพนธ์  ไชยโย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายเจษฏากร  มะโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายชนวิชญ์  ตาจันดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายทรงพล  ทาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายสงกรานต์  ชมยินดี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายอภิรักษ์  ธรรมศิลป์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายพีรพัฒน์  สายสมบัติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายเจษฏา  เงินมูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สำราญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงษ์สุระ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงปวิชญาดา  อินสองใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงคณัญญา  ชัยคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงรัตน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงศิรดา  พังยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายเศรษฐพงค์  มหาราช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงเขมิสรา  สมะพันธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงตรีณา  วงค์เทพ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงปรางทิพย์  ติ๊บแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายดนุพนธ์  รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสโรชา  แซ่อุ้ย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายศุภกิตติ์  จันทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณภัทร  พัฒนทวีสินสกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองวิลา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายณัฐธีร์  ศรีเมืองวรโชติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หม่องหล้า โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงแพรวา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายพงศกร  โสภณปฐมพงษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายณัฐพงศ์  อินปาว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงจิรัชญา  หวังร่วมกลาง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงสิริรัตน์  เงินโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุภานัน  ทองหลิ้ม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายตรีวิชญ์  จิตตวงศ์พันธ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอาทิตยาพร  กันแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงเปมิกา  เจดีย์ถา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธนัญรัตน์  ขุนทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงธมลวรรณ  อินวัง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายฐาปนพงษ์  เพ็ญพัชรมัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายธีรภัทร  อินสองใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงบุญญาพร  ใจจันต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายเกียรติประวุฒิ  ท่าประสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายนฤบดินทร์  สมพรมปัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงรวิศรา  เปลี่ยนวิลัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายชุติเทพ  เสนา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงญาณภรณ์  โทนิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายณัฐรักษ์  เชียงทา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกชวรรณ  สะท้านปัว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพรสรวง  เปียงใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงธันยธรณ์  ปัญญา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวราวค์รัตน์  คำนันท์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงธราทิพย์  อินใจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทะจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณภัทร  พรหมลังกา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกรยรัตน์  โลหะโชติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกฤตญา  ประเพณ๊ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรืญว์ภัสสร์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายชนินวัตร  ทากัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฏฐชัย  เกษมเกสร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศิวพร  วงษ์แพทย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวัฒนวดี  ชุ่มเย็น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  กาบัว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนลินี  ขัตติยะรังสฤษฏ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพัทธนันท์  ภักดีสมัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชรินรัตน์  หิรัญกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุจิตโตสกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวรัทยา  พรมจักร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์นิล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงวิมลมณี  วังแสง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนวพร  นวสุวรรณกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวรัทยา  บุรณัตถากร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงมสารัศม์  เชื้อพันธ์งาม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชมพูนุท  ดีอุด โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกมลภพ  อนุศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธนาพงษ์  แสงดอก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพลพล  คำเขียว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธฤต  ขระเขื่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัชชา  แก้วพุฒ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชลดารัตน์  กาบเกี้ยว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวริยา  อุทธวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนารีรัตน์  โทนิน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงธันยธรณ์  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปริญญากร  คำนินทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณัฐวรา  เดชอำนาจธรรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวรีรัตน์  สุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปิยภรณ์  บัวทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชลธิชา  ชุมกาแสง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงฐาปนี  พิมมโส โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรนิษฐา  สีแดง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัฐวิภา  เกี๋ยนคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปรินดา  สวนจักร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอทิตยา  กันทะเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนันทิชา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชุติกานต์  สุวรรณโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายรัฐภูมิ  คำยันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปรีชญาน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวนัชพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอัญธิดา  ชะนะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอังชุธาภรณ์  จิตตามัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนัชชา  วงศ์วาน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงบัณฑิตา  กลายเพท โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชนันชิดา  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธัญชนก  ติลสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเชาว์วัฒน์  วรวัฒน์วิทยากุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอาภาศิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวีรภัทร  ชนะภัย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศุภพร  สวนกัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างเมฆฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภูวดล  ฝั้นอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายไรวินทร์  ธีรัตน์สิริกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภูผา  ช่วยพรม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายบูลกิจ  บุญมั่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ธนรัฐไชยศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรัดเกล้า  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  คำลือ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงบงกชมาศ  บุญก้อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายวิษณ์บวร  ใจจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงโชติรส  ยศสอน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธราดล  แสงจุน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนนทวิชญ์  วิสุทธิธาดา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายเขมราฐ  ขาววงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนารีตะ  มังกิตะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐชา  พุฒตรง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงจิตราพร  คชหาญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงรัชดาพร  มะณีสุวรรณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายศุภกฤต  ชูสิงห์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธรรมสรณ์  อินบรรเลง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายกิตติพศ  วงค์กาอินทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายรัฐกิติ์  สุทธิ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกุลปรียา  สิงหฤทธิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฉัตรวีย์  มังกิตะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงชญาภัส  กุลรินทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายวรวุฒิ  สิทธิ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายปุญญพัฒน์  เขียวปัญญา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิริสาร โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพชร  กันฑะวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกิติยา  มณีวรรณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกฤติพงศ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงบุญรักษา  มั่งมี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วโสภา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปัณฑารีย์  หมื่นพรมแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปริวัตร  หินจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอติกานต์  อินแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธีรภัทร  ดีปินตา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณภัทร  วิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายรัฐนนท์  ใจจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายทาวิศ  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธีรพิชญ์  ไวลิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐนนท์  เดือนเที่ยงรัมย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายทัพพ์  มณีอ่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายวรัญชิต  สีโน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกัญจน์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณุพาวัฒน์  อัครทวีพันธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงเวธกา  ปัญญาเล็น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชนม์ชนก  กุศล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณัฏฐพิชา  นิธิอัษฏาพงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกวินญารัตน์  แก้วศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศุภธิดา  คำแสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธ์ุ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงภัทรวดี  สาทา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสุปรียา  ขัติยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธนภร  สิงห์ศรี โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธัญชนก  เรืองรุ่ง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกนกรัตน์  วิชัยพูนทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรากุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชนันท์กานต์  เอี่ยมอุดม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัชชา  กุลศิริ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงภคพร  ภู่ตระกูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงศิลาภรณ์  ผดุงภักดีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยศอาจ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงบัญฑิตา  คำยันต์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภรณ์ทินรดา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนิรุชา  ซอเสียง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธีรัช  สวนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศศิกานต์  จันไชยยศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฐชยา  ขันทะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงญาณินี  เปี่ยมทวีศักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพีรัชชัย  สอนแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายเมธินทร์  ปิ่นชัยมูล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองปั้น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนันท์ชพร  วงค์คำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจิรัฏฐ์อร  อ่อนอาสัญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสาริศา  ศรียงค์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปวีณวัช  พุฒตรง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงบุญยานุช  ดิลกศุภลักษณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศตวรรษ  อัญชัญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพีรภัทร  เสียงเลิศ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปุญญานันท์  นันติ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกษิดิส  รื่นหาญ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายทรงวุฒิ  ถุงแก้ว โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายรวิ  ชมภูรักษ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพลอยณิชชา  สุขจริยะวัฒน์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายปรวัธน์  ว่องอิสริยวณิช โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธรรมชื่น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงกชกร  น้อยฉิม โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุวดี  สมคำ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพีรณัฐ  เทพสุคนธ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกัญญานุช  อุปนันไชย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศศิวิมล  ผ่องเผือก โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงวริยา  เขื่อนธนะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณหทัย  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธีรพรรดิ์  โชคธนะประเสริฐ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายกฤตบุญ  ท้าวทอง โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายวรากร  พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธัณย์กมล  ธิติกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญชูภักดิ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชนิกานต์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชุษณะ  วุฒิการณ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนิพัทธ์  ขีดเขียน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายฐิติกร  ศรีรินยา โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ปัญญาภู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงบุญทิตา  มาอ้น โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะเสน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพีรภัทรา  ดีน้อย โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงจิรัชญา  เหงาจุ๊ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงรินรดา  ภิยะ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจิตชญา  พลายสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงภคพร  ดีปินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายณัฏฐชัย  แสงแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประเทือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สุเทปิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาแกง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงเวธกา  เสนาธรรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  เนตรใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงแต้มขวัญ  ยศอาลัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงวิภา  คุ้มจิตร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปันอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายภูริณัฐ  วัฒนธีรกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงลักษิกา  บูรณสัมปทานนท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายสุวิจักขณ์  กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายวิทนันท์  ผูกจิต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกรกนก  ยศมาดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงมินตรา  นิระคม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงตรีปิญชาน์  สมแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กาบคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงบุษราภรณ์  ใหม่ธิมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงธัญชนก  เตชนันท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายปภังกร  อินทะรังษี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงนิจวิภา  วิไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงเจติยา  อิ่นแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงรัญชิดา  ลาดทะนุ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงศิรภัสสร  สมศักดิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายญาณวิทย์  ปิงนา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายปราชญ์  ผาแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริตังสกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงณัฏฐ์สิริ  พรหมานนท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายปุริน  เพชรดิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ทอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงชนัญชิดา  บางบ่อ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฐฐิฐา  พรมมิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายกรณ์  สุริยะรังกา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงขัติยา  วงค์ขัติย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิเชฐพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  วงศ์ทะแนตร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สุนทรวิภาต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงอาคิ  สุเทปิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายนภณัฐ  ศรีสุบัติ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายวิศรุต  ส่างกอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายรัฐนันท์  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายกานต์วิชญ์  อะทะวัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพรประภา  ซ้งคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงจตุรพร  คูอาริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายกฤตเมษ  สุเทปิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ดู่อินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายพสิษฐ์ภณ  แสงแก้วสันติสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายเอกรัฐ  ชุ่มเย็น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายนราธิป  หมั้นขัน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงบัณฑิตา  อนุมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายนวพล  นาคเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายนวพล  นาคเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายอภิวัฒน์  มังคละ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายกฤตยชญ์  วุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายศิระ  จันทิมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงณัฏณิชา  รูปสม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายภัทรกร  จาดจีน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงปลื้มสิริชนก  ไชยเรียน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงธัญชนก  อามาตย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายศักย์ศรณ์  พลายสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพชรพร  พชรจามร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงณปภา  ไทรโรจน์รุ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายชุติเดช  สุขแปะเง้า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์แก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายกฤตยชญ์  เทพคำราม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงอภิชญา  จำปาจินะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงพนิดา  อดทน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายศรินยวัชร์  คําสังวาลย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายพีระภาส  เรือนเเปง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายทีปกร  วรรณรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงอนันตญา  พรมไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงศุภักษร  โคตมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงเกสรารัช  ศรีมุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรดาสา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายอิสระ  นันทพานิช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองเขียว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงจุฬามณี  เทพสุคนธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงโชติรัตน์  สีต๊ะสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กหญิงพรปวีณ์  ผ่องศรีสุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงสุพิชชา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงญาณิศา  สิริธนตระกูล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงสุตาภัทร  ไชยพรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงมุกธิดา  ด้วงทอง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายจิรทิปต์  จิตอารีย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงปาณิศา  จินดาคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงดีรยา  ทะนันชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายกรมิษฐ์  สุวรรณ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายเนติธร  คำเหลือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายภูริพัฒน์  ยศอาจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชาย กันต์  ปรางค์วัฒนากุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกรภัทร์  ชมนันท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิชญาภัค  นันทะเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงศตพร  ทิพยรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงปณพรรษ์  ช่างเอกวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงทักษิณาพร  สุทธไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายกฤษณพงศ์  ธิอูป โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอักษราภัค  โรงคำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงทัณฑิกา  ช่างเหล็ก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัฐวรา  พรหมสกุลปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สายยาโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายพันชนก  คำรังษี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฝีปากเพราะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภูรินท์  ตุ้ยน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัติยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปรานต์ปิฎก  ไชยวิโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายณัฏฐพล  แสงแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายรัฐบาล  กาญจะเเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายฐิติวัลคุ์  วงศ์นันทพร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เย็นทรวง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  พรมมี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกิตติ์ยาใจ  ชูเถื่อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวรรสิริ  พาศิริ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิชญาภา  สมเงิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายวิทวัส  แก้วสี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพัชรพร  พรมวังขวา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายภีมเดช  สีหราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธันยบูรณ์  สุจันทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณภัทร  สารเถื่อนเเก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณกมล  สุขสด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะมา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงบุศรากร  พรมต๊ะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายก้องภพ  ยศจันทร์สาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เถระสวัสดิ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสรัญญา  แซ่เล้า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ธัญญะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงอัญชสา  ล้อทวีรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภูมิณภัทร  พราหมณ์ธนโชติ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธิติกร  สุเทปิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายนนทกร  ณะไชย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายเธียรวิทย์  ปายแสง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงทิพวรา  สุทธะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฏณิชา  อินแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพาโชค  เดียวตระกูล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวนัสนันท์  ไชยยงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงเบญญาภา  จินะป๊อก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงมุทิตา  ภูผาอินทร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนดิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงชื่นชนนี  ชื่นเย็น โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงสุนทรา  สุนทราพันธุ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปริยากร  นิกาญจน์กูล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปทิตตา  กติยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณัชชา  เกตุขาว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงธนพร  สีต๊ะสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงชนกเนตร  เลาเหล็ก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปินตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงจิดาภา  ปันทะลา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงดวงกมล  ธรรมราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกฤตยา  พิงศ์หาญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงนิชานาถ  ไชยช่อฟ้า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพลัช  ศรีบุรี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายพิทวัส  ศรีตระกูลวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุปง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐพัฒน์  เย็นฉ่ำ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงบูรณิมา  วิชัยต๊ะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมนวล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศุภวิชญ์  อุตเสน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวรัญญา  สุขใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภิษัชฌลา  งามบุณยรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายอัคคเดช  บุญเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกุลปริยา  จินะรักษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายรัฐนันท์  ทะลือ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายเกื้อสกุล  ยศอาจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายณัฐวุฒิ  คูเดชสันติวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายภัณฑบดี  สุภามณี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงณัฐนันท์  ธีระวาณิชยกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชญาณิศา  มูลศรี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณภัทร์พร  เหล่าอารยะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนศิริ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงนิชาภัทร  เชื้อหมอ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมธาเกษร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายจิรวรรธ  แซ่อึ้ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายเพลงเอก  เสนรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสุกฤตตา  นทีวัฒนา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงจรรนำพร  จุวรรณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวิชชากร  ฑีฆาวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงณริศรา  วรรณวัต โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปนัดดา  หงษ์ห้า โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภูเบศ  สิทธิ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธนัชญา  พรมรักษา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนโชติ  เล็กชม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกชกร  เหล่าโกศลวัฒน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปวีร์อร  นิยม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายศุภวิชญ์  กองแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงธัญพิชชา  สายยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวรพิชชา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเยี่ยมเยียน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมืองแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บัวนิติสกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกรกนก  ลีปรีชา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงญาณิศา  ดีปาละ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงกชพร  ฝีปากเพราะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันต๊ะยอด โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายณัฐธัญ  ถาวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายภาณุ  เทพรังษี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กุลเจริญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงวิลาสินี  อินน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงสุภัสสรา  อุปนันท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงณัฐฤมน  สนิท โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงณัฐธิชา  จันดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพรหมภรณ์  ไชยเดช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสุวภัทร  รวมทรัพย์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงลลิตา  น้อยคล้าย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอังคณา  วิชัยรัตน์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงพลอยแพรว  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธนัชพร  อุ่นใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายชนนน  ธรรมศิริ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนัชชาธิกานต์  มาตขาว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โลราช โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอิษฎาอร  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงศศิวิมล  สุขบรรจง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกมลวรรณ  ก๋าวงค์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงจารีนี  ไชยมงคล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชนมน  ชมภูเทศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงเขมจิรา  ธนะกองแก้ว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายกิติภูมิ  อินยัญญะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายพฤกษ์  สายปาระ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพีรวัส  ธรรมวงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกัญพร  เถาถวิล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิทธิวะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างเหล็ก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายดรุษกร  สวนสาร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงวรพิชชา  เรือนโลวา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินน้อย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายกันตพัฒน์  สารใจ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายปภินวิช  กาญจนจันท์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายนิรวิทย์  จงประสาธน์สุข โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายอภิชัย  กฤตล้กษณ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายปริ่มปรมัตถ์  ไชยวิโน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยกลางเมือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอธิชา  สมณะช้างเผือก โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายศิวศิษฏ์  จิตอารี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพาขวัญ  วงค์ปัญโญ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายเหมวสันต์  นุยศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงชัชนันท์  กล่ำพลบ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงดลลชา  ชมภูมิ่ง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงชวิศา  ทองพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายปภังกร  เลื่อมใส โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนภสร  สินันตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายปองพล  ใจจะดี โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนันท์ธนัชพร  งามเจริญสิน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพสุธร  สุรพงษ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงวรธิดา  อุดมทรัพย์ปัญญา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงจิตรารัตน์  ทะขัติ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายชวกร  ยากับ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกันติชา  กันทะตา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จ๋าว โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงณพัชญา  ฉิมสอน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นันท์ชัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงธนัชชา  เอกนันท์กุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงณัฐนันท์  นุมัติ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธนกฤต  เทียมนโรดม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายชยพัทธ์  เวียงนาคแสนสุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายณัฐภัทร  สิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายอัครพงษ์  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กชายปิลัณด์  ถาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กหญิงสรัลย์พร  พรมจันใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงณัฐณิชา  นกสี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงกมลนัทธ์  บังหาร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายกันตเมธ  ณ ฝั้น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายนิติธร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายกันต์ธร  เล็กศิริวิไล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงพัทธนันท์  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงภัคพสุตม์  อินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงธัญชนก  กะแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายสมิทธ์  ทัศน์เพ็ญภูกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายณัฐชนน  ตันธนะวรกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงกษมา  สุภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงนันท์นภัส  มูลจะคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายปภังกร  คำปา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายปุญญพัฒน์  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงมนทกานต์  เทพกอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงรัตนประภา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายกันตินันท์  อัมพุธ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายกรพิพัฒน์  จันทรานภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายปภังกร  เรืองอินตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กชายกฤษกร  อินทร์ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงณัฐณิชา  รู้เกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงสกุลกานต์  นุใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงอภิชญา  นิติวรารกษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงภานุชนาถ  กิติยศ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
843 เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  ปราณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
844 เด็กหญิงชิตาภา  ธรรมสะละ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงเทวิกา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มิละพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงอรวรินทร์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายรัชพล  ศิริรักษา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายจีรัฐตินิน  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายสรพรชัย  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายจักรวาล  ยุทธประยงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงธัญชนก  กันทะนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงจิรภิญญา  สองสีโย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันท์ชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงญาณิศา  เทพเสน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงณฐิตา  นุเทพสุ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงศิรภัสสร  ตันน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงสิริยาพร  พรมทะนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายฐิติวัฒน์  เรืองอินตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายธนกฤต  นิลนาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายรัชภูมิ  นันธนะวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายพัฒนศักดิ์  แก้วนิ่ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายธนกฤต  วิระวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายธันยพงศ์  อินผง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายภูวาณิชย์  ใจเดช โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายภูธิป  แคว้งใจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายปลายฟ้า  อิ่มผ่อง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายณัฏฐพัชร  คำหมอน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายสุวิจักขณ์  การสารี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายศิริวัฒ  เปลี่ยนประดับ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กชายปภาวิน  สุคนธ์สิน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนันทัชพร  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รักษี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงบุญสิตา  ผลานิสงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วุธนู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงสุนันทภรณ์  น้อยนวน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  กันฑะวงค์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  กาญจน์พิสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงพิชญา  เป็งจันตา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงศรินภัสร์  ยศสกุลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธนกาญจน์  เศรษฐีรบุตร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงนีรชา  นิ่มสง่า โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงอชิรญา  อาดหมาด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกิตติมา  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปริยาภัทร  สงวนกลาง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงโยษิตา  วงค์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายพีรวิชญ์  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายวิชญ์พล  ดีพรมกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กชายฟ้าห่มปก  กลั่นผลหรั่ง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายรณกร  รัตนนทชัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงปาริชา  มหาวัตร โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงขีโรชา  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงธนพร  พิชา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พึ่งทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธารพนาลี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธิติมา  ไถลแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกุศลิน  พาลุกา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายภควัต  อิงคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายเศรษฐธภูมิ  นุใหม่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายพชร  ยศพรม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายกิตติธัช   พรหมโชติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธีทัต  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายกมลภพ  ทวีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายชิตพล  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกรรภิรมย์  แก้วแกมทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงปทุมมาศ  ตามล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงปัณฑิตา  ติ๊บขัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงพนิตชา  นันท์ไชย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนันทิกานต์  วรกิตต์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายธนดล  จันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายภูรินทร์  สายสั้น โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงนวิโยธิน  พื้นผัด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายพงษ์พชิรา  ปิยะโกศล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงเบญญาภา  ภูสด โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายชนสรณ์  สวนวัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงภัคธีมา  สีเทา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนองช้าง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงเมชญา  ปันทะมา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงวรรณดารัตน์  วรรณสกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงพิมพิกา  ดอนน้อย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงธนภร  ธนานิมิตกิจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงฐิติภัทรา  นามแก้ว โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงฐิตานันท์  วรรณสกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงห้วยหมิ่ง  ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วอินแสง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายณัฐพล  จับแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายยศพัฒน์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายสุรดิษ  สุขกลาง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายณัฐนนท์  ใบยา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายสรวิชญ์  หยอมแหยม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายพิทวัส  ศรีวัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธนัช  พงษ์รัตนานุกูล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กชายชยานนท์  บังเมฆ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายชัยณรงค์  โลกคำลือ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กชายภูรินทร์  เมืองสระ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงตวงพร  สุกคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ซาวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงมณปรีญา  นัยติ๊บ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงณิชกุล  กาศเกษม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกนกทิพย์  มินทะนา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายปาณัสม์  บริรักษ์ตังกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายรัชพล  สารทอง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายปณชัย  โกสินทร์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายชนาภัทร  นันติอาจ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธนภัทร  หมวดหมู่ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายชญานิน  คันธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายณัชพล  แก้วตัน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายเมธัสสิทธิ์  ลีพิพิธกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายธัชชา  จารุประทัย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายธาดา  วิยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายภัทรพล  ไชยสมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปราณปรียา  ดีพรมกุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงญาณนันท์  เงินวงค์ใน โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงณฐกร  สายนาค โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  ปั้นชู โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธนาธิป  พรมผาย โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายณัฐภัทร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายนราวิชญ์  จันทะแฝก โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายธนพล  บัวเข็ม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายเทวินทร์  ชัยมงคง โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายนพวิชญ์  คำหอม โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายโชคสกุล  ตั้งเพชรศักดิ์กุล โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายไกรวิทย์  คำมอญ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายมินธดา  หล้าคำมูล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงพนิดา  จุมพลภักดี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงภัทรวดี  ทองศรี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายชนกันต์  โชคเจริญสุข โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงสาวินี  ศรีจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงปรัชญาบัณ  บุญเอือ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขันทะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงพัชรินทร์  ส่องแสง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายชินวัตร  รัตนะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงอรดา  ปติตังโข โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงบัณฑิตา  เฟื่องฟู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงปภาดา  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงพัชรีรักษ์  ปิจดี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงปานฤทัย  ใจอารีย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุทธิ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์ศิริ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายภาณุพงศ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายสิทธิพล  มีไธสง โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงกิตติพิญช์  บุญรัตนพันธ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงกนกนาถ  วงษารัฐ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ปิจดี โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงเพชรชรินทร์  คำพุฒ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงวิภาสิริ  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงคัชภรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงชฎารัตน์  กันใจแก้ว โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงปัทมพร  สีโสภา โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มหามิตร โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินทะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธิดารัตน์  รัศมีจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงเกศกนก  รัศมีจันทร์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงพุฒิพนิดา  ไพบูลย์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงวรางรัตน์  ตาสาคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงชนิกานต์  ทานะ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายพันธมิตร  อุ่นเรือน โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงบงกช  พลังฤทธิ์ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงรัตติกาล  กองคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงวรากร  ถาคำ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายจิราวุฒน์  ธรรมสละ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงปราถนา  หอมหวล โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายธนาคิม  ใจเย็น โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงพรนภัส  คำฟู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงทิพอัปสร  หงส์เจริญ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายเปรมปวีร์  จันติ๊บ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายอิษฎา  วาศวิท โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงวรณัน  จันทร์ไพจิตต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายสิระพงศ์  ธนแสนตั้งเจริญ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงณัฐชยา  คำตัน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายปรวัฒน์  ตันเกียง โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ไชยเรือน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปัตต์เปาว์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายพัศธวศิน  เขื่อนจันธนลาภ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงณัฐชนก  ศรีสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กชายธนภัทร  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงอิซาเบลล่า มาริสสา  สเตซี่ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายชนนน่าน  สวนจันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพิชญาภา  จักร์ศิริ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงพุทธิดา  ใหม่จันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายภูมินทร์  จึงวัฒนาสมสุข โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฉลองโภคศิลชัย โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกนกรัตน์  ไชยเสน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงบรรณวัฒน์  ทองเขียว โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายกิตตินันท์  นันติยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปิยะกร  จักรอำกร โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สหัสฐี โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงอัยยา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายฉัตรชาฎา  โนต๊ะยศ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงปณิดา  บุตรศรี โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงปริญญาธร  เกสโรทยาน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงศรทิพ  คงตระกูลเทียน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงชัญญา  ศิริรักษา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายอุดมพงษ์  สุนันตา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายปฏิพัฒน์  สุทธวงค์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงกุลวฤณ  วรวงษ์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพัทรศยา  กาใจ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งเที่ยงธรรม โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงพรภัทรศร  ศรรบศึก โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายภาคิน  เรียนสอน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงชณัทดา  สูงสว่าง โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายจิรัฏฐ์คมน์  มั่นกันนาน โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงวริศรา  ธิจันทร์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกรกนก  อรุโณ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงวรรณรวี  ไชยสุวรรณ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  วิยะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงชญานุตม์  พึ่งทอง โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงมนัสนันท์  รังษี โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายพัชรวัจน์  ศิริรักษา โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพุทธิสร  ฟุ่มเฟือย โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงธนพรพรรณ  แสวงผล โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนฤภร  ไชยชนะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงภัคพสุตม์  โรจนะวิชานนท์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงธนัชพร  ซ้อนยนต์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงพรรณสินี  โนชัย โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายภาณุภณ  ปัญญาวงค์ โรงเรียนนิธิวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล โรงเรียนนิธิวิทย์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายนิธาน  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนนิธิวิทย์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงจิณณะ  วัยวัฒนะ โรงเรียนนิธิวิทย์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุริยะพรม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายพงศภัค  พันธ์พิกุล โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงอนุธิดา  พุทธิสอน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงปิยธิดา  สุระเวก โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายธราพงษ์  ทวีชัย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายปัญญา  แก้ววิเศษ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เรืองประกาย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงชุติมา  สบานงา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงรุ้งระวี  คำเลิศ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงสุทธดา  อินทเสโน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงประภัสสร  หมื่นจินะ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงจตุพร  หาวิรส โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงอรปรียา  มาตรา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายกัณฑ์อเนก  บุญมี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายณัฐพงษ์  สุริยะวารี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มหายศนันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พงษ์ประยูร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงชัยรัมภา  เพิ่มสุข โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงอัญชิสา  หนูอิ่ม โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงมุกตะวัน  ธีระโชติ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงภัทชราภา  คำแสง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงปิยดาภรณ์  ศรีเคน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสิรินทรา  จันตา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอรอมล  ไชยยา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนาราภัทร  คำเทพ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายวชิระ  สาทา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงศิรินญา  สวนกัน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงนิชาภา  ชายครอง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ล้วนสุข โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายปฏิภาณ  อินนันท์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงปพิชญา  มาสัง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชูอินทร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชมภู โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงเกศมณีพร  ถึงคุณ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายพงศกร  เกษตรการุณย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงงา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกฤตินันท์  ฉิมพาลี โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงสองฤทัย  สมใจ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญสุข โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทนันชัย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงณิภัคษิญา  ทะขัติ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวคำอ้าย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายเมธิชัย  ทิพย์ปัญญา บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายณัฐดนัย  มงคล บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงชัญญานุช  เงินคำมูล บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงสหฤทัย  เลื่อมใส บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงอนิญญา  พอใจ บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ทิพย์ปัญญา บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงยุภรัตน์  เชื้อหมอ บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงธนานันท์  บุญปวง บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายภูวมินทร์  งามสม บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กชายพิพัฒนพงศ์  หมอป่า บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1118 เด็กชายอนุสิษฐ์  ง้วนกันทะ บ้านวังยาว 1 ป.6 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงเบญญาภา  คฤหัส บ้านวังยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงนิชา  เชื้อหมอ บ้านวังยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาวรรณ บ้านวังยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงแก้มใส  สายอินทร์ บ้านวังยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์ไชยา บ้านวังยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงศดานันท์  น้ำพี้ บ้านวังยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงนัฐนิกา  สุทธเขต โรงเรียนซินจง 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงชนกนันท์  มหายศนันท์ โรงเรียนซินจง 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงชนกานต์  วังยศ โรงเรียนซินจง 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กชายตุลธร  ใจมา โรงเรียนซินจง 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายภัทรศักดิ์  ตั้งชาญธนัชกุล โรงเรียนซินจง 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันทะสอน โรงเรียนซินจง 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายปฏิพล  มะรินทร์ โรงเรียนซินจง 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงกฤติมา  โชติธนภัทร โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงบุษบา  กันธิยา โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพรรัมภา  สุขหมื่น โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงนลินนี  กันขาว โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายพิพัฐพงษ์  จินะสิทธิ์ โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายรัชพล  เมืองแก่น โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงนันทิกานต์  กุณคำ โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงอมรมิดา  มานัสฤดี โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพิชญา  ยอดเหล็ก โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ก้อนพรหม โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิติยศ โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงณิชานันท์  จันคำสม โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายชัชฤทธิ์  สิงสาร โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายอติวิชญ์  สายปัน โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงฐานิตา  คำมูลอินทร์ โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันกอง โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธนาดล  เขียวอินทร์ โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายปวิธ  แซ่เฮ่อ โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงณิชา  เกรียงชัยไพรพนา โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงญาณิดา  พนะสัน โรงเรียนซินจง 1 ป.6 วิทย์ประถม