รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิทธินนท์  สมบุญโภชน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพุฒิสรรค์  เอี่ยมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชวัลรัตน์  วิเศษทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายพรรษกร  จ้อยโทน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายตนุภัทร  วัฒนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐ์ลภัส  ทัตธนแสงเย็น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายออมสิน  เดชอุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกมนียา  ขวัญตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายภูมิพัฒน์  แผ้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายชาญวุฒิ  เย็นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนกร  ศรีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายเอื้ออังกูร  มณฑา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตษฎา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณพิญญ์  พุกซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกิตติยา  ตุลยนิษก์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายพชรพล  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงแพรวา  เกษวิริยะการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิชญ์สุภางค์  ดีทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายวรรณพจ  สมควร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายเบญจพล  วิเชียรฉาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนภณ  วัฒนาธร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศรัณย์พร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนพวุฒิ  วงศ์แพทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภูษิตา  ใบไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภูวิศ  อยู่สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอารยา  ชุณหะมณีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงบุษญารัตน์  พ่วงชัง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพนิตตา  กิจสุภี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายปาณัส  พวงระย้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัญจะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพีรภัทร  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายพยุหะ  นุสติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงคณิตา  ภาพินธุ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายภูมิรพี  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์เผิบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายศิรสิทธิ์  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงหทัย  โพพิมล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายศรัณย์  พินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนภินันท์  พัสสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพรรษกร  เขม้นเขตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธัญญมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐรัตน์  มงคลรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปภาวริณ  จันทร์ทับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธีร์ธวัช  วงศ์เกดไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายวสุ  ศรีจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุรางคนา  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายนราวิชญ์  เรืองไกล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายเชาว์วัฒน์  พันธ์พรหม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายเขมวรรธน์  ดีเอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปพิชญา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธัญญาพร  ตั้งโต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเปี่ยมสิริ  วีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงทิชากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชณากาญท์  ทองสุขดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปภาดา  พิมพฺมหาศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐพัชร์  กฤชเถกิง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปรวีร์  เวชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายยศกร  ประสานเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรุจรดา  เลาสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกุศลิน  รองพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายจิรพงค์  จุ้ยนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงทิชา  รอดศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวรินธร  พิศศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธาวิน  ศิริสมบูรณาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปภังกร  อุปภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ตังคะอารีย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายภัทรพล  ฉิมไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายกรวิชญ์  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายภูรีณัฐ  จุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายภัทรกฤต  รัตนจรรยา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายฐตพล  เกษทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกานต์ชนก  มาพัวะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภิญ  จิรเกตุประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงกิตติกา  การุณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายนนทกฤษฏิ์  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุชัญญา  เพ็งหยวก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐชนน  วุทธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายสุริยะกิจ  อินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายบุรัสกร  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายนิติธร  อาสนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนศักดิ์  พินิจธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายปิยะพัสตร์  ไหมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายต้นรัก  วงค์รอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายชานนท์  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายกมล  ไชยแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐดนัย  มูลเงิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุชานันท์  วิรุฬหเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธนวดี  กล่ำฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ชารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงตีรณา  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิชชาภา  ดีนุช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายศุภกานต์  เตชสิทธิ์พลิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายภูริภัสสร์  มากซุง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายกานตพงศ์  คำพีระ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายวัชรพงษ์  มากมิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายกฤชคุณ  เล็กยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพีฑวันต์  ฮกชุน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายคณพศ  สิมมาสุด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุ้มปรีดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายอนิรุทธิ์  องค์อานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายคณิตนันท์  บุฬา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายสิรวิชญ์  นิธิภัทรอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายลัทธพล  บ่างศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายปุณยวีร์  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายสิริเชษฐ์  สุภาผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายคีริศวร์  เสถียรนนทศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงมลภัทษร  เจี่ย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพลอยปานฟ้า  เหลาสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผดุงกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายสมบูรณ์  ผดุงพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธิษณามดี  จันทุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายชวิศ  แรงเขตการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปฐมพร  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายธีธัช  ชัยโคตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายทองด้วง  แถวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายวชิรวิทย์  ชารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายสุทธิวัฒน์  พุ่มศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายวสันต์  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายพุทธิพงศ์  พึ่งครุธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสุทินา  หงษาวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิชชาพร  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายสิรวิชญ์  โล่ห์ทวีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรรณพัชร์  ธรรมยศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายอมรพิพัตส์  คุ้มปริยัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสิริพัดชา  ศรีมหรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายสิริราช  เนาวนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายธไนศวรรย์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายวรเมธ  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพราวพิชชา  จันทะฆาฏ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายณภัทร  แผ้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงเพชรชมพู  สาระพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  กันฒะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายณภัทร  ธีระชีพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายนนทกร  จันทรศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพิทวัส  แถมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายนาคินทร์  ประคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายวัฒนเกียรติ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายปุณยวีร์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพ็ชร์สินเดชากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายนิรุท  ชื่นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายกิตติธัช  จิวะชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวริกาญจน์  นางาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายบวรนันท์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายรักการ  เจริญชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศศิ  ศุภศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสุนทรินทร์  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายธรรมธัช  คุ้มเขตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายภัทรพล  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปกิตตา  พิทักษ์ทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายณฐวรพนธ์  ประดิษฐสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธันณพร  รุ่งจิรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงญาโนบล  สุพรรณไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายสมบูรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายภูนก  เลิศมณีสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายพสธร  วิบูลย์วัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงรภัสสา  นพศิระ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ชู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงฐิติยา  ทิพรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงนาขวัญ  เอี่ยมศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายเนรมิตร  คำพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงพิณญาดา  หัวดง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุตาภัทร  จิโรภาสบุญพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายณัชศภัทร  ศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปาณิศา  รักษากลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงชนิสรา  สุวรรณะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงบัณฑิตา  จุฑาเทพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เข็มเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  เมณฑ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนลินนิภา  ปานพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายวีรศรุต  พลอยศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายปราชญา  ยังยงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายนาธี  เพ็ชรสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายณัฐวัตร  ฉัตรสุทธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายทักษ์ดนัย  กลัดปรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายเดชพงษ์  เดชตุลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรกานต์  แว่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายบัญญวัต  วิไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชัญญพัชร์  โชคเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายณฐวัฒน์  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายศุภกร  สารัพุฒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายกฤต  สุดตะกู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายนันทวัฒน์  เปี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงวรรณชนก  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายวศินบดินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงผาณิตนิภา  อนุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายธีธัช  จิตรขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายธนบดี  เสือเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  ปกเกษ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายณปวร  สุธีรากุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปวริศา  จิรังการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงฐิติภัค  ชัชชวลิตสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงเอื้อการย์  น้อยสุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายกฤตชัย  กาญจนาวาณิช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายอคิน  นครเขตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายพงศกร  กรพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายคณพศ  ขอนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายนราวิชย์  ช็อมบล์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายณัฐพงศ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายณัฐพล  พ่วงแพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงชลิญา  ชื่นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายกฤติน  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงชาลิสา  อุลลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายณฐพงศ์  เปี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายสันติ  มีจอ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธนเดช  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายธนนันท์  สุทธวิรีสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายราชพฤกษ์  โตเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายพีรภาส  ศรีสุขเสริม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายภัคพล  ชูเกียรติตกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพิราภรณ์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทร์ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงชนกนันท์  รักษากลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงวริศรา  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัฐนันทภัทร์  เตห่าน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงภัทรภร  วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายวรัชภรณ์  ป้อมป้อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธนัตติยา  วจีสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายศุภกฤษ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายณัฐนนท์  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายรติชาภัทร  อรุณภาดาวราภัทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายณัฐอมร  จันโทศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายพัชรพล  จันทร์แพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อังประภาพรชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายกานต์ธีรา  อยู่รอด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนาราภัทร  โสตธิมัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซิมทิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสุธาสินี  ภักดีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายกันต์ชนก  เผ่าม่วง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายกฤติ  วนพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายภคพล  วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายรัตนโรจน์  ภัทรเมธาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายพสิษฐ์  อัศวสกุลศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกชณัฐ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีสุพัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปอตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายพงศภัค  เนตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรภร  กลิ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุภฤกษ์  นิลฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงลลิตา  สุปิยะพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพริมรตา  นิ่มฟัก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอาชัญ  หน่อศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัชชา  ลีละวัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรินทร์ดารัตน์  เนียมณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายพัชรพล  สุ่มพลัดพุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายนวพล  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธฤษณัช  ประเสริฐดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฏฐ์จีรา  เอี่ยมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภานุวัฒน์  พัฒน์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ดิถีทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพลอยนภัส  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปรียานุช  อ้นแก้วมณี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เพ็ชรกระต่าย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอรรจกร  วงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปรียาภัสสร์  ธีระจารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอณุภา  รอดตะเภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพาณิช  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายนพรัตน์  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชัชชพล  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนิติธร  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปัญญาวี  นพศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปรียาพัศ  ฤทธิ์ลอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงญณิศา  ไชยโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชารี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณรญา  ศิโรทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนวรรธน์  ธารทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิ์ยา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวรรณกนก  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธนภัทร  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ห่านสุวรรณกูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพงศภัค  เกตุเดชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวิภา  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายเตชินท์  ศิรินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเกตา  ไตรเดชาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัทรัศช์  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูริพัฒน์  สะสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกิตติคุณ  ปัญญาไหว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธีรวัฒน์  เหมือนหม้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศุภากร  เสมอเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุพิชญา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุประวีณ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพชรพล  สาระมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายรัฐภัทร์  เกตุถาวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายไอศูรย์  อังประภาพรชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนรินทร์พร  สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายคณัสนันท์  พูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายจิรวิทย์  เจริญพูนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงโชติกา  หานาคี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายจักรพงษ์  เวทย์จรัส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศุภคชัย  ลีดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงวัชริน  อินภู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายจิรายุ  พันธุรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คงต๊ะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสิรินทร์ญา  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนาวุธ  สินเกตรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายสุคีริณ  รุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายนนทกร  ใยลีอ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชนพัฒน์  คงศิริสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุทธภา  ศรีไพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสิริประภา  ป้อมเสมา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธีรภัทร  อวยชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวิชชุพรรณ  ระลึกมูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสิรินทรา  อึ้งชิมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพชิรา  จิระรัตนรังษี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายรวิฐ  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกัญช์ชญา  ปรีชาญาณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงการัญยพร  เรือนหล้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐภัทร  รุ่งเรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วณิชชัยสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอรวรรณ  ต้องวั้น โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายทองภัทร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงรัชชประภา  ศรีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิชญา  แช่มสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายชยพล  แก้วบัวดีธนา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจารุวรรณ  นคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงประภาพร  กัยนคร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายทัพไท  บุญจันดา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศุภณัช  สุพรรณสาร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณฐพงษ์  จบศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชยกร  รัตนเสน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายศุภกิตต์  เตชสิทธิ์พลิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกัญจน์  เพ็งพรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธีร์ปพน  วัฒนนาวิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนาธิป  ตรีทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายรัชกรศักดิ์  ภัทรภาดาธนัยสิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกานต์พิชญพัฒน์  ฟักสนิท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวรดนัย  คงเปลื้อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศิวกร  กฤษธำรงบุญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายณัฐภพ  ฤทธิ์จรูญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายนนืพัทธ์  หรั่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอารียา  จันทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธันชนก  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงขจรพร  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณิชนันทน์  ต่ายน้อย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณิชากร  แจ้งนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายเกษมศักดิ์  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เนินชัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายสภิตคุณ  อุทัยมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงแก้วใส  ฝั้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายตาณ  เรือนไทย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายเตชินดนัย  วรชินา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกันตภูมิ  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงชนกชนม์  รุ่งเจริญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจิตติพัฒน์  ละอองศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พรมมงคล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัทราพร  จิตหาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายสิรภพ  ลอยเมฆ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกมลชนก  ธระสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงชรัญญา  ฤกษ์สำเร็จ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธิดารัตน์  รักชะนะงาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปารตี  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอุกฤษฎ์  กมุทชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเปรมฤดี  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสุรชาติ  บุญตา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงมานิตา  โสภี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุพิชญา  พฤกษมาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภูพิรัฐ  อัครพงศ์พิชญา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวสุกาญจน์  เณรตาก้อง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยจู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวรรธมน  มีโชค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายภานุวัฒน์  พมนเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชนกันต์  ขุนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายพชร  ปั้นแปลก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายรวินท์  โชติสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชิษณุพงศ์  องควิวิธสุวร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนกฤต  น้อยลา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธนบดี  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกันตยศ  ประดงนึก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภูภกร  ศรีสวาท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฐนิติ  วันยะ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายนราภัทร  ชื่นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพิรชัช  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายทรงพล  ไทยปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเจตสุภา  มีอาษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพลอยชมพู  วัชรขจร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเพ็ญพัชร  พสิษฐ์ฐิติพันธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพุทธิภา  แย้มฉาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณิชากร  ตู๋ปาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชัญญากานญจน์  วิภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพัทธนันท์  ฉัตราภรณ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงเบญจมาศ  มโนลี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธนวัฒน์  เงินดิเรก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพีรวิชญ์  ยศสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณิชาภัทร  รุ่งเรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายอริย์ธัช  ทิพจุฑา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสุวพิชญ์  โตตะเภา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายชิติพัทธ์  นิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายปภพ  เข็มเงิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชัชพิมุข  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภวัฒน์กุล  โชคอนันต์นิธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนดล  ปารัคมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายรัฐสรรค์  ดำรงค์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกัญธนิษฐา  พงษ์ปราโมทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิดาภา  เหล็กเพชร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกชพร  หมวกเหล็ก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงรุจิรดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอรุณกมล  ดิษฐเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิมภิษา  สดสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพรรณวดี  แก้วสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทารมนต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัฐชญานันท์  พูลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐชุดา  ศรีสันติแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชินวรา  พัฒนวรรณนากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปาณิชา  พ่วงมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชาณัตถ์  ชนะชัยไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภัทรชนน  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พัฒน์ธนะกุลโชติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวรรณภร  พูลเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายภูริพัฒน์  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  จันทร์ศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายสุกิจจ์  ทัสจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายเดชาวัฒน์  วงษ์ลอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนกฤต  กาญจนาโรจน์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอดิศักดิ์  ปฏิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธีวสุ  คุ้มพร้อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายรัชพล  อิ่มเต็ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธีรภัทร  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปัณณวิชญ์  ม่วงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปาณัสม์  เกียรติโชคชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายนพกร  ฉัตรรักษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธีรภาพ  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศุภวิชญ์  ท่านมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธณัชนนท์  ศิริชุมชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกรภัทร์  เทพแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายวชิรวิชญ์  งามพาณชยกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอภิสิทธิ์  มะลาวาสน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงสุขพิชญาย์  ชาติสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงญาดา  เถื่อนช้าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพรประภา  แถมสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนรากรณ์  อยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงุติภากาญจน์  นามแฮด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงรัตนากร  นิยมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจิดาภา  สุมังคละ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐกมล  กลิ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนรีพิศุทธิ์  ทรัพย์มูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอภัสรา  วงศ์ปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภาวิดา  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงชลิตา  สุขทนต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงจิดาภา  เร่งแสวง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายจตุพร  คุณประสาท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายรัตนกร  พูลถม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสาลิตา  ทรัพย์รวงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอาทิตยาพร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายปัณณวัชร์  เชเดช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสริยา  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกฤตัชญ์  ทองยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายพงศกรณ์  กลั่นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนชัยธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรรินดา  นวมนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงอินท์ธีรา  วิมลเศวตนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายสิริไพศาล  แหยมพลับ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกนกณพงศ์  ด้วงกลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุชัญญา  คำนวณศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงชยาภรณ์  โกดศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงมนัสชนก  สุขสุนทรา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ภัคพงศ์รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนธรรม  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงฉญาพัทธ์  สุขแสงดาว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงฐิติกานต์  ตระกูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพรรวินท์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงชลลดา  เมืองสอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนารักษ์  เงินฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงชนิตา  กะมุทา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพัชรพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงลักษิกา  คำแพง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โชคกุลศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายณัฐปกรณ์  พุกสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงพรชนก  สุขารมณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงจิรัชยา  โตมะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายบูรพา  วงษ์สุจริต โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกรกฏ  กล้ากสิกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายจิรวัฒน์  เจียงทองเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทิวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายสิทธิพร  พรมเพียร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธันยพงศ์  ศิริคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายเอกดนัย  เรือนหล้า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีทองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัชชา  สีนาราช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพันธนะ  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอภิลักษณ์  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายธนวัฒน์  พุ่มแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธีรภัทร์  จำปาเทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสุกิจชณัฐกวิพงศ์  สุขขี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพูลธน  เอี่ยมเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธราเทพ  คุณทวีพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายทชพัฒน์  กังธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภาส์ศุทธิ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศศิปรียา  ชื่นอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงญาณิสา  พรหมอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธัญชนก  โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกรวีร์  พูลคุ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุธินันท์  โหมดเกษม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงนภสร  แลวยศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงเมลดา  อภิชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จิวาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปวรวรรณ  เลื่อนลอย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายนราธิป  ทาสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายภูริณัฐ  บุญญาชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพัชรพร  สุขแย้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธนภร  ฮั่นต้นพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณภัทรสร  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิญาดา  สิทธิชนาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปลายฟ้า  คำพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนภสร  มีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกันติชา  วาศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กชายกิตติรัฐ  พรรัตนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงขวัญจิรา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายชลันธร  แย้มจันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  โชคเกียรติสกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปฐมพร  สุริยกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายฐิติกร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพณา  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกนกวรรณ  ราชอุปนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธิติ  แก้วประเทือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกานต์นิธิ  คลังแสง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปิยวัฒน์  กวางแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพรปวีณ์  อัศวสกุลศร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายจุมพล  ทองแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกฤษณา  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายกิตติเดช  บุญผล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนดล  ประพิณธัญโกศล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอัญชลิกา  องค์วิศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณภัทร  อุปนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฏฐินี  แสงพิทูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายภูริวัฒน์  เปลี่ยนนัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายภูริ  ศิวสิริการรุณย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนดล  ถาวรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายชนาธิป  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงเกียรติยุทธ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณัฐกมล  สกุลไกรสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงบุปผา  นองเทศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปรียภัสสร์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธนพร  ชลานันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายจิรายุ  เจียนิวัตต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายภัทรพงศ์  กงบังเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกฤติน  ธรรมเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงนฤภร  สีวิลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายสัญชัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกรวีร์  ถนอมเผ่า โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐนรี  จำปี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชร์ทูล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงโยษิตา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงจิดาภา  พรพานิช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงชาลิสา  พิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจิราภัทร์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพิตรพิบูล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายรพิพงศ์  วงค์ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพงษ์กร  พวงนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภูฤทธิ์  ภู่เหลือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกิตติ  เย็นสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเกียรติภูมิ  บานเพียร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายประดิษฐ์  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนภูมิ  มาประสพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวีรภัทร  จันทร์วิถี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชนาภัทร  อินด้วง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสุภัช  ภู่โทสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิรดา  ภักดีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายโยธิน  ลักษณาการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธนัช  พุ่มเกิด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสุกิจา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภคพล  แนบเนียน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวรรณดี  กลมกล่อม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอริสา  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนจรัสศรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายปฐพล  ศักดิ์สกุลชาญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภูริพัฒน์  ชูเฉลิม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงศรัณย์พร  นิลดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนภาภรณ์  อินทร์หวาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสิริศักดิ์  แถวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชลิตา  ชื่นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฐชนนท์  ปิยะทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงธีมาพร  คันธัพ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกฤเพชร  พูลทะจิตร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพอฤทัย  ทองนิล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวรินทร์ฤดี  วัชรีพงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพิชชาภา  ชมชาติ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายรณชัย  อ่อนสอาด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงศุพิชญา  น้อยนาช โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกิตติศักดิ์  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงสาริศา  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชญาภา  นาเวชย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงจิราวรรณ  เพื่อวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภัทรพล  เพ็งสุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายเขตโสภณ  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงวรัญญา  ล้อมวลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฐนรี  กองสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสิริลักษณ์  มาระโว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจารีรัตน์  พลเรือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนันท์นภัส  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายชนนท์  มะยมทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายอธิป  ธรรมศชญางกูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายพสิษฐ์  ทองปรอน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายรพีพงศ์  แดงคิว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายศิวกร  สินยอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกฤติน  ทองยิ้ม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกัญญาธนณัฏฐ์  นิลฟัก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุทธิสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หาญธัญการ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปลายฝน  คำพร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธันวา  ปั้นเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงชนานันท์  อุ่นเวียง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเณศรา  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ปานมาก โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนดล  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธีร์  กนิษฐสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายนวพรรษ  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธนกฤต  ไล้ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายพงศพัศ  กลั่นกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายธนวัฒน์  เรืองชัยเสรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปุณณภพ  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายศุภกร  มีเหมือน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายณัฐกรณ์  นกเขียว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายอัครพงษ์  ชาญเชาว์วรรธน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงเบญจพร  รัตนเจียมรังษี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชญาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปราปราณี  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงลภัสรดา  ลือเมือง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มิสซารี่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสุธินี  ทิมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงศรัญญากรณ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนภัสสร  พร้อมไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงอนัญพร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายวิกรม  สังกา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายภูมิรพี  อริยพันธ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจิตตรีญา  จาดสอน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิชญธิดา  เส็งแดง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงจิราภา  หลวงวังโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวรณัน  รังผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงเกศกนก  ช้างเยาว์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงอรรัมภา  ปทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงนุชนาถฏ์  จรรยา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพงศพัศ  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพัชรพร  พวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายกิติภัทร  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธีรภัทร  อินทมาตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยาสา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายปัญญพนต์  งามสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายปพนวิช  พินิจกิจ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปทิตตา  ปรางโท้ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณปภัส  เฟืองทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงจิดาภา  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณฐพัฒน์  ชุณหะมณีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกฤติญา  วิมลวัชรกร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายฐาพล  มนุญญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงอักษราภัค  จินตะกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายอติกันต์  นาคปลัด โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายวรธันย์  พิณพาทย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณัฐสันต์  ณพันธ์กรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายกุลกัญญา  พันธุ์วรรนะสิน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สวรรค์คณากร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายจัสธิญส์  ฉัตรไพศาลกุล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายศศิศ  พินิจเกสร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงลภัสรา  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์  ระมั่งทอง โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงอารีรัตน์  โชชัย โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายภัทรพงศ์  คำคม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวรันธร  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรบุศย์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณัชพล  นิติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายปรินทร์  พงศ์พลไพรวัน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายอธิธัช  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายมัณฑธร  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุรัญชนา  ปั้นนาค โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  อภิธนพรไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ศรีกลัด โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายธีรภัทร  เกสุดา โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายพลพฤกศ์  รักษาริกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงชลธิชา  วิพัฒนากลืน โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงชุติมา  แก้วกันยา โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงจณิสตา  วงษ์มี โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงนันทพรรณ  แก่นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
706 นายณัฐวัฒน์  ถีติปริวัตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายพิษณุรักษ์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายพรชัย  ศรีนางใย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงเมย์  คาร โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายดิศรณ์  ประสานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงเกศวนันท์  สุขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 นายธนกร  อุฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นายปรัชญา  กันหยุย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวเบญญา  เสือสะเดา โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงญาดา  อิ่มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงอภิชญา  เทียนชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงกรวรรณ  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายฐานพัฒน์  นฤชาติวรพันธ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายธนภัสสร์  มูลแก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายก้องกิตติ  สุปิยะพาณิชย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายณราพิพัฒน์  น่วมคำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายวชิรวิทย์  ประสิทธิ์เกตุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายสหฬัต  สำราญศิลป์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กหญิงเกวลิน  เลิศพรตสมบัติ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงวรรณศรี  ชิดรัมย์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงธีวรา  นาคอริยกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรอาษา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงธีราพร  นาคอริยกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงปาณิสรา  รอบครอบ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงอจลญา  จิระศิริโชติ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงชนัดดา  จำปีเจริญสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงณัฐวรา  คชฤทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงธิญาดา  บุญยืน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายอามีน  ธนาอนวัช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีมหาโกศล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายวชิรวิทย์  กางกร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายวิวัฒน์  อินทร์อ้น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายณัฐพัชร์  จันทร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้องแก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงปรัชญณันท์  ป้อมใย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายธรรมชัย  สมบูรณ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายปองพจน์  กลิ่นตปนียกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายจิรัฐพงศ์  ุพงศ์เทพูปถัมภ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายสหรัฐ  น้อยเอี่ยม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายธีรนัย  นวลจันทร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายพีรณัฐ  โอสถานนท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายชนกันต์ณกฤช  มั่นคงศักดิ์ศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงชิณา  จริยาเวช โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงสิริรัตน์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพรลักษณ์  สุภาตา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงนริศา  สิทธิธูรณ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงศริญรา  กลัดทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงกมลทิพย์  วรวาท โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงรัตน์ชนก  ฉัตรแก้ว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงชญานันท์  พวงสมบัติ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายรพรรศักดิ์  ทองธราพัชร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายธัชพล  ชลประทิน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายติณณภพ  อภิชาติวิสุทธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงอรชพร  เตชะสินธุ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปิยนันท์  อินทรียานนท์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงกฤติยาพร  ทับทิมเล็ก โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงวรรณษา  ยาสุทธิ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงธัญรดี  อาสาศึก โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงสิริรัตน์  บัวขำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  พาณิชย์โรจกุล โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูพวก โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงสุภิษรา  ทองแม้น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงมัลลิกา  รัตนประภา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงอภิญญา  ด้วงชื่น โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็ญศรี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงนุตตินันต์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงกรพินธุ์  ชูนพรัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงวรรณพร  เทียนขาว โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงวราลี  เจริญสุข โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญรส โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงรัชฎาพรรณ  ทองสุก โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธนภัทร  ทิวาลัย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายชนกนันท์  ห่านเทศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายอชิรวัฒน์  สิงหะ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายชินวัตร  วิเชียรกัลยารัตน์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงวรวรรณตรา  น่วมอินทร์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงจณิสตา  เมืองยศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนิศรา  ทรัพย์แสง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงธนพร  เมฆาสวัสดิ์วงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงภัทราวดี  แสนใจยา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนภสร  พร้าวทะคุ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพรพัศ  วิโรจน์ศิรศักดิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวาสนา  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อิ่มโพธิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนภาภัทร์  ทองธรรมชาติ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงศุภรัตน์  สมัยทองคำ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพรรษา  พงศ์พจมาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กันทวงศ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงภาวิดา  เกตุบรรจง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงฐิติภรณ์  พูลทอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงศรัญยา  กิจมงคลศักดิ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายฐาปนพงศ์  สุดหอม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายดุลย์ธานี  พึ่งเกียรติรัศมี โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายฐาปนพงศ์  ขาวขันธ์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายพงศ์พล  ขัติวงค์ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายนฤพล  ฟ้าประทานพร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภูริชกานต์  วงษ์จำปา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพนธกร  เกษร โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายเตชัส  ราชกิจ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายภูตะวัน  ชาตาคม โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายศวิช  สุขอยู่ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพิมพ์รัก  อดทน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกานต์ชนก  คงกล่อม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายธนัตถ์  มากต่าย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายพงศธร  เหมือนฤทธิ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายเรืองวิทย์  วรรโณทัย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงภัทรารวีย์  โชคคุณ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายอมรศักดิ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายพลพล  เขียวสอาด โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายภูตะวัน  วัยชะฎา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายธีภากรณ์  มากต่าย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายพีรภัทร  ปั้นนิล โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงต้นข้าว  แสงแก้ว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายภาณุวัฒน์  รังผึ้ง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายภาสกร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงธีรัชชา  ศิลา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงกนกนิภา  บุญกัน โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายธีรชัย  จันทฆาฏ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงณัฐกมล  คุ้มภัย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์ลอย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงณรีรัตน์  เพ็ชรผึ้ง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงธนาพร  บุญประเสริฐ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงสุภาพร  ขำหนองเต่า โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงสุชาวนีย์  พวงสมบัติ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงจิรภาดา  ศรีเงิน โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงพัชราภา  แก้วโต โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายปธานิน  คุณประสาท โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายอดิเทพ  จันทร์เขียว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายวิวรรธน์  เกษร โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงวณิชยา  ธัญญะผล โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงลลิตา  ชันกร โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงวรรณวิสา  พนมเวช โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงวรรณภา  คล้ายอินทร์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภูตะวัน  พานแก้ว โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายมานพ  อำภาลี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพรพิริยา  พรมทอง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงดวงกมล  กระแสโท โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงดวงดาว  ทับทิมศรี โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายสราวุฒิ  เหมือนแจ่ม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนนธิชา  พุ่มกล่อม โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงวรัชยา  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายชนะพล  วงษ์นิกร โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฮวดกระโทก โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายนิติพล  ม่วงเปีย โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงบัวชมพู  รถโสดา โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงวรรณรดา  อรามรุณ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงสุภาพร  อยู่เย็น โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงชนันญา  ศิริวงษ์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงสุภาวดี  ปั้นกันอินทร์ โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสุทัตตา  พร้อมไธสง โรงเรียนเขาทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงการะเกตุ  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายชลันธร  มีนาภา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงวิมลิน  ปั้นนาค โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงปฏิพร  แย้มเอี่ยม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายวรลภย์  เเย้มเกษร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายภัทรดนัย  จันทรังษี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายพงศ์พล  ชาญวิทยา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงกมลนิตย์  เกตุภู่พงษ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายสุธิพร  แสนรส โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงปัญจพร  ศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงรุ่งฤดี  โสระดา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยิ้มหมวก โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงนภสมล  บุญเติม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายปรมกร  คิดไร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพันธิดา  ทิพย์จ้อย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงอนันตญา  มีมุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนิชาภัทร  สรวงเทพ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายพิพัฒน์  แพรพฤฒิภัทร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงรังสิมา  วิริยะจารี โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงวริญระภัทร์  แช่มเอี่ยม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงศุภรัตติยา  ธนจิตรวิไลย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณัฐนันท์  กอดสะอาด โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วโต โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายพงศธร  บานเย็นงาม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลสนธิ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงรุ่งระวี  อินทร์เอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจธรรม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนเพชร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายจิรวัฒน์  สามารถ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงกรรณิการ์  เทศถัน โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงพัชราภา  นาคสุข โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงปันวลีรัตน์  พิมพ์ภาพันธ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายนันทพันธุ์  บุญรอด โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุภัทธา  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงพรภิมล  พานพรม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายสหรัฐ  บริภารัตน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงสุชัญญา  พลูเกลี้ยง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงคริสต์มาส  พัว โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายธีรภัทร์  บุญเกิดกูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงแพรพรรณ  เอี่ยมฉ่ำ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงลออรัตน์  ศรีสังวรณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายลัทธพล  บุญบาง โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายอธิพัชร์  วรากรศิริโรจน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงแก้วกานศ์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงปาณิศรา  วงษ์ลักษณ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงจรัสประภา  แช่มเอี่ยม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายวศิน  เเตงนวลจันทร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายบุญญวัฒน์  ป้อมใย โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงภัทธนัตตา  ศรีนรคุตร์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายชัยสิทธิ์  โพพิมล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงนัฏภรณ์  บานเพียร โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงอาภัสรา  ขำเสม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  บุญมูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงจินจ์จุฑา  อสุนี ณ อยุธยา โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงธิดาพร  เอี่ยมสำราญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  กันเกตุ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายพงศ์จักร  ไวยธัญกิจ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปณัฐฌา  คงเจริญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงนัฐณา  จีรังกูล โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายกานต์รวี  ร่มรื่นชำนาญกิจ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพลอยนารี  วัมนดีเลิส โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายชนาธิป  คุ่ยหอม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงอรษา  แพรบุญ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงแพรวพลอย  เรืองศิริ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายรวิชญ์  คงพันธ์ โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายนาราภัทร  เอี่ยมชม โรงเรียนอนุชนวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวิธรีนันท์  ชาญธัญกร โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกิดสุข โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายธัญวุฒิ  พงษ์วิทยานุกฤต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญนุช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงปาณิสรา  ปลั่งกลาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงเรณุกา  นุ่นประสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงอรกานต์  ไค่นุ่นภา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
930 เด็กหญิงรุจาภา  กระแสบุตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงณัชชา  ขาวสะอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กหญิงพิรยา  ทองคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
933 เด็กชายรัญชน์  จันทร์เหลือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงอติญา  พันธ์ุกลับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
935 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟ้าสูงเนิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีแจ่ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายธนธรณ์  ศิริเลิศวัฒนา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายรชต  จันทพาส โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองเปี่ยม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงพรพรรณ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายกนกชัย  สุราภา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงเหมือนดาว  พิทักษ์ชัยธรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กชายชนาธิป  เมืองนาคิน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายณัฐพล  นามมาตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กหญิงณัฐวดี  กรินทะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายนครินทร์  ทองสันติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กชายปุณณพัฒน์  ปั้นสุรินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กชายรชต  ศรีโมรา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงกณิชนันท์  ศิริอุยานนท์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายพีรศิณก์  พรำพหุรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงสิราสรย์  ทรัพย์เกิดผล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศล้ำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กหญิงวสุกิจา  รุจิมัตตัญญุตกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายพิสิษฐ  สังวริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงปุณณภา  ปั้นสุรินทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงปิยาพัชร  สายเนตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปานสอน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สาดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายกิตติภพ  อรามรุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
962 เด็กหญิงอธิชา  อะรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
963 เด็กหญิงทิพวรรณ  กนกปัตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
964 เด็กชายวันเฉลิมชัย  หลวงอินอภัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงชมพูเนกข์  แย้มบัญชา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายกิตติภพ  สุรดม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายณัฐภัทร  เล๊าะม๊ะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายชิตติพล  ยศยิ่งนนทิยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงกวินทิพย์  เทศนีย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงกัณฐิกา  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  ขวัญงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงวรดา  พรหมอยู่ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงกนกนิภา  สาระมูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายเจตน์โสภณ  เจริญเพ็ญศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงมัญชุพร  แตงอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงภาวิณี  ไทยประเสริฐ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงกุลธิดา  ศักดิ์วิริยะวัฒนะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายบดินทร์ชัย  แสงเดชา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงพิชญาภัค  พฤทธิสาริกร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงธันยพร  โพธิ์คำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายนุติ  ดีพิจารย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายคณิศร  คุณนาเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทราภิรมย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงรุจิรา  เจิมขุนทด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงณัชนันทน์  วิวัฒนไพศาล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยมะงั่ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายชญานิน  ขันกสิกรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายกฤษณะ  แก้วภาพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายวราเทพ  ทองคำน้อย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายกิจจณัฏฐ์  เหล่าเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์ศร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายปฏิภาณ  สุขพัฒนา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงนรีรัตน์  บุระดา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงนันนภัส  มากบุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงศิริกาญจน์  รุ่งสง่า โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงพรรณนารา  กระต่ายทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายนิธิสรณ์  ทับทาบ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงสุจิตตา  พิลา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงสุภัสสร  แก้วจงประสิทธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายพิทวัส  ไชยะโอชะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายเป็นเอก  รอดแก้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ศรีศุภฤกษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงธนาภรณ์  วิทยา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายวีระพล  บุตรศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายวสุธา  หนูเอียด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายธีรภัทร  เพชรรุ่งรัศมี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธนวัต  ศักดิ์สัจจา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายธราธิป  สุวรรณบาง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายอภิสิทธิ์  โยคี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายพัชรพล  ธนกูลกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายกานต์ชนก  แก้วมณี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายธนารักษ์  พัฒนศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายศิรพล  ศิลาสะอาด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายปุณณพัฒน์  สืบวงศ์ลี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ธรรมวัน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายภูริ  พรมสุ่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายกิจพัฒน์  ปานเทวัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงอรญา  มิ่งเมือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายสุประวีณ์  ประเสริฐโสภณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายพีรามิล  สุธีร์ชูเกียรติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายวัฒนชัย  ส่งวัฒนา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายชโยดม  เฮงทับทิม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายนราวิชญ์  อินทุรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แพ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงแพรวพลอย  กาญจนะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายธีรพงษ์  อยู่สูง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงสโรชา  คงถาวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงหทัยชนก  ประกอบไวทยกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายพชรวิชญ์  สินแต่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายสราวุทธ  คำสด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงภัทร์ธนพร  ภัทรพิสิทธิ์พร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงนรมล  พรมเพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงสุพิชญา  อนุสนธิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสนศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงอนัญญา  จันผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายนที  พรมนิมิตร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงกชกร  ม่วงเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดวงหิรัญภักดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายรัฐภูมิ  อิ่มทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงธนวรรณ  ภู่นาค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายวรเมธ  เอี่ยมอนันต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายนนทกร  สุปิยะพาณิชย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายตะวัน  ต่วนชะเอม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายพงศธร  สุคง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงสุภาวี  จันทร์เต็ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายเขมทัตต์  อยู่เพชร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายรัญชน์  สุขเลิศแล้ว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงมุกตาภา  รัตนสิรีตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายเบญญาภา  คล้ายบัว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายสุเมศ  มั่นวงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงจิรัชญา  พงษ์คุลีการ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงพลอยชมพู  พุทธสีหกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงศศิธร  เทพนวน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สิงห์ลอ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงไอรดา  สารีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงสุพัตรา  เรืองพูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงวาลิสา  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงนารากร  วีระเดชะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายจิรายุส  ดาวสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อำมาตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายชญานิน  อ่อนน้อม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 นางสาวอภิษฎา  เกตุศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงพรลภัส  เปรมสมบัติ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงพจนาถ  จั่นแตง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  พักสี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงน้ำทิพย์  รุ่งเรือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายพิจักษณ์  จันทร์เหยี่ยว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายกนกเทพ  สุนทรชนะรุ่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายณัฐพนธ์  เปราะทองคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงปรียาภรณ์  คงสิบ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงสลิลลา  น้อยสนอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงชลิญญา  สุนันต๊ะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงวาทิตยา  ศรีบุรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายภูวิภัสสร์  ขวัญมงคล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายอธิพงศ์  เพ็ชรศรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายอรัณธรรม  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายชาณธนพล  ศรีเสวตร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายวีรวัฒน์  โสพันธ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงภัคจิรา  บัวทิม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายศิวกร  ศรีนาราง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายปิยะวัฒน์  นพรัตน์เมธี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายสิทธิชานนท์  ศรีสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายภัทรกร  ดีเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายอธิวัฒน์  ศิลปสุวรรณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธีระนันท์  อัศวสกุลศร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายวชิรวิชญ์  วีระเศรษฐกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายกรกฤต  กองมณี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงชนาพร  อิทธิกมลโชค โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงศานันธินี  วิบูลย์ศิริรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนันท์นภัส  โอภาษี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กรีธาเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงวาสนา  คงถาวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงเบญญาภา  เดชคำรณรัตน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงณัฐสินี  ผมทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงปาณิศา  เสือเหลือง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายอิรฟาน  พาริก โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงนภสร  พงศ์ศุภะมงคล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขจิตต์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายนิปุณ  พุ่มยี่สุ่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงปริณดา  ทิพย์ชาญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพรนัชชา  อินทะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงรัตนวลี  ปานสุด โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายกีรติ  คงคาสวรรค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณัศวรรณ  แช่มตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงปริญญ์  ณรงค์ตะณุพล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายอัมรินทร์  ชื่นกลิ่น โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายกรษณ  ทับทิมทองสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายศิวพัศ  พรพิชญา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายธนเดช  สมะเณร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายธนพล  วัฒนสุข โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายพงศ์พิษณุ  ทรงพุฒิ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายภควัต  บังเลา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายกีรติกร  บุญเจริญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายสพล  ธิติธนชิต โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขหิรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงวราเนตร  วะราหะ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายมงคล  พินผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงศุภิสรา  ติ้วสุวรรณบวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายคุณัชญ์  อินทร์เขียว โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงชญานุตม์  วีระเกียรติกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงชนาภา  วังประเสริฐกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงดลยา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายธนภัทร  จันทร์เกษมสัตย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายมนตรี  พินผ่อง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายนิติธร  องอาจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายอธิรักษ์  อินทพัฒน์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงธัญชนก  อดุลย์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงพัชราภา  พงษ์ปลื้ม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงพัชมณฑ์  เหมือนทอง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายพงศกร  ใจคำ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงญาสมินส์  อรุณสุขศรีประชา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายอนันต์ทวีป  อสรเวช โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายศิริโรจน์  นิรี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายณพวุฒิ  นราฐิติธรรม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายอัครวิทย์  มั่งคั่ง โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงฟ้าใส  รักปัญญา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายศุภวิชญ์  สุหิรัญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงลลิตภัทร  หมั่นเขตกิจ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายณัฐนันท์  วงศ์สวัสดิ์ภักดี โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญยะโท โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงลภัสลดา  ผลบุญ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เล้าสมบูรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงพิมปภัชอร  เกิดสุขตระกูล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายสิทธิชัย  เทียนงาม โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายพรสวรรค์  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงรฎา  ลายภูษา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงจิราลักษณ์  คำจุลลา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงระวิวรรณ  เหล่าวชิรวงศ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายณฐนนท์  เขียวอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายเปรม  ณรงค์ตะณุพล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายธนภูมิ  รัตนดาวงค์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงฉัตรชนก  รัตนาภรณ์วงศ์ ทราน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงกมลพร  ครุฑพงษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงชวนินทร์  คงไทย โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงดาราณีย์  สุขศิริ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทรังสีวรกุล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงอัจจิมา  ชำนินา โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ม่วงพลับ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงภัทรภร  ปางคุณ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงศิวาพัชญ์  ติ้วสุวรรณบวร โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายกฤษดา  ตรีสังข์ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายทัชภูมิ  มิ่งสกุล โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายภัทรกร  พุทธจันทร์ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงลักษิกา  ด้วงรักษา โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายสายนัทธี  พูลพันธ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ด้วงรักษา โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายอิทธิชัย  สมรอด โรงเรียนบ้านเขาปูน 1 ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงเพ็ชรรุ่ง  เนินพลับ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรัพย์ประมวล โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายณัฐพร  ขำสาตร โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์อำไพพันธ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงกิตติยา  ศิริอุปถัมภ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงสุภมาศ  โภคัยวณิช โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายเด่นภูมิ  สอนพร โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายกรณ์ดนัย  ลายภูษา โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองทุ้ย โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายอโณทัย  นุชเฉย โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงอฐิตยา  พังแสง โรงเรียนธนศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงชนิสรา  หริรักษ์ โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายติณณภพ  แย้มจันทร์ฉาย โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงขวัญชนก  จันทสอน โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงณิชากร  เกิดปาน โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายเมธี  ณรงค์น้อย โรงเรียนธนศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายกิตติพศ  นิยะบุตร โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นิยะบุตร โรงเรียนธนศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายอนุชน  รุ่งอรุณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กชายธนาธิป  แผ้วสถาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงธัญรัตน์  สังข์เงิน โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายณัฐนพล  ยอดเกิด โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายธนโชติ  ภู่แพ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายธนชัย  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายอภิรักษ์  นิลสนธิ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายนพวิชญ์  ปัตเตนัง โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงสุพัตรา  แสงเพชร โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงพัชราภา  แสวงมิ้ม โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายบุญอุ้ม  ธรรมแท้ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายสิรภัทร  บัตรเสียงหวาน โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงปิยธิดา  มั่นศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงณภัทรชญา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงปาลิตา  ภัทรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงวรินยุพา  จิระรัตนรังษี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1206 เด็กชายธนนท์  เมืองอุดม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กชายธนภัทร  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงวรรณกร  อยู่สบาย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กชายวิชชาทรรศน์  ตรัยรัตนเมธี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงพรปวีณ์  นมะหุต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  คำศิรินันท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงชัญญา  ชำนาญโลหะวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงปุณญิสา  สายเพ็ชร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายภูดิท  ศรีวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ลิ้มจำรูญรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงณิชชาภัทร  คชหิรัญ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กชายณัฐนนท์  หวังวิศิษฏ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงปคุณา  โพธิ์คุ้ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพิรอด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายทองธารา  สุเมธโชติเมธา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กชายธีทัต  หมีทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงกัญญาถัชร  โพธิ์ทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายณัชภัทรสน  เมธีวิบูลวุฒิ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงณัทณิชชา  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงนภาพัฒน์  หิรัญยะวะสิต โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายกษิดิศ  ภัทรพันธุ์พงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กชายเกรียงเดช  สุวรรณเวก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายลภณ  รอดประเสริฐ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายพันธ์ธีรา  ตรัยรัตนเมธี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กชายคุณศุภเดช  อภิสิทธิ์โยธิน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงพรรณวรท  ปอพานิชกรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงเสาวนิต  ศุจิธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายณภัทร  ธงชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กชายพสธร  ศรีพิรอด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กชายภูพาน  เผ่าพงษ์จันทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายยศพนธ์  แฝงพงษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงดลฝัน  ทรวงกำเนิด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายรวิภาส  ถึงสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายศิรสิทธิ์  คันชั่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายปองคุณ  สัณฐิติเมธา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอาจ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงตวงพร  สิงห์สอน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายอัครพนธ์  สุรสิงห์สฤษฎ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงอภัชญา  กาสา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายฮิคารุ  ฮิราทซึกะ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงนภัสศรันย์  ตันติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กชายเศกสวรรค์  ชูเอียด โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงวรรณิภา  จิระรัตนรังษี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กชายภูวภัทร  อินทร์แป้น โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงจิณัฐตา  หนูนุ่น โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อภิรักษ์ชัยกูร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กชายภาดล  ศรีวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กชายภัทรกร  วณิชชาวัฒนา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทวานิช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงธันวาพร  ทองยิ้ม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงธีรกานต์  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายไทธัญญ์  ถึงสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงปฤถา  ไกรเลิศโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  วงศ์ไตรภูมิ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงพิรดา  วิษณุมหิมาชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงอัญพัชญ์  สิทธิธนาสุทธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายกิติพงศ์  แพทอง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงห์ธนสาร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงขวัญดาว  เจริญชัย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายณภัทร  วีระวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายสิรภพ  ศรีโสภณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงธัชราวรรณ  ธนามี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงธัญญรัศม์  อุ่นเสมาธรรม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงอัญชลินทร์  เหลืองวิเศษกาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงปุญญิศา  คุ้มคูณ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายกันต์ธีร์  ไหลบุตรดี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงสมิตานัน  อ้วนเกลี้ยง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายณฐนนท์  กาลานุสนธิ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายภูริ  โรจน์สุวณิชกร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงอณาญ์มิกา  คุณาปราโมทย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนสิงห์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ทับเกษตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงกัญญณัช  ธรรมรัตนกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงชญานิศ  เวชกัลยามิตร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงรัสชามาส  ทองเล็ก โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงศิลป์อัปสร  วัฒนวรวิทย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงอภิสรา  ประสพสุข โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายปาณัท  อิทธิพานิชพงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงชุติมา  เปาอินทร์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงภคพร  สิริชูติวงศ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงอนรรฆภา  ชำนาญหมอ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายนนทพัทธ์  เศรษฐอนุกูล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายวงศกร  ฝั้นคำสาย โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายศิวกร  วิมลสมบัติ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงอภิชญา  อรุณเจริญยิ่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพิชญวดี  บุญหนุน โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงศิวพร  คงอารยะเวชกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงพิชญา  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงรินรดา  พึ่งผล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงวีธรา  แตงใหญ่ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายณกรณ์  ทรงศิริ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายธนกฤต  ชัยพงษ์รัตนา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายวริทธิ์ธร  นาถวงษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงกัญญมล  ทรงคุณภรณ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงธมนวรรณ  แสงท่านั่ง โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงปทิตตา  ทรงศิริ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงเปมิกา  กังวานเลิศปัญญา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายคอสโม  มีลีส โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายชนุตร์  ชาญสง่าเวช โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายศิวกร  พิสุทธิ์ธนิตพงษ์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายเอกคทา  รักคำมี โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายไทเลอร์  บัคกิ้งแฮม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพีรดา  เกียรติสิงห์นคร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายเตชินท์  เมธานิธิกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายวัศศิธร์  จันทร์เพชร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงแจ๊สมิน  สวิฟท์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญงาม โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายพิภู  หวังภัทรกุล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงอลิชา  ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายธนพนธ์  อัศวรัตน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายปัณณวัฒน์  วสยางกูร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีภัทรวิทย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม