รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอิสรีย์  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายสิปปภาส  เมฆแสงอรุณรุ่ง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวริศรา  วัฒนศิริพงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุพิชญา  กสิกิจสกุลผล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายศุภกร  โสภณปัญญาภรณ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนัฐชิดา  ศรีศิริ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายรัชชานนท์  เนรเพ็ชร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไตรบัญญัติกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชัญญานุช  ชิณโกสุม โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอภัสรา  เขมา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอสิณัฐ  กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีแสน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายเทพธนากรณ์  ชิณโกสุม โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชัยเชษฐ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายสุทพาพงษ์  พานิชยิ่ง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธัญวรัตน์  งอกงาม โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสาธิตา  ปาลิโภชน์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสาธิดา  ปาลิโภชน์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพรไพลิน  เจตน์พิพัฒน์กูล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติภณ  อินทร์บำรุง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเวสารัช  พัตตานิชานนท์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงขวัญมนัส  อุตทะปา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายวัศพล  วงศ์พายัพชัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวรนิษช์ฐา  วรโชตินันโภคิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปริยากร  เชยสูงเนิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเขมิสรา  วัฒนศิริพงษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนวพร  กิจสำราญ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายอัครสิชน์  รุจิภาสพรวดี โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปาณิสรา  เต็งศุภกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพีรดนย์  จำปาเงิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐชนน  ศรีศิริ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐชนุตร์  ลานุ้ย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสิรภพ  โสมะทัต โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายอินท์ธรรม  จำปาเงิน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายศักย์ศรณ์  บุญสำเร็จ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร  สุดวีระเศรษฐ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนกร  ภิรมย์เจริญ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณภัทร  รักษาสิริพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอชิรวิศ  มหิทธิกร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายพชรวิชญ์  พงศ์ประภากรณ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัชมาศ  กันทรสุรพล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายชวิศ  เอกเศรษฐการ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปัญญาใส โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายชัยวัฒน์  จรัสเดชธนาวัฒน์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายสาธิก  งานพีรพงศ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายกมล  กำแหง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายชยุตพงศ์  เหมือนพันธ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอารีย์  สิงหะรา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายจารุภัทร  แก้วอยู่ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายศุภากร  พรานไพร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศศิวรรณ  เนรเพ็ชร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนพวรรณ  ตรีวิมลโอภาส โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายเจษฎา  ชาติสง่าไพศาล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศักย์ศิริภากร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐชยาญ์  สังข์ทอง โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพิทยุตม์  ผลพอตน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุวพิชชา  ผลพอตน โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายฐานิต  แสงจันทร์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายฌานวัฒน์  บุญนำ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชฎารัช  พฤทธยานันต์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงแพรวา  ขอเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายเวโรจน์  พัตตานิชานนท์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายปุณณัตถ์  มังคะจา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จำปา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีมงคล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วบุตรา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วบุตรา โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกิตติพศ  คล่องแคล่ว โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายยศพัทธ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐชยา  เลิศฤทธิ์ศิริกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนันท์นภัส  เลิศฤทธิ์ศิริกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายวชิรวิทย์  สืบกระแสร์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงภรณ์ไปรยา  อรุณศักดิ์ชัย โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภัคพงศ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนเดช  แสงเรืองรักษ์ โรงเรียนสกุลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสรวิศ  ก่อกิจกุศล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนันท์ณรัตน์  เรศสันเทียะ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธนโชติ  วิสูตรศักดิ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนัยรัตน์  วิจิตรพาหนการ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพัชรศรี  ดุษฎีพงษ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอรพรรณ  ทองนวล โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงชนิชา  สุขตะ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงชาลิสา  สง่าประโคน โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายอภิภัทร  อังสนันท์ โรงเรียนปัญญาประทีป 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายวีรวิชญ์  โฮริโนอุชิ โรงเรียนปัญญาประทีป 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงเขมจิรา  รัชตากร โรงเรียนปัญญาประทีป 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงนภาดา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกัลยากร  งอกงามดี โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงบุญธิชา  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายกฤษดา  ออสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายปฐมพงษ์  แสงธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณฐนน  ชาประชุม โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายจิรภัทร  อุทุมทอง โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนภาวรรณ  ฮะสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธนัทอร  นามณรงค์ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายอภิวัฒน์  มีกิน โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายภานุวิชญ์  พลเพชร โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐธิดา  แยบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงศิรประภา  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงทตพร  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปิยาภัสร์  ถางสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสถียรบารมี โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพัทธนันท์  เจริญผลพันธิน โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายศักดินาถ  อายุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายสิริศิลป์  เมฆขุนทด โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองธรรมมา โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชิตพงศ์  นุชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฐพงษ์  กรดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายโพธิวัฒน์  โพธิสม โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายจักรินทร์  สุขเสริม โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายรัฐภูมิ  เทศนิยม โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายทิทักษ์  เงินนอก โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายธวัชชัย  แสนอภัย โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพัชราพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงลดาวัลย์  ปาดอนไพร โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงมุทิตา  วนิชพร โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวันทนา  ชัยรัตนแสงเงิน โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เมฆหมอก โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐวุฒิ  มาให้ทรัพย์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายศุภกร  อมรปิยะกิจ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุปราณี  สวัสดีแดง โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายยุทธชัย  ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม