รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรัฐภูมิ  ปะทะโก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายธิติ  สาวสายออ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายศิวศิลป์  เจียศิริพร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายรชต  นนทวงษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพงศพัฒน์  มีชำนาญ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายธฤษษร  คงวิริยะวิทยา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายรัชต์พงษ์  ธัญญสุธาพงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณิชาวรีย์  กอไม้กลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายปกรณ์  โยงทองหลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายสุรสิทธิ์  พงษ์ประยูร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายศักย์ศรณ์  ภู่เกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนดล  ยุพากิ่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายพีรณัฐ  ประเสริฐ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  หลุ่งเป้า โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายดิษยพัฒฌ์  พวงมั่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายพลาธิป  พรมมร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐนันทน์  ยางนอก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกรณ์ดนัย  ขอนพุดซา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณชมน  สุมิรัตนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกชพรรณ  จิตฐรักษา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเบญจศิริ  เตียนพลกรัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ขาว โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายภครพล  เจือจันทึก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงรภัทภร  กองจะโป๊ะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐพิมล  ปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปนัดดา  พลศรีรังษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชนิญา  ชาวนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกัญญาภัค  โวดีด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงวิลาวรรณ  คงบุรินทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐนรี  บัญชาพิทักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศรีสุดา  ทาท่าหว้า โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเพชรแพรพรรณ  สง่าเนตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพชรพรรณ  เนินขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเผ่าเอี่ยม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชญาดา  ศรีแสง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐมณี  วิปัสสโนภาส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสุภัชชาวดี  สุวรรณภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกัญจนพร  นาคณรงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกฤตพร  หอมกำปัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงลลิสลา  กังสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  เฉียงพิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุบลโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐชนน  พรมวันดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายภูมิภัส  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายศุภณัฐ  นาคทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายเศรษฐา  ศิลาทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายชัยเจริญพล  สินสมุทร์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายจารุเดช  โมมขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  คร่ำกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณิศราภรณ์  จองทองหลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเปรมฤดี  เปิดกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายนรุฒม์  ประสงค์สุธน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายกฤษ  บรรจงใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธีรภูมิ  ครองผา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพชร  ธงภักดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายสรศักดิ์  คิดทำ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอนุยุทธ  ปิ่นเทศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายเอกบุตร  จันเจียวใช้ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสรณ์สิริ  จงสุขกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธีรเดช  บำรุง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอภิรักษ์  พัชนะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายอัครษร  พัฒนวงค์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธนกฤต  กาบกลอน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนกฤต  เดียงสา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายศิวัช  เคียนขุนทด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนชิต  บุญรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธนาวิทย์  กิสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกฤตเมธ  ชุมทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงตติยา  จาริย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  น้อยเกิด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวาสนา  นิ่มนวม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีทรัพย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงประภาวรรณ  บุญพลี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกัลยาณมิตร  อ้อมกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสุนทร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงลลิตา  คชาไพร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกชพร  สุรอมรกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกันย์สินี  เพ็งที โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสิริมน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงญาณภัทร  บุญเพิ่ม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงรมย์นลิน  บุญรอด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุชานันท์  จรโคกกรวด โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปิยพร  แก้วมา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพรรัตน์  ขอพรกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอชิระ  อึ้งสกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายณัฐกรต์  ประทุมวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายศิวัฒน์  นาคทองสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุภานัน  เก่งกว่าสิงห์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธนพรรณพร  โอมฤก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุชัญญา  พูลพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายฐิติกร  ด้วงทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายปิยวัฒน์  โบสถ์จะโปะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายศุภชัย  ยินดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกฤษณะ  สำกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณฐพงศ์  กันกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัคธีมา  ทรงชัยสงวน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศศิวิมล  สายทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุพิชญา  ลิมวัฒนาสมุทร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธีราพร  ปราบงูเหลือม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชญานิศ  ตอจอหอ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเกศรินทร์  ปลื้มมะลัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงญาณิศา  งามเมืองปัก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศิรภัสสร  เอื้อรัตนพิศุทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอธิชา  ศิริโภคานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงบุญยอร  แหนกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปพิชญา  ชาญชนะโสภณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงมัญธนา  แก้วตั้ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอารีรัตน์  แร่ทอง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเกตุวรินทร์  อินพู่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผุดผ่อง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงดวงฤทัย  แดงอิทธิภัค โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธนันญา  แซ่ตัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุตาภัทร  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงฐาปนี  สุดใจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศุภัคชญา  ปริกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวีรินทณ์  เทียนพิมพ์ใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิณณพัต  ปลิงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐนันท์  มีใหม่ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกุลณิศ  แสนสุข โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ท้าวนิล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปัณณพร  คิดพ่อค้า โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วยัง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายนพดล  แดงอิทธิภัค โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธวัลหทัย  ไชยเหง้า โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอารยา  หมื่นมะเริง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุพรทิพย์  วงษ์ด่านเจริญ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลี้วัฒนกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเกศิณี  บกกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายนันทภพ  รุจาคม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอารยา  ตอมพุดซา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณภัทร  จ่ามาตย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สังเกตุ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงรัตติญา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอรรยา  อังศุพันธ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธนัชพร  กล้ากลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ปอกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงจรณินทร์  แตรพิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายปวินท์รัตน์  อินตางาม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จริยาวณิชชาวดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิรภิญญา  ยืนยั่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจตุพร  ชูนอก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศิรดา  ตู้พิมาย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปิ่นชนก  ปิ่นเกล้า โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวนัชพร  นามตะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวรกมล  อิ่มทะเล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสาริศา  สว่างศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภรณ์สุชาดา  อภิพลภคสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภรณ์สุจิตรา  อภิพลภคสิทธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เงินโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  หมายดี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐา  ธรรมศร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำคล้าย โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายจิรายุทธ  จันทรง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุภาวดี  ท่อจะโปะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงศศิวรรณ  พัดโพธิ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสิริวิมล  สุดตาชาติ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีนอเนตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์นอก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวิจิตรา  ซื่อชญาณ์ภักษ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สามารถ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุภาวิตา  กอยากลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายถวัลย์วงศ์  ผิวสา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสุวัฒชัย  นวลศรี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนดล  แก้วพินิจ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภาธรณ์  โอมาตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปรรณวัฒน์  มลิวัลย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปิยนาถ  อนุเสถียร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนันท์จิตรา  ธงกระโทก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายญาณโรจน์  จารุเนตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญคำมูล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนพัฒน์  รอดเวียง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธีรพงษ์  ดีจันทึก โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แปวสูงเนิน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชนิศรา  นงค์นาคพะเนา โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปิยธิดา  มงกุฏกิ่ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐกานต์  เหมือนสันเทียะ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญนาจเสวี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สีลาวงศ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกนกอร  แก้วนิยม โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายจิรวัฒน์  ดำรงอัครกุล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  มณีรัตน์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกิตยาติกรณ์  ยกบัตร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฏฐนันท์  บุนนท์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธันยารัตน์  กว้างไธสง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐฐาพร  คุณชื่น โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัชชา  สังเกตุ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่เต็ง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ม่วงพะเนาว์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุเมธินี  มาหนองโดน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายสุรนันท์  กาฬปักษี โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศิรภัสสร  มหัฌนพ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรธิษา  ตัวอย่าง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายจารุพัฒน์  สิทธิชัยพร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปทิตตา  กิตติเวทยานุสรณ์ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอนิสา  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพัสน์นันท์  รัตนานนท์เสถียร โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอรปรียา  ทรงชัยสงวน โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงยศยา  บุญเกษมชูโชติ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสิริมนต์  เสาะระโส โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธนวรรณ  สังฆะมงคล โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงมัคณีญากรณ์  หวังกรุงกลาง โรงเรียนวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายวรินทร  กูบค้างพลู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายนนนน  ถาอุปชิต โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายอัครวินท์  คงทอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงฐิติภัทรา  ไหวพริบ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปาละสาร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายกฤษฏ์  พุ่มเมืองปัก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายนราวิชญ์  วรรัตน์โภคา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงชัญญานุช  ปาละนันทน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกนกพร  เพ็งเชื้อ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทร์ธรรม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปัณณพร  ใบเตย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภิญญาปภัสสร  จันทะโสม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงโชติมา  คำพวง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกนกณิภา  ชาญสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงเลิศรัศมี  เพชรนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปวีณา  งามสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนริศรา  คำมี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงวรัญญา  ชาญณรงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายวรัญญู  ชาญณรงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงกมนียา  ขอนพุดซา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายนวพร  เคล้าพิมาย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อึ้งบำรุงพันธุ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงแพรวา  ขอนพุดซา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใสพลกรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายฑาลธีน์  จุมพลพงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงภัทร์นภา  เขตกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงโสภิษณภา  เดชพลกรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์วรัญญูกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายพสุ  เพียรสุข โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงถิรดา  สุนาถวนิชย์กุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทอุทัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายรัชพล  แก่นทองหลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงรุจิรดา  ล้อมในเมือง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงริสา  อัจฉริยไพบูลย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายคณิศ  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายอนวัช  ด่านกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายศิรสิทธิ์  กันทศักดิ์ภักด์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายคุณานนท์  รัตน์สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมรักษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายพุฒิศักย์  ดีหมื่นไวย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐ์จิตรกมล  แจ่มจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายศุภเวช  จั้นอรัญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายศุภเวช  จั้นอรัญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองอินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำสาริรักษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายนภัสดล  สายสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงมหาธยา  ขีดเหมาะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนิชา  เลิศสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงธนัญชนก  ประจะเนย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยนงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ดุจดา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกชมน  เชียงใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงปทุมพร  เสาร์ฤกษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทอนพลกรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศิรินภา  ประเสริฐวสุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงขนิษฐา  อธิราชเทวินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายชัชชยุต  บัวสระ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิชัญญา  หาหอม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนิติธร  เปรุนาวิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวรัทยา  กรึมสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอาทิตยา  สารราษฎร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอรปรียา  เม่าสง่า โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  ส้มจะบก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุชิรญา  ศิลาพงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายณภัทร  สรรพลชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปภาภัสสร์  สันทนวิวิตต์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจิรกานต์  อาศัยทรัพย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชาญณรงค์  วังราช โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มุกดาสนิท โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสิริวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปพิชญาภา  พลดงนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชยาภา  เล็กสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภิณญ์ยดาห์  ม่วงพลับ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บรรพสุวรรณ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฑิษาภัชร  สันตกิจ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงศิการ  หนูสิงห์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงมนัสนันท์  น้อยลำ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วรรณโชติ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชนาธินาถ  เรืองวิทยานนท์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุชานุช  ลือขจร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพรศิริ  สุขศิริ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอนัญพร  ปะหน้าประโคน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงระริน  จันทะสิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกิตติภณ  โชตินอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายจิรศักดิ์  ทรัพย์มาก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายบัญญพนต์  ยุทธมณี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงษมาวจี  ศรีสุระ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอรสินี  สิงหาราโท โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนันท์นลิน  พลันสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายก่อลาภ  เนตรนางรอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มใจ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวณิชกร  น้อยบุตร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอรุณี  บุญมีประเสริฐ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฑิตยาพร  จินตวร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนกฤต  รักพงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายโกวิท  ภูอ่าง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพศุตม์  จิตต์เป็นธรรม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายณัฐวัฒน์  พลาทิพย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สิงหพงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายนพวิทย์  โฮ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภูเบศก์  สงเคราะห์ธรรม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชายชิตะ  อ่อนศรีประไพ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทะวิลา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเวธน์วศิน  แสงจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงขวัญธันยมัย  ไกรวิลาศ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายวัชรมัย  จันทวาลย์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงภัคภร  อาจวิชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวิมลณัฐ  สินใหม่ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายนรากร  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอริสราลักษณ์  นามะณีวรรณ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปิยะภรณ์  ทองสันเทียะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงลภัสรดา  กะระพันธุ์นิษฐ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกนกกร  ไทยมะณี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภทรพรรณ  ชาลีแดง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปัทมาพร  โนนพอกรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงจิราวรรณ  อ๊อดจังหรีด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอภิรักษ์  ภู่กันแก้ว โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ฤทธิ์กลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีทรมาศ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภูริทัต  เทียนชัยแสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภูวดล  สุดสายออ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัญญาภัค  คล้ายแผน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กอสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายอชิตะ  ทำเลนา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกัญญาพร  กิจสมัคร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  นวลพลกรัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายสุธานุวัฒน์  ศรีสุมัง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงจิรภัทร  ทุมมนันท์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงศรีวิมล  ศรีนาวงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงจิดาภา  ทิวาวรชัย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พระเดชพงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายศุภวิชญ์  ลิ้มคำดวง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จุลสวัสดิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศวรรยา  ธงภักดี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายวชิรวิทย์  สุดกลาง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงรินลดา  ยานเจริญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนะเมศฐ์  ธนาศิริจิรสิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงจิรวรรณ  อ๊อดจังหรีด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์พริ้ม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงณัฐนรี  ชียศักดิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงอัยรินทร์  อินทร์สืบวงษ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธนัชชา  ซาหยอง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมภัทรพงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกุลชญา  เทพตาแสง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพนัชกร  บุญประกอบ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิชญาภัค  มีกุดเวียน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนันทนัช  นพรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฐชยา  สีบูพิมพา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงธัญชนก  เจนจิตขจร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธนกฤต  ลิมป์พิทักษ์พงศ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  ดอนจังหรีด โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวิษณุพล  อินทร์น้อย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธนวัฒน์  บุญมีมีไชย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธีรัช  สงค์ทะเล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายธีรภัทร  พลวัน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายรัฐภูมิ  ดาราประธาน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เเร่กาสินธ์ุ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงฐิตาณัฐฐา  เเดงสกุล โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงดากานดา  สุทธิสา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงบุญวิสาข์  ยังรักษา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์มณี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงหฤชนัณ  ชัยศิริ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงไอริณ  วัชรเมฆินทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิริยา  ชัยยะ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์พริ้ม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศิริวัลย์  อินทร์น้อย โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปรินทร  ภักดีณรงค์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิมพ์มนัชวิภา  หวานสูงเนิน โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงศยานนท์  มิกทา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภัทรพร  โควสุภัทร โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกฤตเมธ  ริยะจันทร์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงนภัทร  ตั้งเจริญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศิวนาถ  พฤกษ์ศรีรัตน์ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธัญชนก  บุญเพ็ญ โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจิรัชญา  สุทธิสา โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงโสภิศา  สนงูเหลือม โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายวุฒิชัย  ตินิโส โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอารียา  ภู่ดนตรี โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายศิริพล  สุขยิ่ง โรงเรียนสุขานารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณรงค์เดช  ดอกกระโทก โรงเรียนสุขานารี 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิชา  ประวรรณโก โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายปฏิภัทร  ราชพลแสน โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุกัลยา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอคิราภ์  กกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงธัญชนก  อาจศึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายวสวัตติ์  ศิริศรีมังกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงจิราภา  แซ่ตัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงสุภาวิตา  นภากาศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงอาทิตยา  วังกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงสิริยากร  ช่างปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายปราชญาวัฒน์  สินธุ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงศุภิสรา  ลับภู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ผดุงตาล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายรัตนพงษ์  คงสุดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงอชิรญา  งดสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายภูวรินทร์  ไตรจักรปราณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงณิชนันทน์  ธรรมสุธน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงจิตประภัสสร  วงษ์เบ้ากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายกฤษกร  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายสิรวุฒิ  กลายกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงเบญญา  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายกิตติพัศ  ลาล้ำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอสมาภรณ์  จอมสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงชฎาธาร  ภู่นอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอธิศา  วชิรลาภไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายธัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายปนเมศร์  หวังอ้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงภูรีรักษ์  ร่วมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงชญาภา  ธรรมาภิมุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงหโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายสัญปกรณ์  พร้อมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายกิตติพงศ์  ชุดทะเล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายชณพล  แนใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายศุภณัฐ  สีรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายจักรกฤษณ์  แมงกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายเอื้ออังกูร  น้อมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงวรนิษฐา  อ้อมกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายกิตติภพ  พ่วงจีน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายพัชรดนัย  รุจิฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายอณันดา  ถือพุทธ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายอินทรทัต  ทรัพย์บุญมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกนิษฐา  ชลอกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงอรณภัทร  สุดเวียง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงนวพร  จันทรวราภร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายพีรวัส  คันธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงนิชาภา  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พรมตะพาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงธนัชชา  แก้วชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงวรนิษฐาพร  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกวินทิพย์  ศาสนนันทน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงอชิรญา  สมุทระเปารยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายบุญพัฒน์  พัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายบุณยกร  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายสหรัถ  เดชสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายกนต์ธร  เชื่อมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายปิฎก  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพิมมาดา  นาคพวง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายสุวิจักขณ์  เต็งศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงอสมาภรณ์  น้อมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงธนพร  เอื้ออภิธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายธนทัต  เอื้อไพโรจน์ถาวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายวรกิตติ์  กวีวรญาณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงปิยฉัตร  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายสราวุฒิ  รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงปวันรัตน์  เอี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงภคพร  ช่วยงาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงธัญญามล  หองขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายณัฐกิตติ์  เชี่ยวการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูวศิษฎ์เบญจภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายฐานุพงศ์  พุ่มโพธิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายธนดล  วัชรวิชานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายพงษกร  ทิพย์รักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงณิชารีย์  คมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกรกนก  ชิลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงปรียาพร  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงสุวภัทร  วัฒนพินิจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กชายกฤชดากร  วงศ์พัฒนยะโสธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงพิยดา  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงภัทรภร  กุลกรวยทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงธนภรณ์  เตียนพลกรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงรมิดา  เกลี้ยกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงชาลิสสา  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงพันธิตรา  จุลกะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายพศิน  หงษานุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงอารยา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกุลรดา  เก่งนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงศตพร  พร้อมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายชิณณวรรธน์  แท้สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายณภัทร  วงศ์วัฒนาการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายณพวิทย์  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายวชิรพงศ์  สิงหาทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายธรรมพิสุทธิ์  ตาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสุรภา  มั่งศุภกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายณทภพ  วรางค์พิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายณัชพล  น้อมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุขสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงภัทรลดา  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุบผาพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงนฤมล  กิ่งกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงณัฐชยทิพ  เสถียรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายพชร  งามกระจาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายธนันท์ชัย  ธนาวุฒิวรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงนันทภัค  อรุณเรื่อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายทินภัทร์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงนรกมล  เชิดชิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงวิภาวดี  งามจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายชนินทร์  โขนกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายปรัชญากร  พันธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กชายเปรม  วัชรพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงปารวี  สมเนตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงภิชาวรรณ  เคหะสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงมณีฉาย  นวมโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงเมธาวี  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงรัชประพา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงศศิวิมล  ปลิ้มสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงปุญญิศา  เกตุใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงสุกฤตา  พัดทะเล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงศศิภัส  จำพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณิชาบูล  สุดสายเนตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงฐิตาพร  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายกฤษฎาพัฒน์  ดิษยอรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายจิราวัฒน์  ชาญกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงนภัสรา  สันติชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงปทิตตา  แก้วเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงณิชาภรณ์  ภิญโญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงพีรญา  ทอนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงอมรรัตน์  นอขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงฬียากร  พันธ์พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายธนการ  พานอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กชายธีรพจน์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงธัญญวริณทร์  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายนิธิโรจน์  ผาใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายนิตินนท์  อุ่นแดง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายภูวิศ  ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนิษฐกานต์  นากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายปวริศ  ถมจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายเดโชชัย  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงชยางกุล  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงญาสุมินณ์  ลี้ศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายปุณยฉัตรวี  ศิริเมฆา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงธนัชญา  หมั่นกิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงสิตานันท์  ขำโคกสูง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงณัฐพัชร  จัดเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสุชญา  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายกฤตเมธ  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงชลัยรัตน์  อัครวงษ์โอฬาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงนุตประวีณ์  เลิศสุขสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายปวริศ  ดาวฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายวิสุรัส  ลิขิตพัฒนะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงณัฐตริกาญจน์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงวิรัลยุพา  เลิศวุฒิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงอาภารัตน์  รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนันนภัส  ฉ่ำตะคุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายวงษ์ปณิธาน  แชจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงจิตภินันท์  พงศ์กิตติพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายภูพิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายตั้งมั่น  สัตยาภานุเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงเจตปรียา  สิริประเสริฐศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงขวัญจิรา  จัดจ้าน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงณิชาภา  กิจคณะบวร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายปพนธีร์  ตุ้มไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายปราชญ์ศิริ  ฐิติผกายแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายศักดิ์ภูมิ  นิธิอนันตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงกิตติ์รวีี  รุ่งรัศมีธนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  พิชญโสภานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงณิชา  อวบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายวงศธร  พรหมมีชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงมีน  โชติณภาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงธนกมล  จอสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงเจณิสตา  กองประชุม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายภูริ  วริศรางกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายพชรพล  พรหมพิริยะมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอารียา  จัตุรัสตระกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงพศิกา  พฤกษฺพนาเวศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงจิดาภา  อาศัยสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงศศิกานต์  หว่างกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงชมพูนุท  วณิชเวทิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายปลวัชร  หารกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายเชลยศักดิ์  นันทา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายศุภกฤต  สำรวลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงอภิชยา  พันพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงณิชา  ป้องมิตรอมรา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายไชยวงศ์  เปรมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงณัฏฐ์ชสรณ์  จิตราวรญากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายธนภัทร  สาปกำปัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายธีธัช  มาเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงโยษิตา  ลากุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  มาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายกันต์กวี  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสรัลชนา  ซึ้งศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อุณหเสรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายจุฑาพัฒน์  ธูปพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายชัยวุฒิ  เอ็นดู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายธนาวุฒิ  แซ่โลว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงอิสรีย์  ผลิสินเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงเปรมสินี  จันทร์อาหาร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงปาณิตา  ศรีใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายธนกฤต  โคว้พินิจชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายพงษ์ตะวัน  คล้ายสุบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงธันยพร  แหลมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงจิดาภา  แจ่มจำรูญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายปองภพ  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอภิสรา  บุตรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงชนิตา  เขยกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายณภัทร  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงสมิตานันท์  กลมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงภัทร์ธิดา  เอื้อมศศิธร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงชุติมา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงพลอยไพลิน  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงกิรณา  มุ่งออมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงกันตพร  ต่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายกฤตาณัฐ  ธรรมวิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงนภกุล  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงวีรวัลย์  หมวดครบุรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัดวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อำไพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายศิรพัศ  โพธิชาญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงชลภากร  ธนาวุฒิพรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงณพิชยารัตน์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงเบญญาภา  โชว์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงพริมา  อรุณนวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงกรวรรณ  อนุเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สุริยา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงกรพินธุ์  ก่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงกรวรรณ  ผอนนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายวรรณธัช  ภคพรมงคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายกรภพ  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายเปรม  ถนิมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ธนวุฒิศิรวัชร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายนนทกร  ตุ่นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายปภาวิชญ์  เทพทะเล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงนวพรรษ  จิตพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายธนวรรธน์  พูนภิญโญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายปรัชญา  บุรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงโสภิษฐรักษ์  ภักดีดำรงเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายชยพล  กมลมณีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงเว่ย์ผิง  โดมินิค โล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงสิรภัทร  พงศ์อัมพรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรใต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงจิตรลดา  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงอภิชญา  เลิศพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงวรัญญา  ชัชเรืองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พันธุ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงธนัญญา  สวยขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายเชษฐพงศ์  จึงพัฒนาวดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายสรรเสริญ  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กชายพลนรากร  จิรกฤตกุลธน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายฐานทัพ  แก้วพะเนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายอรรถวิท  จริยะพิสาล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพิชชา  เพ็ชร์กลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กหญิงปรินดา  ประภัสสรมนู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายศุภรากร  คำหอม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงปัญวรรณ  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กหญิงนภกมล  สุพรพิบูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายพชรกร  คำฤเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายช้างต้น  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายภูริภัทร  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายสิปปกร  เอกรุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงอชิรญา  ด้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงสลัณพร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กชายสิริชัย  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ใต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายณัฐชนนท์  โยธาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงบุญสิตา  จริงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงญาณิศา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายวชิรวิทย์  สังขกุลมาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายธีรเมธ  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงสุทธิดา  สมสอาด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูกิติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงศศิมาพร  ไม้เท้าทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงเบญจอิสรีย์  ขอย้ายกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงชนัญชิดา  นาคหฤทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงวรรธน์อร  จินดาบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงณิชารีย์  อาจน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายเยี่ยมภพ  ใบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงอนัญพร  โพธิ์หมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายศิวัชญา  แกลงกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงเบญจภัค  สกุลภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายสหชาติ  ชาติพรหม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงวิสุดา  สายพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงชวิศา  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงกรองแก้ว  สุริยะบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงธีรดา  อุดมเจตจำนง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายสิรวิชญ์  สีห์ชัยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายธิติ  สันติลินนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายธนกฤต  เทพนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชัญญานุช  มั่นพานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณฐพร  ระวังสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช้างหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนันท์นภัส  ประสพศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนาริศา  แสงจำปา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธนพล  ญาตินิยม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงนฤภร  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงภคพร  ศรีสุพรรณราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงศิรดา  มากลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายนภันต์  เชาว์เชิง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปัณณพร  การภาณุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงพนิตาพร  เพ็งลี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงพีระดา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายฉัตรปภพ  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปัณฑารีย์  วัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายณัฐภัทร  อรรคสาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายธนัช  ตั้งมั่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายนิพพิชฌน์  ขจรศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายสิรภัทร  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงพิชาวีร์  เลิศสิทธิ์ธนาเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนริศรา  นุ่มละมุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายกันต์กวี  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายทักษ์ดนัย  เนตรนิล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายปญพล  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงวิรุณภัสร์  แข็งการ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพรรณพัชร  แดขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงลภัสรวินทร์  เสริมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงศศิวิมล  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงศุภากร  ตันอมรศุภวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายเมธัส  เพ็ชร์น่วม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายอรัญ  เลี้ยงอักษร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงนราพร  อรุณเจริญฉาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายพัทธนันท์  ปราณีรัชต์เลิศ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงญาณิศา  รักษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พร้อมชัยอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงทอแสง  ทักษิณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธนพร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงขวัญวรินทร์  สิงห์ทะเล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกมลชนก  ปัดสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงญาณินท์  แก้วดวงดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงชลนิภา  ลวดลาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงจิดาภรณ์  นวลฉวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงไอริณ  จอดสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธัญญธร  เชาว์วัฒนาพานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสุภานันท์  ชำนาญนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกานต์สิรี  ชัยศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายกษิดิศ  ตันดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงทิพปภา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายรัชชานนท์  มิ่งหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายรพีภัทร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภัคศรัณย์  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพงศกร  สมบูรณ์สุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายรพีภัทร  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงโสภิตนภา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงสรัลชนา  พลอยจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธนกิจ  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงศิวาพร  สาริพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกฤษญา  ศรีอุทัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงภัทราภร  บุญรำไพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายธราเทพ  ภูมิภูดิศสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายสุรเกียรติ  วศินธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฐญดา  บุญญาพิจิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวรรณธนาพร  ชดกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงบุญนิศา  บุญแช่มชู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกิติญากาญจน์  กะการดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายปวริศ  ผลอำไพ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายธีรัช  ด่านกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายธนภัทร์  นามอาษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายณัฐวีร์  ชื่นบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายเจษฎา  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงอชิรดา  ลมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงจิดาภา  ปัดสระน้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอรณิชา  รัตอาภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภูวิศ  แก้วกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายภัควัฒน์  พันธุ์ตัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัฐนิชา  แววสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงสุชานันท์  อาบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงสิรามล  มงคลชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงศิรินภาภรณ์  พยัคฆพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงธัญชนก  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงนภสร  ชัยบ้านกูด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายปริญญา  โกจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายชีวันธรณ์  มาเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงเนตรนันทินี  คนคล่องพิชญะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กชายทิฐินันท์  สอบกิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงนันทนา  วิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงนพเก้า  ตัชชนานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายศุภกรณ์  แสงศิรินาคะกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กชายปรเมศ  อาจปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอภิสรา  โสภะสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงสิรชญา  ศรีมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิบัติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายวชิรวิชญ์  เทียมกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายดัสกรณ์  จันทร์ดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงภัทรภร  พรโสภิณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกมลธร  เหิดขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอรรถพล  พุ่มพวงเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายพงศ์ณภัทร  เงินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายกิรติ  สืบพันธุ์นงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงนันทัชพร  ชำนาญกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยประภัทธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงธารทิพย์  จอมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายสุชาครีย์  ศุภนิทัศนาภร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายบัณฑิตวงศ์  พุ่มมาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายธนวิชช์  สุรโยธี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงปราณปรียา  ดินจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายกษิดิศ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงศศิภา  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงภริชญา  ฟุ้งเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายอาณกร  หัสดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายภัทรพล  บุญเครือบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงไอลิสา  ปรีกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายสุภวัฒก  รัตนเมกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงปาลิตา  พัฒนธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายวรากร  ดอนพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายอภิวิชญ์  ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพิชญา  เชิญอักษร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายชโนดม  พนาลิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายทัพไทย  บุญชุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายเตโชทัย  อาภาวรทัต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงอนุชสรา  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  แก้วทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจิรัชญา  ช้อยขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงรินรดา  อนันตโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงณิชาภา  เครือวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายศุภกร  เอกศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายณัฐวัตร  พงษ์เสถียรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงนริศรา  พรหมในเมือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายณฐพงศ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายชวภูมิ  ชาญชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายรพีพล  ไตรวัลลภ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายเชาวรินทร์  ขันติโกมล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสรวิศ  พรบุตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปัณฑิตา  โตมรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายธนภาค  วัฒนศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงพิชา  ยุทธศิลป์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายสืบพศิน  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนานพ  จิตรักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงรัตนมณี  สธนเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายเมธา  ตรีประพันธ์กิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายซึงมิน  แช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงศรีรักษ์  กลั่นผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกมลชนก  พลใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประสิทธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายปัณณทัต  รัตนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธนยศ  กรอบพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายกษิดิ์เดช  สอนไว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงปัณชญา  ชัยธนะกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงชลิตา  ศิริโสภา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายทีปกร  สิทธิพรรณโยธา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายกฤตรัฐ  ทิพย์สุนทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายสุวิจักขณ์  ตันวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายธนภัทร  ดำเกิงสมุทร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายวริศ  ใจรักษา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายปัณณวัฒน์  จิตต์เจริญธรรม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายภูริ  จรรยาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงภรภัทร  สิริจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายรฐนนท์  ด่านกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายปุญญวัจน์  พงษ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายหลักการ  ลิ้นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธัญญธร  เรียงแหลม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  พรชื่นชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพัตรพิมล  สิริกาญจน์วรกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงวีร์สุดา  เวบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณัฐสิณี  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายณัฐภัทร  อุ่นพิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงมินทดา  มุ่งเกี่ยวกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงนวลวรรณ  แจนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายกฤตภาส  พิมพ์ประพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายสหยศ  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงกนกอร  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายศิรวิชญ์  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายสหกร  ศักดิษฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกิตติมา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงชลิดา  การสมลาภ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงแว่นแก้ว  ก่อสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายภาคิน  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงชุติมา  ฤทธิ์จอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทัตติยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงณัฐณิชา  เริงสนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายทักษ์ดนัย  แก้วกลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายจิรวัฒน์  หุ่นจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายเมธัส  ตรงด่านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายสิรภพ  พูนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงจิรัศยา  โรจน์วิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปิติโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงนวพรรษ  จรภักดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายวิกรม  มั่นพิริยะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงจิรภิญญา  โกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงทักษพร  พวงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอภิญญา  ปะเสระกัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายศุภกิตติ์  วับสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงรมณ  ทองดีแท้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายจิรพงศ์  มัจฉา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายอาศิรา  ธรรมจามร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงบุญทิตา  พันธ์ุสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงวรรณพร  โชคชื่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายศุภการ  นงนุกูลชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงจีรพร  ต่วนจะโปะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงบุญนภา  กลอนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายชวิน  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ชาจีน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายธนิษฐ์  ชูประทีป โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายปราชญา  ฉันงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงดวงกมล  เดียดขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงธารณ์มัทนี  ถิระธนบุตรศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงปวริศา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอมรสิริ  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณวรา  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายภคพล  อิ่มเอมพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงสมจินตนา  มีจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงณ ตวัน  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงจิรัชยา  ตุ่นพูนพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงภาพิมล  มาอยู่ดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายก้องภพ  ธรรมาภิมุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายศุภวิชญ์  อุปคุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายวรเมธ  ดีคณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายวิริทธิ์พล  ยอดจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายธนภัทร  วงศ์ธัญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายฉัตรพัฒน์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แขนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายภานุพงค์  นองวัตร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กชายวริทธิ์  นาคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายศตชาติ  ปัญญานวสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงณัฐชา  ทองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายชัธชัย  กลึงพุดซา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศุภเมธานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงหทัยชนก  แซะจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กชายก้องกวี  แก้วมี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสภณวิวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงอนันตญา  ประภัสชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธนกฤต  วิเชียรดี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายอัศม์เดช  ทองมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายณฐกร  พุทธรวี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงพลอยชมพู  พือสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงทยากร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงพรลภัส  มิตรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงสุนิษา  ชิดนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตรกาญจน์กุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงกษมา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายณฐพงค์  ศิริช่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายนวพล  จันคำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายยศพัฒน์  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายวัชรภัทร  จำปาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายอชิรวัชร์  ธรรมธาราณา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายรุจดนัย  พลอยจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำศิริ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงจริพันธ์  เสืออยู่สาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายวชิรวิชญ์  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงวริศรา  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงณัฐนิชา  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายธนวัตน์  ธนะพีระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายชยาบดินทร์  ดีปู่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายศุภณัฐ  พานิชยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายอดิศร  ตองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงอภิปรียา  ปวบุญสิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายจตุฤทธิ์  พี่พิมาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายนรภัทร  นินนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายพัฒนพงศ์  ขวัญมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายจักรภัทร  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายสิริวิชญ์  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพิมพ์เนติ  ไพบูลย์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงรดา  สิริจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายชินบวร  ไพบูลย์วงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงสุพิชณาย์  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงนภัสพร  รักษ์รัตนานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงภัทรดา  พิประโคน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายพงศกร  ศิริพานิช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปัณณสา  บาตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงนฤภร  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายปราณต์ปวีร์  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายภัคพล  ลมุลพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นจิต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายสุภรรณธิพงษ์  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงวนชล  มงคลรังสฤษฏ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายโสภณวิชญ์  อุดมพรวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายกิตติภณ  จรณธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิพัฒน์ธนวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงพรพิมล  พิชิตรณชัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวิชญาดา  แชจอหอ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงพัชรพร  จรโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  ปลื้มจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์โคตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายธนชาติ  ประภาสะโนบล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยะสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายกฤติน  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายพีรดนย์  ชุติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงปฏิมาพร  ถันอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เทียมโคกกรวด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงวชิราพรรณ  คำพรมราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงพิชญาภา  เมธีกสิพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายปฏิภาณ  ปอกกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงภคพร  บุญเสถียรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงรัญญษา  ชอบบัว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงธนัชชา  เกิดสาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายปริพรรษ์  จันทร์คุณาภาส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงนัทธมน  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขทั่ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงฐิตาพร  คงสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายสรวิศ  เสรฎฐพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญวัฒนานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายภูมิรพี  เชาว์วันกลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงธิญาดา  วับสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายนวพล  แตมสำราญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีธรรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงนัทธมน  ภัทรดลย์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงทัชพิชชา  จิตลดาพร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงณัฐกมล  แก่งทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงกฤษฎ์ธฤตา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงสุวรรณภูมิ  ชุณหโอภาส โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายยอดภู  วิบูลเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงกิรณา  ดารา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงจันทราวีร์  จีนมะเริง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายธนัท  หิรัญชาติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายดลธีร์  บำรุงไทย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายกฤษดา  บูรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงธนพร  จันทร์เปรียง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงปัญฑารีย์  จัตุกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยเจตนากลาง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายณัฐนันท์  แย้มกลีบ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายชนทัต  สุขศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงณัชารีย์  เริงสนาม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงธนภรณ์  ดวงสุดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงธีวรา  อุพลเถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนภัสกร  ตามเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงปัญญาพร  สุขสร้อย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ส้องสะโดม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายธีทัต  แสงอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายภีมวัศ  อเบอร์โครมบี้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หอมมาลา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อุตตมะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงเณศรา  เอียจะบก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายนภพล  ลมุลพจน์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายธนัช  วิมลวัตรเวท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายจุฬพัฒน์  ถุนาบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสุธีกานต์  พิศนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงสุพิชชา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายณัชพล  สนิทนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอาทิตยา  กองเฉย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เผยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงขวัญข้าว  คุณคุปต์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอภิสรา  สวัสดิทัต โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงกานต์สินี  เอื้ออาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงกุลกวิน  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงฐิตารีย์  กองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายปภังกร  รัตนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายวีรภัทร  วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายวิศวยศ  บัวพล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงจุฑามาศ  คันธโชติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายคณิศร  พรหมดิเรก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงธีรดา  อนันต์พุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงชลธิศา  ปาณาราช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงฌานิศา  เขยผักแว่น โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายกฤตภาส  พลคราม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงธันยาภรณ์  สิงห์สีดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงสุภักธิดา  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายนนทพัทธ์  นาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายญาณวุฒิ  แกล้มกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงวรินทร  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายณภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายกันต์ชัย  ตรียาวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงวรรวิษา  จันทร์โชติเสถียร โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายชญานนท์  คีรีวัชรินทร์ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายณฐพงษ์  แซ่ส่ง โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงกุลณัฐ  สูบกำปัง โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กชายพัฒนพล  ทรัพย์สูงเนิน โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บัวทัน โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงปณิตา  นันทอนันต์ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กชายปุญญพัฒน์  พรมยกบัตร์ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงสุวีรยา  เภาสันเทียะ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายพีรณัฐ  ใจหลัก โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายตุลธร  ราศรีรัตนะ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายกันติทัต  กุยแก้ว โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกัญญพัชร  เดียขุนทด โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงต้นหอม  แซ่ลุ่ย โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปัณฑิตา  ขอพึ่งด่านกลาง โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงฤทัยปรีญา  บุตรธิเดช โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงวรรณภัทร  มะธิมะตุ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายวรรธนะ  วิงสกุล โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายณัฐพิพัฒน์  เทียบสา โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเพชร โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงชิดชนก  ธีระพิทยาตระกูล โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เดิดขุนทด โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงมลฤดี  สดมะเริง โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  จรจานกลาง โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงศลิฏา  เบ็ญจขันธ์ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงศลิษา  เบ็ญจขันธ์ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงณัฐกานต์  กันคำ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายนลวัชร  ถวิลสุวรรณวัง โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงกีรติกา  กลัมภัก โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงกุลศยา  คณิตสรณ์ โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสุธิมา  สมอแข็ง โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงเพ็ญญารัตน์  มหิศยา โรงเรียนรวมมืตรวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงกานต์รวี  แย้มจะบก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงวรวลัญช์  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กชายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงปกิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงณิชา  สีหานาวี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายฎีกาเพชรแท้  ศรีเจริญ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายคุณานนท์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายณฐนน  ดังไธสงฆ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายณัฐกิตต์  ธรรมโสภารัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายกิตต์  บุญเยือง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ประวันตา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงบุษกร  พงศ์วิไลรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงภาราดา  โพยนอก โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีแก้วทอน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รั้งกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายวรวรรธน์  วรพัฒนรัสมิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงสุประวีณ์  ปานดวง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายสรัณธร  ชุ่มขุนทด โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงจินดามณี  มีทวี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายชญานนท์  มะเดื่อชุมพร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายพิทักษ์  วิโรจน์ไพสิฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงนุศรา  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงนุศรินทร์  การพานิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงวดี  นาคศิริ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงจิดาภา  รัตน์ศิริบัณฑิต โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงธัญรัศม์  อโณทัยไพบูลย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงสุภานัน  แมนเมธี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายปรินทร  เร่งประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงพัช  เอกคณาสิงห์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงนันทนัชชา  ชินวงค์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงพรณภัทร  วอกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายกฤษติศักดิ์  ดอกสร้อย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายธีรศักดิ์  ประยูรพรหม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงกุลพรภัสร์  ชัยเกตุมนตรีกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงพรรณธร  รอดพ่าย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายกันตภณ  สำแดงฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงไหมไทย  ทองคำ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายรุจิเทพ  ภูมิปรีชา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงเอมมิตา  ขาวหมื่นไวย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายพิริยกร  มิตรจุติกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงขวัญชนก  จึงศิริกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงวิภากมล  แวววุฒินันท์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงณรดา  จะชาลี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงชญานิน  เชื้อสุพรรณ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายฉัทปนัย  ชาวคอนไชย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงประภัสสร  นำแสงกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงพิมพ์ชยา  การรักษา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายวสวัตติ์  ทิศรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายณัฐวัฒน์  พางาม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายพงศ์พฤทธ์  กะรัตน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายจารุวัฒน์  ผังกิ่ง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงกรอร  สันติสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงลัดดาวดี  ตั้งปฏิพัทธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงชาคริยา  ขำพรมราช โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงบุญญิสา  บุญวิจิตร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงภัณฑิลา  พูลเฉลิม โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงสิรินญา  พินิจสถิล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงวริศรา  ระดาไสย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงนิชาภา  ธนากาญจนภักดี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายนรภัทร  หงษ์สินสี โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายพสิษฐ์  อิทธิพันธวัฒน์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายอินทัช  สุขอนันต์ชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายเมธีพัฒน์  วลัยเสถียร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงวัทนพร  วิมลจิตต์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีเมฆ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมใจ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายชนินทร์  สารฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงสิริรัตน์  ขุนสันเทียะ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงสุธีรา  สุนทรชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ่มกลาง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงสุชญา  มูลยาพอ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายวัศพล  ฉัตรสอน โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายคณากร  ผิวนวล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายนทีเทพ  เดชาชัยนิมิต โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงญาดา  ศิริสุนทร โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงอชิรญา  สิงห์น้อย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงภคมน  โรงชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงพชรกมล  พิทักษ์ศิลป์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ธรรมทอง โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงวริศรา  ละครชัย โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงปุณณาสา  จีระประพันธู์กุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงปัสสณา  ยอวิทยา โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงจิดาภา  สุธรรมเทวกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศิริสุรักษ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงสิริรัชฎา  เขียวสนาม โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายพีระมิตร  ตัณศุภศิริเวช โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายปิยะนันท์  ลิมป์ปัทมปาณี โรงเรียนมารีย์วิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงภานิษฐ์นันต์  อัศวินชัย โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงยศวดี  ปลั่งกลาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กชายนติพัฒน์  ไกรฤกษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กชายรณกร  วงค์ลำดวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กชายพสุธร  ปรุงเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กชายณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กชายกฤษณโชค  หล้านามวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กชายอนันต์ยศ  พูนจันอัด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายปภังกร  แก้วใสธัญกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายชยุตพงศ์  อันสีละ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงประภัสสร  เนาวเพ็ชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยมัชชิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงศรุตา  โฆษวัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงพรอธิษฐาน  ลิ้มพงษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงธัญทิพานันท์  ขจรโกวิทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงณฐา  สุทธิธนาคม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กหญิงปิยะลดา  สนร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จุฬารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยมะโน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กชายอรรถพร  อาสายุทธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กชายนวกร  ยศสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงอังเกล่า  เวเบอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงวิชญาพร  อรรถธีระพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงนิชรา  บุญฮวด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงดวงสุดา  ดวงคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 คณิตประถม
1291 นายณัฐพล  มีเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงนนท์น้อง  ก่อเกียรติสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงรวิปรียา  รักสกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายกีรติ  สิธิวีระกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายนิพพิชฌน์  เจียมสมพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงกวินทิพย์  สกฤษชสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงญาณินท์  ไตรยวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงกันทิชา  สุขศิริรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายฉัตร  เที่ยงสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายภัคพล  โตมรศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายกิตติธรรม  ลี้สุรพลานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงภานินนุช  ฉัตรพัฒนศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงกัญญพัชร  ฉัตรพัฒนศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายณทัต  สมผดุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุทธิศันสนีย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายปัณณธร  ศรีอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงสิฎฐิรชา  ทรงสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายสกลวัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายชัยวัฒน์  ชุมกระโทก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายสหรัฐ  แข่งขัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายธรรมชาติ  อ่ำเอี่ยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายธัญญ์ธน  สรารัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายธามกร  วงศ์พิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายชนาธิป  ชุมวัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายธนกฤต  แสงพรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายทยาวัต  นิ่มเจริญนิยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายพันธุ์ธัช  แจ้งบรรเจิดวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายภูมินทร์  ทรัพย์ศรีศุภชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายภูรินท์  อ่วมธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงญาตาวี  โกสินทร์รักษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสุภชา  หิรัญเจริญสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพรสุดา  สุจิณณานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปิยะนาจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงกิรณา  ลิมปนวาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงขวัญเรือน  ไชยวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายณัฎฐพล  กสิบุตรทวีวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายภูมิรพี  ฉัตรกานต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายชัยภัทร  บุญมาสูงทรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงสุธาสินี  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติศุภเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงธนัชชา  บุญพาวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงกรวินท์  กาญจนประพิณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายภูมินันท์  ฉัตรกานต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายร้อยฉัตร  พัฒนขาวบัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงธัญกร  นวลจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงรุจิรดา  เดชานุภานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงบูรณี  กัลปดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงธนพร  วันทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงสิตา  โกมารกุล ณ นคร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงจิรัชยา  หลุมทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงนันท์นภัส  วีรชัยสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงพิชญากร  ปริญญวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงปพิชญา  ภิญโย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงปราณปริยา  สนขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายสิทธินนท์  วงศ์สุทธิรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงกันตภณ  ธิติบุณยกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายณัฐไนย์  เกตุวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายเตชสิทธิ์  เกงขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายภูริณัฐนันท์  มีธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  มุขดารา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งสำโรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงชาลิสา  เลิศทวีร์พร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงร้อยฟ้า  พัฒนขาวบัว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงวารัทยา  เรืองเวทย์วัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงกรวีร์  เอียตระกูลไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แต่งแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายวิวรรธน์  ธนพิบูลพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงศุภษร  เดชา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงชามา  สารรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1364 เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูลพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กชายกรวิชญ์  สวนหนองปลิง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีคุปติเมธังกูร โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กชายชัยภัทร  อุทัยพร โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงธนิญญา  พงษ์ประสพ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กชายอะชิระวัฒน์  บุญทัน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงกชกร  คลอดกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงปภาดา  ชาญวิจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายไกรวิชญ์  ทุ่งกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 คณิตประถม
1373 เด็กชายสิริยศ  คุ้มม่วง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายภาสกร  แป้สูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงภัทรา  กอพลูกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงวิชชุลดา  แสนสิน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงพรพิมล  พิทักษ์สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงสุพัตรา  เจนพนัส โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สกุลโรจน์วิชญ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงศุภัสศรณ์  ภควัฒน์โภคิน โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายจักรกฤษ  จินากูล โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายภัทรดนัย  วิทยาอุดมพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงฐิติวรดา  สีชมภู โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงวิริเยนทร์  ชนะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงอิชยาภรณ์  รีสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงอฐิติยา  เลี้ยงสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงพิชชาภา  เต็งจงดี โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงณัชชา  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายชยุต  เซ็นกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงปานรพี  โจมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงชฎาพร  หัสดินรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงธนภร  ชาติอนุลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงกนกวดี  แก้วความครัญ โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงกมลพร  จันทะปัญญา โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายภูมิพลัง  สิริพูนทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  สามเมืองปัก โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงณีรนุช  วชิรลาภไพฑูรย์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงชนากานต์  นามประสิทธิ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงพรชนก  มาลีวงศ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กชายปัณณธร  กาญจนไชยนันท์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงปวีณศรณ์  สินธัญญาธรรม โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กชายกัณฐกะ  ปัทมศรีรัตนา โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงลลิตา  ทองยินดี โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายณชพล  มาลีวงศ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงพนัสวีร์  เสียงชอบ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กชายวีรภัทร  ไชยสุข โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงบุญรักษา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงศุภสุตา  รักกิจศิริกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายณภัทร  เมธปรีชากุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงฟรานซิส  สมจิตร วูด โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงธนัชพร  ไทรงาม โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงกิติมา  แก้วสระศรี โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงพนาวีร์  เสียงชอบ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงชัญญา  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงสิรภัทร  จารุกำเนิดกนก โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1418 นายปณธร  เจียรณัย โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายกฤตธนา  เชิดจิระพงษ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงนภัสสร  เจริญชัย โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงสรัญญ์ภัทร์  ลิมปิจำนงค์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายปริญ  ประพฤทธิพงษ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงอลีณา  โล่ห์สถาพรพิพิธ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงณดา  รอดอนันต์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงณัฐชา  ลีอังกูร โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สุวรรณภูษาภรณ์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กชายปีติพันธ์  อิทธิวิศวกุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงทินาภ์  จารุกำเนิดกนก โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงณิชารีย์  วชิรลาภไพฑูรย์ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายธิติเวท  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงสรัลภัค  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายอรัณย์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนปลูกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายฮีโร่  ยิ้มเป็นสุข โรงเรียนโยธินนุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายศิระพัทธ์  วงศ์วิวัฒน์เสรี สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กชายปิติวัฒน์  มีแสง สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ดีเติม สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.4 คณิตประถม
1438 เด็กชายภากร  ปานประเสริฐ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.4 คณิตประถม
1439 เด็กชายภาสวัฒน์  เลิศโสภาพันธ์ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.4 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์วิวัฒน์เสรี สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงกิตติยา  นิณรัตน์ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงกันย์สินี  ตั้งเศวตชัย สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงศิรประภา  ทองคำ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงรมิตา  โพธิจักร์ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายแทนใจ  วิลคอกซ์ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงกรศศิร์  แสงอ่อน สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงธัญชนก  ชูชื่น สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงพาณิภัค  อ่วบอิ่ม สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทานกระโทก สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงเบญญาณี  ทะศรี สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงอนัญญา  ไชยสุข สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายเอื้ออังกูร  ศิริชัยวงศ์สกุล สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงพิยกานต์  แทนจอหอ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงปณิตา  เรืองปลอด สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงพรรณภัทร  กิตติวรโชติ สารสาสน์วิเทศ โคราช 1 ป.6 วิทย์ประถม