รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุวนันท์  บุญเพ็ง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐกฤต  มาตชัยภูมิ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนภัสสร  เปรมปรุงวิทย์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญชนก  สังข์เงิน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสรวิชญ์  แซ่ฟู่ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุปรียา  ปิยรักษ์วัฒนชัย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุตรศิริ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนภพิมล  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงดวงจันทร์  มหพงษ์พิภพ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนาฏนรี  สมอหอม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐวัตร  มานะชีพ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายเอกวัฒน์  หอมเนียม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายรัชชานนท์  เผือกผล โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอาริสา  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวรชัย  วิริยสกุลชัย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายพงศกร  วินทะชัย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายอภิสิทธิ์  ผงผาย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพันธ์ุธัช  แซฐ่ตั้ง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายฉัตรบดินทร์  หัชลีฬหา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกันตชาติ  ศานติวิวรรธน์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนกร  กะฐินใหม่ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฉันทพิชญา  คงสำราญ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสุดารัตน์  พานิชย์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทนา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพัชรินทร์  แถมสกุล โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายสิทธิภัทร  สุขแก้ว โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงมนต์ลดา  โพธิกุล โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงชัชชา  ชนะชัย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสิริกันยา  ชังขำ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสัมพันธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุกฤตา  เรืองปรีชา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงดาริกา  พันธุมาศ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัฏฐา  ยิ้มฉาย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปดิวรดา  วงศ์สุข โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัชชา  ลีอภิวัฒนกุล โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเกวลิน  ไม่ยาก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสุชัญญา  อินทร์อุดม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงปุณณิศา  มะลาไลย์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงบุณยนุช  นาคบุตรศรี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวัลนภา  เกิดวิเชียร โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอาภาศิริ  บรรณกิจ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงทัดดาว  อธิสุขเมธา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายเกษกัญจน์  คงเขียว โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายพีรพัชร  คล้ายสำเนียง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พ่อชมพู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายเจษฎากร  ขำสา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงรุ้งนภา  พุทธสอน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนันทกา  จินดาพรวัฒนะ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงยมุนา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิม  โครตแก้ว โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงดาริณี  อรินโย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภูวนาถ  แก้วสังข์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนรารัตน์  เพชรผ่องศรี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธนวัฒน์  จันทะวงษ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายธนชัย  กิจสันติภาพ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธันวา  วิบุลศิลป์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธีรภัทร  เต็มทรัพย์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกนกวรรณ  คล้ายสำเนียง โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพรนิภา  ชูเกต โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจิตตวดี  พรหมโชติ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงลดาวัลย์  หมันง๊ะ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจีรนันท์  ศุภวาที โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงอรอุมา  คะเนนิล โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอัจฉรา  ทวีกันย์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงทัศนีย์  เชื้อหงษ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงสุชานันท์  เย่าผู้ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกัญญา  สุทธิธนมงคล โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสริญญา  เรืองศรี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสโรชา  ปลื้มพวก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพัชรา  อ่อนเพชร โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเนตรธิดาชล  พะยอม โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐรวี  เจริญอำนวยสุข โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอภิชาติ  เธียรวรกิจ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพชรพล  เกิดมีวงศ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสุประวีณ์  พันธุกนก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายสุธิพงษ์  โคตรโย โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกิตติพร  พงศ์ธาดาพร โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพรรริษา  บำเพ็ชร โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอัตติญา  บุดดีหงษ์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุวงษ์สา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนงลักษณ์  แซ่อู้ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุพิชชา  สิงหนาท โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ยอดดี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชาลิสา  บำรุงรส โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธันยากร  กล่อมนัทธี โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเสภา  วรรณพาหุล โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสมบัติ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอคัมศิริ  มงคลอุทก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเนตรอัปสร  กากแก้ว โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนัฐนันท์  ทองจันทร์ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุชาดา  โคตรชัยยา โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายคมสัน  กลิ่นชู โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธีรพัฒ  คูณดอน โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวรวัฒน์  เปลี่ยนแพร โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนภิชชา  อรัญชัยเวช โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกษิรา  เมธีพินิจ โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงญาดา  พงษ์เผือก โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพันเดช  เนตรนิยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายเอกวินทร์  จั่นเพ็ชร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายนันทภพ  บุญพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายพสิษฐ์  นพแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายณธัช  รุ่งฤทธิ์ดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงยลยุพา  แดงจวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุขิตา  เงินอนันต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐวรา  ขันทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวรกมล  พัดทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกันตินันท์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไกรสมสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงวาลิษา  รักแจ้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงวรรณวิษา  มาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์เจริญวิชญ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายปัญญพนต์  สุจันทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกนกพร  พุทธรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชนาพร  โคแล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงบุณยวีร์  แจ้งคำขำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพนิตา  ร่มโพรีย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนภสร  พิชัยพรหม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายณัฐภาส  ทองหล่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายนนทการณ์  ทานกระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายเดชพิพ้ฒน์  จารุทะวัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปุณฑริก  ตปณียพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงมธุรดา  บุญธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงลลนา  เชวงชวลิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชลพิชา  รสองุ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอริสรา  ชัยถาวรกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงทัตพิชา  ทวนทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงทิตา  พงษ์ชะนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกรภาดา  สุภัคปฐมพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิชญาภา  ตั้งมั่นในกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงมัชฌิมา  วสันติวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สนสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายทชาเดช  สิงห์ศักดา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายเมทัช  ฐิติธนศิริสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอธิศ  พันธ์งาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายจรณินทร์  หมอกแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายภาคย์ภูมิ  ศรีพรมมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายกฤตคุณ  วัฒนมงคลศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายวชิระ  รอดคำทุย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวศินี  ชมประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอรัญญา  วิชานุ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนราภรณ์  ไวปัญญา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงจิณห์นิภา  พรดอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพิชญาภา  น่วมคุณสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายกัจจานะ  พุฒอ่อน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงฐิติกาล  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนฤภร  อุ่นใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกนิษฐ์ภรณ์  พุกบัวขาว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสุภัสสรา  อินจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงภาษิตา  อธิกิจโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศลิษา  คึมยะราช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายนฤสรณ์  วันจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวรินทร  ทิมทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงยุพารัตน์  พวงคุ้มชู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายชนภัทร  กรทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายพชรพล  จีรโกวิทยภาส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายกฤษดา  มหาสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายวชิรวิทย์  รักสวัสดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงจีรวรรณ  สังข์แก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสายฝน  ศิริรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนพมาศ  อู๊ดน้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงนภัสสร  ชัยพงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรัชดาพร  เจริญรอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสาลินี  มีศรีเนตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุวรา  แฉล้มไธสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงจินตพร  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอรไพลิน  สีวิชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอริสา  กลั่นกลิ่น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุปนันท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ศิริเมตตานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงกุลธิดา  อนุวัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธมลวรรณ  โฉมงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุพัตรา  ขัดสะเกตุ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอภิญญ์ภัทร์  บัวหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  หมั่นเขตกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงศิริภัสสร์  ศิริเวฑวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสาริศา  บุตรดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายยศวริศ  แบนไทย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพชรกมล  พุ่มสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายธีรพงษ์  ประสานวงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายจักรภพ  หอมตะโก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายปิติภัทร  ศรีไชย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายบุญญฤทธิ์  หงษ์ทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สมจิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกชรมน  โรมเนียม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงคณัสนันท์  บุญตามส่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงณิชนันทน์  โภคพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินสว่าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสุขใจ  สมสมร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณัฐติยา  นพนิยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอุไรรัตน์  ประสิทธิผลเจิรญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงแก้วตา  สืบสำราญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงโชษิตา  แย้มสาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายปัณณธร  สอนจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายธนพัฒน์  สิงขรอาจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายพิตรพิบูล  กิจสกุลรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายภัทรดนัย  บุญทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายศิวัฒน์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายกันต์พิสิฏฐ์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายสหรัฐ ลีโอ  ณ ลำพูน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายวัชริศ  จาวรุ่งวาณิชย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภะวะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปทิตตา  วะศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธฺ์  เผ่าชู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงอรปรียา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฎฐพร  ทำงาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฐฐิฐา  คุ้มครอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกัลยกร  เล่นวารี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชวัลญา  สานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงบุญญาดา  สอนจ้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายพิทยุตม์  สุวรรณสนธิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายวรินทร  โชคอัมพรทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงญาณิศา  ผินกลับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงพริมศิตา  ทองทวี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกันต์วรา  กันต์โฉม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงศิริโสภา  รัดคุ่ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศิริวรรณ  แฉล้มไธสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงธนัสถา  บัวประภา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายอภิวัตร  บัวลอย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายปฏิภาณ  พินธุกนก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายกัญจน์  ตั้งเพียรวัฒนา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายพศวัต  จันทร์ละมุนมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงนภสร  ทะรินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงกฤตยา  พลอยสดใส โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงศศิชา  วงษาศิริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนริศรา  วิชัด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงธัญลักณ์ษมล  นาคเมือง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงจุฑามาศ  แหยมรักชาติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปรินดา  ดวงบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายบารมี  คงเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธนากร  เชื้อรามัญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธนากร  อ่อนละห้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนพวิชญ์  ผาสุกิสรา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อะโน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเงิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงฐิติกานต์  บุญเอี่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองหนูนุ้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฐิติวรดา  แป้นเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอักษราภัค  เจตนเสน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองผิว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวรัชยา  บุญมาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงขวัญชนก  สุริยศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสรวิศ  จันทร์ละมุนมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงฐิตารีย์  ภูมิภาค โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงทิษยวัลย์  กอเข็ม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกรณ์จิรัสย์  รื่นเสือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนวรันต์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพันเสน์ห์  ทาประเสรฺฐิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพลภัทร  ศรีไพร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนาตาลี  งามประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายทวิศว์  ศาสตร์สูงเนิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกฤตภาส  ทองศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปิ่นศิริ  สนอุทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอัสมา  หอสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพิทวัส  ทองหล่อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเหมันต์  งามปลอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  จันทร์ตาสุธรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงแพรพรียา  ศรีธร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภัทรพล  แหวนวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอัคริน  แสงให้สุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศิรวิทย์  เหล่าเงินทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกฤติณ  เอี่ยมธาราชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายแบบแปลน  แสงปรีชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกชนันท์  คำผล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปิยธิดา  พ่วงทรัพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรุ่งนภา  จิตต์เอื้อ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุภชา  บุปผาวัลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปานน้ำผึ้ง  ตาปัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวริศรา  ถาวรสุทธิวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลี้วิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทรายคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกชกร  สมเย็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายชวัลวิชญ์  พุกบัวขาว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายยุทธพร  แปลงวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพิพรรธน์  คำเพ็ญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายองอาจ  อาจอาษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายศริรวิทย์  ธัญญะวัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนมิดา  งามเกษม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธมนวรรณ  ชูทวีป โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงแพรพรรณ  สุขสบาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงญาตาวี  ดีเหนี่ยง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงลิปิการ์  วรทวีธำรง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐธิชา  แตงเนียม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธนาภรณ์  บางใบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนัชชา  เกียรติธนะไพบูลย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธวัฒน์ชัย  แพ่งพนม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภูผา  สนานคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายบุญญาธิกาญจน์  หนูเจริญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามจิรโชติ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธีรดา  พีรเศรษฐดสภณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญญะเลิศลักษณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์เชียงศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุวรรณรินทร์รัตน์  กมลรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐนรี  คำสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงฟ้าใส  อมาตยกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงตฤณมัย  ผินกลับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐกานต์  ชื่นเผือก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรรณสาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศิริขันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เธียรธีรา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรภัสศา  บุตรดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายจตุรภัทร์  อัครพาณิชย์โชติ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายพงศกร  ชาญอัมพร โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพิชชาพร  กรอบทอง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงหัทยา  ภูผา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงโชติกา  ศรีวิชัย โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายพีรวัส  คัคนางกูล โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพิบูรณ์ชัย  ชินนะ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายวันชัย  บุผาลา โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายสุทธินนท์  บุญคง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายเบญจพล  อินทร์งาม โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายปัญญาวุฒิ  เครือปลุก โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงภัทรลดา  ไพรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนภัสสร  คำสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอาริษา  ทิพย์สุข โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพัชรพร  สาโทรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอาทิตยา  ทิพย์สุข โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพงศกร  ฤกษ์รุจี โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนสินธุ์  สกุลทอง โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอนุธิดา  คงกล่อม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายศุภานิช  เหมปาละ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสุูธีธิดา  รักศิริ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกมลพร  รักเผื่อน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกชกร  สายคำมาตร โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงอังคณา  นาวเขียว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายจักริน  แซ่หวัง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายอติคุณ  สิทธิรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงรุ้งลดา  จุ้ยนวล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุภารัตน์  หาสุข โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายธนิสร  อินมี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายศุภัช  คำผาลา โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายอธิบดี  ไพพฤกษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายชาคริน  การงาน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกชกร  ผลพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงฐิติมา  พันธ์ดี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายปภากร  ยิ้มขลิบ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายปารวี  อิ่มเมาะ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  โนรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายอิทธิพล  คำพิชิต โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงณัชธิดา  พันธ์ดี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธนพร  ศาสตร์แจ้ง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายเอกชัย  แซ่หวัง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายปริวัฒน์  เดชสิงห์โสภา โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายนริสร  ธิดี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงชลธิชา  ภู่ตระกูล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัวกลาง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพิชชเนตร  พนมเชื้อ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงณิชกานต์  ธีรภัทรไพบูลย์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงปลายฟ้า  ขุนศรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกุลลดา  อินทรสูต โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุกัญญา  จบศรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงนันทฉัตร  บุญรอด โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายชนาธิป  เรืองไชยอนุกูล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงสุนิสา  เจริญสุข โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอนุภัทร  ไตรสกุล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสิริน  พรเกษมประเสริฐ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอรอุมา  อาญาเมือง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงฤดี  แซ่เอี้ยว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายรุ่งโรจน์  วงษ์อุบล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกิตติภพ  พลอยพรม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงปนัดดา  สีน้ำเงิน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายรัตนชัย  เรืองไชยอนุกูล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายศุภณัฐ  ศุภโกศล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงณัฐชนา  จุลสุนทร โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงรินณภัทร  กลิ่นวัน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 นายธนายุทธ  วนเมธิน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงรัญชิดา  พรชัย โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ผาสุข โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวปิงปิง  ทะสาโล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นายฐิติพันท์  เหมือนใจ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายอักษรเดช  กาดกล้า โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวพัชรินทร์  อาลากุล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายนพเดช  ฉ่ำทอง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวขวัญฤทัย  แก้วพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงกมลพร  กิแมน โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาววิชุดา  โคตรภูเขียว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวนิดา  มารตรี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วมีสี โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายธนภัทร  เต็มเปี่ยม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายนพณัฐ  สอนสวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปริชญาภรณ์  เอี่ยมประชาชอบ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายณัฐกิตติ์  กิ่งกุหลาบ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงยุพารัตน์  ไชยรบ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศศิธร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงยลดา  ทัดวงค์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทะศรีโพธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกุลนันท์  รูปกระต่ายทอง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ชู โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนภัทร  ตาบุญ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธรณินทร์  คำพิลักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงรัตตมณี  อัศวภูษิต โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุพินดา  จุ้ยเปีย โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวลอย โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนิยาพร  ผลาเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงศิริวรรณ  กรุดแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรนุช  ประยูรธรรม โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปาลิตา  อินทนู โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงรุจิลา  มั่นใจ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชลนภา  โสนนอก โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอาคีรา  ชูวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอินทัชศักดิ์  ฆารเจริญ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจันทร์สุดา  กลัดลัด โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสิริมา  นุชมา โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงมะลิตา  ภูผาลา โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกชพรรณ  เขินไพร โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายรัชชานนท์  แสนสุข โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายพรชัย  พุ่มน้อย โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงจตุรพร  บุญโสม โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพรรณทิวา  คงเกิด โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายดวง  แตงทอง โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภัทรนันท์  สุขเกษม โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายปรเมษฐ์  ขาวแก้ว โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายทัตพงศ์  ทับทิมหิน โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายพงศกร  ต้นทับไทย โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายอัมบัล  รอมาลี โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายจิรวัฒน์  มะลีลี โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายชิษณุพงษ์  ตรีวิเศษ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงเพชร โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปพิชญา  ภูแล่นนา โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงโปสยา  สังข์เงิน โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภัทร์ดนัย  สมานวงค์ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอัฐกร  ศรสุรัตน์ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มะณี โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงปานตะวัน  อยู่บางประโคน โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพลอยประดับ  พวงแก้ว โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศิริวรรณ  โชติสุขสงวน โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายรัตนชัย  ปูเต๊ะ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงศิรินันท์  โชติสุขสงวน โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพรรณี  สะแกดำ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกัญญาภัค  หรรษา โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปาริชาต  ไชยบัง โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐวัฒน์  วันโสภา โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัชชา  วิทิตวุฒินันท์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงสิตาพร  วงษ์สุทิน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายกฤษฎา  ทองจันทร์ดี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายรวีวัฒน์  แจ้งคง โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงอารีรัตน์  อันแสน โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายเมธา  กุลนาพันธ์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงกุลณัฐ  ธาดาเกริกกุล โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงสุพิชญา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพิชชากร  พูลภิญโญ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายสุทิวัส  วัฒนดิลก โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงปิยภัทร  จันทร์แปลง โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงกันติชา  แซ่ตั๊น โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงสุภาวดี  ปั้นนิ่ม โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงณิชาภัทร  จูงวงษ์สุข โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอรรัมภา  ม่วงไข่ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสิริชัย  สุขคุ้ม โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอธิชา  สุขพัฒนากุล โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสุพัฒตรา  สัตย์สม โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอิคคิว  สุดเจริญ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพรชนก  สิทธิจันทร์ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวรภพ  หวายเค โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศิริธานันท์  อุทาภักดี โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายตุลากร  สุขคร โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายรัฐภูมิ  สอนสิริ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายทิณพัฒน์  ทองมูล โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กหญิงอรปรียา  กาฬภักดี โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ปรุงจิตร โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงชุติมา  เนตรขำ โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายหัศนัย  มากเพชร โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายชนัตถ์ฐา  ธรรมสอนบุญมา โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงภัทรภร  ศิลปี โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปภัสร  ขวัญเมือง โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ศรี โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงทาริกา  สิบแก้ว โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงบัณณพร  นามยี่ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงธนัญญา  นามริด โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกฤติกา  เพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงณัจฉรียา  พรหมศร โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงจีรนันท์  ทรัพย์คต โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชนิกานต์  นำพา โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงสุนันทา  สิงหพรม โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายวรเชษฐ์  ทองแสง โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงเมธิณี  ธนะสุข โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนิภารัตน์  ทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพรชัย  จิตต์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงบวรนันท์  อินเขียว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายวงศกร  ฟังนภาแก้ว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงสโรชา  ทองปาน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงอภิชญา  วิวัฒนะวัฒนาการ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายณัฐชนน  บุญมา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงภัคณภัทร  สถิรคู โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรัตน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพศิกา  กาเลี่ยง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีดอนเมือง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายชาญณรงค์  ชัยเวชนิมิต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายณภัทร  สุขรักษา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงสุชัญญา  ยินบัว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงกวิสรา  เกื้อกูลศาสนกิจ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงวรินทร  ลิมปกาญจน์เวช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงวิชิตา  บัวลอย โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายรวิพล  ภาณุทัตภิญโญ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายภูมิภัทร  สุขสาร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เอกวรรณัง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงแก้วตา  อินทวงค์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงอมลณัฐ  โภคธนาภิวัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายสรยุทธ  เข็มจินดา โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายภานุวัฒน์  ธิยาว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายภูมิ  โกศลธนาภิวัฒน์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายศิรภัส  เดชบริพันธ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายปภังกร  นานอก โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายภคิน  ศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายจิรัฏฐ์  พิพัฒนาเวชกิจ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เรืองรังสรรค์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทิวเกษม โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอิสรีย์  วงศ์เดชานันท์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เพริดพราว โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงขวัญข้าว  จิรกุลบริพัชร์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงชญานิศ  อโนทัยสถาพร โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายฐิติวัสส์  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปวริศร์  กาวินคำ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสิริกร  สุภาวุฒิ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายติณณภพ  ปัญญาวุธวรกุล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายโฆสิต  บัวเปรม โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงฐปณิชย์  ชำนาญแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กชายขจีภัทณ์  ชำนาญแก้ว โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงรมิดา  คงสุวรรณ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธัญจิรา  ใจดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงณิชา  ศรีธนาอุทัยกร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงภวริศา  ไชยวัฒน์มาลากุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
527 เด็กหญิงเอวิตรา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงสุธีร์ธิดา  ปิยะอักษรศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายพีร  ภวังคะนันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงฐิติชญา  ปานเอม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายแสงนิมิต  ศรีวีระวานิชกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณทหัย  อัศวุตมางกูร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงฐรินทร์ญา  หิรัญอร่ามวัตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงนภัทร  เฮงเลี้ยง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงอภิชญา  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายวัฒนานนท์  ศรีสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายอภิพล  แพทยานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายิอชิระ  เทพจิตรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายกฤติน  อ่อนจันทร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงคนึงชนน์  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงภูษิตา  ตรงเวโรจน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงชนิษฐา  ชื่นจิตต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายปัณณธร  ศิริพันธ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงณัฐกานต์  โรจน์กิตติสกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายธนภัทร  ศิลาเกษ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายฐณัฐ  มุนดรา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงณัชชา  อรัณยากานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายหัสกรณ์  ปัญญาสาระคุณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนิชาภา  นราพงษ์พร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวศิริวรินทร์  จาตุรนต์รัศมี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายโชติวัฒน์  แพทยานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงปิยาพัชร  พงศ์สถาบดี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายคณพศ  นาคทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงจิดาภา  จินดาประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พงศ์ราศรี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายกรวิชญ์  กิจพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชนนิกานต์  เสรีสุภัคกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงสุรภา  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงลภัสรดา  เอี่ยววัฒนากุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธรรมสรณ์  พึ่งสุภา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชนินทร์สถาปัตย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงรชยา  พัชนี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณปภัช  ศุภดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงไรวินท์  มณีวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงเรณุกา  เตชะปรีชาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพบตะวัน  เพ่งพันธ์พัฒน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงภูกฤตชญา  โพธิ์แก้วกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายปุลหิรัญย์  ชนะศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายชวิน  อ่อนเอกสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงศิรอาภา  กิจจารักษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงปัทมพร  คงสถิษฐ์พร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนันทลักษณ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายคุณากร  เล็กแดงอยู่ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายชัยพัฒน์  ถิ่นวงษ์เกอ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  รักร่วมหิรัญญ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายพุฒิเมธ  เชาวน์ชวานิล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายหิรัณย์  ยิ้มทะโชติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายชวกร  บุญฤทธิ์ภักดี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงกฤติญาณี  ดนัยดุษฎีกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วดำรงค์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธนพร  ถินรัตน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายพัชรพล  ช้างน้อย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมพิทักษ์กร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายธนายุต  ถาวรประชา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายกฤติน  เส็งวงศ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงเบญญาภา  มอญแช่มช้อย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงภัณฑิลา  อาจหยุด โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงอัญชิษฐา  รักแจ้ง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายศักย์ศรณ์  ศรีสุนทร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกีรติกานต์  เจียกระโทก โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายปฐมภู  คณาภรณ์ธาดา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายศุภณัฐ  ธัญญานนท์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายปุริศ  ฉลองวรชัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายวัชพล  วงศ์อภิญญา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายนนทพัทธ์  ปัตตพงศ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายอติพงษ์  เหลืองนิยมกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายกันตณัฐ  สายอินทวงศ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายรัฐวิชญ์  ฐิติโรจน์ชญากุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงภูริชญา  วุฒิดอฬารกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายแทนกาย  ศิริโสภณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายตุลธร  ปานดำรง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายทรงพล  จีระไพโรจน์กุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายธนกฤต  มาสวัสดิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายพลวิชญ์  รัตนเดชาพิพัฒน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายณัฐพัฒน์  เย็นเปี่ยม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายฐิตพัฒน์  รุ่งสุวรรณสกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายศิรวิชญ์  กู้สกุลไพบูลย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายภูริณัฐ  ทองปุย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีธนกร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอิสริยา  ศุภดิเรกกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงจู โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จาดเอี้ยง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอธิพันธ์  ชัยวัฒนาธร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปติมา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายชนกันต์  มุ่งถิ่น โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกชพร  ซ้ายหุย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายนที  เอี่ยมชื่น โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงรุสิลดา  สังข์สีเหลือบ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงอรกัญญา  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณฐมน  วังสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายเอกภัทร์  พุ่มผกา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายสิทธวีร์  หวังสว่างวงศ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอชิระ  นิลจำรัส โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกฤษณะ  ขุนบุญ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงขอขวัญ  ดำอำภัย โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายชนสรณ์  จิรพงศาธร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนฤพร  เพ็ชรอาภรณ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายกฤตภาส  ตรุเจตนารมย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงศิริขวัญ  แหวนวงษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปารีณา  สมศักดิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปภาวิน  วัฒนปรัชญกุล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพิชา  ฉัตรมยูรวงศ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงจิรัชญา  เกิดไพบูลย์ลักษณ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายปิยังกูร  แซ่ตั้ง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายจิรวัฒน์  ใหม่ปาน โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวงศธร  มาถาวร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวรัญญา  นาใจตรอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสรัล  สายสนิท โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายกัลป์ชนัฐ  พัววิสิทธิ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปฐพี  นิลจำรัส โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายคณิน  กิตติกูล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงจารุภา  วิบูลย์ปิ่น โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีโกมลพัฒน์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฐสินี  อุทัยทวีทพย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกฤชรัตน  นามมงคล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายณัฐพงษ์  โอภาษ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายปัญญวัฒน์  ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพรลภัส  มุ่งดี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปาณิศา  มากเปรม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวิลาสิณี  บุนนาค โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงชลิดา  เมธาวุฒิโชค โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงมาเรีย  โมราเดียนพูร์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายภิเษก  ศรีฤกษ์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายปารมี  ภาสว่าง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศิริโสมนัส  สุขศรี โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงสุธาสินี  อุทัยทวีทิพย์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายณภัทร  วงศ์สถิตย์พร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายจิระเมธ  เกียรติสูงส่ง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณัฐพิมล  ศิริเจริญสมบัติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายวิศวะ  สายลังกา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายภูมิศาศาสตร์  สามบุญเรือง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายภูเบศ  เลิศวรไกร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปัทมนันท์  ภูมิติยะโยภาพ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงสุกฤตา  คงพสิษฐ์พร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณิชนันทน์  เอี่ยมไกรศร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอารีน่า  อาบีป โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธนพร  เหลืองวิไลวรรณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณัฐศักดิ์  บุญลือ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงมัชมน  เตชานุวัตร์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายกฤษณะ  ช่วยสุข โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพิชชาภา  กิจสุนทร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายกฤช  ฮวบเอี่ยม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอรญา  ตั้งภาวนา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายปภังกร  นิลอรุณเดช โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงนัทธมน  เชวงวณิชชา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายณนน  อินทชาติ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายคณินท์  ขำอิ่ม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายคณิศ  ขำอิ่ม โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายนนทชา  เที่ยงน้อย โรงเรียนพิชญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายวรอรรถ  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนพิชญศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายธารากร  วิไลวรรณ โรงเรียนพิชญศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายธนกฤต  ท่างาม โรงเรียนพิชญศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายปรมัตถ์  ลีวานันท์ โรงเรียนพิชญศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายเนติ์ธนัฐ  โพธิมนต์ตรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงฐิตาภา  สิทธานุรักษ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพิรชา  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงจารุนันท์  สุวรรณชัย โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณชัย โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นางสาวบัวชมพู  เจริญพรสุข โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นางสาวปริณดา  พันธุ์วา โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงพรณิชา  กังสเจียรณ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวปิยธิดา  อุ่นใจดี โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวพรพิริยา  พูลสิน โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 นางสาวเมตาลี  ชูณรงค์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกรรณ  รุ่นประพันธ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวนิชา  ดิษฐขัมภะ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวกษิตินาจ  อนุพันธ์ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 นางสาวสิริกาญจน์  โพธิ์เขียว โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงบุณฑริกา  ฉันท์ทอง โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงฑิติยา  ศรีกล่ำ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวณัฐนันท์  วรรณชมภู โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวกัณดารัตน์  เสาเวียง โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงภารดี  ลิมป์วิริยะกุล โรงเรียนอัมพรไพศาล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น