รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอินทิรา  พันธ์ุไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกุมภาพันธ์  วัชรภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐชนันท์  แก้วปิงเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะณีกัน โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองผดุง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวัลย์ดา  แสนชนะ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายหรรษา  เทพที โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงยศวดี  เดชพร โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงปาริฉัตร  สายทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงกาญจนา  ใจมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายทวีโชค  ผดุงวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงปภาณิน  คำสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงขวัญจิรา  พานะ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงภัสสุรีย์  อินมานพ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงณัชชา  จัดนอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงวรรณิภา  ทองภู โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนิภาพร  ประวันนา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงชฎาวรรณ  วรธงไชย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองผดุง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงกาญจนา  พลดงนอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงอินทิรา  ทองกลัด โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายมนเชษฐ  แก้วทองคำ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายวีรชัย  มูลรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวติณณา  สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาวพรสวรรณ์  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวทิฑัมพร  ทองดีนอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวสุภาภรณ์  ยศดา โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงวิชุดา  แซ่เซีย โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวศศิพร  กัณฑ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวชลธิชา  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงศศิธร  ภูพวก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวธิดารัตน์  ชินสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชนาภา  ปุรานันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงรติภรณ์  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายธนชัย  คร่ากระโทก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอัครเดช  เกษนอก โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสินีนาถ  ชัยชมภู โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุชาดา  เหนือโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายศศิวัฒน์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายรัถติพงษ์  รุ้งพิมาย โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปราณปริยา  ช่างปลูก โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายวันชัย  พันธ์คำ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอรปรียา  พลนอก โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงทิติภา  ทองดี โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปนัดดา  เทียบกลาง โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพรอำนวย  แสงอรุณ โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกิตติวินท์  หวินนอก โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ระหวายนอก โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ช่างปลูก โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุภัชชา  สนิทกลาง โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสุริยากร  จันทรา โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกฤติกานต์  การงาน โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนศร  นิลพลกรัง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายนิธิกร  มิ่งขวัญ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายวิชยุตม์  แก้วเงิน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภูมิระวิชญ์  บวรวัชรภิรมย์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปิ่นปรากรม  ชื่นนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงมุกดา  ทามโคกสูง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงมนัสวี  ไววุฒิ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพลอยอำไพ  เรืองเรือ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสมฤทัย  แกดำ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายศิวกร  บุตรแก้ว โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธนกร  สีทน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธัญชนก  อ่องพิมาย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอรพิมล  หินนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวัชรี  ซ้ายจันทึก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงเบญจมิน  ปรีชานนท์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายกฤตติยศ  พิรักษา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธนภูมิ  สมบุญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเบญญานิภา  ฤทธิ์บุรี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงโมณิกา  ขำกล่อม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณพชร  มั่นวาจา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนรากร  หอมจะบก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนาภา  จิตผล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธัญญารักษ์  คำสืบ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฏีรนา  นาดี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปิยดา  ยิ่งนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธัญญ์ชยา  ทองแดง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปาริชาติ  ศิลาโคกกรวด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงมณฑิรา  เบียดขุนทด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายพรรษกร  พงษ์ใหม่ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพิมพ์กนก  ศิิริชัย โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอนินทิตา  คนสนิท โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายธีรภัทร  เชื้อกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายณัฐดนัย  คชชาญ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายคฑาเทพ  ไตรนรพงศ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงทักษอร  ป้องสนาม โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายภวัต  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเมรดาภา  เรียงใหม่ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สีปัตถา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปนัดดา  โปรษะยะบุตร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุจิตฎา  ขังทัด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวริษฐา  คตดี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกันตพล  ศรีนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายดารชาต์  ภูบาลี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเดชาวัต  ศรีโลเลี้ยว โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐธีรา  สารนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงทัศนนันท์  ทังไธสง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสรารัตน์  หาญจันทร์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอัญญารักษ์  บรรจงเจริญ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฐิตาพร  แก้ววาปี โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนาถตยา  นานอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงฐานุการณ์  มาร์แชล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศิริหมั่น โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปกรณ์  ซ่อนนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวุฒิภัทร  ท้าวนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสิรภพ  สุขุมจรัสโรจน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพงศธร  ขวัญชัยพงศ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพงศกร  ลับไธสง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เอี่ยมโคกสูง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงลักษิกา  สมบัติมาก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศตพร  ชาญนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขุมจรัสโรจน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสาธิตา  ปะรีเตนัง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงญาณิสา  เลิศคอนสาร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงลลิตา  ชื่นนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชลาธร  ขอเยื้อกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกิตติกา  นนทะวงศ์ษา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐกมล  หินนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐพร  แซ่อึง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปวันรัตน์  บนกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอชิรญา  คงประทีป โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจิดาภา  นามสิงห์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐพร  สีหาบุตโต โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอภิณห์พร  จรัสไพศาลกิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนวัฒน์  บำรุงกิจ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายศิวกานต์  เวชกร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอัครวัฒน์  ศรีนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจิรทิปต์  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศศิประภา  ชาวสวน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงเพียงรวี  ดิฐภักดีธนา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนลินนิภา  แสงอรุณ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอิสรีย์  สิงห์กัน โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายสิทธิพร  ชื่นนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพลพล  ประจงจิตร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐรักษ์  พิพัฒน์สิทธิ์ไพศาล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายบัญญพนต์  เชื้อจันอัด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชัยภัทร  สมัยกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายูรริณัฐ  สารนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายรัชภูมิ  โนใหม่ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกฤติกร  พูนโต โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกฤษณพงศ์  ภูมูล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนัฐวุธ  โพธิ์วัด โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชนิดา  แดนคำสาร โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอาภาสิริ  ภู่พัน์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชลธิชา  ใจตา โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐชยา  ยอดภีระ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิญารัตน์  นิ่มกลาง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงดลยา  คะเซ็นเชื้อ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสโรชินี  ขันนอก โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศศิกานต์  สัมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐธิดา  เม็งไธสง โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวันวิสา  วิวัฒนผล โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอภิเดช  มั่นคง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายวันทยาวุฒิ  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงงามศิริ  สารยุทธ โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธินกร  คุ้มกลาง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายเพชรเชวง  แสนสุข โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 คณิตประถม
161 นางสาวอ้อนจันทร์  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายยุทธการ  คุ้มกลาง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสุธาสินี  ลอยสนั่น โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงทัดดาว  ทัดกลาง โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฑาริษา  ทรงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวรรวิภา  ตุ้มสันเทียะ โรงเรียนบ้านประคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณิชาพัชร์  กิตวินิต โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองภูธร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีบท โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สุกรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงวณิชชา  เสเมือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสิริวิมล  จอดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์โสม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุภัชชา  บัวสาลี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุดดา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชาลินี  สีมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงแพรวา  นากุดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายธนากร  แสนสุข โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอมลวรรณ  การงาน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธิภาพร  ธรรมมา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายวัฒน์ศิวะ  พลที โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  จัดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงศศิวรดา  ชิมโพธิ์คลัง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพลอยชมพู  ปริวันตา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนริศรา  ปาติสัตย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชลธิชา  ประสมศรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิณภัส  ทองมูล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายปรมี  ศรีไชยยนต์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายณัฐวัฒน์  พิณโพธิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายปิยะชน  แก้วดอนรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิชญ์สินีย์  วังหอม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วฝายนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายชิษณุพงศ์  เกตสันเทียะ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงพนัชกร  วิเศษฏศักดิ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงชฎาภรณ์  นามวงษ์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงฐิติมา  ฤทธิมนตรี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายกุลวรรธน์  ไพโรจน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงณัฐธิชา  จ่าคิ้ม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายณภัทร  สัตตบุตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายภีรปวิช  พานนท์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายทรงพล  กล่อมกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายธนภัทร  เถื่อนแก้วสิงห์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายรัชชานนท์  งามอาการ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายศตวรรษ  โป๊ะสูงเนิน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายวายุ  ประจิตร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสุภัชชา  ศิริรุ่งชัยชาญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายกนก  ธีระศักดิ์วิชยา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พรแสน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายเกียรติกุล  ปัจจัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายกฤษฎา  ภาหวิน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายธนกร  สิงห์นอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกนกกาญจน์  คำมาปัน โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงแก้วทอง  เชื้้อนพคุณ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพร้อมทอง  สาลีพวง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณัชชา  อาพัดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายอาทิตย์  เกษนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายปิติภัทร  สอนนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายรัฐภาคย์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐนรี  จำชาติ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณัฐศิริ  ธุระธรรม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพคาทรัพย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายพิเชษฐชัย  เกตนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงจิรปรียา  แทนรินทร์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายนัชธนันต์  จิตประสงค์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงจินดาเพ็ญ  แสงรัตน์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไทยถาวร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
237 นางสาวรัญญารัตน์  โพธิ์ดี โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายภาณุวัฒน์  ทานทอด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายอนวัช  สงวนบุญ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวมณีรัตน์  บุญศรีภูมิ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวปิยะธิดา  ตรวจนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลอยนวล โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอนุสรา  โกสมสัย โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกรรณิกา  สวนหนองปลิง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอาภาวดี  จันทะดวง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงวลัยพรรณ  คำสาคู โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณัฐพร  ประทุมแสง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ทันตภิรมย์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวกนกวรรณ  กวดนอก โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปานทิพย์  พันธ์ยาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวศศิธร  คิดถาง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงวิเชียร โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวกัลยา  ชุ่มสีดา โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายอัษฎาวุธ  นามประเทือง โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายวิชัยยุทธ  ใจศิลป์ โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสุภาวดี  ภูระบัด โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงขนิษฐา  สอนกระโจม โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงจิรนันท์  พลราช โรงเรียนอมรศิลป์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวกมลพร  นิลโท โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวกัลยาณี  ประโลมจิตร์ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 นายจิรศักดิ์  โนนตาเถร โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นางสาวลักษณ์ษิณา  พืบขุนทด โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวชมภูนุช  พินนอก โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงอลิสา  ปินะถา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายชิติพัทธ์  กลางจอหอ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณัชพล  ศรีการ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายเจษฎา  ใจมา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กองนอก โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงศศิวิมล  สุขนิล โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสุภาพร  โกจินอก โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายวีรภัทร  ทิพมนต์ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวณัฏฐณิชา  วุฒิวัย โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวนภาพร  หวังกุลกลาง โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แผลงนอก โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายศิริวิวัฒน์  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายณพลเทพ  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายพีระพัฒน์  วงษ์บุญมี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายรัชตะ  นาสวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายสิทธิศักดิ์  กล้าหาญ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายธีรัตม์  เกียรติเกาะ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายชวัลวิทย์  ชำนาญ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายพชรพล  คงนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงธนารัตน์  แซ่กัง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทุมเกษม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงวีรยา  ศรีประทีป โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศศิวิมล  รู้จิต โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสุธาสิณี  นาคแท้ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงศศิวิมล  สีจันไชย โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสุภารวี  ปาละโค โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพรกนก  สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายธีรเดช  ประสารสุข โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงชลธิชา  นาคนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปนิตา  คุ้ยมอน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายสรชัช  กิจไธสง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงจิตติมา  แก้วแสน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงชนิภา  ด่านลำมะจาก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงธิติยาภรณ์  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วระหัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงนาถณัฎฐา  นาสวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงนาถณัฐดา  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุดารัตน์  พูนแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสุพรรณหงส์  ปุ้มสระเกษ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอริสรา  เทินสระเกษ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปาริฉัตร  คชสาร โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภูริษา  แข็งขัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอุไรวรรณ  โดดนาดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายวชิรวิญช์  ตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายรุ่งเทพณิมิตร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายอภิวัฒน์  แจ่มเรือน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอรปรีญา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายปกรณ์  เหลาหวายนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกนกวรรณ  ด่านกระโทก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงปิยาพัชร  พองพรหม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายชลิตพล  พลจันทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชัยยศ  นากลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณัฐดนัย  ยกสันเทียะ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกชวรรณ  ชีโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนิธิยา  พูนศิริ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รักพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปรารีย์ญา  ทองนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปริชญา  สุขวรเวท โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพัณณิตา  ช่างเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรัชยา  นาสวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนวิชัย โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภัทรภณ  พานิชนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูวดล  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงจิราภา  ธิมะดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชลธิชา  สีดา โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอารีย์ญา  พรหมสีทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกรกนก  ดอนนนท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกรกต  ยุตะวัน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายณัฐพล  ดอนกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนวัฒน์  เชื่อมแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัญรัตน์  ปรีเปรม โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปราชญศุภรณ์  อนุนิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงภูษิตา  วิชาเกวียน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  คำยินดี โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุพิญญา  รักพงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธนกฤต  สานไธสง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายปฏิภาณ  ตาไวไธสง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพงศกร  สีหาโม่ง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกฤษณา  เคลือบนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงกิตติญาณี  จอกสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปณัฏฐา  แซ่กัง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุพรรษา  พลนอก โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวัฒนา  จิตต์ค้ำคูณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายนพฤทธิ์  ปรุงกลาง โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายอภิวัฒน์  เผื่อนพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายจันทรายุทธ  หมั่นกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงจิราพร  การถาง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงธิติมา  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงจีรนันท์  พิมวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงสุดารัตน์  นรินทร์นอก โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอรอนงค์  กลิ่นบัว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงลดาวรรณ  เพ็งจันดา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายจักรภพ  บุญนอก โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายวรชิต  บุตราช โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวุฒิวัฒน์  น้อยบัวทิพย์ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชุรีภรณ์  แสนภูวา โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงรำพันธ์  จิตรผล โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชลธร  จ่าคำ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายศุภกร  ดอนอีง้อง โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปัญณพร  จำเกาะ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด (อ.คง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายจิรฐา  อัครานุรักษ์กุล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายคุณากรณ์  โพชะกะ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายพงศ์จิรัฏฐ์  ลครพล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายอภิรักษ์  สันติวีระวงศ์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสิริกร  เกี่ยวศรีกุล โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายวิชญ์วศิน  วัฒน์ธนกาญจน์ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงโชติกา  กุลศิริ โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายภูริณัฐ  บุญมาถึง โรงเรียนวานิชวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงรสสุคนธ์  โฮมภิรมณ์ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจันทร์ธิภา  บุญทะจิตร โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธิชาดา  อยู่สบาย โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปนัสยา  การบรรจง โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปรียานุช  โคตรสีเขียว โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงตวงรัจตน์  พันสมบัติ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายจักรินทร์  พรมสุภาพ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชฎาพร  สิงขรอาจ โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงมาริสา  พงษ์พันนา โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวงศกร  พิลาธร โรงเรียนบ้านโคกสี 1 ป.6 วิทย์ประถม