รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนัช  พรหมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสุนทรเกษม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายสรวิชญ์  เสนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรชัย  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายอนันตชัย  กิระวิโรจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายอภิรักษ์  แก้วสองเมือง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายรอมฎอน  ตระกูลนาวี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายอิลฮัม  อนุศาสนบุตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ น่าน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อำภัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โตสมนาค โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนลินี  นนธิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปวริศา  สัตยาภิรักษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภัณฑิรา  กรุณกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพรไพลิน  ธัญญเกษตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณฐมนพัณณ์  สินคุณาธาร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงทักษพร  บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรอดียะฮ์  ภักดี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจัสมิน  มะลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณญาดา  หมานมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฮาฟีฟีญ  มูสาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฟาติน  สือแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปาล์มมีลี่  ฮารง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายภูมิบดี  อีซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรวัฒน์  วงศ์เดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเตชินท์  นงรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพลกฤต  จินดากูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายพุทธพล  วงศาจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงแพรวา  สุรประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงดวิษา  อินตะนิล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงประภาพิม  แซ่ลือ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอนัญญา  ทั่วถวิล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชัมชีน่า  ซัยดานี่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธีรทัศน์  จันทระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายศิวโรจน์  ชูจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายดลลชา  นาคกล่อม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายบาซีร์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายฟิตรี  มะสาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปีนี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงน้องธาร  เมฆม่วงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวริศรา  ไพจิตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญสม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายวริศ  สิงหเสม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายรชต  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงอรีสา  อีซอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายนเรศรินทร์  ธาตรีนรานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายศิริพงศ์  แดงบรรจง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปาลิตา  วงศมาจารภิญญา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงภูษณิศา  ลายขวะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายคณพศ  หยกเจริญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายชยพล  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายยศธร  วงษ์คลัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงรวิพร  เซซัง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธรพรรณ  อินทกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงตมิสา  ศิริเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนลินี  ปลื้มผล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุพรรษา  ข่ายทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงซัลวาณี  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงรุ่งนภา  ประสพเนตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายปณิธิ  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิลวัตร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงตัญติญา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงทักษิณารัตน์  กุนเสน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายแวซัรฟิน  ปราบสูงเนิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสิรินดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธีธัช  เพ็งเจริญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายปวริศร  พรชัยพิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายนูรุดดีน  อุบง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายกิตติภณ  จิตรนอก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายชญานนท์  ดีพาส โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายกฤษนัย  ฮัจยีหมัดสกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวันนูรฟาซีลา  แวยูหัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจิดาภา  สีจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงโนร์ดีณา  มะมิง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงบัลกีส  มาหามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงจัสมิน  รอเหะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายสรวิศ  พึ่งศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายสุพศิน  ทองรมย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนนน  จารุพงศา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพลพรรธน์  เผือกพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปานไพลิน  ปลื้มเปรมจิตต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชมพูนุท  บำรุงพงษ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศุภิสรา  โกกะพันธุ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจิรวดี  คงคุณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอุไรรัตน์  ศรีวิเชียร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองจีน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงแพรวา  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนิจฉรา  พันธ์รังษี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอัญชิสา  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  แววแสนรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงทัสมีน  บือดือเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอามานีย์  โต๊ะเจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนลินดา  โต๊ะเล๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนิศรีน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงยูสรีนา  รักไทรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  แวดาย๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศุภวิชญ์  หนูอินทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปณิธิ  ศรีงามพร้อม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชนาภัทร  วาระโว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายเกรียงศักดิ์  คงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายณัฏฐดนัย  ภู่จินดานนท์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกฤชพล  อักษรพิมพ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายไชยกร  ยอดช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนากร  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปรมะ  สังข์รอด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเตชิต  เจนพาณิชพงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอาณัฐพล  มามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บตรทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธนภรณ์  พันธ์โภชน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภาวิตา  กรุณกิจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวรารัตน์  วงศ์เซียน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงโนร์อาซีกีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนุรฮุสณา  มะรือเสาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงโนร์มีซัน  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงโนร์ซัลวานี  สนิบากอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อูมา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงซากีร่า  บากา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกชกร  ชูศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงขวัญข้าว  หล้าก่ำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธีรศักดิ์  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกิตติพศ  พันธ์โภชน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายวรากรณ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพัชรพล  รัตนพิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภูตะวัน  รักการงาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายท่าน  จารุพงศา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวันซิอาม  แวดือราเเม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนันท์นภัส  อดิศัยนิกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอะห์หมัด  ศรประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนฤภร  บุญศิริ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปัทมา  นราทรัพย์สิริ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองขาว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงมุฑิตา  จริยะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนันทกานต์  โชติจารุกิตติ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐฐิภร  สาแม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอาตีน่า  มะนอ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนุรฮาดายู  สาและ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวลียา  อาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงนูรดีณี  มะลิลา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงเราะฮ์หม๊ะ  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงมัยซาร่าห์  เจ๊ะลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงเจรียงพร  กัลยาประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายตวงวิทย์  จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภคพงศ์  พงศ์ธเนศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายบุรฮานุดดีน  เปาะสูอาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์ภัทรภััควัต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอารียา  นันตา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอมล  ตันติคุปต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะสาง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกรกัญญา  กิจพิพิธ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนูรอานิส  ยาสูบ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปาลิดา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนราวิชญ์  ยกรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายสิทธิกร  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายทรงพล  เส้งพา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนกฤต  ทิพรัตน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสมศักดิ์  โฉมอุภัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภคิน  ทักษิณาธรรม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายญาณวุฒิ  นราวุฒิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพัสกร  พรหมทิพย์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกิตติพศ  อติวรรธนะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพฤกวายุ  ทองไทย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายศุภโชค  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวีรยุทธ  ตะครามจันทร์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายมูฮำหมัดฟิกรี  ยาการียา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายฟิรฮัน  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอาซาดุลลอฮ  มะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายนาบีล  ยุนุ๊ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชวัลรัตน์  สว่างกิจวัฒนา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงมัณฑณา  ปริยวาทิต โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชลวิไล  ตันตระกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญช่วย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวานแท้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวราภรณ์  ปุ่นอักษรชัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอันนา  อนันทมาศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงซุวัยกานต์  ซงตายา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชาลิสา  บินเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนูรฟิตรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนูร์อาตีกะห์  บินมะเย็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศศิวิมล  นุชภู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงโนร์อาริศา  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงต่วนนูรญาดา  นิอาแซ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนิสร  ทองกราว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพศิษฐ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศิรชัช  ไกรคุ้ม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฟารูก  อาแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสิรภัทร  บุญมี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายซอฟรอน  สะอุ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายรอมฎอน  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายฟารฮานคาน  โมฮัมเม็ดซาริน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายนาอิฟ  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายอัฎดีน  บากา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกชรัตน์  รัตนพิธาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัลยกร  กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงดุสิตา  จันทระ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุตรดา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  พลภมรเสนวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงโบนัส  สุขอุดม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรรณนารา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนูร์ริศา  เบญยาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสิริราชย์  เพ็ญมาศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธัศณีม  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงโซเฟีย  บือซา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาลัย โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายคุณานนท์  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเกวลิน  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงบุณยานุช  มั่นคง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์ชัยศรี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายครรชิตพล  เคนวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนิสิตา  ฉิมวิเศษ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนริศรา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนูร์นาฎีเราะห์  เจ๊ะดอเลาะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกานต์สิรี  อินเเก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปัณณพร  ยุทธโกษา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวราภรณ์  อินทกาญจน์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ชูตระกูล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพรลภัส  สุดใจ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายชยานันท์  แซ่พู่ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธนวรรณ  จึงจรูญ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกาญจน์สิตา  ตั้งเปี่ยมวรกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนาบีลา  ตอเละ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนิศาชล  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปิยนุช  คนสนิท โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกัลย์ภัสสร์  วรวงศ์สกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงซาฟีกา  เจ๊ะเม๊าะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญมาลี โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงระวิพร  พงศ์สถิตปิยะกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายไพศาล  มะรอเซะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงลิสา  โคตะสิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรวิพร  พงศ์สถิตปิยะกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลาภวงศ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงทิฆัมพร  เกษทอง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภาวิณี  ตั้งวัชรกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายสาเหะดาอิม  สาเหะมะหะมัด โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายดัรวีส  มาหะมะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอนันดา  สือนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายนภัสกร  พลเพ็ชร โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายศาสตรา  ขวัญแก้ว โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศุภนุช  พงศ์ธเนศ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนิอัยชาอานิส  สาเหะอามะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนทัต  สุวรรณนึก โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนิโซเฟีย  มือฆะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายหาดเทพ  อรุณแสงเงิน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธนกฤต  ชาญวิจิตต์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  เบ็ญสนิ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายแวดานิช  แวอูเซ็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสิรวิชญ์  เจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกนล  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกันต์ดนัย  ขวัญคำ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายโรนีไช  เพ็ชร์ลมุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภณัฐ  ทัศนานุสรณ์ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภูวนัย  เดนวัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวชิรญาณ  วัฒนารักษ์สกุล โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนูรอาย  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอัมรีดา  แวเด็ง โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนารีรัตน์  ดาลุนฉิม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมนัญญา  จันทร์เนียม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายชาริส  ยาฮังเกียคาน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงประเสริฐ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงวารุณี  สาและ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนิโซรยา  สาระสีนา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงฟ้างาม  ขุนเพ็ชร์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงอานิสรุสดา  สาเร๊ะมาซอ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงนาซีฟา  อาแวกาจิ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนูรูซอลีฮะห์  มามะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงรุสมีณี  อุมา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงสุกัญญา  หล่ำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายอับดุลราซัค  อุมา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายวรพล  บุญลึก โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุชา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนูรุยันนะห์  บินมามะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปุยดำ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสวนันท์  สินทรัพย์ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกมลพร  บุญแช่มชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงโนรฟัสฮาน  แมเร๊าะกะจิ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกูโนอาลิซา  อามะ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนูรลี  มะเซ็ง โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอลิสา  เงาะสีหา โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปรยา  แก้วชู โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนูรลีซา  นอรอเอ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงนูรฮีดาย๊ะ  สุหลง โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1 ป.5 คณิตประถม
286 นางสาวสีตีไซนับ  แยนะ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 นางสาวโนรือมี  ดินนาวา โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงนิอาซราฟาตีระห์  อามูดารี โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชิษณุพงศ์  หิ้วพงศ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  เจ๊ะสือแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงเคทธริน  มะเซ็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกษิรา  หวังคุณากร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังคุณากร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงธีริศรา  ปิยทัศสี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงแพรพรรณ  คงช่วย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวรรณวริน  เพชรรัตน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายชวัลวิทย์  ปริธัญ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายณภัทร  สีจันทร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายวรพล  แมงทอง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายพงศ์อมร  แก้วอุพัย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายกฤตยธร  ขวัญสืบ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงบุษรา  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายคอยรุลอามีรีน  นาวี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายสราวุธ  แวเต๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงนันทิชา  ลิ่มนราสุวรรณ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายภูธิชย์  เจริญกิจ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายนรวิชญ์  ธนสมบัติมงคล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนาตาชาร์  สะมะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายสุวิชา  กาเด็น โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายทีปวัฒน์  เซ่งเวียง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายศิวกร  คงประดิษฐ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายไท  ถาวรลัญฉ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพุตรีเดียนา  ดาเลโบ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายอิฮลาล  หะยีเซะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายณัฐพล  ต่วนแมเร๊าะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายอติกันต์  ทองคณารักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอาเรียนา  แวมูซอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายชารีฟุดดีน  มะเกะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงตัสนีม  สาโรจน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายอัซซารล์  อีแต โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายพีรพัฒน์  ชีวโสตสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายพลทฤทธิ์  บุตรพงศ์นรา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายปิ่นมนัส  บุญสร้าง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายอูมัร  โครมัส โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงโรสมีนีย์  มาหะมะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายอานัส  บินเสะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายมูฮัมหมัดริดวน  สะมะแอ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเรวดี  พรมประกอบ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณิชา  เกียรติตนานุสนธิ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธัญญพร  ขุนทองภิบาล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวราริน  จันทร์คง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงไหมแพรวา  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงโนร์นาซีฟาร์  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  รักด้วง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปานทิพย์  บุญสร้าง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุวลักษณ์  รักชน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุรุนุศาสก์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายวันฟิตรี  ปราบโจร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายเดชพนต์  ทองรักษ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพลอยศิริรัตน์  ประดิษฐธรรม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกล้าณรงค์  ศรีทวีป โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอับดุลบาซีร  มะยูโซ๊ะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจันทรกร  เก้าซ้วน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายสุภชีพ  นิลกระวัตร โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงซาฟีรา  รายออูเซ็ง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันดาท้าย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศิริโชติ  ชัยวิเชตุกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์โภชน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชาคริต  สุหลง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงมัลลิกา  สร้อยกาบแก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวยงาม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอัสลีนา  สามะ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสาวิตรี  บินหลง โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอัฟฟาน  เจะนิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพนัชกร  อุดมเพ็ชร์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจารุพักตร์  แซ่ชาน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชนิกานต์  น้อยทับทิม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพงศกร  สือแม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวรางคณา  สันติปรีชา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปุญญิศา  เอียดเต็ม โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายสมชาย  อูมา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกุลทรัพย์  ช่วยเสน โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจินตนา  ภูยอด โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายอานัส  วาลี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยศรี โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณิศวรา  บุญหา โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัชชานันท์  ไหมช่วย โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธัญยพร  พันธ์โภชน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงฐิติมา  วิรามสมบัติกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปุณณภา  ประธานวัฒนะกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายฐิติ  หงษ์กิตติยานนท์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายวิชยุตม์  สกุลวิศัลย์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีวังแก้ว โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกฤตพร  บั้นบูรณ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสโรชา  บุษบงค์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปุณยาพร  เอกพันธ์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอัลฟาฏีนา  จานิ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปัณณวัฒน์  อ่องสกุล โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายหาญศึก  มังคลาทัศน์ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงโซเฟีย  มิงมะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนูรูซากีนะฮ.  บินมะยุ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนูรฮายาตี  มามะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายมูฮัมหมัดซูการ์ไน  แนมะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุรัยดา  ลีมาวาปาแล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุทธิดา  ว่องไว โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงมูณา  มะนอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายมูฮำหมัดแรฟฟี  มามะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายมูฮำหมัดจัฟรีฮัน  มามะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนูรอัยนี  ยา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงโสรยา  ดาโอะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวิวัฒน์  สีทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงศศิพร  พากเพียร โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฮุสนา  แวบากา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงนูรไอดาวาตี  เง๊าะ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนูรีดา  ตุแวสุหลง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายฮารน  มะกาแอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายฮากิม  สะตาปอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณิสุกานต์  ฉัตรชัยพัฒน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายณัฏฐากร  เทพขุน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายมูฮัมหมัดมุคลิศ  เล็งฮะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายตระการ  สระทองอินทร์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายจิรวรรธ  เอียดเหิน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายซามีอุนลา  อารับชาห์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายอิมรอน  แก้วสีทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายชินดนัย  ดวงภักดี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายรฐนนท์  แดงเปีย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายสุเทพ  พินิจชัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายสราวุฒิ  ไชยเดช โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอริษา  เจ๊ะมิ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงโรสซาลินดา  มะเก๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงแวนูรูไอซาฟีกา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกตัญญุตา  ธารีไทย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอุษณีย์  แวมูซอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกัสตีนี  อาเดะอาแว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายนพกร  เจราหวัง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายอับดุลชาฟีย์  หมัดแสละ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายฟาอีมัน  เส็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายครองเขต  บุญครองเขต โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายภาสกร  มุขคีรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายศีกร  ทองนพคุณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายฟีดาอี  สือแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายบัดรัน  มูกะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายพัสกร  สะแลแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายซาซูวัลย์  มะนอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายฮานิสฮัยกัล  อูมา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกษมา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงนูรุล  บินซูละ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงโนรมัยซาระห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกนกพร  นิมิตปัญญากุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงนาตาซา  อาแซ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายสันติภาพ  ยาการิยา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายภูดิส  ฤทธิสุนทร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายปรีดิพัทธ์  กี่สกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายฟุรกร  ซำซี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายอารีฟ  หามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายมูฮัมหมัดลุทธ์ฟี่  หะมะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายปรินทร  ไพรวรรณ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายสุทธิพงษ์  สาลัย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายชาคริส  พรหมศาสน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงปิยาภรณ์  แดงสุวรรณ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงชนกานต์  ปริธัญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงปนัดดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงปนัดดา  ซังขาว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พรมบุรี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฏฐิรา  บินเจ๊ะอาแว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงรวิศรา  มะนาอิง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงบุญจิรา  มูสิกะสง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายอาซีซี  สาแมง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายนิพพิชฌน์  นากแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายนวพล  สอาด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายธีรธร  อุเสน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายฮาบิบ  เจ๊ะยอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายอิสกันดา  สติยมานะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายสุทธิชัย  จินดาเพ็ชร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายมูฮำหมัดอานัส  ญาติมณี โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายศรน่าน  ศิลป์ท้าว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายวารีส  ทิพย์ยอเเล๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายกฤตเมธ  กสิวงศ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงจัสมิน  อับดุลเราะมัน โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงศุภรัตน์  สาเหะอาแซ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงธารทองทิน  จรรโลงศิลป โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงลิลดา  พุมนวล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณัฐวดี  นามอยู่ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงปานิศา  มามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงรุสนีตา  ยูโซะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงอภิชญา  ชุมเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอรทัย  แสงแก้ว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายศุภโชค  งามเจริญถาวร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายณัฐนนทน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายชัยอนันต์  สะมะแอ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายณัฐวัฒน์  เย็นเจริญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายอานัส  อูเซ็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายรชต  ภู่จิณณวัตร โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 นายริฎวาน  สาแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดือราแม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงรุ่งนภา  ฐานเจริญ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กันพา โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงโซเนีย  สุหลง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงปิ่นปิณัฐ  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายเฉลิมพล  มงคล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายณ ณต  อุทัยรัตน์ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายมูฮำหมัดอัสรี  ใจศิลธรรม โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายสิรภพ  นิมิตปัญญากุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายมูฮำหมัด  ดือเลาะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงแพรวพราว  สุขสมคิด โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญเพียรผล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวโซฟีนา  มาหามะ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 นางสาวนัทนา  เด่นวิริยะกุล โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นายสถาพร  ขวัญนุ้ย โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายอภิสิทธิ์  วาเล็ง โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงฐินิตา  อาแว โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวนูรซีลา  ซาและ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายนฤดินน์  กาลูแป โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงนุรอาซีซะห์  ตอเร โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงซัลวาตี  ดาเระ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงคอยรียะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายมูหัมมัดอัสรี  บินลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายคอยรุดดีน  บินลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงยัสมีน  สิเดะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพัตตรา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงนูรซามีมี่  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงอาลิสา  วะหา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงธัญญาศิริ  ศรีตระเวร โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายศรัณย์  แวสาและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายฮานิฟ  หะยีอาลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายอับดุล  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายฮัมดาน  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายสุรศักดิ์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายอารอฟัต  บาหะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงอาลีญา  นาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายนูรดิน  หะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายศอลีฮีน  อูเซ่ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายสุพล  ถนอมพล โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงซัซวานี  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงซัรฟาณีย์  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงตัสนีม  คาเร็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายฟัรฮาน  หะยีสะรี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงนิบัรกิศ  จิยี่งอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายอนัสฟีดาอีย์  อาเดะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายฟาร์มกีมิง  มะนอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กชายอิรฟาน  สาแหล๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายฟิรฮาน  บินอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายซอบีรีน  สะตอปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายอนันต์  สาเล็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายอัลบูคอรี  นิแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายฮารอฟัต  อาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายกฤษณะ  ปานโต๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายนิฮาฟีซุดดีน  นิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายลุกมาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายอณุรุต  คิ้วแก้ว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายฟูรกอน  มาหนิมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายอดิลัน  เจะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงไลลาวาตี  บรอเฮ็ม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงนพรัตน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ลีกี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงนภิสรา  จันทร์อุดร โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงฮาตีก๊ะ  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงนูรอาฟาชา  เจ๊ะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงอลีมะห์  แวกาเดร์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงฮากุลยากีน  ดือเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงลิดเดีย  มาหามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงนูรีสา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายมูฮัมหมัดรีดูวัน  อับดุลรามัน โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กชายอามีรุลอีมาน  มะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายชารีฟ  นิอุมา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายอดามดานิส  อภิบาลแบ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายอิควาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายอัฟนาน  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายอัสรัตน์  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายนาญาซี  หนูเบ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายอาฏีฟ  มะแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายฟุรกอน  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงอาลีฟะห์  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงซูฮาดา  บินรอเสะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงนูรนิสฟะห์  ดอรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ยาลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงนูรูลอาพีลา  มือเราะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงรอดียา  สะแปอิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงบิซมีลา  สือนิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงคัสมีรา  มามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอนัญญา  สมสุนันท์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายอาลีฟ  มูฮัมหมัดคาลิล โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายรุสลัน  ดือราแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายอัฎวาอ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  ยะปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายอธิป  บินลาเด็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงอัสฟาร์  อัรมายีด โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนฎาณ์  วาจิ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงมาซวิน  อาหลี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงแวตัสนีม  แวหะนุ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงอามีลีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะปอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงนูรูไอนี  ดือรอนิง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงโนฟริตดาว  ยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงณัฐนิชา  นิโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนูรุลอิลมี  บินเละอาแว โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนูรฮายาตี  สิเดะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงอารียา  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายมูฮำหมัดฟาริส  ดือราแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอินซาน  สาและ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายอัฟนันต์  เจ๊ะดะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอาวาติฟ  บูละ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงโนรอัย  กามารอเด็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอัศฟา  ลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนัจวา  แวอุมา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงซูเรียนา  มะแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงนูรอัยณี  บินนุห์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอมีเราะห์  สามะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอิรกันดา  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายนราฤทธิ์  นราฤทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายซุลฟิการ  นิยะโต๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงอิสรีญา  วามุ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอิควาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายฟิรฮัน  วอหะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอาซูรี  โต๊ะมีนา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงโซเฟีย  ยะปา โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงฮัสน๊ะ  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอาซูรา  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอานีฟา  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวันมูหะมัดอามีน  สติรักษ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายฟัรฮาน  มุสตาปอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงยาสุมินทร์  หมานโส๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงฟาตีนะห์  มะมิงซี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงโนรฮายาตี  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนูรไอนี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนูรดิสรา  ปูเตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงโรสมี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนาซีฟา  ดือรอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงซาพีร่า  บินลอแม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงโรสญาดา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายมูฮัมมัดฮูเซร์  มะดาโอะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอิสมาแอล  สี่สตางค์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายนาฎิร  นุกูล โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายวันมูหะมัดนาอีม  สติรักษ์ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายไพศาล  ยายอ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์ชู โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิมุตเกษม โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงแวอามีเราะห์  วาเย็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายฟุรกอน  ยะโกะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอัซวาณี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสาฟีก๊ะ  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนุรุลอัฟนาน  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนุรอัยฌะห์  วงศ์วานโต๊ะจุน โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงนูรไอนี  รือเสนาะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงฟัรซา  หะยีสะรี โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนุชดาเนีย  ดาโตะ โรงเรียนบ้านแว้ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายนที  โทคำมา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายศุภสัณห์  กองทอง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสุพรรณษา  อุตะทูล โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสาธิตา  หว่านนา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายคุณากรณ์  ด่านวันดี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพรรณภา  สาธุการ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอัครพล  จงเยือกกลาง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกานต์สินี  ปราณจันทร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญเกิด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายนิติภูมิ  มะเอียด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงช่อฟ้า  สเดาทอง โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายครรชิต  โคกสีนอก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวันชัย  อังคนา โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงนราทิพย์  คงอ่อน โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงอาทิตยา  สังข์ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพรศิริ  เชื้อจันอัด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายชนะภัย  ช่วยพันธ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายณัฐนันท์  แก้วสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนารีรัตน์  ชุมบุญ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายกิตติพล  คะทะวะรัตน์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวรรณกานต์  แก่นเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสโรชา  แก้วในเมฆ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายภูศิลป์  พุฒจันทึก โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายชินวัตน์  ภูบุญมี โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายวิทวัส  รักษาคุณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพัลลภา  มะเอียด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวิชญาพร  เทพษร โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายสรณ์สิริ  ซองแก้ว โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วในเมฆ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายสุธิวัฒน์  หาญขุนทด โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพรวิศิษฐ์  ประดิษฐธรรม โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายอัครพล  กิรัมย์ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงดาราวดี  หะยี โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายอาดามะ  แว้ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงฟาตีมะห์  บุญลือ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงนูฮ์ฟาดีละห์  บินอิสริส โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงอาณีฝา  อาแว โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงอาลาตี  กือจิ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงนัสเราะห์  แตบาตู โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงมัรยาณีย์  เปาะสู โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงซามีลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายภูเบศก์  บินหะมะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กหญิงโรสมีนา  เจ๊ะอารง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงโซเฟีย  มะอิซอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงนูรูฟารีนา  สาและ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงซีตีฝูรอยอะห์  เซ็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  การียา โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายมนธาดา  ชัยเจริญ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงโนรฟาดีลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงอาซีย๊ะ  มะเย็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายเขษมพงศ์  ศรีนอก โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายณัฐภูมิ  ย้อยตาครุ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายบีลาล  มะยูมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายมูซอ  มามะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงอาลีซา  อับดุลเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงนูรูวาตี  สะมะแอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงสุพรรณหงส์  การียา โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงซูฮาดา  เจ๊ะแม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงปาลิตา  ประดิษฐธรรม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงสาฮารา  ปะจูกูเล็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงเกวลิน  เปาะอาเดะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงอัสมะ  มะเย็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงฟามีรา  อาหะมะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กหญิงฮารีหม๊ะ  จิมอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงอัสวานี  จิกายอ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงอาทิตย์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายอับดุลรอมัน  บินเจ๊ะแม โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายมูฮำหมัดสะแปอิง  มะเฮง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงนูรอัยน์  ดุลรอมัน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงสีตีอัยซะห์  เจ๊ะบอสู โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงนูรฮูดา  มะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงเปรมฤดี  ขวัญสุวรรณ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงกัญชพร  สุวรรณมาลี โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงศรัณรัตน์  จันทร์สงฆ์ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะมิง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงนาตาชา  บากา โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายวรรณภูมิ  เหล็กเพชร โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายยุศรัณย์  มะเย็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ป.4 คณิตประถม
713 นางสาวนีซา  ดอเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวอัสรีนา  มูซาแล โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายต่วนอาฮามะฟิตรี  ปูเต๊ะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายวินิจ  นกน้อย โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แตบาตู โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงนิซาลีนี  นิเฮง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงขวัญดาว  อีวัน โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงนูรีมา  มะรีเป็น โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายฮัซซัน  ลาเตะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์นอก โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงนาดียะห์  มามุ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงนูรฮาซีเกง  มะปีเยาะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงแวสูรัยดา  สาเล็ง โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายปรมัจ  สาระวรรณ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายภควัต  ย้อยตาครุ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายมูฮำหมัดซอลีฮีน  อาแด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายอิสกันดัร  บินรอเสะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงนูรอาซียัน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงสาธิดา  สาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงซีตีซาฟีคา  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงอาวนี  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงอามีนะห์  สะอะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายซาฟีกีน  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงนูร์อัสมี  มะแด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงต่วนมานีเราะ  ตูแวลือโมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงอภิญญา  ฮามิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายอนิรุจน์  เจ๊ะสาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กหญิงโนรฮาฟีซา  เจ๊ะซอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปีพันธ์ุ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงนูรอัซมีนา  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงนูร์ซาวานี  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮัม  ยาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงพิลดา  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงซีตีนูรไอเสาะห์  ตาเหย็บ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายซาลาฮูดิน  มะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงนูรเดียนา  จะแนะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงโซเฟีย  นิเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงนาดียะห์  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงฮาบานี  ชูรักษ์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายแวอะห์หมัดซารีฟ  แวบือราเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงนูรรูฮานา  มูฮำหมัด โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายอัสรี  กาเจ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายอะห์มัด  อาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายฟากีส  อาบัส โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงนูรฟาอีซะห์  มามุ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงนูรอาดีลา  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงสุรางคนา  สุขพาส โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงเดียร์นา  หะยีดอเลาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายฮาเซ็ม  สาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงซอลีฮะห์  แฉะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงมาริสา  มูดอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงซัลลูวา  ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลาเตะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายรุสลัน  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงนูรี  แนกาบาร์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงมารีนา  มูดอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายบัลยา  เง๊าะยีเละ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายมูฮัมหมัดอัสรี  สารอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายนิอัสวัน  นิฆามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงศันสินีย์  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนูร์อัยดา  สูเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายวาริด  วาลี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงรุสนา  บินดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสาวิกา  แหละหลับ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายฮามีรุณ  ฮะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนูรณายีฮา  มูซอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายซำซูดีน  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอายีซะห์  โต๊ะนาดอเลาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงโนร์ฟาซีลา  รอสะดอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนาเดีย  อิบรอเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอาร์มานี  หะยีบือราเฮง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงโนร์ไลลาสารี  อะบู โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงโนรอายูนี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายกุสรอน  ตวนสุหลง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงโศรยา  สาและ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงศศิกานต์  เพชรมณี โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงซามีมี่  บือซา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงแวลัสมีนา  กอมารอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนูรูตัสนิม  ตาเล๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงโนร์ซาดีนี  อาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงนิโซเฟีย  นิโก๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายสมพงศ์  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงมารยาณี  กาซอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายรอยออัสมิง  รายอมามุ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงฟาซีลา  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายมูฮำหมัดฟาดิ้ล  สือนิ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงนูรไลลา  บินเจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงรุสมี  ละโตะนอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงนัสมีนี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อิหวั่น โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงโนร์ฟาตีฮะห์  วิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงอำนี  บินเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงมูรนี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงรุสนา  แนลูแล โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายไซฟู  มีซา โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอาติกูเลาะห์  หะเด็ง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสีตีอาอีเซาะ  สะอะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงฟารีดา  ปรามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงฟารีด๊ะ  ปรามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงซาลีฮะห์  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายซาฮาฟิต  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายอารฟาน  โรหิตารชุน โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายรุสลาม  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายอานัส  มามะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายมูฮำหมัดฟากิร  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงนิกัสตีนีย์  ขุนเมือง โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงนิตยา  บินอาแซ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายบูคอรี  บินยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายเสรี  มะกัน โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสีตีอามีเน๊าะ  แวจือแร โรงเรียนบ้านซรายอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายอาฟีร์มีน  อุสมัน โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงอัสณีฟา  อับดุลรอมัน โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงรสริน  ขวัญคุม โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนภัสชล  ไชยมล โรงเรียนบ้านโคกตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 นางสาวนุชสุนีย์  สะมะแอ โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นายอานูวา  อาแวสาแม โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นายอิบรอเฮม  มะยูนุ โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายมุสลิม  จะมะจี โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายอามีร์  มะแว โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายฮัซซูวัลย์  บินยะปา โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายซากี  การียา โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น