รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอริสรา  จันทพล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญภา  ปริพันธ์ุวงค์กุล โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เที่ยงไธสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นารี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอินทญาดา  อภิรัตนพัลลภ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญนึก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภาวินี อลิส  ฮุนสัน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญาตาวี  รวมครบุรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนภรณ์  จงมุม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไทยธานี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนิชาพร  เผ่าสีหา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชนาภา  ด่านขุนทด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัชฌาภรณ์  อิ่มเลิศสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพชรพร  เลิกนอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทิพวัลย์  กรุยกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนัญญา  ไตรย์เทน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนิดาภา  ภักดีมาก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายยศกร  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายยศภัทร  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐนันท์  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายนิติภูมิ  จรัญจอหอ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายติยะ  สมไทย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนภารัตน์  แปรงกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชินวุฒิ  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายฐิติพงษ์  ปุเรสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายภูพิรัฐ  วิเศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงญาวิณี  ตั้งอั้น โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอภิวิชญ์  โภชน์หอม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายทักษิณ  เท้าไม้สน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกฤติธีรา  พงศ์คุณาพร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์    อินทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวนัสนันท์  นากอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายปิยสวัสดิ์  ศรีขอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภชรพร  ศรีอภัย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพุฒิพร  ยิ้มฉ้ำ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนัทธ์หทัย    ชิณธรรม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธิปภาดา  อยู่ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายอภิชัย  ศรดอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายนาขวัญ  ทองสุ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายราเชนทร์  วรรณภิระ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โสสีสุข โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปราณปรียา  ครานชอล์ท โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายชวนากร  สมสูง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายกฤตยศ  ศรีบุญชัย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายเจษฎากรณ์  พลจังหรีด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอัญชลี  ทิศกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนฤภร  ดวดกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิมพิชชา  นะแสน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุภาวดี  นวลสุธา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปวริศา  เนตรทิพวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรทะศรี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจิรัชญา  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงภัคธีมา  บึงลอย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอภิณญา  ถินนอก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจิรัญญา  สาวชาวนา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงโบนัส  พัทธามาต โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายบวรฉัตร  เศียรกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสุพรรษา  พืชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงภัทราพร  ทวีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเฌอฟ้า  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจุฑาธิป  กรุยกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเปรมมิกา  มนัสสา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธัญชนก  สังสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธีรภัทร  ทานุวัต โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงธนพร  ขำพิมาย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายปฏิภาณ  พังคะบุตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์กระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คมกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณกล่อม โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอมัยรา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจินดาหรา  แหลมทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปภาดา  วงษ์มั่น โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงรัตนภัทร  กลองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเยาวพา  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์น้อย โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายวันชัย  ตรีวิริยกิจ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวิชาพร  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอริศรา  อุ่นเหมือน โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธีระยุทธ  จงเพิ่งกลาง โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิรภัทร์  ศรีพรมมา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวาริณญา  ผลาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนภัสสร  กันนุฬา โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิมพร  แก้วประกอบ โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธีราภรณ์  วิดกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจิดาภา  เกิ่งซาเนตร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพรทิพย์  อิ่มกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พนัสอัมพร โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอดิศักดิ์  ราชกระโทก โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุจิตรา  ช่างบุ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญค้ำ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รอกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายภูผา  แสงบุญเรืองกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายวงศ์ปกรณ์  ใจปัญญา โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกชกร  ธนพงศ์พันธ์ุ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายญาณกร  กองจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชฎาพร  โกนกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายอัครพล  บุญค้ำ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตธินันท์วรากุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐทักษ์ดนัย  แหยงกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสุรเชษฐ์  ปิ่นหอม โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สระกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภัสส์มณฑ์  จันทองเดช โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรมโกน โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธารทิพย์  อิ่มกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกฤตยา  เกื้อศิริกุล โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงช่อเพชร  ธนามีชัย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกัลยา  ด่านกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพลี โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธวิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงลภัสรดา  แย้มสุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายตรัย  เทพสีหนู โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายธนพัฒน์  สิงโห โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สุขกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศศิธร  พวงร้อย โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงบัณสิตา  ประจง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวันวิสา  แย้มกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงมณีมาลา  ขันโยธา โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายฉัตรมงคล  ชุมกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภควรรษ  ขอดจันทึก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอีธาน  ปราศกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงมนัญชยา  ยอดอาจ โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนันทิชา  จงคาดกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐนรี  การสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอธิชา  ศรีพลกรัง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายตะวัน  ตังวิวัฒนาธร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายอรรถพร  ปรีชาชาญ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธัญธร  กว้างนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงชรินรัตน์  รังกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปฐมาวดี  อุตสาการณ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงมณิภา  ศรีคำผ่อง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐนิชา  จิตต์จันทร์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายชัชวาล  ตั้งยืนยงสกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ยิ้มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพิชชากร  อ่ำกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพัชราภา  พรมบุตร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงดลยา  พรมเสนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงรวิสา  ขอกั้นกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงรัตนากร  ชาสันเทียะ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลากระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุดารัตน์  หว่าจังหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชณรรนฐพร  เดชบุญพบ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฏฐากร  วังกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงภณิดา  บำรุงพล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุทธสินี  อัครธนวรารัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงชญาดา  คชสูงเนิน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวราพร  สุดชู โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนิรินธนา  วิเศษ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุทธิดา  สระหิน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพัณณิตา  ห่วงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงเปรมมณี  ตราพระสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายอาทิตย์  ชุติมันตานนท์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธัญสินี  บัวครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนะ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธนาตย์  จันทร์ด่านกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายธนกฤต  หมอจิตร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนภณ  อัศวภาณกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายรณกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสิขรินทร์  ตรึกตราครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนิติธร  วงศ์จักร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวรเมธ  ผ่องปัญญา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภาคิณ  หล่วงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายนพดล  ย่อมกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนกัญจน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายศิรกิจ  วัฒนวงศ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศดานันท์  วรครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขอุดมพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปาริฉัตร  งิ้วไชยราช โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนีรชา  กูบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐกานต์  ญาติกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวรัทยา  วิเศษพันธุ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเบญจพร  หรมาส โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงตรีนภา  คนิตศิลป์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณิชาภา  เศียรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกนกพร  ยืนกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปภาพิณ  ประไพวัชรพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงลัคนา  ระกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวุษิวัชร  ฝ่ายครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกรวีร์  ตันสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงแก้วกัลยา  วิโมกรัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอัญญาณี  ยวงกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายนราธิป  ธนารักษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พันธ์โคกกรวด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปารมีย์  หริ่งกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายืทวีศักดิ์  คำธงชัย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปัณณวัฒน์  เพาะกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลาภกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภคพร  วงษ์ผาบ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปลายฝน  เนาวรัตนาวนิช โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิจจิ้งหรีด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุพิชชา  รำกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณภัทร  ปลั่งกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธันยาพร  บรรหาร โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกชกร  ลื่นกลาง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกมลวรรณ  แยบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ระหาญนอก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจุฑามาศ  เริ่มกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณฐพล  บับพาน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงภัทรกร  แสนมี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวุฒิชาติ  จ่าบุญ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายบุญฤทธิ์  ฤทธิ์จันทร์อัด โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวรรณิดา  บมสระน้อย โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสุรศักดิ์  แป้นคนโท โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงญาณิศา  พรมนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุคนธา  ขันตินุกูลธานนท์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกันติชา  แซ่ตัง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเกศิณี  พิษกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศราวุฒิ  แซ่ลิม โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธัญกร  คันธศักดิ์ศิริ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธราเทพ  ชูพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงบัณฑิตา  หงษ์กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวีระพงษ์  ฉิมครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายคิมหันต์  น้อมกรานต์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุภาพร  เพชรจำนงค์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วดี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเสาวราช  โชกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายนวพล  รังกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธาราทิพย์  ยศบุญ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสิทธิพร  เมาไธสง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายษัสตวัส  ห่อมกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐชา  กาบกิ่ง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฐิตา  สินธุวงศ์สานนท์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปิ่นปัก  เหลืองกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนากร  ชยภพ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชลธิชา  น้อยครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรัฐศาสตร์  แบ่งจะโป๊ะ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเตชิต  อังกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายออโต้  ปัสสีสำโรง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพงษ์ศธร  อังกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายศิรกิจ  วัฒนวงษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอัมรินทร์  ทับกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุรภา  เสยกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุมิตตา  กี่กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนิรดา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงเพ็ญชพร  หรรษา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุภัทรา  เชิดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศศิวรรณ  รวมครบุรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปุณยาพร  ลาดรุม โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศิวินทรา  สิงห์ทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิยดา  สันตะพันธ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ไม้กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัทรภร  สมงาม โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจินดามณี  ทองวัชรไพบูลย์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภัทรภรณ์  อรินเป็ง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกฤตเมธ  เหลาสุพะ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายคีตกวี  เสนา โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนิภาวรรณ  โขนกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจิรัฐฏิกาล  แสงบุญเรืองกุล โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเกศแก้ว  บุญจง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปรัชญา  สิทธิโภชน์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดาทอง โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกิตติศักดิ์  ชันกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุวิมล  เสริฐเมืองปัก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกชกร  ศรีพิมพ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปนัดดา  ดวงศรี โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิยดา  ชัดกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนฤมล  ไร่กระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกุลิสรา  จันทะสิทธิ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐวิภา  ราชกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภานุวัฒน์  ใบระหมาน โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสุรศักดิ์  เศษสิงห์ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธันยพร  ชอบมาก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกนกนันท์  ยุคันธรโสภณ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงลดาวัลย์  ปราศกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงมีนา  ผาแก้ว โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศศิกานต์  อุตตมะบูรณ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอัจฉรา  เรียบกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุนิตา  เรกระโทก โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม