รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงคุณัญญา  พุ่มมณี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจณิตตา  หล้าชน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขวัญเรือน  ชลิตวงศ์พัฒนา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงคุ้น โช  ตา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอภิสรา  อุทัยพันธุ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐธิชา  สืบมงคล โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพาทินธิดา  โทนแก้ว โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรัชฌานนท์  ศรีธรรมยศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปิ่นเพ็ชร  รักษาเพ็ชร โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุคนธรส  สมคำแสง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปภาวี  วิรุฬห์พงศ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชนกนันท์  บุอ่อน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงญาดา  จันทะนันท์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชลธร  พวงจันทร์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัชรมัย  สุวรรณชนะ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงญาณภัทร  บุญมาก โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีละบุตร โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศุภัชญา  ดวงแก้ว โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พุทธจันทรา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์ศรียา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนฤมล  เดือนเด่น โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายบุรเศรษฐ์  บุญทวี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายวสิษฐ์พล  สวนะสุจริต โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนภัทร  อินทรโฆษิต โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิณธาราภรณ์  พรหมพันธกรณ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชานน  คงพูลศิลป์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพัชราภา  พิมพ์โคตร โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายศิวกร  ชื่นไกรลาศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอลิชา  กราพันธ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปัญญพัชร์  สุวรรณละเอียด โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกันติชา  เจริญพันธ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธัญชนก  ภิรมย์ชม โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญมั่น โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายอภิชาติ  ยาดาบ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนกนันท์  มะโนมัย โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนริสรา  จาริยะ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายโตมร  คชชะ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายศุภกรณ์  รุ่งฤทธิศักดิ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปิยะวีย์  ฉิมวงศ์ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณพชร  ศรีเมือง โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายศราวิน  บุญหล้า โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายพิชชากร  สักลกะชาต โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายศุภสิน  หาญกระสิน โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปรัชญาพร  นามใหม่ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูบุญลาภ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายรัชพล  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงพัชรัช  มงคลวรผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกรียงศักดาสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายกัมปนาท  สุนทรธรรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายพุฒิพงศ์  จาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐนันท์  แป้นห้วย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายทวีเดช  ทองแจ่ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพีรธัช  ยาโตปะมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายกิตติพศ  สะวานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายอิทธิชัย  ทัศบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายชัยวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพงศธร  อัครสมบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปณิดา  ฉายฉลาด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเต็มใจ  สุจิตตารมย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณิชารีย์  หนูล้อมทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธนพล  ยินดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอุดมพร  ใจจำเริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงมาริษา  ไชยนอก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจีระประภา  เลี้ยงวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธราธิป  หนูแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงนีนนารา  เชื้อสกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สะวานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายเจษฎ์ณรงค์  เจษฎานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุจิตรา  รุ่งแป้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชยา  สุรวิทยาพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปภังกร  พรหมสะโร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อรรถวิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายศรัณยู  โกไศยกานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวราภรณ์  วชิรามฆินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายสิรภพ  เจริญเดชปรีชา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชณัญชิดา  ศรีไพรวัลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  บุญเลิศลพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงทรรศนพร  วรรณทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธนวิน  ปุจฉากาญจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายนิภัทร์  สุทัศน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุธิมา  ธีระอรรถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนภัศรัญช์  กบิลบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ฤกษ์รังสิมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณฐยา  เฑียรสิงห์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงรวิสรา  มังคละศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรชนิตร์  ปทุมชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเจษฎา  โชตินุชิต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สิงห์โต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพรรณกมล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงลักษมาวดี  เกือนสันเทียะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐติญา  ภัคสุชญา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุตาภัทร  สานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายสราวุทธ์  นุชเฟื่อง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายธนัชชัย  แซ่เล้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปาราณี  เหล่าพิบูลย์สุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายภัทรพล  ชาวน้ำวน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปิยะชัย  หิรัญภัทรไพโรจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายภานุพงศ์  เรืองรักเรียน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกียรติสาโรจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกันยรัตน์  พันธ์บุรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายชยุต  นิวาศะบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัสสร์มณฑ์  คงกิจอุดม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายฐปนวัชร์  พรหมณะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศิริพร  จันทะรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองแสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงจิดาภา  ธนาเรืองทวี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุกฤตา  นามบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนันชนก  นพนิยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายอลงกต  พันเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศจีบุญย์  เจริญสม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์ถนอม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บุญภิมุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพันธนันท์  แสงทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงรวิธรณ์  ทักษิณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายประมณฑ์  ถาวรวิสุทธิ์สกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายชนาธิศ  ส่งเสริม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายภูริวิช  อินเอก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชาภรณ์  ปิ่นขุนทด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงทิพย์วาณี  แดงสดใส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รอดศรีสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายณัฐภัทร  เอี่่ยมวิบูลย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเมริษา  สุริวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายธนาคิม  สุขเหลือ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายพิสิษฐ์  วิริยะธนาวรรณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวรรณวิษา  รอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพาขวัญ  แสนยะมูล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายศุภกร  เอี่ยมกล้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายวัชรธร  บรรพตนพเก้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายพัฒน์รัตน์  สานสมจิตร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายวรชยุต  บรรพตนพเก้า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายดิถีโชค  วงษ์บัณฑิตเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายปวเรศ  อยู่เรือนงาม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายพศวีร์  เข้มแข็ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวรัชญา  เวียงคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอนุราช  ประสิทธิ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายวรมน  ทุมโคตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายษฎาวิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายธีรัช  ปัญลังกา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายนภัสถ์  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายสุธี  ชุดชา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายพลกฤต  พึ่งบุญลือ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวรพา  จันทร์กลาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงภูมรินทร์  สิงหะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงจิรัตน์นันท์  นิมิตรฤทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงปณิชา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงปาริษา  ศรีนุ่ม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายบูรพา  มหธนานุวัติพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงอัจฉรา  เสนาะสรรพ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนภัสสร  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงบุศรา  จันทร์สุเทพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงณัฐธิยากรณ์  เสือนิล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงภวรัญชน์  ลอยเมฆ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณิชากร  ปัญญา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงชนม์นิภา  มนัสสา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายฉัตรพล  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงศุรดา  จิตต์สุพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอรไพลิน  แสงทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอนิตา  เคร่งจริง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายธนภัทร  สุยะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงษ์ศรีทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายกริชภูมินทร์  เครือทิม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายกฤษฎา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  ฤกษ์รังสิมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงฉัตรนภา  ปันแสง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงธัญชนก  ภาสุรจิตมงคล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงภัณฑิรา  ภัทรพันธ์ุพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงทัศษิณา  โสตเมือง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คมจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล้ายประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายจักรริน  ทุมโคตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอธิชา  อมรเวช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนันทิยา  งามวงศ์ธรรม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายทรงพล  มัฐผา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายสรรค์ชัย  พลูทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สังนาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงมณีนุช  วรรณทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายธนพนธ์  ตระกูลรัตนานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงณัฐชารัศม์  เหลือจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลำดวน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายนิรุตต์  วัดพวง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวภัศรา  ใยเยี่ยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นายพีรพล  พันธ์ุสง่า โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวทิพวรรณ  รอดนรังสิต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายธนภัทร  จีนไม้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นายธรรมนาถ  โพธารส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นายกมลภพ  ศิริเสถียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นายนนทกรณ์  พลแสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงนฤภร  ละเมียดดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงดนิตา  ธนาเรืองทวี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวสิทธาวดี  หมื่นนิกร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวณฐนันทน์  เสืออินทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวปัณฑิตา  เย็นวันประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธนาวัฒน์  เหล่าตัน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธีรภัทร  ขันทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟิลลิป โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงชมพูนุท  ผดุงวิเชียรวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายบวรภัค  โผพ่วงพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงภชรวรรณ  ใหม่พุมมา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อภิสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายพงษ์ภัทร์  หลักรอด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงณภัทร  สามารถ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงภัคจิรา  พงษ์โชติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงรุ่งรวี  อรุณศิริวัฒนา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายอมรวัขร์  วีระนนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 นายธนกฤษฎ์  ลาฟอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายณัฐวุฒิ  สระทองแหยม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายอรรคภพ  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุตรพิมพ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสิริรัตน์  วาระเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายเพชร  เชื้อสำราญรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายเอกชัย  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงหทัยชนก  บำรุงศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปาริชาติ  เขื่อนแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายศุภวิชญ์  ลอยโต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงทิชากร  ใยสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงภัณฑิวา  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายสรธร  จันทรประทีป โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายนิติพัฒน์  วัธนประภา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายอนัดดา  หลิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงปุณณภา  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงสิริรัตน์  แสงประดับ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงพรนิภา  วิทยาอุดมพันธ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสุภัค  ฐาปนะดิลก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงสุดาวรรรณ  ดีสองชั้น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียงครองศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงวรารัตน์  พันเดช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงบุณฑริกา  แก้วชู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชลดา  ระโหธาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกชพร  ศรีชนะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายธนาธิป  พรหมคีรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณัฐนิดา  พานรอด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงเอริตา  เบิร์ค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายธนากร  ศุขสวัสดิ ณ อยุะยา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายกันตพล  โชดกพงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายกฤติน  ปิ่นหอม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายธีรพล  สุขเหลือ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายเอกรินทร์  มณีกัณฑ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายก้องภพ  เข็มทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายกชนันท์  ศรีบุศราคัม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงขนิษฐา  ทิพฤาตรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายจิรวัฒน์  แฟงแก้ว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงชลลดา  โสเขียว โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงธนพร  ศรีสุโข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธันวา  คำภาบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพีรพล  จิรศุภสิริกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายศักดา  สิงห์คลี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายสิทธิโชค  ปลื้มจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงอารยา  แก้วจุมพล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายิวชิรานนท์  พลแสน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายณัฐพล  คงธนัทกาญจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจตุพร  แจ้งบุญหล่อ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายคณาธิป  คณารัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายนิธิพัฒน์  อังคุระนาวิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงทิพย์เกษร  เสริมพงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายจิรนนท์  ขุนทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงดรุณี  แย้มสุวรรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายรุ่งโรจน์  ฉวีวรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายเตชินท์  สายธนภู โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณิชากร  แสงสุด โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงณฤดี  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงคัมภีรดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธรรศ  ถนอมจิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงษิรตา  สังทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายภีมพล  ทับทิมโต โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงอริสรา  มั่นนุช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายชนาพัฒน์  สวัสดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพันธนันท์  ใจเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงวทันยา  ทรัพย์สมพาณิชย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธนพร  โกมาสังข์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายบดินทร์  งามระเบียบ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ลือชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภัคพสุตม์  นฤมิตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายภูมิพัฒน์  มาตรีอยู่เย็น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฐทวัส  สุขมาก โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายวชิร  วงศ์พันธุ์เที่ยง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธนกฤต  อัครปฐมกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายชนัตฎ์  มีเพียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายศรัณย์ภัทร  พิมพ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณัฐชนก  โพธิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายมงคลพจน์  รอดทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงพัขรพร  เขียวณรงค์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายภรากร  วันนิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงปานิสรา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายเพ็ญเพชร  นิ่มพญา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงภัณฑ์พิมาน  เจริญสม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงศุภรา  ศรีระกิจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายภูบดินทร์  ชื่นชมชาติ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงเจษฎาพร  นพเกียรติกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงนิรัญญา  จำปารี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงเบญญาภา  ปิ่นเจริญ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปานิสรา  รวงผึ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงินทิรา  กาฬศักดิ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายทักษ์ดนัย  อรุณจิตต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายภาพันธ์  บุญกอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายวรเชษฐ์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายรชานนท์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายอโณทัย  พรหมมณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายบุษฎี  อินละมุ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงภัชภิชา  สุขรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนิติภูมิ  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธตดก  กุมาลา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายภคิน  แซ่โค้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดมณี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพอฤทัย  โพธิชัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณิชย์ธิดา  หิรัญพงษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  โนนทิง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพนิดา  พูนรัตน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธัญพิชชา  มณีสายทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายณวิภาส  โฆสิตคุณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสิรวิชญ์  อัครสมบูรณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายณัฐวัฒน์  จาง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายรักภูมิ  รัตนกิตติโสภณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายจตุรพร  พึ่งพร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนกร  กันลัยพันธุ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธัชพล  บุญศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชาดา  ลิ่วลักษณ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงทักษพร  กิจเสมอใจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเจษฎ์ธิดา  เจษฎานนท์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิชชาภา  เพชรประไพ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนาทา  หนูเนียม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงภูษิดา  พลพิทักษ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภูษณิศา  ภูบุญลาภ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนวนันท์  เพิ่มสิน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงดุษยา  กาญจนะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุวพัชร  นามบุตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนกร  ทรัพย์ห่วง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจิดาภา  ไตรทิพธำรงโชค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายปัณณวรรธ  กุศลปฏิการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงมณฑิกา  ถาวรวิสุทธิ์สกุล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณดี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงแพรวา  บุณยเนตร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปพิชญา  สังนาค โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนิภาพันธ์ุ  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วเก็บ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอนันญตา  บรรพโคตร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายจุลจักร  บูรวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธารธิชล  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายนัทธวัฒน์  เลิศนิธิโรจน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปุณยธิดา  สุขขี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายอธิณัฎฐ์  จันทรีศรี โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนิมิตตา  มูลถา โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนภสสร  นกสุข โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณิชกมล  วงษ์ราช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายคณาไธป  กาญจนขันธวัฒน์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายยสวัฒน์  อ่อนผึ้ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธัญภัทร  มาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงชญานุช  ชมศิริ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิชญาภา  ครองตน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงทัชชกร  แปรสันทียะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุพิชญา  เอกอนันตไชย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันหอม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายเปรมปรีดิ์  รอดเพียร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐพร  ชูเพ็ชร โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพรนัชชา  โอโน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพนาศักดิ์  บุญงาม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภูเดชา  หอมศิล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐมนธ์  พิศการุณย์พงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอธิป  พงศ์ธรกุลพานิช โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงภัทริณี  ตริสิริสัตยวงศ์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอธิบดี  หลักคำ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีประไพพงศ์ศาล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายจักรพันธ์  ภู่พูนทรัพย์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงภัทรินทร์  สีทองสุก โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงนภาพร  แขกระจ่าง โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายอาทิตย์  ฉัตรเสถียรพงศ์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่ทอง โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายธนงศักดิ์  บุญชูยิ่ง โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จีนชุ่ม โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชยาศิส  ตวงวิทย์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอิทธิพล  ไกรพาณี โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายจิรภาส  แลวงศ์นิล โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชนิพร  แสงศิริ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายศุภรากร  ศรีสอน โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายนรภัทร  จำศิลป์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกมลชนก  บุตะกะ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายกิตตินันท์  เจริญผล โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายจีรศักดิ์  แจ้งจร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงสโรชา  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายเตชพัฒน์  นุชเขียว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงณัชชา  รวมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงจิรชยา  นารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายปิยวัฒน์  ง้วนจินดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงศุภการย์  อินทรศร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์พราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายปฐมฤกษ์  ม่วงเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปุณยภรณ์  ทองเทศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสุชานันท์  โสลันดา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงวีรดา  หอมพูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอลินลดา  หวู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนภัสร  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายพสิษ์ฐ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายกฤตเมธ  จันทมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงวรัชยา  หนูมะเริง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายวรธันย์  สิมาลัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชูจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายพชร  บุญเพชร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงภวริศา  ภูรินันทกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอชิรญา  สุขเรือน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายพงศภัค  ดิเรกฤทธิ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงณิชาภัทร  ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายชยุตม์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มณฑาพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายณัฐวรรธน์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายณัฐกิด  ประภากาศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงอรกัญญา  ทิพยปัญญา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงณภัทร  จรเสมอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายสิปปภาส  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายชัยเกษมอนันต์  เจนกุลนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายศุภวัชชัย  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอุมรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพิชชาอร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  เมธาทัศน์ชวลิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงญาดา  แสงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกชกร  สุวรรณโครธ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายจิตริน  กลิ่นมาลัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายณัฏฐพล  ปาปะเก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงศศิมณี  คุ้มแถว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปรายฝน  ผาสุขกิจ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงดี  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงภัคจิรา  นิ่มละม้าย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายณัฐภูมิ  มัณยานนท์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายคณาธิป  อยู่สบาย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายพัฒน์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงชนิตว์นันท์  สิริพิพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กชายธนโชติ  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุชานรี  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายนวิน  รัตนเศวตศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงชนม์นิภา  เผ่าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงสุกฤตา  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายวัชราสน์  ทรัพย์อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายวีรวัฒน์  ชาวอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลำธารทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกฤษฏิ์  เสนาผดุง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพิทภัทร  รูปสูง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายปัณณทัต  ธารนพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกฤษณะ  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชามาภัทร  บุณยะสมภพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายพระนาย  จิตร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อติชาตสันธพ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงลักษิกา  ร้อยบาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชาล์ลีซ เมย์  คอร์เดโร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธัญธิตา  ปัญญารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกรกมล  พุฒิพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงออมอำไพ  เกียรติบัณฑิตกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนนทกช  โมระกรานต์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายปกรณ์  แก้วจันทร์เหนือ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิมพ์คุณัชญ์  ลัทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายโสภณวิชญ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายดลฤทธิ์  นพรัตน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณญาดา  ปิยมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพิชชานันท์  รัตนกรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชนิดาภา  ดาวไธสง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุรีย์นันทน์  มูลบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงชญาดา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวิลาสินี  ชังตูม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณัฐเชษฐ  สมสุขทวีกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนิยะ  ชินากร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปรมัตถ์  แจ่มโสภณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายอภิชชา  ช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจิรารัตน์  วัฒนเกษมธรรม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภู่พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธนพร  เจาตระกูล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกมลชนก  คุณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพัทธนันท์  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายชลชาติ  ประเมนาโพธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายสิระกาณ  ภู่เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายฐิติพัฒน์  ผ่องแพ้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายโรจน์วศิน  กิตติโชติศุภกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายธีรวัฒน์  พรมภักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธิชานันท์  สุชิลา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปาริตา  วงค์เเพทย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงไอศิยา  อติญาณ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชญานิน  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายนพวัตร  กลั่นธูป โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายสรวิศ  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุภาวีร์  มีสมคิด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปวริศา  นาคะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปุณยาพร  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอาชวิต  จินตะโพธฺ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายสุภธนา  ฉินพัด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกันต์  มาลานิยม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพรชนิตว์  กุลธรลมัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฐชา  กมลจรัส โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  งามน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายวิภู  จารเขียน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณภัทร  กำจัดภัย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายกิตติธัช  ชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงแพรวพรรณ  หลักดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพิมรดา  เดชจุ้ย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกุลยา  ศรีแจ่มดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายศรัณยู  กูลภัทรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงมธุกุลย์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอรรจนี  บุญยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเฉลิมชัย  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนันท์นภัส  อิ่มทองนุช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนพรุจ  โคกผา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอินรัตน์  ยุติศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเนตรชนก  เงินประสม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายภูริฑัศ  ท่าจอหอ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพลธนเดช  มาปา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภคณัช  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัทนน  โฆสิโต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชลิตา  ฟุ้งฟู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายนับทอง  บางกรวย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายตรีทศพล  ห่อมา โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภูริ  จารเขียน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพิชชามญชุ์  จีนแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอารีนันท์  ไพฑูรย์เลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปุณยวีย์  เล่งน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงภัณฑิลา  เปรี้ยวประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนิธินันท์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสุชญา  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงฐิติวรดา  ถิรปภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงวดี ช  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงณิชาภัทร  รักตประจิต โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธีรนาฏ  ยี่โถ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงฐิตารีย์  วัชรเสถียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปริยากร  กิตินันทวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงวีรดา  หอมพลู โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอนรรฆวี  ยุ่นเพียร โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายบุญญานุพงศ์  อรรถาเวช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนกร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายวีรเทพ  ทรัพย์ระเบียบ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ขำเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพงศกร  ชูกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอี่ยมคงสี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ฟัก โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปณิดา  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงภาสินี  หอมเดช โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนคภัทร์  รัตน์นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงมนัสนันท์  แจ่มศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเขมิกา  นุ่มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงโชติกามาศ  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปิติภัทร  อยู่สิน โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายธนพงศ์  ปัทมาคม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงภรณิชา  ตู้มณี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชญานุตม์  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนภสร  รอดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภวดล  รัตนภัณฑ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอมรประภา  ศรีลูกหว้า โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายธนธัส  นุ่มประสงค์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายธนิตย์  อธิสิริกุล โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงการต์พิชชา  อึ้งสิทธิพูนพร โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงไอริน  เกตุหิรัญ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงฌัญธิฌา  โฉมเฉลา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  อารยุติธรรม โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แก้ววิเศศ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงวรัญญา  วิภัชภาพันธ์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศักดิ์รุ่งพงศากุล โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รัตนไพบูลย์พงศ์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงเตชญากร  เตชะกุลปราณี โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงปนัสยา  แสงเมฆ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายเมธัส  หงษาภิรมย์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณปภัช  พลากรชัยสกุล โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายธีร์กวิน  พิมพ์ทนต์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงสุภนิดา  ชูสงค์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงมัทนา  จันทะแล่น โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงปรียาพร  พัฒนชนชาติคีรี โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายกันตินันท์  คล้ายยา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายพีรพัฒน์  เปรมจิตต์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงณัฐชญา  โถน้อย โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอรนลิน  กลิ่นบัว โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เหล่าสุนทรวณิช โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปุญณภา  คำกลาง โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายศิวกร  ช่วยประสิทธิ์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิชญาภา  เสนกองแก้ว โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงภีรณัฐ  เชิดโฉมตระกูล โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกุลปริยา  ครุฑอ้วน โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายชานุภัทร  อรรถานิธี โรงเรียนวรรัตน์ศึกษานนทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงประภาพร  สร้างนานอก โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงภัทรนันท์  สันติรณรงค์ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงเพชรลดา  กุนามี โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น