รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธรรมธรณ์  บูลภิบาล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญบวร โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศรัญญา  สะภานิล โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฑิตยาภรณ์  ไกรแก้ว โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงมณีกานต์  ไชยานุพงศ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงทิพสุดา  กิจพงค์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวิภาวดี  นาคีเภท โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงณัฐชา  ยวญเจริญ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงชวิศา  จำปาทอง โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายคณสรณ์  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญอมร โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายปัณณวัฒน์  พุลพัฒน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงเนตรสกาว  เปลี่ยวปลอด โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงนิฐินาฎ  คงพันธ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงรุ่งศิริ  วุฒิ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายชินาธิป  เทียบศรไชย โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายสุพิพัฒน์  วงศ์พรต โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสุพิชญา  ทรัพย์นา โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงปรีญา  โภชนา โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงเปมิกา  แก้ววิลาศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายศราวุฒิ  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายศุภรักษ์  รัตนแฉล้ม โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุชานันท์  หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอภิชญา  โนนะบุตร โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพรลภัส  แก้วจินดา โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสิรินภา  มานพพงศ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บุญอมร โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายศิริวัช  ลำดับพงค์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงเปรมฤดี  จันทร์โท โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงศรัยฉัตร  วิลัยมาศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสิรันยา  ฆ้องเม่ง โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกฤตญา  เนาว์รัตน์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสรสิริ  อักษรเลข โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอภิเดช  ยอดประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงเนตรนภา  อินทวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายฐีรวัฒน์  คีรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญาโณทัย  สโมสร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงศศิพร  หัตถิยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชนิสรา  ภูปันคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงเพชรรัตน์  นรฮีม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกนกอร  ศิลปกาญจน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอรทัย  ไชยวิเชียร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายชุติพนธ์  โปร่งสันเทียะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญวิก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวชิฬาภรณ์  ศิลปกาญจน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชนิษฐา  ราโอบ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชญานิศ  ราโอบ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายธิปก  เทโหปการ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายกันตินันต์  เสนอินทร์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายนพรุจ  แซ่ดาน โรงเรียนสิทธาภัทร์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธาราดล  อมรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายเทวบุตร  กล่ำมาศ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฐนันท์  เลขะธรรม โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจิดาภา  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสหชาติ  หนูสง โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปภาวี  เดชเดโช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปทิตตา  ฐานิสสร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สุทิน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายจิรวัฒน์  ตุติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายกฤษฏ์  ปัญจเวสารัช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายนันทภัค  กว้านเมธากุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายพชรวิชญ์  ว่องไวรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปรินทร  ศรีทองกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีโชติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายศิรัสว์  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณิชา จัสมิน  ฮอดจ์สัน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปิยะมินทร์  ศรีไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายสิริพงษ์  ศิลปมณี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายชลภัทร  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายณภัทร  สุขใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายมูบาร็อก  หมัดดะอี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะคุ้ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปนัสยา  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสิริณภัทร  สุทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายทิวัตถ์  จินดาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายชนพัฒน์  ธนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสิรวิชญ์  เจตนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปัณฑิตา  ช่วยสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกุลธิดา  กูลภักดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภูศิวัช  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนันท์นพิน  ลีลัคนาวีระ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายภวัฐ  ไชยเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายคมชาญ  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปาลิตา  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกนกวรรณ  นวลหวาน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอัญมณี  ลีละวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงจณิตตา  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูวรเมธา โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงแก้วใส  จินดานคร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพาขวัญ  เหล่าพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายเตชธรรศ  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงดาราวดี  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายจิรพัส  ศุภกิตติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายวุฒิกร  ภูริวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธมน  จิรวงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปนัณญา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกันต์นพัช  จิตรมานะศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2 (อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณปภัช  เลิศนาคร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฐิตานนท์  เบญจพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพีรดา  ฝั่งชลจิตร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปวริศา  บุรินทร์โกษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บำรุงผล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายสุกมล  บางโชคดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายศิริณัฏฐ์  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภัควัฒน์  แสงอุไร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศิร  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนันทนุช  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอิสริยะ  สังขโชติ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกชพร  หมื่นราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกชรัตน์  ชัยวรานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพรภูมิ  แก้วช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธีรภัทร  ใจเพชร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐวรา  เชาวลิต โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายดนัยณัฐ  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพชรพล  อำลอย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเกณิกา  ทองแป้น โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสิริเชษฐ์  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชญานิส  สุขเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชินดนัย  ด่านศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอัครวิทย์  กิตติธิรางกูร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายยศถา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวรินรำไพ  ช่วยหนู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปวิศรา  ฤกษ์ดิกุล โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภัณฑิรา  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฉมาพัชร  นาครัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจุรีรัตน์  แสนชม โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพุทธิตา  สุวรรณอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกรณ์ดนัย  สุภาแดง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพิชญ์  ยิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงสิริวัลยา  พูนพนัง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนลินี  กระฉอดนอก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุภัทรวดี  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายภูวมินทร์  ดิษฐปาน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพุทธิดา  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนันทิกานต์  เพชรดำ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณพิชญา  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภูน้ำฟ้า  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปวริศา  กลับกลาย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปวรปรรัชญ์  ลีลาสุวรรณสิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายขรรค์ชยกฤษณ์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจักรภัทร  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิริยา  ชุติเดโช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายชวัล สตีฟ  บิลนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพัชร์พิชา  วิบุลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายกตพล  ยิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายวินิจนาฏ  สังสัพพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญพร  ฉัตรมนัสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  พุ่มบุญฑริก โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงศุภิกา  นุ่นเส้ง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธรรศ  ขุนวีช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอนัญญา  คงเมืองแท้ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชนุตตา  ศิริพานิช โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภารดี  อรุณเรือง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอัจจิมา  คงทอง โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายภวินท์  บุตรตะ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัณฐมณี  สิทธิยุโณ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายรัฐพล  ศิริวรรณ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงศุภนิตา  เพชรเกลี้ยง โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงภัททิยา  พงศ์กิตติคุณ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงยศพร  มณีโชติ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนันทา  อินเกลี้ยง โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธีรนุช  คีรีนารถ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายคริษฐเศรษฐ์  เดชทัพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกันติชา  จันทร์ศร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงโสรญา  ยอดพิจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงฐาวนันท์  ดุลยพัชร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงอนาตี  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายพิชัยยุทธ  แซ่ด่าน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงรินรดา  สุพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวรินทร์เณรี  ศรีสุรางค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใจอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงไดฮาน่า  ยีลาหมัด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายวรยุทธ  นาคเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายเจตนันท์  รณศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายณัฐภัทร  รักนุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอทิตยา  ศรีนวลขาว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงถิรมน  ชัยประพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายวทัญญู  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงอรวรรณ  ล้วนเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธเนศพล  พระคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายเมธพนธ์  บัวเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายณัฐชนน  แป้นชาตรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงภรพิชญา  กาญจนาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกิตติมา  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงศศิร์ธา  อุ่ยสุ่ย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพรรวษา  นิลสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกุลษูม  โอรพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชนิกานต์  เหล่หวัน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปัณฑิกา  อิสรทะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศุภิสรา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายอนิรุตต์  โอทนะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจยาคม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอุษณิษา  หีมมิหน๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกชพรรณ  งามผ่องใส โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงธัญสุดา  วงศ์ราษฎร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายจักรินทร์  ศิริวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงฮัซวานีย์  รับไทรทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุปันตี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอัจฉริยา  เจนไธสง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงญาณิศา  สิริกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภาพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชมพูนุท  มังสาทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภิญญดา  ถาวรมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐกานต์  สินกำเนิด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเกวลี  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนันทวัน  ลิ่มตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศรินดา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วหัวไทร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศิรประภา  สังขกาฬ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอนุชิต  พงศ์ยี่หล้า โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวณัชวรรณ  สีห์ดีกิตติกุล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนกร  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภูวิศ  อยู่ดวง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชนนิกานต์  รอดสม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐณชา  ขวัญเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนพวินท์  คงวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มุสิกะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายยุคุณธร  อาทรกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพลอยวริศรา  เพชรชูช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ชูปู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจารุวรรณ  พ่วงจินดา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศราทิตย์  สุมล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิณณพัต  สังข์ขาว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพชระ  มีเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภัทรธร  แซ่แต้ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศุภวีร์  ทองมะลิ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทับทิม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกานต์ฐิตา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุกัยนะห์  เสมอภพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรรณภษา  ซ้ายอ่อน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชนานันท์  กาญจนตรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐธิกาญจน์  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงเกศินิ  คองประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกิรัตยา  มูสิกะโปน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงมณีฉัตร  ปานสัสดี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชาลิสา  ขนายศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธิดารัตน์  พาหละ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงทักษพร  ชอบผล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเพชรฑิฆัมพร  ธานีรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกมลพร  อักษรนำ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทระพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุภัชชา  แหล่พั่ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงฟองติล  จันทร์เกิด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปัญฑิตา  ทองบัว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกัญญพัชร  ชลมูณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกานต์ติชา  มาบัว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงโสภารัตน์  ลิ้มมุ้ย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐนันท์  รอดตัว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงนัฐนารา  ขนาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงลัดฟ้า  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอนิวัฒน์  โพธิ์งามพริ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกิตติพศ  สมมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสิงหนาท  ศรีแฉล้ม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงภัณฑิรา  คงชู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายคริษฐ์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายปณวัตร  นุ่นสองเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายนัทธพงค์  ดีสุก โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐภัทร  จารุศักดาเดช โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธีปกรณ์  เชาวลิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายเตชสิทธิ์  วาณิชภัทรกุล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอศลย์  วราศุภวิชญ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายรัฐภูมิ  รอดบน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศรุตา  กุลการ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพลวัฒน์  นาครันต์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุดสวย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชาน่า  มณีสวาท โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธีรกานต์  วงษ์พระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกฤตยชญ์  ดำรงศักดิ์ศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพีรวิชญ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกิ่งวรฉัตร  กรรณสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวิภาวี  ฉิมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชญานิน  สุทธิคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงบุณยวีร์  พฤกษรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเข็มอัปสร  ศรีลิขิต โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุปรียา  อุระวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศิวกร  พันธภาค โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายวิทยา  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชนกันต์  เรืองนาค โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  ทองจูด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรชิตา  เชาว์ณะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสิวลี  ชูโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิชชาภา  จันทระพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนภัสสรณ์  เศรษฐีธิติกุล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอัญณิชา  จันทร์เลื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธราทิต  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวิทวัส  สุขสมบัติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนลพรรณ  คำเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจุฑามาส  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุกฤตา  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุนิสา  กาญจนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงตัสนีม  อุสตัส โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายวุฒิทจักร์  อักษรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอริสา  โพธิ์ถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอภิรักษ์  บรรดิษ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายอัครวินท์  อยู่เถา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอารีรัตน์  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงภารดี  จิรธรรมไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  มีสุข โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปลั่งกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกานต์มณี  พุดแดง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงเพชรลดา  เกิดชาตรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจรัสเพ็ญ  พรมเดช โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภานรินทร์  เจ็งศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธราเทพ  คีรีโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายเกริกพล  เกลา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายติณติณฐ์  อินทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายอภิภู  แก้วประจุ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปุญญพัฒน์  เพ็ชศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายยศวรรธน์  ถาวรสาร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภูรินทร์  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศดานันท์  ปลักปลา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายรัชชานนท์  ทองแท่น โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชนม์ชนก  ทองรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวิวัธน์  บุญสัน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนัสริน  ทองประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายกันตพิชญ์  จงจิตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกุลปริยา  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกัมปนาท  บุญชัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายภูมิภัทร  กำแพงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายนวิน  เจริญยศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่วยชู โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกิตติพงศ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอริญา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายรณกร  วงศ์ชัย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัญญาภัค  แพรกทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภูวเนตร  จันทร์เอียด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปัญชลีญ์  หมวดฉิม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายศักนรินทร์  สุทธิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บูรโชควิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพชรพรรณ  จุลภักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอริษฐา  ชาญสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกรกช  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงภทรชนก  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงทิชาพันธ์  เพ็งรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายกฤตย์กัญจน์  หิรัญกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเพ็ญญาภา  ท่าไทย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศศิธร  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกุลภา  จิยิพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พรหมเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธนัชพร  บุญญวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกิตติธัช  เอกภาพไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพรนภัส  สุขหอม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิชามญช์  แก้วหีด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัทรนันท์  โยธารักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงชนัญธิดา  มังหิรัญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพชรพล  รอดเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงทิพธิดา  สุทธิวรา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายสธรรดร  บดีการ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สุดย้อย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงรติกร  ณ วงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักกิ้มหอย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอรรถวิชญ์  เจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกฤตัชญ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพรพรรณ  เกื้อกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุรัตนาวดี  ธรรมสูน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกชกร  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธัญชนก  ล้วนศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตียว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกาญจน์ศวีร์  ศรีคราม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวสุธา  วังชัยศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนวัตน์  แสนเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกันภัย  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คุณโลก โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิชชาภา  อิสรทะ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกันตยา  ปานมี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงธันยพร  มาศบำรุง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภัคพล  บุญเพ็ง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงทักษพร  ประชาสนธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวนัสรา  เสมอภพ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนภสร  เกิดมณี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  คีรีเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงซาโรวาซา  ประทาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณสาม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจิรกฤต  หนูเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปฐมกร  นาคสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายไทยพัฒน์  จันธิบดี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกีรติ  อารีพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพัทรหทัย  เพชรศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอันดา  ยอดพิจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพนธกร  ศรอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปาจรีย์  พฤกษมาศ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธมลวรรณ  ไหมละเอียด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงสิริพร  ศรีบรรจง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายกฤตภาส  เสริมสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายกิตติภพ  เกียรติจินดารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงณัฐชนัน  คงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงปริมรดา  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงรมิดาดีน  ทองคำเสก โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงวาสิณีย์  จุตินะตะพล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายปรัญชัย  บุญชูวงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายณัฐพล  ชูวาลา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายนครินทร์  พุทธรอด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงศุฐธิกาญจน์  คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายเดชฤทธ์  นฤมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายวัชรินทร์  หนูฉิม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงอัญชิสา  คงสุข โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงณัฐรัตน์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชุติมา  ศิลาบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายวิศรุต  จันทร์ช่วย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายปุณณวิช  ทองหวาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายณัฐพล  เฮงวัชรไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เดชแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายสิทธิกร  ราศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงปุณยวีย์  เภรีภาศ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชลลดา  อักษรกูล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงสุรภา  สุขรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศรีทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงสุนันทา  ปรีชาโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายกิตติภัฏ  โชคเกื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายธนวัฒน์  พวงศรีพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงศุภกานต์  แซ่ฮั่น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชวนะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงแพรวพนิตา  อินตาจัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเกียรติภูมิ  สุขเกื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพิชญธิดา  สถิตย์ภูมิ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพนิตานันท์  อินตาจัด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  พจนะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปริญญากานต์  สาหรี่ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงชิตากานต์  ไสวศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกุลธิดา  ดิษฐรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงบุญญิสา  บุญต่อ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเกวิกา  ตรียะภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปรินดา  เจดีย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอนันตสิทธิ์  สุนทรรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพันธ์ุทิพย์  สันขาว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฐกาน  ทองรัดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณิชกานต์  มิตรรัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปามิดา  ลอยทอง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวราวุฒิ  ชุมขุน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอัญชลิกา  อิสรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงเกตน์สิรี  ชูหนู โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญใส โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงศิริทร  เทียมสานุจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพัชราวดี  พลภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายสีหราช  คชพลาย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปณตกร  แนมใส โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ชนสุต โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภครพร  สิงโหพล โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนฤมล  จันทร์คลิ้ง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกฤษณา  อริยภูชัย โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกิตติพร  อินทมะ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชัยลดล  แสงดำ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงรสิตา  สิ้นทุกข์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงฌิศชญากานต์  ถาวโร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปุณยภา  ฐานหมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศรวณีย์  ทองส่งโสม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงปาริชาติ  สง่างาม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงญานิกา  ฉิมสุด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  รอดเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธนภัทร  ไหมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอัญชิสา  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสุขศรี โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธนัชพร  คำนวนจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงฮานานีย์  หลีเส็น โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายพสิษฐ์  ลิ่มประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายภูบดี  นุ่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายณัฏฐ์  ชูเดช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายสิรวิชญ์  กุลนิพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายปภาวิน  สัจจวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายสิรภพ  จตุรงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายจรัสพงศ์  แสงวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายถิรวิทย์  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงสุธิดา  ห่อแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฤทธิ์ธนกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงธนัชญา  สรรเพชญ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ทิพย์บำรุง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงสโรชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงกัลยกร  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงทิพกฤตา  อินทร์ชัย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงนิธินันท์  คุ้มเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงชุติกานต์  บุญนำ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงจิราภา  ธงพลังแสง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงวรรณวิสา  คิดขยัน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  คงดี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงศรธิชา  จินพล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงชุติมณฑ์  พรมกิตติยานนท์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงชนันรัตน์  แซ่เอี๋ยว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์  ตัณฑวัชน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สงชัย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายมกรธวัช  เมฆจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายสุวิจักขณ์  หนูเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายเดชาธร  พนังนิตินันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายวิศรุต  ศิริแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กชายชนกภัทร์  จุลนวล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายพัสกร  ปานทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายปัณณทัต  ปิยะเกศกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายจตุพร  ทองขาว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายจตุพล  สุขวิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายชยุตพงษ์  พิบูลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายก้องกิดากร  ทองมี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนพัฒน์  ดวงมุสิก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วกับเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภรณ์วิสา  เนาว์สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณิชานันท์  แสงเสน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงลฎาภา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพรนภัส  อนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายณัฐพัชร์  แสงพร้อม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายรัชชานนท์  ฝั่งชลจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายกันตภูมิ  พลเดช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอิทธิณัฏฐ์  ศรีประมวล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่ภัทรโภคีย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกมลชนก  โรจนฐิติกุล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสิริวรางค์  ณ นคร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงญานิศา  นุ่มนวล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงมุขอันดา  ธิบดี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุภาวีระวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฐชา  ลักษณะสว่างวิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจิรัชญา  คงดำ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงเปมิกา  เชี่ยวเวช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพรรณพัชร  สตารัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณัฐนิชา  จุนเด็น โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุภิชญา  สายทองอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสราภัทร  บัวขาว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปัทมาส  ศรีสุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพัณณิตา  มีบุญมาก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชุติฌา  สาระพัสดุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วเพ็ง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจิตพัต  นงค์นวล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุวิชญา  มากรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนงนภัส  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอัชญา  เรืองรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนภัส  อินทวิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงป.ณัฎฐฑิฏา  พรหมนิล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธนภรณ์  ภิญโญรัตนโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณัฐนรี  ทิพย์ดวง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชูน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปรียาวดี  จุติโชติ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงอติกานต์  ไวยกาญจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธีรดาพร  อนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปภาวรินทร์  รัฐแฉล้ม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพจนเรศ  สุวรรณา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชิดชนก  รอดเพชร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงชนาทิพย์  พรหมแสง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงญาณิศา  คงด้วง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณัฐธิปก  วิทยานุภากร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนวิชญ์  สรรเพชญ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายบัญชา  วาสนสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงจันจิรา  กาญจนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงพรหมพร  เทพบุรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงณิชา  บุญศิริ โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงบุญยวีร์  เชี่ยววิทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายดานิช  ข้าวงาม โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายปริพรรห์  ชูโลก โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงเนตรดาว  ภุมศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายกฤษณพัฒน์  แก้วกิ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายกอบบุญ  พวงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายธัญเทพ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายกฤตภาส  แช่มช้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงศิรดา  รอดทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายปุรัณ  ประเสริฐไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงวรัทยา  มีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงไอริน  กลับรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายอภินัทธ์  บุญสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายสหรัฐ  อายุบวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายกรวิชญ์  อินทรพฤกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายศุภณัฐ  โฉมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายรัชช์ศิร์  มณีโชติรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายอธิป  บุญสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายปุญญพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายนรภัทร  หนูทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  แก้วแกมจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธีร์  เหมจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพนิตพิชา  ชูเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภาภัทร  รุจิระยรรยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภูริศ  แซ่จิว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงชนกภัทร์  กอย่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวริศรา  จุลบล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกุลกิตติ  นารถไพรินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเขมมินทรา  คงพูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนัทธมน  เกตุเกลี้ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายนิบุณ  แก้วประภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายิวิชญะ  จุลเดช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงแพรวพิชญา  บุญเกิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชนาภา  เวชวิสิฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงทัศนันท์  นาคถนอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงโสวลี  อาดสามารถ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวรรณธณัฐธ์  รวยรวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เลี่ยมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายสิริเรื่องชัย  มงคลการุณย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐฌา  สุรธรรมวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฐฐธิดา  อักษราวดีวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพรพิมล  ขาวอรุณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  นาคปลัด โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายกุลธวัช  กำลังเกื้อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขชล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณชนก  ชนะผล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายสรวิศ  ไชยลิขิต โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายกษิดิ์เดช  จูห้อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงตปนี  ซ้ายคล้าย โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายพุฒิพงศ์  ช้างกลาง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายสว่างพงษ์  ตันติวัฒนารมย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยชนะ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายพชร  อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพิไลพงศ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพงศ์พัทธ์  เตติรานนท์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายพงศ์วิชญ์  เตติรานนท์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพงพิชญ์  เตติรานนท์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายรภัทร  ชื่นสุวรรณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงญานิศา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีนุ่น โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงฐิติกา  วัฒนา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายณัฐวัฒน์  วัฒนา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณฐกร  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวีร์สุดา  พานิช โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณัจฉรียา  พุ่มบุญฑริก โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายสุวพิชญ์  คงทอง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชานน  ฉัตรพรจรัส โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงภาวิกา  บัณฑิตมหากุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายฤทธิ์ศรุต  ไชยฤกษ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เจริญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงฟ้าใส  สวัสดีนฤมล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพัชร์ทิตา  อนันตเสรี โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สามพิมพ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายศรัณยู  มาศบำรุง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายภูวิศ  คงแข็ง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงแก้วชยาภา  แก้วมีจีน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงชญานิศ  โสธรจิตต์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงศิรดา  สิทธาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงโชติ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกัญญนันทน์  ทัศนวิสุทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชนาภัทร  เมฆแก้ว โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุขเพิ่ม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงศิริธิตา  วุ้นศิริ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกนิษฐา  ริยาพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงจีรภัทร  เชิดชู โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายปวีณ์  ขำวิจิตร โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวศิน  สันตยานนท์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงวาสิตา  ด่านสกุล โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายพรภวิษย์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม