รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิริราช  แต้มศรี โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กชายสิทธินนท์  ขุนทองพุ่ม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กชายอิทธิพล  สุขเนียม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กชายคิมหันต์  ชูถนอม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กชายฉัตรพล  ช่วยสม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายศิรชัช  เรืองพุทธ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กชายนวมินทร์  หนูปาน โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงอภิญญา  คงเรือง โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงญาณิศา  เจยาคม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงวิมลศิริ  ชูมี โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายอภิชาติ  ช่างคิด โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายภูุวมินทร์  ทองดำ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายพัสกร  อ่อนภักดี โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายภูมิพัฒน์  สงไข โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายอดิศักดิ์  รักมณี โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายจักรภัทร  โทราช โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายณัฐดนัย  ใจใหญ่ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายทรงวุฒิ  พุมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธนพล  ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายวรดร  ขุนพิบาล โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายกิตติ  ลิ่มสกุล โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเกสร  สมชุม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชุมคง โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพัชรินทร์  สงขวัญ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงปิยภรณ์  ช่วยศรีนวล โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกรรณิการ์  จักรใจ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายกวิล  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายวุฒิพงศ์  หวังปาน โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายจักรี  เกษรินทร์ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภููริพัฒน์  สุวรรณพงค์ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายจักรกฤษณ์  กตกุลปัญญา โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายฉัตรศิริ  หนูหีด โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายอธิชนัน  เศียรเกื้อ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายกฤษฎา  รักแก้ว โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายสิทธินนท์  สู่ภิภักดิ์ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกีรติ  เรืองพุทธ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายจักรพรรดิ์  คงนุ่ม โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายอานัส  หัดหล๊ะ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปฐมพร  บัวจีน โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวริศรา  สุกแก้ว โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนฤมล  ด้วงหวัง โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนนทิยา  แทนโป โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเปรมกมล  บุตรสามบ่อ โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงลักษิกา  พรหมเพรา โรงเรียนบ้านขอนหาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายก  ก โรงเรียนวัดควนใส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายภูริณัฐ  ธรรมอิสระ โรงเรียนวัดควนใส 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงญนัญธิตา  มีศรี โรงเรียนวัดควนใส 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เมืองทอง โรงเรียนวัดควนใส 1 ป.4 วิทย์ประถม