รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจรรยพร  ชาญณรงค์ โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปณิสรา  ใจแผ้ว โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงทิพย์บุปผา  สังข์ทอง โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีมุข โรงเรียนวัดดอนใคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายพงศ์พล  คงทอง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายสัมพณัฐ  คงเจริญ โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนันท์สีนี  ปานดำ โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตนัย  หลิมเจริญ โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปรัญญา  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงภัทรพร  ซังปาน โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงอรพิมล  เที่ยวแสวง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงนันทวัน  ประชุม โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงธิติยา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีกฤษณ์ โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงนงนภัส  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายพงศกร  ยิ้มคง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายภควัต  พัดวี โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงฐิติพร  พันธ์คง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายนภทีป์  บุญชูศรี โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายอนาวิล  แก้วเมือง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอัจฉรา  เงินสยาม โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกัณฐกร  บูรณเพ็ง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชัยเดช โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายณัชพล  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านปากเจา 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์พร้อย โรงเรียนวัดหมาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงเพชรรัตนดา  ไชยรัตน์ โรงเรียนวัดหมาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายณัชพล  วิชัยนุรัตน์ โรงเรียนวัดหมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายนฤสรณ์  สุทิน โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกัญญรัตน์  พรหมมาศ โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัฐณิชา  จุลภัก โรงเรียนปทุมานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายเกริกเกียรติ  หนูน้อย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธีรพงศ์  แก้วนก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจณิสตา  จุลวัจน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอรวรา  ศิริสมบัติ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชาลิสา  แซ่เซี้ยว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายระพีพัฒน์  วันเพ็ญ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายวรากร  สินตุ้น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทะพรหม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายวโรดม  สุวรรณพะโยม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปฏิดา  อาญาสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงตัสนีม  จงรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภัทราวุฒิ  ชูแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายนิรุทธิ์  ภู่ผกา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐพล  คงประดับ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายศุทธสิน  เล่นทัศน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายภูมิภัทร  ไตรเมศวร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฏฐากร  เชาวรัญญู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์นวล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธดากรณ์  ภู่เจริญวงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเกษรา  เลาหวิวัฒน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุชัญญา  หลงจิ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกรภัทร์  จโนภาส โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพงศ์ดนัย  วิรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายเขมรินทร์  หนูเพชร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายพงศกร  วัฒนสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายเจนรบ  จรดิฐ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธิติวุฒิ  มหารัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพีรณัฐ  เส็มหมัด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธีระยุทธ  ชูสุวรรณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธีรเทพ  หนูทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายชญานนท์  สุขทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพงศธร  หวายนำ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชิรณัฐ  มากจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงบุณยานุช  ด้วงสาน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายสาริน  ขาวทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธัญชนก  ขาวล้วน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสโรชา  กิ่งสาส์น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงโยษิตา  จักกระหวัด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายปาณรวัฐ  ทองมาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายดนุเดช  สุขประจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพิศา  หมั่นถนอม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสิวพร  กะดังงา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกานต์มณี  บุญญวงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพรรณอร  คชินทร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงมันธนา  อรรคนิตย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงขวัญชนก  บุญเกิด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพรสุดา  ซังขาว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณพะโยม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอรอินทุ์  คล่องนาวี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวรณัน  ช้างนิล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงขวัญฤดี  ร่มแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายชาบิล  ศาสนภิบาล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายเกริกชัย  ดำช่วย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธนกร  พรมศร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธีรยุทธ์  ส้มแป้น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ทัศนโกวิท โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงยุวลักษณ์  วิทา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายศุวพันธ์  กัณฐรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายบุรัสกร  ไชยรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายวรพรต  วัดเกลี้ยพงษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายจีฮาน  ศาสนภิบาล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายภูริเดช  รอบคอบ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนวรัตน์  ไหมนุ้ย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายอนันตวัฒน์  พรหมจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายชนินทร์  ขาวแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธณัชชา  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพรนภา  มลเลศ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปิ่นสุดา  สัตยานุพันธุ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพิวากรณ์  ซ้ายหั่น โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชาลิษา  พรหมเดช โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงลักษมณ  จุเนี่ยว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจริญสุข โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอริสา  บุญสนอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกนกพร  ซองเหล็กนอก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มานะพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศศิวิมล  คงยืน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอมราพร  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงตาฮานี  เตล็บ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายจตุเทพ  วงษ์อำไพวรรณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธิดารัตน์  อ้นทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ตรีทศาลัย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนรรัตน์  อินปิน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปรเมศ  นวลดุก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพีรภัทร์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงบุษกร  จิตจำนอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัชพล  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายสันหณัฐ  เทพพิชัย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชญานี  นาคัน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายศิวกร  ชาติพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายเดชาธร  คุณสุต โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนวัฒน์  ปักเข็ม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองชู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุภัคสิรี  เชษฐวรรณสิทธิ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพีรณัฐ  เจริญสุข โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิชญาภา  กุลฑล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงฐิติวรดา  รักเถาว์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วมี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธัญชนก  วินเธอร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงศุภวรรณ  จันทร์แนม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปีพันธ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายวีรวิชญ์  โชติกะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายวิภู  เพ็งจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนริศรา  รัตนะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวรนุช  จันทร์ศรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอริสา  วัฒนะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศิวนาถ  หมื่นแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงดิฐาพัทธ์  พรหมมา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงแบมผกา  โพธิ์ประพันธ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอรอินทุ์  ดอกบัว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพิชยา  ราโชกาญจน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายพลาธิป  ทองมณีรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพิชฌานันท์  พรหมมา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงมัลลิกา  วอล์คเกอร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอริสรา  สมศักดิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปรางค์ศรีเทพ  แก่นจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเทพธารา  ทองอ่อน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายอรรถชัย  สุคนธากรณ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายทัตพงศ์  พรหมทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปิยพร  รัตนวัลย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุภาวดี  สารพัสดุ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูมี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจุฑามาศ  อิวิโส โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกิระตา  สันเสมศรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐชยา  ใบเต้ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธิดาทิพย์  แก้วคง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยประชา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณิติญาภร  สุขเกษม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนพร  ไชยานุพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศิริอุมา  พิมเสน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชนนิกานต์  แบมณี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศศิธร  จิตภักดี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอมิตตา  สมพงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เดชพรหม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุชาวดี  จันทร์เพชรบุรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบัณฑวรรณ  เทพพิชิต โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวนวล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปวันรัตน์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงทิพานัน  จริงเจียว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอรวรา  รอดแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงญานิกา  วันรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงมณฑกานต์  สามารถ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชญาดา  ศรีวิชัย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกิตติภณ  แก้วพลี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุชญา  กลิ่นน้อย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอัครพนธ์  ราหลวง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฐพร  เพชรปาน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงญานิกา  ปานปลอด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงตรีชฎา  ทองเกิด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพนิตสิรี  สินลี่ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศศิธร  ฝอยทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสิตานันท์  จินากุล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสิรีธร  คมขำ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกันตพัชร  ทศพล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายบุรัสกร  บุหงอ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกุลเศขร์  ไหมแย้ม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญนุช  จันคีลี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนันทพัทธ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธฤตวัน  อังกูรปุณวนิช โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัชมน  ทองย้อย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรรณนิภา  อภัย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภานุพงศ์  ชื่นชม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอัฟด้อล  แก้วประจ่าง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายรณกร  วังไชยศรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกิตติศักดิ์  กุนทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่เฮง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพรพิพัฒน์  เพชรคงทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพงศธร  สุทธิรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวาซิล  โต๊ะเตบ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธีระเทพ  แกล้วทนงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสถาพร  เหล่าทิพย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวงศกร  หนูน้อย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายอนันตสินธ์  บัวเผียน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภูธเนศ  มูสิกา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายชานนท์  ลากุลเพีย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายญาณพัฒน์  พรหมอินทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภควัต  ไชยเดช โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพงศ์พล  เทพรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายรณกร  ส่งแสง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายภควัต  เกตุแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชาญชัย  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภูมิยศ  ศรีฟ้า โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ  เสนาสนะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศรัณยา  พิชัยรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปานรพี  นุกูล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยแพทย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงมุขสุดา  ใจดี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงญานิกา  ล่องลอย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเมธัท  หมั่นถนอม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชนัญญา  เส็มหมัด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธนันญา  มะหมีน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพรรษชล  เพชรสง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอัครวิชญ์  มีมาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอัจฉรีญา  ช่วยชู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปาลิตา  สุติตภัณฑ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชญาพร  ทิพย์ชัยมงคล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัทริกา  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเพชรชลิดา  เพชรอ่อน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุดาสิตา  บุบผัน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณศรี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศรัญญา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธนัญญา  โนรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธิเชนทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเฌอ  จันทร์ชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัชพล  พราหมณ์เพชร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐริกา  จุ้ยสุวรรณ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิชญานิน  อภัย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงทักษพร  เดชฤทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชญานันท์  เส็มหมัด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปานณดา  ปิติกรศุภภัค โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวงศกร  พืชนุกูล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองธุรกิจ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกฤษติกา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอภิสรา  อนันต์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอนรรฆวี  สุนทร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายประภัทรศิลป์  ด่านวิริยะกุล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงภัทรมน  โต๊ะเตบ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงประดับ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พูลแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงแพรดาว  ศิระวณิชกุล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสุชาณัฐ  หลงจิ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกรกนก  เกสรินทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธนิฎษา  พุมดวง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  บัวหมื่นชล โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  แก้วเนิน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจิตรตี  ธนะธรรมจารีย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงทวินตรา  เคล้าคลิ้ง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนัยน์ภัค  แดงพรม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวิศรุณี  อ่อนน้อม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐนิชา  คิดฉลาด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสุรนันท์  โส้สมัน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพรนภัส  ภิรมย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนุรีน  จงรักษ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายเจษฎา  ช่วยชู โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพี่รัตชานันท์  ระเห็ดหาญ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนิพาดา  จันทร์แนม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภัทรชัย  สุขแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงภัทราวดี  ชุมสงฆ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงภูสุดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพรรณี  สีเขียว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญนาค โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชนิดา  อินพลา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐกุล  ขาวคง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุตตะระนาค โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ชุม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชาญณรงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายเบท  เสมารัมย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกิตติพงศ์  ทองยอด โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนิก  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธีร์นภัทร์  อินณรงค์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวีดาดี้  ขุนชำนิ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพุธิตา  หนูน้อย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนิธิวุฒิ  ภิรมย์รส โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชัชนันท์  สุทธิบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปานไพลิน  ชามทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธันยมัย  สุทธิบูลย์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศศธร  แซ่เหง่า โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภคพร  พรหมมา โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธนะรัชต์  ทวีเมือง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรรณวิษา  มีมาก โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงประภัสสร  ทวีเมือง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบุษราภรณ์  เหมหมัน โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกัณฐมณี  เดือนฉาย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธนันญา  กลิ่นกล้า โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวริศ  ทองมณีรัตน์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐนนท์  รัชนี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปาริฉัตร  ประดับเพชร โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธนัชชา  จับจันทร์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายอนันตเมฆ  จันทรชิต โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงตมิสา  วัฒนสิทธิ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุพิตา  สงดำ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธารทิพย์  มณีวรรณ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงญาณธิชา  เลิศวินิจนันท์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงผไทมาส  ขำชูสงฆ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชมพูนุช  วัฒนะ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนารีรัตน์  อ้นทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  ฉิมพลี โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายผศภัทร  กลิ่นน้อย โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายสิทธิกร  พินทอง โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายปุญญพัฒน์  รัตนวงศ์ โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกิตติศักดิ์  เดชพรหม โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายชนิสร  คงแก้ว โรงเรียนท่าศาลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพงศกร  นวลแป้น โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอนัญญา  อินทมาส โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปิยะดา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โมราศิลป์ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธัญรัศมิ์  ศรีวิชัย โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงณัฐริกา  ล้ำเลิศ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุภาพร  สุขทอง โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชิตดนัย  วิเศษประไพ โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสิริพร  แก้วปนทอง โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัชชา  ไม่น้อย โรงเรียนวัดสโมสร 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวรันธร  โสภาเจริญ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คนโอ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงณัฐชุตา  ทองเส้ง โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงฐิตาพร  บุญห้าว โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงฟ้าสอง  คมสัน โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายรัฐพงค์  ชนกอุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอริสา  ย้อยนวล โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศรัณยา  บาซา โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุทิน โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพรกนก  ทองคำ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชยากร  เอียดเหตุ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงทิพานัน  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงวันวิสา  ไทยเมือง โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปิ่นสุดา  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพงศภัค  ย้อยนวล โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธีรยุทธ  นาคัน โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปิยาพัชร  กายฤทธิ์ โรงเรียนบ้านอินทนิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายทศชนม  สุจารีย์ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายทักษชนม  สุจารีย์ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายเพลิงพญา  บุรินสุวรรณ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงทิพานัน  พราหมหีด โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขน้อย โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายอภิชัย  รัตจะรันทร์ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวรรณวิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายพงศธร  สุขน้อย โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงนิภาพร  ทองอร่าม โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงนภิสา  สังข์ทอง โรงเรียนวัดนากุน 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธัศนัย  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายออมสิน  สุจเสน โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวีนัท  ไตรระเบียบ โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวรุณรัตน์  กันภัย โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภูมิพัฒน์  มรดก โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเจนจิรา  ขนอม โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงดารัลยา  โต๊ะเหม โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงรัญชิดา  มีด้วง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณกมล  ผลประเสริฐ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกฤษชนก  แก้วคง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงธิรชา  ชะโนวรรณะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงชนัญธิดา  จันทร์เรือง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงชลิตา  จุลสัตย์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายสรยุทธ  เจ๊ะดะระหมาน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอัลวาาณี  ช่วงชุนส้อง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงอรวรรณ  อธิเกิด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายชยานันต์  สุขสงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงมนัญชยา  จิตเขม้น โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสิริพร  ผลสงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุภัทรากุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายชยุติ  สิงสามารถ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศิริรัตน์  ขุนชุม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายภคพล  สังข์มงคล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โอกฤษ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายคุณานนต์  ล่องลอย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายวุฒิภัทร  สุขสำราญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงนภัสสร  กังสุกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายกรณ์ดนัย  อุดมดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายธนธรรม  องอาจ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงศุภวดี  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีใหม่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงเกตุวดี  โรจน์พลากร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายภัทรพล  จิตต์เส้ง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายธนกร  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายนนทวัฒน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงชนัญธิดา  จงไกรจักร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายสุธาศิน  พรหมช่วย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายพงศ์สฤษฎ์  พัฒน์ฉิม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายสิงหนาท  เปาะทองคำ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายสิรวิชญ์  อินปิน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายเตชิน  วิชชุไตรภพ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงเหมือนดาว  เสียงเพราะ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายเทพธานีธ์  ธานีรัตน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงปัตฐิมาพร  พาชีรัก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงธันวรัตน์  รัตนราช โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายสรัล  ทั่งทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายปารย์ภวิศ  จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายพีรพัฒน์  เห็นประเสริฐ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงพรธีรา  บริบูรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายปุณณวิช  เหลืองร่อนทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายปาณัสม์  สุทิน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุภาวดี  วงศ์สนิท โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงฐิตา  ปัจฉิม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนะรัตน์  เมฆสงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายทัตพงศ์  หนูทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายถิรวัฒน์  อักษรทิพย์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภัคภิญญา  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายภานุกรณ์  ชาตรีทัพ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธนภรณ์  พุ่มเอียด โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภูริดา  เห็นทั่ว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่เลี้ยว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเนตรชนก  รสกระจ่าย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงชลนิชา  คนใหญ่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสิริญญา  คงทน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชมพูนุท  ไทยสม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายสืบสกุล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุพิชญา  อัตโต โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกมลฉัตร  โกสุมพันธุ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสาลินี  มาลาเวช โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุขสงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพัทธดนย์  พุ่มย้อย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายรภัทร  ณ นคร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอดุลวิทย์  บริบูรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรมณ  ณ นคร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภาดา  กลิ่นมาลัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปานตะวัน  ขวัญทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจุฑามาศ  หลีพาน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกุลธิดา  เมฆสงค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอาทิตยา  เพชรเศรษฐ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณิชากานต์  พรหมคืรื โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วประดับ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงศิริวริณ  จันทร์หอม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปารวี  โกมล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปิยพัชร  สมปรีดา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงยมลพร  การุณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงยมาภรณ์  การุณ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชลนิภา  ขรัวทองเขียว โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกรกนก  มลิทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนิชาภัทร  สุวรรณพุฒิ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงฐานิสรา  แซ่ภู่ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุธาวี  สุขแสน โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุประทุม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอชิรญา  โจมฤทธิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกันติชา  ปัญญานฤพล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงยุวธิดา  มุสาเหม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายคณิศร  กำลังมาก โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปิยนุช  นุ่มน้อย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรส้ม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วทิพย์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงช่อผกา  กังสุกุล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายฐิติพันธ์  ตรีวิจิตร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายศุภกฤต  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอลิสสา  อาจหาญ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปรารถนา  ชลสินธุิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขสมัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงศศิ  กลิ่นมาลัย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนุชนาฏ  ผิวสำอางค์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปาริชา  มุสิกวงศ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงฐาณัชชา  ตรีวิจิตร โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพโรจน์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพิชญุตม์  เห็นประเสริฐ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงประภากานต์  เพ็ชรศรี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงจิณัฐตา  อุดมดี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายรตภูมิ  ศิริสมบัติ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายพลช  อุบล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพีรพัชร  หนูทอง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายศรากรณ์  นุ่มน้อย โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตมั่น โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนภัทร  สมมุ่ง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายนนทพัฒน์  วินิจผล โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายโสภณธีร์  ลิ่มขจรเกียรติ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายพงศ์ภฤต  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายปาณภัทร  อิสระวัฒนา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายณภัทร  พัฒน์ชู โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธนัตนันท์  เกษรสิทธิ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงภัณฑิรา  ก้องบูลยาพงษ์ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงศุภสุตา  ยิ้มเส้ง โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงฐาปนี  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายยศภัทร  ชลสินธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกชกร  นุ่นเกิด โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกฤตยชญ์  ทิมรอด โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกฤติมา  คงเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วชุม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงดวงแก้ว  งามพร้อม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงฉัทชนัน  เพชรหนองชุม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณประทีป โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐชา  ยีโกป โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกชวรรณ  ทิมรอด โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุชานรี  ไชยนุวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธนกฤต  รัตนพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงคิตตพันธ์  นิลสุวรรณาวุธ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภาคิน  สมวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปัณณพร  ติงหงะ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงลักษมน  นวลกุล โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายเอกราช  ศรชัย โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนวพร  ทองยอดแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายปัณณธร  ขนอม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายปวิช  นาคแก้ว โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายนัทธพงศ์  พิชัยฤกษ์ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สงสุวรรณ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายพฤฒินันท์  เล่าสกุลสุข โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายภาสกร  ทองคำ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายปัณณธร  ดำรงวุฒิ โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) 1 ป.6 คณิตประถม