รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงซัยฟีต้า  ดือรอซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์ชนะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนูรุลฮัยกัล  แก้วเก้าดวง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงดาร์มิญา  ลอแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายสมโชค  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายต่วนนุรซาลมัล  ปาเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฎอลล์  มะลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายอาลีฟ  สะอุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐวัฒน์  จงบรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายบุษกล  ล่ำลือ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายฐิติพงศ์  ลีลาจิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายวันอัฟนันท์  แวอุมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายฟัรฮาน  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายนรากร  เหมมันต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายนาอิฟ  บินมามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายฌารีฟ  อูซา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายแวอาติฟ  วาจิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายซัยฟาน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอัลวานี  สนิทศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอรไพลิน  เปาะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงรสธร  หน่วยตุ้ย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงโยธิตา  คงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฟีโอน่า  ดีแมง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอนุธิดา  ขำอรุณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพริมาภา  คนชุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนิธิวดี  ประทีปอิสระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายพันธกานต์  รงค์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายซันเดย์  ทองพันเลิศกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธนดล  คุมภสาโน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายอภิวิชญ์  สาระพิทยาธร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนิอารีฟีน  อินทมาศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายกมลภพ  จิตต์สมัคร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายอับดุลวาริศ  ฮะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายวันอับดุลลอฮ  นิมอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายเตชินท์  เม่งอำพัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐพงศ์  วิชัยยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายมูฮัมมัดอานัส  มะปีเยาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายภูบดี  มณีคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายภัควัฒน์  สืบเนียม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายฟิรฮาน  ฮาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายกิตติธร  มามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพิพัฒน์พล  ลือเกียรติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายศิรธนัช  ศาสกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายชิษณุพงศ์  วิโรจน์พันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายจีรภัทร  สินละบุตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายมูฮัมหมัดอาร์กริม  คามา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายเจตนพัทธ์  บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธนพงศ์  จุฑามณี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายอัฟรูซ  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายอะฟันดี้  ปีแนบาโง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายอนุสรณ์  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายเมกกะเอวว์  บินสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธารกิตติ  ขวัญนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายศิวกร  ธนกิจบำรุงสกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปัณณธร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายรัชชานนท์  ลาภาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงยัสมิน  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณิชนันทน์  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงนูรฟารัส  มะดีเยาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงข้าวหอมมะลิ  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วสุขใส โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายอาลามีน  โมง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายกิตติภัฏ  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงโยษิตา  เยี่ยมพานิช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายมุมินทร์  ศิริวัลลภ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายอารีฟีน  บินหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายปวริศ  ซุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายอัชรีฟ  ยา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายอัลฮากีม  ละหาร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวารยา  การดา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภคินี  ขวัญคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฮัยฟา  มะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายเนติธร  พรหมชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายวสวัสส์  กวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายกฤตชญา  เชาวะเจริญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายนรวิชญ์  มาลีวัด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนราวดี  จิเหล่า โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วประทุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงมนัสนันท์  เสะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอาวาฏิฟ  เจะมาริกัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอธิราห์  มณีชยางกูร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอานีส  เจนวิทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงฐิสชญา  มาสิกะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปวริศา  จำปาพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงฟัสนีตา  อับดุลสาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนัจมีย์  บริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงฟิตตรา  สะดียามู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงนฤมินทรา  พันธยานุกูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิชญา  ชิณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสินธร  ดำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายอภิวิชญ์  ตันติศุภชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายสัณหณัฐ  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายเดชาธร  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายแดนคณิต  ขวัญนุ้ย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายชนะวงศ์  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพรรณิกา  สำราญเนตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงซาห์ร่า  วาจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนิอามามี  นิมอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายนภัส  นาคปก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายรุ่งอรุณ  ขจรกิตติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายนิอับดุลฮาเก็ม  มะสาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายณัฐดนัย  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนินูรวานิฟฟาน  แวสามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิ์ช่วย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนูรฟาห์  ยามา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์นวล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐกานต์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายฮานิฟ  หะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายตรัยคุณ  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายณฐพงศ์  สุขสุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายศุภกฤต  แสงขำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงญัซมีน  มะหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงนาฟา  หะยีหามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภัทรวดี  เจ๊ะหะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงรุจิรดา  อรรถกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองทศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงณิฌา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอรณิชา  ตุ้ยเขียว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายพัทธนันท์  นนทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงลลิดา  มากแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายจิรภัทร  สุวนิช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงจัฟนีย์  ตุลยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงมูณา  หะยีอีแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนาเดีย  ยาสามิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอามีรา  ละหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายนิอาดัม  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายชยันธร  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายมรุสลีม  ภักดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายนัสรูล  สาเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอับดุลฮากีม  รอแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายซอฟวัน  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายยุทธพงษ์  นิ่มมาก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายอัซซีซัน  ศิริฮาซัน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายภัทรพล  หมุดตะเหล็บ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนิสรีน  เจาะตูแก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนินัสรีน  ปัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธนพร  เมฆบัญชา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนเดีย  หะยีดือราแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงนูรีน  เย็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนูรอิรฟา  นิแห โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฮิลมี่  ไทยสนิท โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงมนัสวีย์  อับดุลฮามิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงบุศรอ  เจ๊ะมาลี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เสะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงขวัญข้าว  ธีระพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงซุนนียะห์  มูน๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสาธิตา  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนัท  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายฟิรฮาน  สะอิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอิลฮัม  สะตาปอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายศิวา  สรรเพชุดา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิราวรรณ  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงลาตีฟา  หะยีซำซูดิน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนิอัฟนาน  นิเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงซอฟาวาตีย์  เซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพจณี  พงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงแวอานิส  แวอูเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงมนัสวีย์  สือแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกิตติยา  พานิชธนาคม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสิรินยา  มามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญญมน  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสิริมาส  พุดดำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมูนาห์  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสมฤทัย  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงบุศรินทร์  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอาลีฟ  สะแลแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายศุภกิตติ์  ยอมเต็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวสมัน  นราธิชาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายญาบีร  หะยีมะปีเยาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายฮาฟิซ  บินเจะดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายฟาร์ดิวส์  มะยูโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกันตภณ  มีแวว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภคพล  เสมอพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายระพีพัฒน์  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสธรรดร  โตมาดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอิรชาดุดดีน  เจ๊ะสู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายแวอัสการ์  บินหะยีอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายตัฟคาน  รานิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอิลฮัม  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายจีฮาน  อัสมะแอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายฉัตรชวาล  ประทีปอิสสระ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอันวา  หะยีเจ๊ะและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภูมินภัส  อาแวปูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายเขมรินทร์  คงจุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายจิตสถา  รัตนบุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายไตรวิทย์  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายนูรดีน  มาดเด่น โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปริวรรต  ดำทองเสน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายวรชาติ  พวงทับทิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนยศ  ลำพรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงต่วนซูฟียะห์  อัลยุพรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภัทรพล  ชูรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนาเดีย  บานอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกิตติโชติ  คงแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนพภัสสร  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายซุนนูร  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงมูตามาซีลัย  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพัชรพงศ์  สังข์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนูรเดียน่า  สาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายซอลาฮุดดีน  วาเด็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอัจจิมา  เดชพรหม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงซามีอา  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงมธุรดา  มามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเนตรนภา  เทพกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอภิชญา  คงดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกฤติญา  ตันวัฒนศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอันนิน  ลุโบะกาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิมพกานต์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวีรยา  ซุ้นซิ่ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนิอารีนา  นิแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงรุษมีย์  หะยียามา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงขนิษฐา  วรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนิสริน  นรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศศิมา  ศิริมาศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอัจฉรา  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดาเร่สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพีรวรรณ  แก้วสุกใส โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเปรมสุดา  เฟื่องรอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนัชวา  บีรู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภาพิมล  ขานโบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายบดินทร์  เอียดเต็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปัญชลิตา  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสิริรัตน์  กิ้มขู่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายศรัณยุ  ษัฎเสน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายศักรินทร์  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอติวิชญ์  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกฤติธี  สถะบดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายนพดล  ภิรมย์หิรัณย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใหม่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงต่วนซูเฟีย  อัลยุพรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงฟ้าพิสุทธิ์  ไชยศร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวันดานา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศิรินทร์นรา  บินมามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนัสรีน  แวมามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจัสมิน  มะหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวีอาม  มะซอและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชนิกานต์  ไพตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายรัชชานนท์  ฮะยีดาโอ๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายฮัสนัย  หะยีเปาะสู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรสปวีณ์  รุ่งอารยะทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชมพูเนกข์  สีสวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่เต็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเขมนิจ  รับจุมพล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงฟารฮานี  ยาหะยู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงโสภาวรี  สะอาดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปริณดา  ขุนแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนิสรีน  แวยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงฐาปนี  รักราวี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนัฏนันท  สุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายมูอาซ  หะยีอีแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายฟารีด  วรรณมาตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอานัส  ภูมิบุตร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงโชติกา  บุญภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอันอาม  เจ๊ะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภัทรภร  ถิระผจญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนูรฟาร์ติน  อาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพรรณนรา  สุวรรณนราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรมิดา  นนท์ธีระบวร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชนิตา  กาญจนคลอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสิตานัน  มุขตา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณฐนนท์  ทิพย์กระแสสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงฟาซาน่า  อาคุณซาดา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสาธิกา  เหลื่อมปุ๋ย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงซาซาน่า  เจะมูซอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพัชรินทร์  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงญาติกา  ศิริยอด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนินูร์สอาดะห์  หะยีแวสามะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพรพรรษา  ไชยยาว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภัคพสุตม์  กันทรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสิรภัทร  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วโยธา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเพชราทร  อุดร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอภิชญา  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพิชชานันท์  ิอินทร์เหมือน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพรรณธิป  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวีรพัฒน์  เทพโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอับดุลฮากีม  มะดาวา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอัลวาริษ  มะแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญาเถิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกันตินันท์  ถิรพุทธิ์เอกภพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชัชภณ  วงศ์อกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายนวมินทร์  นิมอ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอาร์ตีฟ  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายบัณฑิต  ฤทธิ์ช่วย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนนทพล  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายเอาดีย์  โพงลาเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนิสริน  แวสแลแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงซอฟาวาตี  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขานโบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงรวิสรา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงตัซนีม  อาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนบดี  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายอิฟฟาน  มะหะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายเดชาพล  สอนนอง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายนัสฟูร์  อาแซ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอภิวิชญ์  เนื่องนำ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณภัทร  อักษรถึง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายอัลวาริส  สาเมาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปฏิภาณ  หลอดสีสง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายอธิชา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายวริทธิธร  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายณัฐดนัย  หนูเกื้อ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสรวิชญ์  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธีทัต  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธีรพงศ์  บัวนุช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพชรกร  ซุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงจีรารัตน์  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงซีตีฮาญาต  แวอารง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงราโมน่า  เจริญสังข์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอารีนี  สะนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนัศรีน  หะยีดาโอะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนูรวาฮีดา  อูเซ็ง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงฮัซวานี  ตวันตีมุง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณิชชยา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฮัซวานี  บุญทิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงโซเฟีย  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุชนา  อุไรวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรุสกี  รอยะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรุซดาน  อาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอัลฟาริซ  บินมะมิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายซาฟาวี  มะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอัมรินทร์  สะนิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายเตชินทร์  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัยลาณีย์  สาแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอามาณีย์  บินมะเยาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณภัทร  มะยูโซะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธรรมกุศลาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายริฟฮาน  สือนิกลิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายแทนคุณ  จอนเจิม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภูริพัฒน์  จันทร์หงษ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศลิษา  พุฒแก้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชนิตา  ปิยะญาติ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงไรมี่  เจ๊ะหลง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงรมิตา  ณ สมาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงมินตะยา  ยอมเต็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  แมยู โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณภัทร  เดิมราช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกฤตพร  พงษ์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกชวรรณ  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอิรฟาน  ตาละตา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายเกียรติภูมิ  ลอยจิ้ว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงคาเมเลีย  มูเก็ม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายโพธิวัฒน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อากาจิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนฎา  เสดหวัง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนิปุตรี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพัชร์พิชา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงโรสไอรีน  หะยีอาแว โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงทองกนก  สุภาพาบ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอลิสรา  จุลเทพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศุภสรา  ขวัญชุม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนราวัลย์  อุทธศรี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณพิชญา  พิริยะเพียรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทโรจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงนพจิรา  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจันทปภา  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถิระผจญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายภูมินทร์  บัณฑุโอภาสวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธนาธิป  หมาดสตูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายรัฐนันท์  ลาภาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายนูอาฮ์  ตนภักดี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทโรจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายกฤตเมธ  เดชบุญ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายฮาฟีซี  สาและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอุกฤษฎ์  แดงแต้ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายสุรยุทธ์  ดำแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายระพีพัฒน์  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพิชญุตม์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายนนทพัทธ์  เพ็ชรเทพ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอาตูน  เลาะยา โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงซะมีมี่  วิชิตสมร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงนัซมีย์  อาแวจิ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงโนอัมรา  เจะมะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพีรภาส  บุญสม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายภูมิรพี  ถาวโรฤทธ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอาลีฟ  ลอแม โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายฟัยรูซ  มะมิง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธีรภัทร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายรุซดาน  อับดุลเลาะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพรชัย  สามเสาร์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายปิยพล  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายจิรภัทร  ช่วยเรือง โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายสกรรจ์  จันทวงค์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพิสิษฐ์  ประทักษ์การ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกรวัฒน์  พรหมพูล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายซาฮีน  นิและ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอภินันท์  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายภูริภัทร  หะยะมิน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายจริยาวัฒน์  สาระอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายรวิสุต  ณ สมาน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายซูอัรฟาน  อาแวปูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะแล โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายดีปลี  สาเมาะ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายยะห์ยา  เซี๊ยะนะ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายอัฟรัณฑ์  แบเลาะ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงยุศรินทร์  มีนา โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงฮัมเดีย  แมเงาะ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอาฟานี  สาหะ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายอามีรูล  นิมาปู โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงอัยฟะห์  เซี๊ยนะ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายมนัส  มะดีซู โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายลุฏฟี  บินมะสาและ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงนาเดีย  มะอุเซ็ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายภูริณัฐ  รักษาแพ่ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงตัสนีม  ดือราแม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงนูรฮารีฟะห์  เจะกาเดร์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายนิอาลีฟ  บินอูมะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงดลพร  แปะกุ่ย โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายจิโรตถ์  ลำพรหมสุข โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงชุติมา  เติมเศรษฐเจริญ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงฏอยญิบะห์  อูมา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญพามา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัฐชา  ลอยเมฆ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกัณฐิกา  สามเส้ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอำภาพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงซุลฟะฮ  มะแซ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายณภัทร  นิลแก้ว โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายรัฐกิตติ์  สินแสงวัฒน์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงฮัยฟา  นราสกุลภักดิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงวรดา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายพัฒระพี  ชิณพงษ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระนำ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงนันทิยา  ศรีหมั่น โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายชัยวัฒน์  ทั่วถวิล โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายอธิป  รัฐสมบูรณ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงกิตติยา  กุลวิจิตร โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงซูมัยยะห์  มะแซ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชาญแท้ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายธนชาติ  พจนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายชาคริต  จอมบดินทร์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายธนชาต  รังเสาร์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายปฏิวัติ  จิตโต โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงศรัณย์พร  อิณสุวรรณโณ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงซีรีณยา  สะแลแม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพิยดา  สิงห์นันท์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงวิไลลักษ์  หมวกสกุล โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงรดา  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาคถาวร โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายปราชญา  จอมบดินทร์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายมงคล  ถาวรพลศิริ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอัสมีน่า  มะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงหงสรถ  อินหมวก โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปรียากรณ์  ผ่องศรี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายอันนาอิฟ  ละบายดีมัญ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงรอยมี  บือเฮง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาซีฮา  อารง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายปัณณพัฒน์  เทพกำเนิด โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสุปรีดี  น้อยเอียด โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายภูวนนท์  หะยะมิน โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โตมาดี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายฟาริส  ลือบากะมูติง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บั้นบูรณ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงศุภิสรา  ธนาวุฒิ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกัญณิกา  กอมะมาโมง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายอาสาฬีห์  เปรมปรีดี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายวันอิลฮัม  ลูโบะเด็ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายอุทัย  โทน โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายภานุวัฒณ์  วงกุด โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนูรรอบีอาร์  บินมูดอ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธีรพล  อุ่นแก้ว โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงดวงสิริ  เพ็ชรศรี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสิริวิมล  แดงเต็ม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธนกร  ไชยอร่าม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธเนษฐ  นราอภิวัฒน์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายอามีน  มะอุเซ็ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายวรยุทธ  สิงห์ตั้น โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปรเมศวร์  สมนุกิจ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนัทธมน  คงเทียบ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงฟัยรูซ  ดอเลาะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายเจ๊ะวรวีย์  บือราเฮง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวรรณิษา  บุญปถัมภ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพจนีย์  คำทรงศรี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงขนิษฐา  ณฐวรพรรณ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายราช์คุปต์  พรหมเพศ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปัญญาพร  จุลเทพ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายสหภาพ  จันทวาส โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภูมิรัตน์  สุขการ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงอภิชญา  มูนะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกวิสรา  แซ่เตียว โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงทิฆัมพร  ปาลพันธุ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงนูรซาฟีราห์  เจะกาเดร์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอนงนาฎ  หวังดำ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายภูวิศ  ณ พิบูลย์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพันธ์วริศ  เจียมสวัสดิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนัสริน  สาเมาะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุรีพร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนศาสตร์  เจริญบุญพาณิชย์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอารมินทร์  เจะยิ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจะปูเตะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงชลิตา  ชาจันทร์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวัชรพล  เสาวรักษ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายมูฮัมหมัดซูฟัยรี  มะรอเซะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายภัทราวุธ  รักษาแพ่ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพัชรพล  ศรีหมั่น โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจนัญญา  เจ๊ะฆอ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพีรณัฐ  ใจสะอาด โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายจอมชัย  อยู่เพชร โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงโศภิษฐา  หมั่นสกุล โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายพงศกร  นุ่นทองหอม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธัญญามาศ  แดงเพ็ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  วรรณเอก โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยกายุทย์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายซัรมาน  กาเร็งสานา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอภิสรา  ขจร โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกนกพร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงตรีสุคน  ขวัญนาคม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงทักษพร  ทองจัง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนีศรินทร์  แลแว โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกฤตพร  บุญดอก โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนราทิพย์  ไหมเส็น โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสิริประภาภรณ์  อินทรา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงชนากานต์  เพ็ชร์คง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงภัทรวดี  หนูบังเกิด โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายเจนณรงค์  ระบิลคดี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองเทพ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอูลอัฟฟาน  บินดอเลาะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนาบียา  กือจิ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพัตชา  แคล้วมาก โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงศศิธร  วันริโก โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายก้องเกียรติ์  ดาววงศกร โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปรางค์ศิริ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอัซรอน  อารมย์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงบุปผกานต์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสิรภพ  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐฑริดา  ศรีระนำ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายวรัญญู  ศิริสุวรรณ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงฐาปนีย์  ทวีธรรม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวรพิชชา  รักราวี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธนภัทร  อินทมาศ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกานต์พิศชา  เพชรอาวุธ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสิรภัทร  ลำพรหมแก้ว โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงรัตนา  อินเอิบ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเขมฐ์สิริ  ผ่องศรี โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอรรถนนท์  จันทร์สุริวงค์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายนักรบ  ปักษีรักษ์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงรักตกันท์  แก้วแสงทอง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายวรินทร  วรธรรม โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงประภาศรี  นราอภิวัฒน์ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชลลณี  มุทขอนแก่น โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสาริศา  ตันสกุลชัย โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณิชนันทน์  นราภิวัฒน์พล โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวาศินี  คงแข็ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงเพียงขวัญ  จันธิปะ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงซีรีน  สารีมะแซ โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวันลียานา  ซีระโก โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงฎานิส  ตานีเห็ง โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนอรบายะห์  แซะบากา โรงเรียนบางนราวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธนันต์นิชา  เกียรติ์อภิญญากร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงศศิตา  เซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงอิบตีซาม  คอลออาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงอานีส  เจ๊ะอุมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงแวอารียา  ตุแวยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงอาฟีฟะฮ์  อารง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงซัซวานี  แวบือซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงบาซีเราะห์  ตาเย๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงซาวานีย์  แวซู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงยาสมีน  เจะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงนัซนีน  แวและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายซูกัรไน  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายมูฮัมมัดอามีน  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายมูฮำหมัดอิลฮัม  ดือราซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายกิตติคมน์  บุญยวรรณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงนูรอาวาตีฟ  กูโนแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายดาเนีย  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงฟิรเดาส  เจะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงศุภัสราพร  เจตนากุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอันนา  หลงไหม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายมูฮำหมัดคอดาฟี  แวเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงปุญญิศา  พูนไพโรจน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงอาซูรา  หะยีมะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายฟุรกอน  บาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายกอลบุลฮูเซน  ธำรงทรัพย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงนัศริน  สุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนูรฟาดีลา  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายอัฟนาน  หละบิลลา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงศิตาภรณ์  พูลภักดี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายยุคลธร  สาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนาตาชา  มือลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพันธิตรา  หวังประเสริฐ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงกวิสรา  แซ่เตียว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงสิรินทรา  เจียมบุษย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายฟารุส  สาแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายแวอัซรีย์  เจ๊ะแล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปัญญาเถิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายวันอาลีฟ  บิลลาโละ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงเปรมณรินณ์  สุขเกษม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงซาราฟานา  ฮาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงอาวาติฟ  หะยีเปาะหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายพงศ์ไท  จิตต์พิทักษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายอัลลาม  แมทาลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายเจฟรอน  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายวาฟิร  หะยียะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายเจฟรี่ย์  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายชาร์รีฟ  มาศมินทร์ไชยนรา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนุชฟาเดีย  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายบุนยามีน  เด็งมายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงฟารียาล  มูซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงฟีรดาวน์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอานีซี  มือเร๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายมุซริฟ  มฮำมัด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงอานัสมีย์  เจ๊ะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายมูหามะฟารีส  มะเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายนิอันวาร์  โตะเย็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงฮัซวานี  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงกูชามีมี  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงนูรุลซุลฟา  ดอรอเง๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงตักวาย์  เจะมามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงนิดานิช  นิเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายวาริด  สามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงนูร์อัสลีน  แวดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายฮานัฟฟี้  อาบู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงร็อยมี  ดารายีซาฮอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงฎูฮา  ปากียา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายปภังกร  โรจนา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงภริม  บุญเพิ่ม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงวันอาฟีฟะห์  วรรณมาตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายฟีรุส  มะกาเจ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงวีเดียร์  บินมะแดแฮ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงรามณี  มะมิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายอะลีริฎอ  ธำรงทรัพย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายแวนูรณัศรินทร์  แวอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงนูรไอเดียร์นา  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงฟาตีมะห์  สะแปอิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายก้องภพ  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงนัสรีมี  เซ็งเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายธนบูรณ์  วิจิตรสว่างวงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงวันฮุสนี  ยะปา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงแวอารีนา  แวเด็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายอนันย์  แวสตาปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวนูรซารีน  หะยียูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายอัซรอน  มะลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายซัยฟุดดีน  ยะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายมูฮัมหมัดอับดอล  เจะเฮ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายนูรุดดีน  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายซัยบาน  อีปง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายมุคลิศ  ราคุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายศักดิ์ชาย  ตาปาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงฟีรฮานา  ยามะแอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงยูสนีตา  นิลวัตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงวราคณา  แมงเส็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายมุสตากิม  พรหมสีลาย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงซัลสะบีล  มะเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนิฟาเดียร์นา  บินอาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงศศิธร  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายดารุส  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนุรฟิรดาว  เจ๊ะหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอาฟานี  รัตนพงศ์ภักดี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนูรอัฟฟานี  ดือราซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอนิสโศรญา  ดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงฟาร์มี  มีบุญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงมุฮซีนีน  เจ๊ะหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนิก็อดรีญ่า  ตอหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงฟาเดียร์  ปาทาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนูรูลอีมาล  บองอแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายมูนีร  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณัชชา  เกื้อนุ้ย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงรอยฮาน  รอหิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนูรรอตีละห์  ดาโอ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนูรอัยมี  เปาะซา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายสรรเสริญ  เพ็ชรพรรณ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวิชุดา  รอมือลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงไลลา  สีมันตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอานา  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงฮัสนีดา  จิตสำเริง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอัมรูว์  หะยีอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงมัยซาเราะ  มามุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงนัสรีญา  ตะมิงมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงจิดาภา  หลำโส๊บ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายกอฟฟารี่  อาแวเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายฮาติม  มะหะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงอัสวานี  หะสนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงจัลวาตีย์  อูแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอานัส  สตาปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงนูรดีณีย์  สะตาปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงนภสร  สุรณัฐกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนูรซามีมีย์  แวดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอามีนา  แมะเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอัสนีรา  วาเย๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายซูลกิฟลี  ภูริกานต์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายอิรฟาน  ปาทาน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายฟุรซาน  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอลันต์  สะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  บารู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงนินัจวา  แวปิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายฟาอีฟ  เจ๊ะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายฟาร์กีฟ  ดำแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงฟาร์เตน  ดือเระ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายณัชพล  วงษ์สำราญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐชา  คธินทรโรจน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอีฟตีซาม  อาแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสีตีฟาระห์  ดิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนูรอาลามิน  เจ๊ะโด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงจิรปรียา  เทพจันทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอาซีซัน  เซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอาวาณีย์  อิสลามกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอัฟนัม  เจะโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายนะอีม  ดาโอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงจินดาภรณ์  ชีวพัฒนพิบูลย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายชามิล  วาเด็งพงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายนาบิล  แวหะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายอานัส  สุยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงอรไพลิน  ลิ่มเจริญ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายมันจารย์  พาสเบรอเกอร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอิบติซาม  มะเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภิญญดา  หะยะมิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสาริศา  สุขสรวล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณิชา  จอมทรักษ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงซัลวาณี  อาบูดายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอามีนะห์  มีเหาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายฟาฮีม  สะแลแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายอัมมัร  บินเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอัสวานี  อุเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงนัสรีณย์  เจะเด็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนูรฮานีฟาร์  มะแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอาร์นิสต์  มะดาอิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายวันฮิลมี  เล๊ะเล็น โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายฟาเดล  หะยีมะแด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงฟาดีละห์  ตาเหลีตา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงวานีตา  จันทร์สุข โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงนิกัสมา  มามุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงบิสมีย์  อาแวลาเต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงฟาตีมะห์  มะยาเต็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวรกนก  บินเจะดอเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงอาอีเซาะ  ยายอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงวริศรา  แก้วสำอาง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงมุศลีหะฮ์  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสราฐิตา  หลานหมาด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนิวาฮีดา  บินเจ๊ะบือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสิรินรัตน์  หนูสมจิตร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกูนูรเอมี่  ลีเป็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอาทิตติยา  ยะโกะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงโรสนีต้า  บูละ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายซุลคอยรี  เซ็นมาด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอะวาติฟ  ดาตู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนูรูลฮูดาย์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงยัสมี  ดอเล๊าะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายอัซรอฟ  ขวัญคาวิน โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงซูฟีนะห์  มะนุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอทิตยา  ศรีดำ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงดลญามิลมี  จิยี่งอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกนกพร  ศรีหวัง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงยูวัยณีย์  หญ้าปรัง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองจันทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ยีดิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายกฤตยชญ์  เพชรนิล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอดิศา  ศรีษะสังข์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยทอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  มะสุยี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายวาริส  แสเมาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงแวรุสฮัยฟา  มะสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงฮัซซุนเนียร์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงซอฟวาณี  หะยีนอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงฟิดาอียะห์  ติยา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายอาดาบี  สาแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนูเรีย  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวรรณนาญีฮา  แวอูมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงรุณนดา  มามะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายอิซวาน  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงญูวัยนี  มูนะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงร็อยมี  แวและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงวนิดา  เจ๊ะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนูรีณ  ยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนูรอิสวาณา  ธำรงทรัพย์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอายูนีย์  หะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงฮัยภะ  อีแต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนัดดา  อาศิสสกุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงตัสนีม  โต๊ะแย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงบุญญตา  แสงทอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงภัทรกันย์  อินทิมา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงอัสมาอ์  ละมูลอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงญัสมิน  อารีตระกูล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนูรฟาฏัน  สาแมง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงธัณยัชยา  เกียรติ์อภิญญากร โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงนูรญัลวาอ์  หะยีสะอะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลแก้ว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายฮานีฟ  มินซาร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงฟาตินนี  หะยีสาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายอับบาซ  เจ๊ะแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงตัสลีม  วิชา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงศรัญญา  ปานชาตรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายอภิเชษฐ์  ชูทอง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิซ  ซอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอามารีน่า  มะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงอันดาลีฟ  โต๊ะอาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายมุสลิม  โตะลู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงมิสวัร  ยะโก๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงอาลิสา  เจะอุเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชญาดา  เมืองตรี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอามีรา  นิยมรัฐ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงฮานิส  บินอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงทัศนีม  เต๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงดวงแก้ว  ลาภวงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนินาดา  นิเลาะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอานิต้า  สะนิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอารีณีย์  กายอตะฮีปง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพงษ์พัฒร์  มาเพ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอุสมานีย์  บือราเฮง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงรุสนา  มะดิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอังคณา  แดงเอียด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงนราสินี  อาแด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงฟาตีมะฮ์  เบ็ญบากา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงวาสิตา  จิตตวงศ์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงอวาติฟ  เซียว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดำจันทร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงตักวา  เซงแว โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายฟิรฮาน  เจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายริฟกี้  เจ๊ะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงฮาฟีนี  บินตาเยะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  บารู โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอาซูรา  กือเตะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภูวดล  อุบลรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายรีดูวรรณ  กือมอ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงฟามีณีย์  ดือราแม โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายสมโภช  ดำละเอียด โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายซัยฟูเราะห์มาน  อาหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงฟารีนา  สะแปอิง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนูรไอดา  สากิกา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงซัรฟาร์  หะยีหะมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอัลฟาล  มามุ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายอัสมีน  แลหะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุขช่วย โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงรัยยาน  หะยีอาแซ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงอัยญาดา  หวังโส๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงจณิสตา  สะอิมิ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงนูรฟาฎีละห์  ประยูรโต โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชาริี  มาหะมะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายอิฟฟาน  มะเซ็ง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอามีนนุดดีน  บินยูโซะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายฟารูค  สุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอัฟฟาห์  สาและ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงพิมพิศา  นราสฤษฎ์กุล โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายฟูดัยล์  มูละ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงอลิตต้า  กอเดร์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนิอุลวาณีย์  แวสุหลง โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพงศธร  สุคนธ์สุนทร โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายต่วนบิชรูน  รายอคาลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงต่วนริอาล  รายอคาลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงปิยธิดา  มณีวงษ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วประดับ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กชายฮานาฟี  บุตรเหล่ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงกุลสตรี  พุดดำ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงซุลฟา  มีสาดามะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงมารีอาร์  นิทัศน์นวเดชากุล โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงลลิตวดี  ดำละเอียด โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายนาราชา  มาหะ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงกวิสรา  อ่องบุญ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายมหาธีร์  อาแวตาโละ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงธมนวรรณ  แดงสุวรรณ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงภิชญาภรณ์  ไชยชาญ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกชนันท์  บูระพันธ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงเพ็ญชนก  รัดไว้ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายมนติยากร  บุญยะวันตัง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายชยธร  ตระกูลว่อง โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พรหมพูล โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงวัลนิลา  วรรณรัตน์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสุวนีย์  อาแวตาโละ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงอันนา  ทองเกิด โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายวรกันต์  บูระพันธ์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงชนาธิป  ใหม่เจริญ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายต่วนอำลัน  ต่วนสาและ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงชนัดดา  ใหม่เจริญ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงเดชินี  รอดแก้ว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอัสลินดา  บินหะยีมือลี โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธิญาดา  เชื้อมอญยาว โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีรัตน์ โรงเรียนศรสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายอัฟนัน  สาแม โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงนูรูอาซีลา  ไซนัลอาบีดีน โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น