รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกวีพัฒน์  ชูชิต โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงรวีวรรณ  รุ่งไทย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายพีรพล  กรตุ้ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติพันธ์  แนมขุนทด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสัมปทา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงแพรพิไล  ศรีไปล่ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิตรดา  หว่านผล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนพัทธ์  แร่นาค โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฎฐพล  รอดพุ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกรพินธ์ุ  อ่ำเทศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายอิศรา  โตแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงทิพวรรณ  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูมา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนภัทร  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวรเมธ  สุประดิษฐอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงมลทกานต์  ใบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพัชรพร  แช่มบำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายผจงภักดิ์  ทิวันทา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ภูยงค์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชลธิชา  นามเสือ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทร์สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายกฤษณะ  หว่านผล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนาภา  อยู่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธนภรณ์  อินทร์หนุน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรภัทร  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายพงศ์บดินทร์  สุขขวัญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอนิรุทธ์  ชาญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ฉั่วตระกูล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงเขมมิกา  คลังเมือง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสุทินา  เอี่ยมทวี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุภัควดี  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปลายฟ้า  สูงดี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงบุษยรินทร์  บ่ายเมือง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปัณณพร  สุขสม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายศรัณย์  กรรมาก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเมธาวี  โพธิ์หอม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายเพชร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกนกภรณ์  ชัยศุภสกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสุพัชชา  อินเพ็ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวริศรา  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชาลิสา  ธูปบูชา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเขมิกา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสาริศา  เจริญชัยชนม์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอาทิตยากร  กรณ์ลัพธ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธนาภรณ์  อุรุวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงรัชพร  ยิ้มเยาะ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายชัยพร  สุปิยะพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนากร  ปุุเลชะตัง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายศราศักดิ์  พรมข่าย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายกันตินันท์  คำประกอบ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรญาณี  ุบุญเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวรารักษ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ศรีภูงา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายธีรภัทร  เงินสว่าง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธีรพัฒน์  มหาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภฤกษ์  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรรขำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงจีรณา  อยู่ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงจุฑามาศ  กัญหา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงฐิตากร  ไผ่ศิริ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงแพรวา  หรุ่นศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรสิตา  วริศวรโชติ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายนนทพัทธ์  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฏฐนันท์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายคุณานนท์  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายสุธีร์  สุขสมบัติ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายดนตรี  ป้อมยุคคล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายกวินท์  กันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงบัณฑิตา  โตสงคราม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์บำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรพีภัทร  นามเสือ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงลักษิกา  ปิ่นเขียน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกนกรดา  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภควดี  จำปาเทศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายวีรวัฒน์  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนกร  เข็มงาม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายปริญญา  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนัยนา  เอกกันหา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชาลิตา  ธีระกุล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภนิตา  พึ่งมิ่ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวิยะดา  เหมือนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวรากร  จาบทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศศิวิมล  จ่อสาระ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนวรรธน์  พยุงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธีรภัทร  ปรีฎาทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายวรเมธ  คุ้มนุ่น โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภูรินัฐ  พันธุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุภัสสร  ม่วงแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุวิชญา  ดำริห์ชอบ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงมิลฏญา  อิ่มศิล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงขนิษฐา  แร่เพชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐวิภา  สังข์สุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงศศิธร  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชนม์นิภา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิชญา  อนันทสุข โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเบญจพร  กรอบทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัทรวดี  เฟื่องจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภัคสิษฐ์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชัยรัชการ  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนโชติ  คราวจันทึก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธนภร  ศรีปิยะรัต โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายบุริศร์  เพชรกลั่นพะเนา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกานติมา  ชอบประดิถ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกิตติเดช  จันทร์โต โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิรชญา  สิงห์เชิด โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสิราวรรณ  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนันทกานต์  โตสงคราม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพัชรพงษ์  ลำดวน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนรินทร์  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายวีรภัทร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพลพิพัฒน์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศิวัช  มานนท์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสุทธิกมล  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงคธาพร  ภักดีบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอภิญญา  คารวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงทยิดา  นาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธัญชนก  ขำยศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงคันธมาทน์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอิงขนิษฐ์  จตุพรวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายวชิรวิชย์  บุญเพชร โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูมา โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชนากานต์  พูลทอง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกันตพงศ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกิตติกานต์  เกตุนิล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แย้มนิล โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายศิวัชญา  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์สี โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพรรษมน  ใจสกุลรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวราพร  พวงสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงมทิชา  ปานพรม โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอมลวรรณ  ก้อนทอง โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปรียานันท์  กรานกล้า โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวิภาดา  ทำทัน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุชานันท์  อินเงิน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวาสนา  ศิลามูล โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาภูธร โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกิตติภูมิ  ตลับนาค โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายศราวุธ  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงปัณณธร  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงภูษณิศา  ทามา โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายนิรุต  ฟุ้งสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายเกรียงศักดิ์  เณรจ่าที โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายพันธกิจ  เพชรไพทูรย์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายวีร์กิจ  มั่นพุด โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธนวัฒน์  สังข์เงิน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธัญชนก  พุ่มผึ้ง โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงขวัญเรือน  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงอภัชชา  เปี่ยมสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงสมฤดี  สามี โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงกัณนิกา  โพธิมล โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 นายพรรธการณ์  คล้ายทอง โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงใหม่  เปี่ยมสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวปรียานุช  ละลี โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวพัณณิตา  อ่อนเย็น โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงอริสา  ประกัน โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวสมปรารถนา  พุกสุข โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายเมทัส  ศรรุ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกิตติพิชญต์  พิทักษ์ดิษฐ์ฐา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายทัตพงศ์  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายอดิรุจ  เงินงาม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุปรียา  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิชราภา  ไกรสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงทิพวรรณ  เหมือนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายสถาพร  คงวิริยะกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายพชรพล  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพฤทธ์ชาธินาถ  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายกำธร  พันกลั่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายพลวัต  กันเกิด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายสาริน  ดวงศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายพีรภัทร  มีนา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสุกัญญา  คำอยู่ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หม้อทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายรุ่งโรจน์  อ่อนขำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงไอรัตดา  กัลยาบรรดิษ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายจิราพัชร์  ไทยอิทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนนทกาล  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวันนิสา  สมะถะธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงดวงพร  พูลสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุวิชาดา  หาวอ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงสุตาภัทร  จินะรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสาวิตรี  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชฎารัตน์  ป้อมนารถ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงเอื้อการย์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงภูริชญา  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอรนลิน  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงกุลธิมา  เส็งดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชนากานต์  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปนัสยา  ตาลเพชร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศิริกัลยา  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประดับวงศ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเกวลิน  สายแก้ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัชณิชา  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายชวัลวิทย์  สุคันธกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายเสกสรร  สุทธิศาล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพิไรพร  อ่อนโชติ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายศุภณัฐ  ล้อมรื่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณิชกานต์  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกมลชนก  หม้อทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายติณณภพ  พลอยขำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายพงศกร  อุดมการเกษตร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงชัญญานุช  ภมรดล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงช่อฉัตร  ปานขลิบ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงบัณณิตา  ดาราวงค์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายกิตติพัฒน์  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุภัสสร  พึ่งสุข โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงสุมาลี  ใจเร็ว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงธนัชชา  บุญอ่ำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชุติศลา  พงษ์จินดา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายพีรวิชญ์  โต๊ะพิกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงเพชรมณี  สายชม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนสนิท โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวีรกรณ์  บุญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณัฐทฤกษ์  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายดัสกร  อนันทสุข โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนภัส  ทับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอัศวิน  อินทร์เถื่อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอภิสรา  เลิศกระโทก โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รังษิมาศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนิศา  ทองวิชิต โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชมพูนุช  สมุทร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดบัว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภัคธีมา  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฐชา  พรมเวียง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนฤมล  ต่วนชะเอม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิชชาณี  ดิษฐเจริญ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจินตนา  สมจันทึก โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกชกร  ทองโคตร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณิชนันทน์  ทับจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  เทศยงค์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิชญานิน  พฤฒิสาร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายนราธร  แรมไพร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เรืองภวัด โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธีรภัทร  คุ้มตระกล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขเเจ่ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุณิสา  จิราพงค์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายทศพร  เดินไพร โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอัญธิกา  เเจ้งใจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชนัญธิดา  ยอดดำเนิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภูมินทร์  บุญสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธีรภัทร  จันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนทีกานต์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายคณิศร  พันธ์ภู่ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายชัยเชษฐ์  แก่นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปัถฐวิกรณ์  เวหา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายออมทรัพย์  เต็งน้อย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอัญชิสา  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชยุตพงศ์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอารีรัตน์  จอมพล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนธรณ์  เสือบัว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงปาณิศา  แก่นสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเสริมศักดิ์  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัลยา  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 นางสาวณัฏฐณิชา  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญพุทโธ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจันทนา  สุวรรณวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวันศุกร์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนฤมล  ลอยร่อน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอนัญญา  อารีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แจ่มหอม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชลลัดดา  จำเนียรบุญ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจิรภิญญา  แย้มประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนันทพร  เทียนแจ่ม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงดุริยาณี  บรรลือ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงไหมแก้ว  อุ่นสนิท โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชนิษฐา  แก้วม่วง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศิลารัตน์  เทียมศรี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภควัฒน์  พาคำ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก่นยิ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวทัญญู  โตเขียว โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรัตนชัย  พรมมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธีรภัทร  พัทวี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชัญญ์ปกรณ์  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปุณยนุช  วงค์มาก โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสวิตตา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธีรกฤตา  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณัฐนนท์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสลิลรัตน์  คงเพ็ชรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ถ้ำเสือ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัลยากร  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปริยากร  บุญเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชญาณัฐภัทร์  เยาวพิน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศรัณยา  ภักดีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกชกร  เจริญแก้วพันสี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจารุมน  ใยฉวี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปาลิตา  ฉ่ำเกษ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเนตรดาว  สุวรรณวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวริศรา  ทองบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐวีณ์  ผาดไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรม โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวิภาวี  ปั้นเเตง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิชญา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนกฤต  กฤติยา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวัรัทยา  กามินี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณศิลา  ทองคำน้อย โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงธันย์ชนก  ห้อยมาลา โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายศุภณัฐ  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายเทวา  เหล่ากสิการ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฟุ้งสกุล โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปาลภัสสร์  นิติทวีเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงวิริยะกิจ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพรนภา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายเชียรสัญญ์  อ่วมบังศรี โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงฐิติมล  โสดา โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายสิทธิพงษ์  ทับทอง โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายบูรพา  โพธิ์อ่อง โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเปรมฤดี  รัตนจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภิราญุ  ช่วยราชการ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทร์ชู โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกสิวัฒน์  ปาแสนกุล โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายนราธร  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงโชติกา  นันทะวงค์ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายปภังกร  ปู่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรัพย์ประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงธัญสุดา  เนาวรัตน์พนมมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธวัลรัตน์ห  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณพล  นามธนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพิชญธิดา  จุ้ยด้วง โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนภสร  วงศ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายถิร  งานสุจริต โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวงศวริศ  พงศ์ชัยภัทร โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธัญญสิริ  รุจิธนพาณิช โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธนพร  ดาวดึงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธนธร  งานสุจริต โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอรทัย  ปานเขียว โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายกวินภพ  น้อยทา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุขสุม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงศิริรัตน์  จันดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงกรรญกร  ศรสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวรางคณา  รอดสการ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายภาทิต  อินสุธา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงภานุมาศ  บุญดล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายกษิดิ์เดช  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายธีรภัทร  ถาวรพจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงนิรัชฌา  ชิโนเรสโยธิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงณัฐนิชา  โลหะเวช โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายพีรพล  แวงอุบล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญจิตร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงศิรดา  ชาญพิบูลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงณัฎฐา  แถลงกัน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงวริศรา  สุขสุม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงรุจิรัตน์  พุ่มเจิรญ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงรุจรดา  สกุลมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงรักษวรรณ  ทัพวิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงสุนิสา  คล้ายสมมุติ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงฐิตาพร  สกุลมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงวรรณริสา  อ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงรติรัตน์  สีทิน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงภัทรภร  ครองชีพ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกชพร  ชีพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงชาลิสา  อิ้มพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธุวานนท์  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กุตัน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงศิริวรรณ  ประคองเทียน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอทิตญา  อินทะชิต โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายณชธนพล  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงพิชชาพร  นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายศราวุธ  คชลี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภูริชญา  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนัทมน  แสงจำปา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนิชาพร  อ่อนสด โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอัญชลี  ทาวัน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพัชรี  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพรรณภัทรษา  คารวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงลลิตา  แก้วเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชนินาถ  ชาลี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุ้มศิริ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงคคนางค์  พรมอ่อน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงเขมิกา  จาติเสถียร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธราธาร  แสงทองทาบ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงรัญชนา  คำทา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฑิชามล  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณัฏฐิกา  โมงการ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชนนิกานต์  รอดสการ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายปณิธาน  หนูเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชนัญธิดา  จันทร์วิชัย โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธีระปัญโญ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเปมิกา  คำไพเราะ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฏฐนิช  สกุลมา โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกิติมา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกฤษณ์ภัท  รอดศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พรมเคียมอ่อน โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพชรพล  สุวรรณดี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายทรรศน์กร  พันธุ์วงค์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายสุธี  ผลสุข โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายทิตติทัช  สุขน่วม โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงจิรารัตน์  ก่ำหิน โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงธันยพร  ดวนขุนทด โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงวิมลสิริ  ธนะศาสตร์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงสิริกันยา  ก่ำบัว โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสิรินดา  ก่ำบัว โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงอัจฉราพร  จันทร์มี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอุษามณี  จันมี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงศิรินภา  กุลบุญ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงสุชาดา  ไทยมานิต โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพงศธร  เพียรจัตุรัส โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายวรลภย์  คงคาอินทร์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสิริกร  ปั้นทอง โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงมณีทิพย์  แสงนุภาพ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงปภาวี  ปั้นทอง โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงมลศยา  ขุนเณร โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายศรายุธ  ยามมี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงจันจิรา  ดีหมี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสกุณา  ชาพรมมา โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงจุฑามณี  คงคาอินทร์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงรสิกา  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเลิศ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศศิธร  ขาวผ่อง โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงวราภรณ์   เข็มศรี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอาริศรา  จันทา โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายเตชินท์  รินสอน โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธนภัทร  สีประเสริฐ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์พุฒ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นชื่น โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพุฒิพงษ์  ทองม่วง โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเจนจิรา  สอนรอด โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนันทดา  สรพูล โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนฤมล  ผลสุข โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายจิราภัทร  เผื่อนนุช โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายเจษรินทร์  ศรีสุหร่าย โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปิยวัฒน์  น้อยชื่น โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอนุชา  แก้วกำไร โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณิชชากาญจน์  เปลี่ยนพิทักษ์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงชลธิชา  วรสีนา โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสำราญ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงนิตยา  ทลาลักษณ์ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปารวี  แจ่มหอม โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศุณิฐา  จันทร์มี โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุชาดา  บึงอ้อ โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุพรรณษา  สุขน่วม โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอรวรรณ  สว่างยิ่ง โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอำพิลา  มีแก้ว โรงเรียนวัดสำโรงชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงศิรินันท์  คุณพรรษา โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปรินดา  ทิมพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรสวรรค์ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงชุติมา  สีสดเลิก โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนันทิกา  หวังจิตร โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงขวัญข้าว  หวังจิตร โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกมลภพ  สมวันนา โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายรัฐภูมิ  อัมรักษ์ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายรัฐภูมิ  ยะถา โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพัสกร  ถูกใจ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายจิตรเทพ  มณีธรรม โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายอนุวัฒน์  กันเทพา โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุภัทธนีย์  เพ็ชรกลม โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงทิฐินันท์  อาจวัฒน์ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงปฏิมา  โพธิ์คำมา โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายจิรพงศ์  วันเชียง โรงเรียนบ้านเนินประดู่ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงเกวลิน  อินทชัย โรงเรียนวัดท่าตะโก 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมะโน โรงเรียนวัดท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หว่านผล โรงเรียนวัดท่าตะโก 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงวิชญาดา  ขอบบัวคลี่ โรงเรียนวัดท่าตะโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กุ้งทอง โรงเรียนวัดท่าตะโก 1 ป.4 วิทย์ประถม