รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานติมา  ประทุมวงค์ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงธัญภรณ์  กุมภวงค์ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงชนาพร  ชัยวัฒน์ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายสันติ  พับกระโทก โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายธนรัตน์  รัตนรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายรพีภัทร  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 ป.6 วิทย์ประถม