รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายบูรพา  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายไอยเรศ  หงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนดล  คำมิ่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนชาติ  นรบุตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอัญธิกา  ไชยมาลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  กล้ากสิการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปรีย์วา  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณิชชรีย์  ธนาโชครัฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายอิศราวุธ  บุตรแสง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพัชราภา  เปรมสังข์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงดวงหทัยวรรณ  ถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายมงคล  มนไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  มีเลข โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายศักดา  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุกันตา  ภู่เกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายวรวิทย์  อิ่มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฉัตรพร  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงภัทราพร  พยัควิเชียร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรัญพร  สุดโสม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภิชญาภา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรมิตา  เชื้อนุ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายคณาธิป  วงศ์พานิช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชัญญานุช  สวนสลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิเศษเขตร์การณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายสิริภูมิ  รอดยี่หก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงญาดา  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวรรณวิษา  หมู่พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายนเรนทร  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพุธิตา  แจ้งเจน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายอภิชาติ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวิชญาดา  สุขกรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงฐิยดา  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศุภมาศ  เศรษฐีธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจริยาภร  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เดชพล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรายุ  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนกภัทร  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิ์ดาษ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นประยูร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพลกฤต  เนียรพาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายสหรัฐ  เรืองวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอภัสรา  ใจแสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนวพร  โตป่าเตย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพัชรษฎาธรณ์  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายัทัตเทพ  กันนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายศรัญย์ภัทร  รังสิมากุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายวิวรรธ์  คงคล้าย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธัชชัย  ฤกษ์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายวีระกิตติ์  ธนาโชครัฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนวิชญ์  ภู่พลาย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพิสิษฐ์  รัตนสูตร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายนราธิวัฒน์  กล้ากสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนิชา  เทียมมณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพรรณวิสา  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชลธิชา  สุขรื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรรณิษา  งามงอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจันทิมา  จันทรา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายวีระพล  วงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายรชานนท์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายวันชัย  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายสิทติศักดิ์  มากวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายวรเมธ  ประสาทเขตการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธีรพงษ์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พินจะโปะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอารยา  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฏฐจีรา  พุ่มขจรภาณุโชค โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุดารัตน์  กำแพงงาม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธนวภัค  สอนที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอาทิตยา  ปุราถานัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกิติรัตน์  เขตร์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนภาดา  อินทุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขำอิง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่าปิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายวันเฉลิม  หมื่นอภัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายวิชชากร  สิทธิไกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายพีรพงษ์  เหล่าอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายภูวนาถ  ศรีอ่ำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐภัทร  วัชราทิตย์ชลกุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนริสรา  ศิลาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงมาลิณี  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงจิดาภา  ภู่ภักดี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวรหทัย  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวสุนันท์  เนียรพาล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอุษามณี  อินเดช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงโยทกา  วรวาท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงเมทินี  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุพรรษา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกฤติกาญจน์  กฤติยา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอรุโนทัย  เชื้อวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนลัทพร  วงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายสิรภพ  สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจันทิมา  โมกขะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชื่นดอนกลอย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจณิสตา  ขุนเพชร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกฤตยา  เณรบางแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนาธาร  เหมือนครุฑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สนามทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงดวงกมล  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนันทกานต์  ตั้งแต่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกีรติ  เยี่ยงยงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายเมธัส  สำเภารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายศราวุธ  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพีรณัฐ  หลำชัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายไชยพัฒน์  อินทรานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐธิชา  สมานเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอัจริยา  บุปผา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนิษฐเนตร์  อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปิยะพร  เจียงผา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสุรธัช  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสาวิตรี  กล้าเขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอภิรักษ์  พงษะพัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนบดี  กำนันไท โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐพล  จินดา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงแพรวนภา  มาสง่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุภาวดี  ติ๊บใหม่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอลิสา  ใจคง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิราภรณ์  อิ่มหิรัญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนกนันท์  กล้ากสิการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุเทียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงตุลยา  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนรีกานต์  อุทกธาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุราวรรณ  ขันการไร่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศิริขวัญ  เทศเขียว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรารัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายทศพร  บรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสมหญิง  คำบาง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐญา  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชัชพงศ์  บุตรเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจีรนันท์  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวรกฤตา  ไวยเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธนวทิพย์  สอนที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนิภาพร  ดวงปาน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายระพี  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสิรภพ  วิเศษศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวาศินี  อินทรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปาณรวิช  อินทวัน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเตชิษฐ์  รังสิมากุล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธนิดา  ขำบ้านหลวง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกมลทิพย์  โพธิ์โต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงลิลดา  จำปาศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอุมารินทร์  วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธนพร  ทองประศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพัชราพร  ภูคลัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชนิกานต์  วงษ์จันที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธนาพร  ม่วงปู่ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนัสพร  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสาริกา  คำแถง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรตะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวรฤทัย  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปาริชาติ  พรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ชินโนรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนิภาพร  เขม้นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงลักษิกา  อุบลบาน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนุชรินทร์  จำเรียงกนก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุปรียา  สมานเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณัฐพล  มณีรุ่ง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายคมกริช  เต่าคำ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายเปรมสุข  หิริโอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธีรภัทร์  เสมาฉิม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสหภาพ  น้อยนคร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายเตโชดม  ชาญสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอริศา  ชื่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายนิติภูมิ  บัวพาคำผง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวรรณิษา  แทนแล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนากร  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอภิรดา  อินทร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนกสุดา  สุมงคล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทมาศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุจิตรา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปาริชาติ  ประเสริฐพงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุวรรณา  โพธิ์มงคล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสถิตย์พล  หาญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีรพล  โพธิ์โต โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายปติภัทร  ประสิทธิเมตต์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนัฐพงษ์  หลานท้าว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพนิดา  ดีเต่า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนันทกานต์  สื่อเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศุภกร  เรืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนะสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสหกรณ์  จันทพาช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงนภัทร  มูลแช่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพรรชกฤษ  มาลาศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศุภกฤต  นุสสะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันทร์อบ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุธิมา  มิลา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสกาวใจ  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงแพรวา  รักรัง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปวีณา  กมุทชาติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงภกาวรรณ  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพียงขวัญ  หิริโอ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชลธิชา  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงรวินันท์  สิทธิไกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอณัฐวาสา  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศิวพร  ภู่เกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปภัสรา  มินทมอน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พะวา โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสิรภัทร  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุวิมล  ควรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิรภัทร  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสิริกร  เคลือม่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภัทรวดี  ผกามาลย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุพิชญา  สงัด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพีรดา  พิมพ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกันติชา  รักประสงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวายุภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายทฤษฎี  ศรลัมภ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงกล้า โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูโตศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายคมสัน  เหลือผล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวิริญา  ผลีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองมูล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดเกิด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปนัดดา  มังคะฮาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณิชารีย์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนภัสร  นุ่มวาที โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพิรุณธิดา  อัมเรศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงมณฑิรา  เสือทุเรียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอารีรัตน์  โกฎทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวธูสิริ  แสงขาน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐกานต์  มั่นกสิกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุภัสสรา  อภัยภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธัญวรรณ  เจียมจตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชลดา  สายพยุง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกนกอร  คำแถง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศศิภา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงมินทร์ทิตา  นาก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชลธิชา  ชาญถิ่นดง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญญาภัทร  รักษ์มณี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปารณัฐ  ปัดภัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวริศรา  มากวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวรนุช  เพ็ญภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชาลิสา  รักกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงไอรดา  บุญยวด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเขมจิรา  ช่างเขียน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพลอยชมพู  เกื้อกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุชานันท์  กาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงขนิษฐา  สมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศิลป์สุภา  หาสินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นัดสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยพิเดช โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอินธิรา  อินทรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศศิเกตุ  อัศจรรย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภูสิน  คำแสน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนรินทร์  ตรัยรัตนเมธี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธวัชชัย  พันธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายปุญญพัฒน์  เศรษฐีธัญญาหาร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายจีรวัฒน์  พุดเสียง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปฎิมา  พิลึก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอัมรินทร์  จันดาแก้ว โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศริญญา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายไกรวุฒิ  ทองเลี่ยม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอฑิฐนติญา  กล้ากสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉ่ำบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธุ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภัสชญา  อภัยภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพรรณพิลาศ  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณิชาภัทร  สอนพ่วง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเกษวรินทร์  รัตชน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอชิรญา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณฐกร  เสนาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจิราพัชร  จิตเนาวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพรรณิภา  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนวัฒน์  กุลทอง โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงญาณิศา  หมั่นเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอรชา  ขันกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มั่นเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพลาธิป  คงนิสัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพลกฤษณ์  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพรรณัฐสา  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิยดา  เก่งสาริการ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสุธิสา  ปรีศิริ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพณิชา  แยบกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนันท์นภัส  สาระไกร โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพงศกร  เพียรกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพิพัฒ  มานนท์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐกร  รอดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนครินทร์  เก็งเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศิริวิมล  กางกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชลดา  ปาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนฤมล  ชัยพิพฒน์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงจินดารัตน์  กลิ่นแมน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายฐิติกร  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธีรานนท์  คงไทย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปิยะพงต์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพันธวัธน์  ขุนชำนิ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายจิรวัฒน์  บำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปนัดดา  คงประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนฤดี  กลิ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศศิวิมล  อบกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธนพัฒน์  แพรสีนวล โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอารียา  สุขแจ่ม โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงรุจิรา  ตรีเนตร โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณิชกุล  กล้าการขาย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดสุวรรณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงศวิตา  คำดี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงชนาภา  นวลพงษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายอธิบดี  กุลนาพันธ์ุ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายเจษฎากร  แขนสูงเนิน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงธันยพร  วัชรากรวรโชติ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงรภัสสา  สีทับทิม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงวิภาดา  หอมทอง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายจิรายุ  วิชาชัย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวิภาวี  เดชทอง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงวาริน  ยอยรู้รอบ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมศิลา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอัญชุลี  ดีประสิทธิ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงสุนิสา  ถิระการณ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงศรัณยา  ดีเรือง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายมาร์เซล  กนันน์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสิริรินทิพย์  ทองแบน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัชชา  เกิดได้บุญ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ดำนิล โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกันยาวีร์  ไกรวิริยะ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงจุฑารัตณ์  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศศิธร  สุขแจ่ม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงปานไพลิน  แก้วการไถ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงอัญชัน  ปุราถานัง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุนิสา  พิลึก โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายอภิเดช  ยวงใย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายสรวิศ  ประดิษฐเถระ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายพีรภัทร  แก้วทรัพย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกุมาลี  เชื้อชัยนาท โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกันตพร  ดาวเรือง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธนาพร  ศรีทับทิม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพรทิพย์  พันธ์ตารักษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุรางคนา  พิลึก โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงมณฑิกา  กาศเกษม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมภักดี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพีรพร  โอสถ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงฟีโอนา  แมคเค ฮิวศ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสิริพรรษา  เพียรกสิกรรม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงศุภสุตา  เสมอราช โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวรรณษา  ออมให้ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทองเขียว โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนภัสสร  วษ์รักษ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงราวดวงใจ  ชมชื่น โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวณิฌา  ทองแฉล้ม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภูผา  อาจณรงค์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอัญชิสา  เทียนสุข โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทพาต โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวรัญญา  ตู้วงษา โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอัญญาดา  จันทรโชติ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายวัชรเจริญ  จีจู โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุทธินีย์  จันทพิมพ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชลธิชา  นิลาพันธ์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายสหรัฐ  ชำนาญถิ่นเถื่อน โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณัฐภัทร  คำชุ่ม โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธนพนธ์  สุขสุวานนท์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงมุนินทร์  ทองบุญเรือง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายทศนัย  ไพบูลย์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสุพรรษา  เฉลิมพะวง โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนเย็น โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนรัช  แจ้งดี โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศศิวิมล  ชูนพรัตน์ โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศิรประภา  เจ็กจันทึก โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฐธิวรรณ  หันวิสัย โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวรรธนา  บุญนาค โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจิรพัทธ์  หึกขุนทด โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นายอาคม  เดชสันเทียะ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธีรพงศ์  โพธิ์ม่วง โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายพัทธดนย์  กล้ากสิกิจ โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญนก โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวนุชนาฏ  เครือนาค โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงอัญญาณี  ขัสเกตุ โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัฏฐิกา  เขม้นกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายรัชพล  ชาญถิ่นดง โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายอัษฎาวุธ  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงบุษรา  เขม้นกิจ โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายธันวา  พลอยพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศิริวรรณ  กมุทชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกนกพร  โฉมยา โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายธีรพงษ์  ขันตรี โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายภาณุพงศ์  บัวทอง โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายณัฐภูมิ  มีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายอิทธิกร  เชี่ยวบัญชี โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วบัวดี โรงเรียนบ้านหนองละมาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนภาพร  เปลี่ยนแก้ว โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงศลินทิพย์  จันทร์พิมพ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอภิญญา  สว่างแสง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอทิตยา  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงวิมลศิริ  เที่ยงทัศน์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงปริฉัตร  ปั้นนาค โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงธนัฐพร  เพ็ญสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงยลปรียา  โตจู โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายอรัญชัย  วงษ์ดรมา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงศฺิริรัตน์  ถิ่นทองหลาง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอารียา  วงษ์อักษร โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพรนิภา  ชาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เชื้อเขตรกิจ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายธนพงศ์  ประทุมวัง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงอภิญญา  สินเทาว์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงพรไพลิน  วิณารัตนฤ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงจิราภรณ์  จบศรี โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐชยา  เณยา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมานสะสิกรณ์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผุดผ่อง โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธนภัทร  อยู่ยงค์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 คณิตประถม
414 นางสาวปิยวรรณ  ธนเสฎฐบุตต โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 นางสาวสุธิดา  ชุ่มเขียวดี โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงอารีย์  ษีฎามา โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงวิยดา  แก้วศรีงาม โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพรสุดา  ธัญสาริกิจ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงเนาวรัตน์  แก้วกาญจน์ โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 1 ป.6 วิทย์ประถม