รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอัจฉริยา  เลาป้อมวาปี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิณทอง  เยื่องกลาง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐนนท์  กาบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงบุญสิตา  ทองคลี่ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายเมธี  กุมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สายเงิน โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายจารุภัทร  เทพมณี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพูลทรัพย์  ต่ายสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิชาอร  เกรียรติพัฒนกุล โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิณฐพัฒน์  กีรติเชษฐากุล โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์พิจารณ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายก้องกิดากร  เมฆขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายสธน  พลอยสุวรรณ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายปิติพล  นันทวรรณ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชยนันท์  ทองคลี่ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 คณิตประถม
16 นางสาวปานทิพย์  พุดจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายปริญญา  ภักดีภานุภูมิ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายอดิศร  กาญจนสุคนธ์ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงรุ่งนภา  ผลยวง โรงเรียนด่านขุนทด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเวธนี  พาขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงมนัสนันท์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนด่านขุนทด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงอรทัย  นวลใย โรงเรียนด่านขุนทด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงนิราภร  พุกเกิด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงนีรภา  พุกเกิด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายศุภกิตติ์  สีแดงดี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เมียกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงโชติมา  เหล่าสมบัติทวี โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพสิษฐ์  คูณขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกริชโกมินทร์  เวียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านค้างพลู 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายกัณภัทร  เจิมขุนทด โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายวาที  แนบสันเทียะ โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพรพิมล  กาจกลางดอน โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนฤมล  ทิพย์กระโทก โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกัลญาณี  เปิงขุนทด โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุนิสรา  เที่ยงตรง โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวรินญา  ดับสันเทียะ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกฤษณา  เฮงสันเทียะ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พาขุนทด โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายนิติพล  ต้นเทียน โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายภูวนาถ  ถานะ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายรัชชานนท์  ขจร โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายบัณฑิต  งันขุนทด โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทนันชัย โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปริญญา  งันขุนทด โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอรทัย  เปพันดุง โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายอนันตชัย  แดงเจริญ โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธนพงษ์  ทูพันดุง โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม