รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพัชราภรณ์  รื่นเริง โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงศิิริพร  ดีเร็ว โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงธันยธร  ประจิตร โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงกัลยา  คงน้ำ โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงจิดาภา  อาศัยนา โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงชนัญญา  นนท์ธีระเศรษฐ์ โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงมนัสนันท์  เห็นถูก โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายมณฑล  จันหนองฮี โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิรัชชา  ป้องสอน โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงลลิตวดี  ปะนาเต โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอภิสรา  ด่านวิชัย โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชลดา  เหมือนใจนึก โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุดารัตน์  จะยอ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศิริยากร  ห่อไธสง โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงนันทิกานต์  ด่านวิชัย โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงมลฤดี  ใจกล้า โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงบุษบา  ทองทาบ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายนทีพัฒน์  วาปีเน โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนภาวรรณ  ผิวพันธุ์ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนฤดี  สุระพินิจ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเนตรนภา  สีดี โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงเจนจิรา  แสนตรี โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายปิยะ  นนทะชัย โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเมธาพร  ชื่นตา โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายวรนิล  หว่างเชื้อ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายอธิพล  ดาดี โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายภานุวัฒน์  เทพวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  วันทะมาศ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลีหล้าน้อย โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายวรวิช  ลุนสอน โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงชนาภา  นาลาด โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกมลชนก  นามน้อย โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธัญชนก  พิมพ์นาง โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจิรภิญญา  คลายโศก โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกุลรดา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายอัครเดช  ประกอบมิตร โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จอมพุทรา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพีรดา  บุญเครื่อง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายรัฐธนินท์  ตติวัฒน์อังกูร โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายพันเดช  ประมายันต์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชุติมา  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายคีรินทร์  ภิญโย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายจิรกฤต  ปักษา โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอภิชญา  คทาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายวรัท  ยางกลาง โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงดาราทิป  คล่องแคล่ว โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิณพรหม  สายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงรมณีวรรณ  รายพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฐชิตา  รู้งาน โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายเนติรัฐ  โด่งพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายเตชพัฒน์  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกฤตเมธ  พลแสนทอง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพีรดา  เต็งกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงลักษมี  แคนอินทร์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพิพัฒนชัย  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกฤษติภูมิ  สุภะสีมากุล โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชาริณี  ดอกแคกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายอนาคินทร์  พรหมสิทธ์ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศิริยากร  บุญนอก โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศิริวิมล  มั่นเหมาะ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเพชรมณี  หุ้มไธสง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงแหวน  ทันลา โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงมลฤดี  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุกัญญารักษ์  มูลตรีประถม โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ดอกแคกลาง โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอรพิม  ชาญกิจ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภาณุศา  ศรีงาม โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจิดาภา  รักพุดชา โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่เตียว โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพรธิดา  โขมะจิตร โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สังข์สีลา โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศิริพร  แดนประมูล โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายวีรภัทร  เครือแสง โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนภสร  พรมสะแกแสง โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกมลทิพย์  นาบำรุง โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
77 นางสาวศิริวดี  เภาคำแก้ว โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญเกิด โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุนทรบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวอารียา  ใต้ชัยภูมิ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นางสาวนิภาพร  ทองดีนอก โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายพันธวัช  จันทะเนตร โรงเรียนบ้านตลาดไทร 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกมลชนก  ละอองเอก โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายฉัตรชัย  ทบนอก โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศิริวรรณ  กอแก้ว โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอรทัย  ทบนอก โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอิสราภรณ์  นามะไพร โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอังค์ศุนิจฐา  ดาวกลาง โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุชาวดี  เหลื่อมทองหลาง โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศุกัณญา  ชุ่มพิมาย โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงรัชดา  อินจันทึก โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปาลิดา  แก้วศรีงาม โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐพงษ์  ประกอบผล โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุธาสินี  ฉายพิมาย โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอรวี  โดยพิมาย โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปวริศา  จิตสงวน โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายวรปรัชญ์  เกือนสันเทียะ โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายปวิชญา  ระงับทุกข์ โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนโชติ  สินโทรัมย์ โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเพชรลัดดา  รักไร่ โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศศิกานต์  สินโทรัมย์ โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชลดา  ชั้นดี โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายเชษฐวุฒิ  บุญค้ำ โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงรพีพรรณ  อรุณโชติ โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐธิดา  นามหมื่นไวย์ โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีสุข โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายรุ่งโรจน์  เย็นอารมณ์ โรงเรียนบ้านพุทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม