รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุทธินันต์  สุทธิแสน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงผ่องพรรณ  วงซอง โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองเหลือง โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอลิสา  คงเหลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจันทิรา  จันทะพรม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงคำใบ  มนีจัน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจันทัปปภา  สุตะภักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรวัฒน์  จำปาบุรี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงตติยา  จันทะเวิน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศิริวิมล  มงกุฎ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิชาณิกา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายศราวุฒิ  คงเหลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเฉลิมพล  จัดแจง โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปวีณา  ศรีสมสาร โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกรกมล  เอ้เคน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอัญกร  สานายา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพชร  สานาผา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายคมกริช  วิจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายพฤฒินันท์  ดาราพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงอัญกร  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงอัญกร  นวลขาว โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงนันทิตา  จันทะพรม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงจีระนัน  หลวงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงอรทัย  วอนาม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงธัญญารัตน์  วันดี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงนฤมล  ทองสัน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวฤทัย  บุญเหลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายสุรเดช  ฝ่ายพนอม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอรุณรักษ์  บุตรโสม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายสุทธิพงษ์  ทุมแต้ม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวทิพวัลย์  เอ้เคน โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาววิมลรัตน์  บุญเหลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวจุฑามาศ  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพนิดา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายไชยา  วิจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 นายพิทักษ์  เบ้าลี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวสุภารัตน์  บุญเทียม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวเกวะลิน  หลวงแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวสุภัสสรา  ระงับทุกข์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายอดุล  ด่านหา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอรัญญาณี  จูมโค้ว โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวสิรินทิพย์  บุญประคม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงนรมน  ปู่ห้วยพระ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพิชชาภา  ตรีนิคม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงบัณฑิตา  หวลระลึก โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุพัตรา  ลื้อพอก โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชนากานต์  บุญญศรี โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวรรธิดา  ตักโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงศุวรรยา  ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงดลยา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพิมมกานต์  สุนาคราช โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายคุณานนท์  สมปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายปฏิภาณ  ทะลา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายชิษณุชา  นัดติสุทธิ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงระวิวรรณ  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศิริญาดา  คุชิตา โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอุบลวรรณ  พลการ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงศศินิภา  ทองสม โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพัชริดา  นนทะคำ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนวียา  แสนเมือง โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงมยุรฉัตร  ติดหล้า โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์คำสาย โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงปัดธิรา  ศรีสุยนต์ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชายชล  ทุมดี โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพศุตม์  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุคนธนา  สุกใส โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธันยพร  บิดขุนทด โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนูเดช  อุปทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอชิราญาณ์  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายปุณยวัจน์  ทามี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายชนกันต์  ลิงลม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายชยานันท์  ลิงลม โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายวชิรวิชญ์  อนันตวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายสุทธิภัทร  ไชยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัชชา  มะเจีี่ยว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายภูริ  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศดานันท์  ราชพึ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายภูรินท์  อ้วนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอมรกานต์  ก้อนสิลา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนกานต์  เคี่ยงคำผง โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนภัสกร  ราชนาวี โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงลีลาวดี  ภูสีเงิน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอธิการ  ก้อนสิลา โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงมาริษา  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพิมญาฎา  ผาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปุณยาพร  ทัพวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปรายรุ้ง  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์ดี โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงฐิติมา  คะสา โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปราริชาติ  นามวงษา โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงทับทิม  ดังสีสัตย์ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงฐิติภัค  ยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชนิสรา  ต้นศรี โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐทิชา  มีมา โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสิริรัตน์  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงประภานิยม  อุระมา โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอรจิรา  เอกจักรแก้ว โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงมัณฑนา  เจินทำ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิมสวรรค์  นันหล้า โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศิริวรรณ  ต้นศรี โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายทิวากร  พันธ์มุง โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกิตติมา  โสมณะวัตร โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชนิดา  ยะภักดี โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนภัสรพี  สุธาพจน์ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายวณัตชัย  ขันทะชา โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปาลทัต  จันทจร โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายฐิติวัสส์  ทิ้งสุข โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธนพร  ขันทะชา โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศศิมา  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงศศิญา  ก้อนกั้น โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภานุพงศ์  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสิทธิพล  คะลีล้วน โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชนกนันท์  สุธรรม โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายศุภวิชญ์  เกษมสินธ์ โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเครือวัลย์  อินทรักษ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง(ศรีสงคราม) 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายราเมศว์  การิก โรงเรียนบ้านดอนแดง(ศรีสงคราม) 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐพร  ขันทะชา โรงเรียนบ้านดอนแดง(ศรีสงคราม) 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชลดา  ยะภักดี โรงเรียนบ้านดอนแดง(ศรีสงคราม) 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชาลินี  ดีวันไชย โรงเรียนบ้านดอนแดง(ศรีสงคราม) 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจิรชญา  วรรณภา โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงชนิชา  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายนาวิน  เกษมสิน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายถกลเกียรติ  เดชโฮม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธีรภัทร  สีหา โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพัชราภา  อิ่มถวิล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายพชรพล  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายวงศกร  วาณะวงค์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายภูริภัทร  พรมวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายวิศรุต  โสมณวัตร โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายภัทรพล  ยะสุรีย์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงฐานิดา  ชัยบิล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัทรสุดา  ชัยบิล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอลิษา  เกษมสินธุ์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุธิตา  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงนัยต์ญาดา  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงศรัณยา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชนกานต์  ปานไธสงค์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำไธสง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายจิรายุทธ  เกษมสิน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงธัญชนก  พลสรรค์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงชรินดา  การิก โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงเมธินี  แสนสอน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายอัครเดช  วะชุม โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงศิริรัตน์  เรืองสกุล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนรากร  โปวังสา โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงวรินทรา  เกษมสิน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายภานุพงศ์  อินทะศรี โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายชิตพล  วาณะวงค์ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงจินตพร  ขรรศร โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายประกฤษฎิ์  ชัยบิล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จวนแจ้ง โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปทุมมาศ  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายบุญเลี้ยง  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุชานุช  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ภักดี โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงหิรัณยา  หล้าวิไล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปิยนุช  ชัยบิล โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปวีณา  เหล่าบัวบาน โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสมบูรณ์  โสภา โรงเรียนบ้านแค 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายวัชระ  ชาดีกรณ์ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปนัดดา  มูลศรี โรงเรียนบ้านแค 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงภิรดา  จินแส โรงเรียนบ้านแค 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายปิยะศักดิ์  มุละชีวะ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกนกอร  โสภา โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสิริกานดา  วารีบุญมา โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายจิรพัฒน์  จินดากลาง โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายแก้วประการ  ชาดีกรณ์ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายเจษฎา  โสภา โรงเรียนบ้านแค 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายบุญย์ฤทธิ์  อิ่มเต็ม โรงเรียนบ้านแค 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปุณณภพ  หอมคัก โรงเรียนบ้านแค 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชาลิสา  พิมพ์ปรุ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวันวิสา  อัมไพพันธ์ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอตินุช  เพ็งคำ โรงเรียนบ้านแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนงนภัส  โมยะ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายสิทธิชัย  แสนไชย โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายสุรศักดิ์  วงศรีชู โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพุทธรักษา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายจิรพัทธ์  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงประกายดาว  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวิยะดา  ทุ่งไธสงค์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุกานดา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกฤษณา  ชาสงวน โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเพ็ญนภา  จิตระชา โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอริษา  จันทร โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วปีลา โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพรชิตา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรรณวิสา  ชวนคิด โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก้านภูเขียว โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอรกช  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนานิตพร  ขุนไชย โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงบัณฑิตา  คัณทักษ์ โรงเรียนบ้านโพนงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายดุลยวัฒน์  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านอีอูด 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงประกายแก้ว  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านอีอูด 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ โรงเรียนบ้านอีอูด 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนันท์นภัส  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านอีอูด 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงทิพรดา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านอีอูด 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฐพร  ไกรยะฝ่าย โรงเรียนบ้านอีอูด 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิตรกัญญา  อินทริง โรงเรียนบ้านอีอูด 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอารีญา  ตางาม โรงเรียนบ้านอีอูด 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศุภัชญา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านอีอูด 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านอีอูด 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธีรพัฒน์  พันธุ์กาง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงนริศรา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายสุทธิภัทร์  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวรัชญา  อุปศรี โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธีร์สุดา  ชมพุฒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอารียา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกนกวรรณ  นาโอพิมพ์ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกานต์ณิกา  มะละกา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายคมสันต์  บุตรคำโชติ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายพัลลภ  อินทศรี โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายธานุพล  จันศรี โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนิรัชพร  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายวุฒิพงศ์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายธนวัฒน์  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพรรณิกา  พันธุ์กาง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงภัคจิรา  ฝากงคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงวนิดา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงประภาวรรณ  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงพันธิตา  วงศุพัฒ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอรัญญา  กิติศรีวรพันธ์ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงจันธณาพร  อุสาพรม โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวรัฐนากร  มะละกา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาววิภาพร  บุญสิงห์ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวรัตนาพร  สิงห์งอย โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นางสาวสิรินยา  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นายราเชษฐ์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายศราวุธ  อินทริง โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวมนธิชา  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายวรโชติ  สุทา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวิรากร  เรือนนา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาซ้อน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศักดิ์ดา  เลี้ยงเพ็ชร โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงมินตรา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิยดา  ยางธิสาร โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสุวรัตน์  อุผา โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงิทิพย์สุดา  คะดุน โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิญาดา  ฝากงคำ โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกรรวี  กะตะนารี โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศรายุทธ  โพธิ์ศรีน้อย โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงอรนันท์  ทบพักตร์ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อินทริง โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงชนาภา  รัตนะ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะละกา โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายวรวุฒิ  พุทธตาล โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนภิสา  ผุดีสม โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจกล้า โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายอธิษฐ์  นาโควงค์ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงณิชกานต์  ทุมพลแก โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทุมพลแก โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอริษา  อินทริง โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุกัญญา  อินทริง โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินทริง โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายยุทธนา  อินทริง โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายปริญญา  ดาเยอ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายธนกร  ไกรพินิจ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายปิยบุตร  นันศรีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายจิราวัฒน์  กองเสลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวรินทร  สอนซ้าย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรมติ่ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงวริยา  มณีพาศกร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษาเนาว์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงนภัสสร  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงวริศรา  แก้วปีลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงศุภิสรา  คำเปลี่ยน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปัณฑารย์  ขรรค์ศณ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจันทา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงธวัลรตน์  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายจิราพงษ์  หงษามนุษย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายธนวิชญ์  มณีศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นเทือก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงมัณฑนา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายชาญชัย  ติสจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายนพวินท์  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายพชร  ชารีโคตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายณัฐพนธ์  ทีสุกะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพลอยมุก  ศรีภาชน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทรทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงรสิตา  มหาวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงรัชระวี  มะสุใส โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอชิรญา  จำปาซ้อน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงสุพรรณิษา  หาดสูง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปุญญิศา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หอมแพน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงพักตร์วิมล  ธงยศ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไทรทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงชลธารณ์  ปัทม์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงอาภาภัทร  คำใหญ่ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีวังไสย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงบูรณิมา  พรพุทธคุณรักษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำภา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงทักษพร  มหาไชสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงณัชชนันท์  กิ่งจำปา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงวรรณพร  สันติ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงธีวรา  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายกนต์ธร  ต้นกล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายกฤตพล  มณีนพ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายศิวกร  บัวบุญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายสุกฤษฏ์  โพนศิลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนิชชาวัลย์  คัณทะสิทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงฐิตาภา  ขันทะชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปานชีวา  คำวิจิตติ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายชนะชล  ไชยรินทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพรนภา  ลักษณะจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงดาวใจ  เมฆคลี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายเฉลิมชัย  โกษาแสง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายพงศนาถ  เกษมสินธ์ุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงศิราณี  ทองสี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงโสภิตนภา  นาโควงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายธีรธรรม  ไชยริบูรณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนนทวัฒน์  วงษ์สอาด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพสชนัน  ต้นกันยา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนภัสวรรณ  โคตบิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอุมากรณ์  จันทร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงทิพย์สุดา  เสนจันฒิไชย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายศรายุทธ  มั่นที่สุด โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงโสภิตนภา  จูมทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายนฤทัตเมธา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศลิษา  บุญจบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายเอกภพ  เวียงสันเทียะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเจษฎา  บุญเรืองศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณัฐพงษ์  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสิริโสภา  ภูมิดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขรินทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพรพิมล  สานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธิดารัตน์  กองทรัพย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชลธิชา  เจริญขันธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงแพรววนิต  กลัดทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสกุลรัตน์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายรัชชานนท์  สุขวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุชาวดี  บริเอก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศริตา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกุลปรียา  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกนกวรรณ  นันสีบุตร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอภิญญา  คดีเวียง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกรรณิกา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสุระ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงมุฑิตา  กนกวิทิตพงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเกษมณี  ศรีษะมุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายจีระพัทธ์  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัฐดนัย  จันทะนันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอนุกูล  แก้วปีลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพีรพัฒน์  หาทำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายฐิติกร  ศิริวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสิรตา  ชะมาประโคน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงไอลดา  สิงห์งอย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพีรพัฒน์  อินทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวสงข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปรัญชัย  กองเสลา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปรัชญา  อุดานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายสยาม  พี่พิมาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภฤกษ์  ใจอ่อน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปิยะภัทร์  ผาอิดดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอิทธิพล  บัวทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนพวิชญ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปรินวัฒน์  ตีเฟื้อย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพีรวิชญ์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายณฐกร  เหลาประเสริฐ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอภิสิทธิ์  รักกสิวิทย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายทีปกร  ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายนัทรพงค์  สามหาดไทย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสหัรัฐ  อุ่นกลม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายณัฐวุฒิ  กวนฮางฮอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิตพรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปุณณภา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพรรณวษา  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจารีนา  นิที โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชนพล  ลีลาลาย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงทิวาพร  อุ่นดวง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศรัญพร  โมยะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจตุรภุช  ฤทธิ์รงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายชัยพิพัฒน์  โพธิ์สุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกิตติพงษ์  เสนสุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปิยเวช  ดงภูธร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฏฐนันท์  หินสองกอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายปฏิพล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ซื่อตรง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอภิรักษ์  วัดลำแพน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปาริชาต  สุขกล้า โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัชชา  หมั่นผุดุง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวราภรณ์  รื่นเริง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปิยธิดา  คงสรรค์เสถียร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงฐิติสุดา  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายชยุตย์  คำมีอ่อน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนากร  ไชยสุระ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเนวิน  อินทร์พรหม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ติธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธนากร  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงบัญญาวัตร  ยอดสุบัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวรลภย์  แก้วอวน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายภัทรพล  บุพศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกรกนก  สีหาบุตรโต โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีษะมุข โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายนัทธพงศ์  ขรรศร โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดสุบัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศุภนิดา  ดวงสิทธ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงเอมวลี  วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงปวีณา  วงค์อะนุ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงนภาพร  แสงลิกิต โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพาณิภัค  อุดานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงขวัญทิมา  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวรันธร  เคนไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศิรินพร  มะละกา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนิภาธร  ยอดสุบัน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงศรัญญา  ศิริวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเยาวภา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงเจตปรียา  คะดุน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฏฐานนท์  อุดานนท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปนัดดา  แสงคำ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสายธาร  ภักดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เมษา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกิตติพงษ์  โมยะ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายพิฆเนศ  ดังมีสัตย์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพงศกร  คำใบ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ้งอารมณ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปณิตา  ฤาชา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภาวิณี  สีเกิน โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกิตติศักดิ์  ออทอศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอัญชัน  สืบวงษ์รุ่ง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปภาวี  โรจน์กิจวิมล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปริญศิริ  ทองศรี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนิภาพร  ศรีหะมงคล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสโรชา  ป้องทอง โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฐนิชา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์เหง้า โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพัชราภา  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนธัช  สมจันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภาคิน  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกรกมล  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายนภัสกร  มหาวงค์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอนุสิริ  จักจินดา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงมินตรา  เขียวประทุม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงศศิธร  มหาวงศนันท์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วกัณหา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายผงจาหริง  สมรภูมิธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ต้นกันยา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนริศรา  อินทร์ศิริ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุพัฒตรา  สุธรรม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงชมภู่  นนท์จันทร์ โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธีรภัทร  วะชุม โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอนัญญา  อุผา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายจีรพัส  ยะภักดี โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายปารุส  วันโยทา โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงลัดดานันท์  แก้วไพศาล โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปณิดา  คันทะนาต โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายระพีพัฒน์  จันทะเส โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอารยา  ตามขมิ้น โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงวราพร  เล้งเซ่ง โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงสิรารัตน์  ตามขมิ้น โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงนภาพร  ยัพราช โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงวิภาวรรณ  มาแป้น โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงบัณฑิตา  นนทะศรี โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงพุทธิมน  อาจวิชัย โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงมัณฑนา  นามหา โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงอรปรียา  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญมาวงษา โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ยางธิสาร โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงนิภาธร  ปัญหาไชย โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์แสนไชย โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงศิริรัตน์  นูพิมพ์ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงนิภาพร  อินแกบ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกุลจิรา  ตามขมิ้น โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงจิราภา  แสนสาระ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงวนิดา  ดานหา โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายณัฐกุล  อุปสุ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไตรพระ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายจีรวุฒิ  ดานหา โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายธนาพร  อุปสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 นายมิตรชัย  โยธาตรี โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายปัญญา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงปาริชาติ  เดชบุรัมย์ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงบุษบา  กิ่งรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ดานหา โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงวิจุนา  ปัญหาไชย โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธนพล  ยางธิสาร โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายอภิชัย  แซ่จัง โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงคัชรินทร์นี  อินแกบ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงจินดารัตน์  ตามขมิ้น โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงณัฐสิมา  เสนีราช โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงอรยา  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชุ่มผักแว่น โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงพัชริดา  นนทะสี โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ปัญหาไชย โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงชนิด  อินแกบ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงวราภรณ์  นนทะสี โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงอรฤทัย  พลาดสุ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงอำพร  เผือกพันธ์ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงเมธิรา  นนท์สะเกษ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปีลาตี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายฉัตรกวี  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เถียงเชียงขวาง โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงสุพรรณี  สุรินทะ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายทินณากร  มั่นทอง โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงจันทกานต์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายวุฒิพงศ์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงวรพรรณ  คำโคตร โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงปาลินี  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพิมพา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงปิยะธิดา  ปานโพธิ์จารย์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงวนิดา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงมาลินี  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงจารุภัทร  วังสุขี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกนกทิพย์  จำปา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายสหภาพ  สีพารา โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงศิรประภา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงนัดลดา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอรไท  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงสิริญญา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพรพิมล  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงศุภรัตน์  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงกัญญาณี  พลหาญ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงนุจรี  โปแอ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงนัฐริกา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวสามิภักดิ์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายจิตรภาณุ  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายธีรเจต  ปีลาตี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงสุจิรา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอรยา  สีวิคำ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงกชกร  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวนันทวัน  อินทริง โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นางสาวสุนิตา  อุปิมนต์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นางสาวธัญญารัตน์  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวอริศรา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 นางสาวณัฐนิชา  สีวิคำ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาวพิมพ์ผกา  ยอดโรจน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 นางสาวชุติมา  ยางธิสาร โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายสีหนาท  ปานสูงเนิน โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาววรินญา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 นางสาวรินรดา  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงณัฐชริชา  บาลอินทร์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนิรชา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชราพร  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวราภรณ์  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงจินดาพร  เกี้ยวสันเทียะ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจิราภัทร  โทรัตน์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปวีณา  กรีสอนโคม โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงชุติมา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธีรเดช  ผ่านคำ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวริศรา  ปีลาตี โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายคชินทร์  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายชัชนันท์  พันธ์กาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายเจษฎากร  จมจา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงกัลยารัตน์  นันทะวงศ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  วงษา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงธิดากรณ์  ใจสมบัติ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วงษ์ธานี โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อุตรทุม โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายธนกร  ศรีชา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายคฤหาสน์  จันขันธ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณัฐลิดา  เสาะหาได้ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ประยูรโต โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงธนัญญา  โยแก้ว โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงห์เส โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุภินดา  ผิวบาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงกุลณัฐ  โมธรรม โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงวิชญาดา  วงษา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงสุชานาฏ  พสุนนท์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอริสา  อุปพงษ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยางธิสาร โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายสุธาวัลย์  ทองขันธ์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงณัฐชยา  เชียงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนัฏฐกานต์  หลักหาญ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงประริญากร  นันวงค์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงธันวรัตน์  นันทะวงค์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปพิชญา  มูลจันทร์ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภัคพล  สิงห์เส โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอชิระ  เชีงขวาง โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐพงษ์  มูลบุตรดา โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ขจรเกตุ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ขันทะชา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงฐิตาพร  เนื่องอาชา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงอรวดี  พุทธกัง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองวรบูณร์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ใจช่วง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปรารุวี  ฮาบสุวรรณ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงมิ่งมาดา  มาระมิ่ง โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงวราพร  วงค์เเหวน โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงกมลวรรณ  เพิ่มพูล โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายนราวิทญ์  มะเสนัย โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดุลย์ชาติ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฐนิชา  คัณทักษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปวเรส  กันปัญญา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงปิยพร  สังขฤกษ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภัณฑิรา  สารรัตน์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพุทธิดา  บุญยืน โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายนฤเบศ  คำลือ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายปฏิภาณ  ธงหาร โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพรพิชญนันท์  วงค์เข็มมา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงนันทัชพร  วงค์เข้มมา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนิจวรีย์  เกลี้ยงมล โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธีรเดช  เดชโฮม โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษมสินธุ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมประกาย โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธัญรดา  วงค์เข็มมา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แวงภูธร โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงประวีร์นุช  บุญมา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงขนิษฐา  พันธ์จำปา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสิรินดา  มหาวงค์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายภัทรศัย  งันปัญญา โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพิชญา  ยอดสะอึ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  จันทร์วงศ์ โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธงวิชัย โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงภพศิริ  พันธ์จี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายธนพล  บุรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายณัฐธัญ  เสนาศรี โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายนาวิน  นาวงษ์หา โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายปัณณวรรธ  กองแพง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวิธวินท์  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอารียา  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนพรัตน์  เส โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวณัชพร  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1 ป.5 วิทย์ประถม