รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปฐวี  หอมเกตุ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์ทอง โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรัชยา  ขุนชำนาญ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายภัทรภัทร์  ไกรนรา โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กชายศิลา  อินทร์นุพัฒน์ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุขสง โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  วงษา โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายนัทธพงศ์  ศรีศิริ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายวิชยุตม์  พูดงาม โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทรกุล โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงพรไพลิน  อนันตณรงค์ โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเมือง โรงเรียนเสริมปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงพรชิตา  ตันติพุฒิกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายเศารยะ  พงศ์สว่าง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขวัญหทัย  เอารัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงภัทริน  รินากุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายศิวกร  สองรักษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศิรภัสสร  คะเณ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุธีรา  หอยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธันยธรณ์  เตือนวีระเดช โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงลักษิกา  ลิ่มสกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายยศพัฒน์  ศิริพัฒน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภูตะวัน  ศรีสุขใส โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายอริญชย์  สุวรรณ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายวีรภัทร  พัฒน์ศรีเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปิยังกูร  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภารดี  พัฒนโกวิท โรงเรียนรัตนศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงขนบพร  เพชรชู โรงเรียนรัตนศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงรังสิมา  ทรัพยาสาร โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยศิลา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายสรวิศ  แสงเงิน โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริรัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพรปวีณ์  แหวนเพ็ชร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขราษฎร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายปัญญพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธนัชพร  เชยบัวแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชนานันท์  ชัยคชบาล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายเปรมมากร  อารีพล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกชพรรณ  ภูมิอภิรดี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริปทาวานิช โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงวิชญาดา  วุฒิสาโรจน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญเรือง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายปรมี  ชอบธรรม โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศศิวิมล  อารีกิจ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศุภิสรา  โกฏิรัตน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมืองไทย โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงฐานิภา  เดชสุรางค์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปุณยนุช  เดชะราช โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสายเพชร  รามวงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงบุญศิกานต์  สวนจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เพียรแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายภูมิศิริ  หวังภัทราวานิช โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายปิติภูมิ  ยิ่งวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนรัตนศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสุวิจักขณ์  แดงกะเปา โรงเรียนรัตนศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์ โรงเรียนรัตนศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณภัทร  สืบสาย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวิชุลดา  ยิ่งดัง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายศักรินทร์  อักษรนำ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงดนิตา  เชิงสมอ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปองคุณ  จันทร์คง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายชัยธนันท์  สุดใจ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายจักริน  ศิริวงศ์วิบูลย์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธนกร  ชูไชยยัง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปวิตร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีระษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายปรัชญา  มหาสุข โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศตพร  ทองรักษ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายชนายุส  รัตนทวี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายรัฐอิสระ  ละองแก้ว โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายชนัญญู  ตั้งไชยมงคล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปัญรัฏฐ์  จารุสิริรังษี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภวิชญ์  โหรารัตน์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายณฐกร  จุลภักดิ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศรีกร  นราศรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันท์นลิน  นิลวงศ์ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองนอก โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐชนน  แสงศรี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายศิวกร  พรหมกุล โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงจารุพิชญา  หนูรักษา โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงมิลินดา  รังษีธรรม โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายกรีฑา  นวนพลับ โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงภัทรธิดา  สำเภาทอง โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายศุภวิชญ์  เดโชชัย โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายธีร์  เถือนเหมือน โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายชวกร  ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนตันติวัตร 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุกัญญา  พฤษพนม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสรัลดา  บัวเผียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปฏลี  ชนูดหอม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายติณณภพ  วิเชียรฉาย โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายกันตศักดิ์  มณีโชติ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกชกาญจน์  เมรุลัตร์ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1 ป.5 คณิตประถม
101 นายดนัย  พรมนิมิตร โรงเรียนกรณีพิเศษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นายดนบ  พรมนิมิตร โรงเรียนกรณีพิเศษ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น