รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ดีโคตร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายอนุรักษ์  บรรหาร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายพีรวัส  ชาหอม โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายเหมราช  เหมสิงห์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายสรยุทธ  ชามาตร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายอานุภาพ  ลามี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายปฏิพล  เคนคม โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายอนันท์  หล้าบา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายอภินันท์  ดาเพ็ง โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมทา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายนิรวิทธ์  พรหมศรีธรรม โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณสอน โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายพิสุทศักดิ์  คำสุจริต โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชริญดา  พลชัยยา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพนิดา  คำด่อน โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐวรา  แซเผือก โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพีรนันท์  บุทศรี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธันยชนก  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนภลดา  สารภี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวริศรา  ต้นจันทร์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนิตยา  ติยะบุตร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรัญญา  แต่งมี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายพีระยุทธ  เขียนวงศ์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายถิรวิทย์  สิงห์เงา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายคเชนทร์  ทับมิน โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบุณทริกา  ศรีดาวงค์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพรธิดา  ฮิงซวง โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชามาตร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติพศ  ศรีไชยแสง โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐภัทร  พรหมชัย โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพศวัต  แก้วละมุล โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายอภิสิทธิ์  พองชัยภูมิ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายณาธาร  จองจับ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธนาดุล  ศรีปรีชา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายอภิศักดิ์  ชนินทราวุธ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยสุระ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธนาวัฒน์  มอยเป้ง โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายฐิติวัฒน์  สุวรรณธะมาลา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพุทธิกร  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายธนากร  จันทวงค์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายอภิสิทธิ์  กตคต โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายอรรคเดช  ภูบุญลาภ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายวโรดม  แพงโงม โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพีรพัฒน์  คู่ภิรมย์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายพันธกานต์  ศรีลา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชนธิภา  ปารีสร้อย โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธัญเรศ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพีระยุทธ  แสนเคน โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายนันธวัช  ศรีดาวงค์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  และศรีภา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทำดี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสุวนันท์  โคตรขวา โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวิรดา  สีดาวงค์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายนัฐวุฒิ  ชามาตร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายปวรุตม์  ใสหมี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายจรณินท์  ทีมอย โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสันติพงษ์  ทิศบำลาบ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงดวงกมล  เคนโสม โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงขวัญจิรา  มาค่าย โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิยดา  รัศมี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฮิงซวง โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรวรรณ  จันทวงค์ โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก่นจวง โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฉันชนก  กองศรี โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัฐดนัย  เพ็งษร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายอินทนนท์  ชามาตร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจันทนิภา  พรมเกษร โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายบุญยศักดิ์  บุตรเก โรงเรียนบ้านชะโนต 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายรพีพัทธ์  รัชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปฏิพล  วุสรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายณภัทร  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภัสกร  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายปฐพี  ผาบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิมปฏิภาน  ตั้งอุปละ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพชรพร  พุทธาผา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธนพร  กุโบลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายปราชญ์ธนาตย์  จันทวัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนัทธมน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายพีรวัส  พันธรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนัชชา  พระแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศรัณย์พร  วรจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณิชาภา  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายปาน์ณบดี  พานิชกิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฐกิตติ์  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชนิดาภา  ธนพนต์โกวิท โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายอิทธิพัฒน์  บัวพินธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายธนพล  สุขเสริม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายธชาดล  วงค์พนิตกฤต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสารสิน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายชินวัตร  เหล่าเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุพิชญา  มันทะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภาสินี  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพีรณัฐ  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายกฤตภาส  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายธัชพงศ์  ประเสริฐภัค โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายสมกมล  นิลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายชยานันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายธีรชัย  มังคละคีรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชัญญานุช  ยงแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปิยะวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายนภดล  ราชบัณดิษฐ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายกวินภพ  จันเจือ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายปองคุณ  เพ็ชรภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวีรภัทร  พิรุฬห์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมกุศลกิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงรมิตา  วิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอัญชิษฐา  พัฒนประสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสาริศา  อินทร์ชม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวิภาดา  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกัลยา  ถาวรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนริศรา  ขันจันทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกิตติกานต์  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธันยพร  อินรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายสรวิชญ์  กุลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงญาณันธร  เลิศสงคราม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศศธร  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงฐาปนีย์  วิวัฒน์ปรีชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอธิชนันท์  ปัญญาชนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกานต์รวี  ตรงดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายบวรทัต  อินธิโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชมภูนุช  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายพลกฤต  อ่อนสีทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงญาดา  พิริยพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอภิชญา  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วเครือศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัฐวรา  คำสร้าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายนันทพัฒน์  สอนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายสุทธิราช  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายภูริเวศม์  เมธเมาลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายปรมัตถ์  สาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายกฤตยชญ์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอมรธรา  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุพิชญา  ชาลีกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกอบัว  สุภรัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชนรดา  ทวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอตุลยา  งามสำโรง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายนนท์ปวิช  คำบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายปวริศร์  พันธุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วราชนิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวริษณ์ศรา  บัตริยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภัคจิรา  สุสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงวรวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกรกนก  สายเย็น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายปิลันธน์  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายสิริโชค  จงธนโชติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายชนธนพัฒน์  วรโชตน์จินดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายอภิวิชญ์  ภูลศิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัจฉรียา  ลามุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายพชรดนัย  พิลากุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกิตติมา  ทุมที โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณิชาภัทร  สวยสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุพัตรา  มหาลาภไพศาล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงรัชนีกร  คะตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิชชาอร  ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายธนภัทร  คำปัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายภูผา  ธนบูรณ์วาณิช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกชกานต์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธัชพงศ์  ถนอมธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปาริชาติ  สีหาพรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฎฐินันท์  สำแดงเดช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนันท์นภัส  มองเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอัลลตา  จันทระเสนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายรพีพัฒน์  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายคิงค์โญ  เซญ่า โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายก้องเกียรติ  รักษ์พงษ์สิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายอนุพัฒน์  จันทะโมคา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงศราสิณี  โคตรโธี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวาติกัน  วงษ์แหวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธันย์ชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธันยพร  ไกยราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกฤษณา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงนภัส  เตชะวิจิตรชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายผลิตโชค  พนมวงศ์ตะวัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายจักราวุธ  นนทะเสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์  วรรณะปะกะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุธิมา  ด่างเกษี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์ชนุก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนิรชร  มนต์เหลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายภูริวัฒน์  อินอิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศิรินพกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสิรภัทร  พิริยะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธนภูมิ  เทพวันดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายธันยบูรณ์  โยธะคง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงประวิชญา  ไพรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายปิยวัฒน์  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายกณวรรธน์  ภูมิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายสิรภพ  วัฒนเกียรติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงลลิตา  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายศุภกิตติ์  แสนพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายศิรสิทธิ์  โยลัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกุลจิรา  ทองอุทัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายกฤตยชญ์  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายทักษธร  นอริสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายถิรวุฒิ  สิมตะมะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงบุญนิษา  สมตน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงรวิสรา  สรีมันตะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงเสาวณิต  แก่นมั่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายคริษฐ์เศรษฐ์  ศิริสวัสดิื โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงเสาวคล  ส่งคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายโชติพัฒน์  จิตหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสวิชญา  พันธุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณพรรษ  ใจแข็ง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองวีระยุทธ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายศราวุฒิ  อุกาสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายปิยะมินทร์  สอนรมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายอลงกรณ์  ด้วงโต้ด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายศิริศักดิ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงภรณ์ชลินทร์  พรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายชยากร  โพธิ์ขำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกัณฐิกา  อินตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีชื่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงสิริเพ็ญ  เมธาพรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงประภัสสร  ตั้นเปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงธนัชชา  มหิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณัฐสุดา  แดงสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณิชารีย์  พานเทียนทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงอมรลดา  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายภูวดล  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายจุลจักร  ต้นเงิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายพลกฤต  จันทรสาขา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายสิรวิชญ์  ยอดมงคล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ภาคย์นิภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายกลวัชร  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพรพิมภา  วณิชริโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงธัญธร  โมคมล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงขวัญรัตน์  สีสุทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายวัชรพล  เสรีกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงภัณฑิรา  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายชินกฤต  พนมอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายรชต  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายเจษนัยษ์  วงศ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอนุจารี  อำมาตย์โคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายนิรวิทธ์  เมธีผาติกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายชุติพนธ์  ศรีประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชยากร  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภาณุพงศ์  สิทธิกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายฉัตรวัฒน์  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐวุฒิ  คนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสนตีพีร์  จันทรโยธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธีรนนท์  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสรณเจตน์  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายฐิติพงษ์ศักดิ์  โสตาภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชัชวาล  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงการต์รวี  ทวีกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงจิราพรรณ  เพียมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภคอร  ศิรธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  สายอุราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุธินินท์  วุฒิวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวรวรรณ  กิติศรีวรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเลิศฤทัย  ควรมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายชุณหคสาร  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนดล  อย่างสวย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเกริกเกียรติชัย  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชญาภรณ์  จันโทศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชยพล  ฟองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชนาภัทร  มาภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสโรชา  เรืองมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฐพัชร์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญเสนอ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายไตรภูมิ  คล้ายจันทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐภาส  ศรีอารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายแทนคุณ  ตรีนิภากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศิริพัสษร  ทรัพยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณภัทร  คล้ายจันทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงอรปรียา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเจ้าพระยา  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวลัญช์สิริ  วรราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธิติ  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปัณณทัต  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณฌา  เหมเมือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชินวัตร  แก้วทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอรจิรา  เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฐิติชญา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุทธิอาจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิติศรีวรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงฐาณิญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐกมล  ชอบสุขุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์เกิด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายนันทิพัฒน์  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงมุกงาม  ธรรมชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตโน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายจตุรภัทร  ตรันเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวิมลศิกานต์  ตรีนิภากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีระเชษฐ์  เจริญราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพรภวิษย์  เปียจำปา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายจักรวรรดิ์  เรืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายจารุพัจน์  ประภาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภควา  วงศ์เดโช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวชิรวิทย์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายืวชิวิทย์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกษิดิ์ดิส  ฉายบุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายนรพิชญ์  รอดทะพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปฐวีย์  สิรภัทรธนาลัภย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูรัภัทร  ไวแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกฤตภาส  กลางประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนกร  ถาวรพิศาลเกษม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐพงศ์  กรธนกิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปันดารี  พานิชกิจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงลักษิกา  วรปัสสุ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุนิดา  หงษ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัญญาภัค  ราชวงค์อุระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกันตา  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจิรนันท์  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธัญธร  บุญหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนันทิภา  ธีระกำจาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชนัญญา  ตะลาโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงศ์บุดดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภุมรินรัตน์  นิธิธรรมธร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนาคิม  ทศราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปกรณ์  เฮียงราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกฤษณ  หลาบเงิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายประกาศิต  พุ่มพวย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงดูสัน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธราทร  กออิสรานุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนาวุธ  ศรีวรขาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปณิตา  เอาสัจจะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปวิชาญา  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกันต์  ฤทธิ์มหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภูรินท์  ดวงสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายญาณินท์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพัทธนันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธัญชนก  ชาวพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายฉัทชนัน  มันทะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายประวันวิทย์  สถิตสิริพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายสุพจน์  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชนาภัทร  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสงสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรินดา  ภะวะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกมลชนก  พรมโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปรมี  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนประภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐวัตร  พาพึง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศศิธิดา  สีดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอมรทิพย์  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนครินทร์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงขจิตกาญจน์  โพธิปัดชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายเอื้ออังกูร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกิติญาภรณ์  โสตาภา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุพิชญา  โพชราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพีรพัฒน์  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสิรินันต์  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปรเมศวร์  กาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายณภัทร  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอดิเทพ  โคตรโยธี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธัญชนก  บุรีเรือง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภานุพงศ์  ลีมุน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสกลธร  คงอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายบุญญพัฒน์  บุญชวลิต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายเลิศดนัย  ควรมงคลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายก้องกฤช  ศิรธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพีรพัฒน์  บรรเทิงศักดิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายณภูมิ  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงมุกตาภา  ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธนากรจักร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุชานาถ  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภูริชญา  พันธุ์เวียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธีร์จุฑา  บุญเชิญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวันวิสาข์  เสนาช่วย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงชนกนันท์  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายจิราภัทร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณัชชา  อินทรักษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงญริดา  รัตนวรรณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  สมิทธ์ภินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายยศพัทธ์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงศิริมา  ถาพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฐวรา  มีชาลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธารารัตน์  ผาทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนภสร  กุโบลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกุลพัทธ์  สุมทุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วบุดตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนรัตน์  ประไชโย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์พรหมสาร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงยามีรา  ดวงดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนิธินันท์  ดาราสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มูลราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิมพิชญา  คงธนชโยพิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จาบบุญมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกชกร  หอมกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิมธิดา  พิมพ์บุญมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพรรณศรี  ปารีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงภรปวีณ์  บุรชาติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายแกร่งกล้า  นามเหลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศุภดา  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปิยะธิดา  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปรัชญาธร  ศุภนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธันยพร  ก้อนสิน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพัชรากร  สุพร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวิภาวรรณ  อั้งโก๊ะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงฉัตราวดี  ไชยต้นเทือก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงชนัดดา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงไอรดา  สมเสียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกมลวรรณ  เชื้อเมืองแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวรันธร  ราชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณิชนันทน์  ไชยรบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุพรรษา  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปสุตา  ศรีนครา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพิชบุตม์  ทองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปภาวสุ  มูลทองสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายพีรพล  ศรีนครา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฐชา  นามประภากร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายศุภโชค  พาดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐมญชุ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ณฤทธิ์พรผล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพีรศักดิ์  พงศ์สินสิทธา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายฐิติวัฒน์  โคตรโยธี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายชนินทร์  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปพิชญา  ปานโป้ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวชิรวิช  โยลัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายณัฐภัทร  พาพึง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงญาดาภา  อุณาพรหม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกันทรากร  สังอุตตัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปฏิพัทธ์  เชื้อกุณะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอภิรักษ์  นาวงหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐพร  น้อยชาลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์หาญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพชรพร  นามคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายจีรพัฒน์  ธนาเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอมรรัตน์  มองบุญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวัฒนชัย  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนนน  สุธานันท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายทิพากร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงสุชานันท์  สพันธ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐลิดา  แดงดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกชกร  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายต้นตะวัน  โคตนาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสโรชา  วังมลหม่อม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสงกรานต์  เล็บสา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงอพัชชาพันธ์  ผลวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณัฐวุฒิ  วัชเรนทร์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงทิพวัลย์  ปามี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงรภาภรณ์  อินทร์เกษา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวิวิศนา  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงจิราภา  ดีนาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงฐิติวรดา  จองคำเสียง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธิติสรณ์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายสาธิน  นาราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภคินทร์  ตันติกำธน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอมรรัตน์  ถิตย์ผาด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายนิพพิชณน์  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายณัฐดนัย  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงชนินทร์  หงษามนุษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงไตติลา  พรหมศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายศิวกร  ทองสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายพศวีร์  สุนโท โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายชิตวร  เทียบชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายพลพล  พลหาราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนภัสสร  กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงชนิษฎาภา  พลังบุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายการันต์  ภูอ่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณัชกานต์  จันอบ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายราเชนทร์  สุริยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สายอุราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสินีพร  เกิดแช่ม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงโญสิตา  แผ่นสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิมลรัตน์  พนมธีระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสิรานี  พรหมบน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายวิรชิต  แผงไธสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธนกมล  ถาวรกิจเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายศุภเชษฐ์  ลีคำพอก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงธนวรรณ  ยศพรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนโชติ  ศรีทุมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกนกกร  จัดงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฐธิดา  สมลี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกีรติกา  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไทยศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกรวรรณ  ต้องเดช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวรฤทัย  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงทักษอร  อินาลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุญก้อน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายณฐนนท์  สุขบัติ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์หา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงมุกดา  โหนขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศรัณยพงศ์  สานุศิษย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงแพรไหม  ปักโคทะกัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงอภิญญา  สังจตุรัส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงปัณฑารียื  ปั้นงาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอาทิตยา  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศูภาพิชญ์  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายกฤษกร  ฐานวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสรัลชนา  หันประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุปริต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ชัยวิริยะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสรวิชญ์  พนมอุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุธินันท์  เต็มอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนภสินธุ์  อาฬาวัง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนทัต  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศิริจิรัศยา  ชมศรีหาราช โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิชญาภัค  สวนงาม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายจุลจักร  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิริยากรณ์  พระแสง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์สี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายจิรโรจน์  วงศ์พนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วไหล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุโพเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสิริวัฒนา  สุทธะมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงดวงตา  กองอุดม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายกิตติวิชญ์  ชาดีกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงแพรวิภา  ทองปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพัชรมัย  ตันสังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงสิริวิมล  สุจรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสิริวิมล  สุจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายถิรวัฒน์  ทองนู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนนทิญา  ขุนชานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงทักษพร  วงศิลา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพัณณิตา  ชามาตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายรชต  พันธุ์รู้ดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพราวพิมล  อ่อนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงณิศวรา  นระแสน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกีรติยา  ราชมณี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนกฤต  ซุนเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงฤทัยชนกต์  สมโคตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงนันทิวรรณ  พนันชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพรนัชชา  บุปผเวส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายนิติปรัชญ์  ติดมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทะโคตร์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกนกอร  จัดงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายภคินทร์  ต้นติกำธน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงศศิรัตน์  กลิ่นพยอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงบุณฑริกา  กาญจนสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภูริ  ฉายศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวรัญญา  วันทุมมา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพอเพียงพันธ์  ผลวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงภาณุมาศ  วงษ์สีดา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงรุ่งกานต์  พรหมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปิยะธิดา  หงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวาทยากร  วงษ์แหวน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพีรยุตม์  วัฒนนวลสกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายเด็กหญิงณัฐชยา  ทัพนคร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชทะศร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปนัดดา  เหลาบัว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพรณรงค์  พรมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญหลาย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงเกษราภรณ์  บ้านกลาง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายอภิเดช  พิมพานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพุทธชาติ  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายศุภสิทธิ์  ดีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายรพีภัทร  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพัชรวลัย  ละมุลมอญ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงตาญาวี  นันตะพัก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธีรภัทร  ประวิทย์สิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงอัจฉริยาพันธ์  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธนดล  สุนทรวรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายเจษฎา  ภิรมย์ไทย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกาญจนา  เป๊ะพระเนาว์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายอธิภัทร  ภูผาใจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงขวัญข้าว  นนเลาพล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิชชาภา  พรรณะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปณิดา  พรหมศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายสิรภพ  ใจศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายปริภัทร  ยุติธรรม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายณัฐพงษ์  เกตุโสระ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายปรินทร  ปราบวิชัย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงญานิศา  อนงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายชัชวาล  เอี่ยมทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสิรภพ  วาปี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณภาภัช  นันทิยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงญาสุพินทร์  คำหา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงญาณ์ณิศา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงขวัญกมล  ศรีปากดี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันทนามสี โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกรรณฺการ์  กิจเรณู โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายพีรพล  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพิษณูพงศ์  สีโล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพีรวัส  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายณัฐวุฒิ  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพลวัต  คล้ายจันทอง โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายชโยดล  เสนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอโนทัย  พิลานอก โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศิรวัตร  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงศจิษฐา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงศรันภัทร  น่วมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธนัชพร  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงมนสิชา  สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สายวร โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพีรวิทย์  สุโพเคน โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายภูรินทร์  ดคบาล โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปานระวี  เผือกเจียม โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงธิดาพรรณ  สีเทา โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายสฎายุทธ  มหาโยธิน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายกิตติศักดิ์  น้อยปัญญา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงณัฐพร  ทองสิงห์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายทศวรรต  วิเศษสุนทร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายพีรวิชญ์  ฝ่ายเพีย โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายนครินทร์  ไชยะปัน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายปัญญาพล  บุญคาร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายรัชชานนท์  คำซาว โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายฐานทัต  แสงจันทร์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงชาลิตา  อ่อนภูธร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงอริศรา  โสวรรณา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงชนิดาภา  โคตรวงค์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงคันธรส  หมวดใหม่ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจิราพัชร  ลีโคตร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุชาดา  นาพรม โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปาลิดา  ขุนไชย โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปริญานา  อ่อนภูธร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนริศรา  สีงาม โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วชาลี โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปณิดา  นิยมเหลา โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงณัฏฐากาณ  เกิดใจบุญ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุวิตตา  มีนำพันธ์ โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงธนัชพร  ลีโคตร โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พิมพา โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงธันยารัตน์  พรหมบน โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปรียามาศ  นนทะสอน โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงฐิดาภา  คำพิมพ์ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธีราทร  ขุนเชียง โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสุภาวิณี  จันชาลี โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชลธิชา  กระพรม โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสมิตานัน  จันทร์สุภา โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธูปทอง  ราชเมือง โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงวริยา  จันสงค์ โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงจิรสุตา  สมตน โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงณิชกาญจน์  นามิ่ง โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเกียรติภูมิ  เพิ่มสุข โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกานต์สินี  พันธ์ศรี โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปริชาติ  มากแก้ว โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สันดี โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายอภินันทศักดิ์  โพธิ์ธรรม โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปวรุตม์  พ่อวิเศษ โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภาริษา  แก้ววัน โรงเรียนบ้านสร้างหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายณัฐภูมิ  สุริยะวงค์ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กชายพชกร  เห็มนนท์ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายณัฐพัชร์  นิติอุดานนท์ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กชายสรรเสริญ  ตัน โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงปราณิสา  งากิ่ง โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กหญิงปัณณ์ศิกา  แสนเวียน โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงสุนันทา  สุนโท โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงณัชชา  ปุ่มเป้า โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายชินาธิป  ทิวากรศศิธร โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
677 เด็กชายชัชวาลย์  ตั้งไกรสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายกฤตยชญ์  มาติยา โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงณัชชา  สันติพจน์ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  รัตนสินโพธิ์ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงกัลยกร  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กหญิงวิมลณัฐ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กหญิงญาณิศา  ผิวขำ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงชุติมา  อุ่นใจ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงปพิชญา  ต้นเงิน โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายโรจนพร  มั่งสิน โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปนัดดา  ทุมคำแก้ว โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงจิราพร  ไชโย โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงนันทิดา  คำมุก โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงชรินรัตน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงทิพยเนตา  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ศิริธนดล โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงชาลิสา  จุลทอง โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายกฤตยชญ์  วะชุม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายรพีพงศ์  กุลศรีวัฒนา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทวีวงศ์เจริญ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายปัณณธร  สุนนท์ชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงชญานิศ  บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงอริสรา  ทิพเสนา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงปราถนา  เล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงมิลมินลา  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงพรทิพย์  บูรรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงกุลปภา  จิรัปปภา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายรพีวิชญ์  บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายศิวเรศ  นากรณ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายธัชชัย  บุปผาชาติ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายมงคล  สีขวา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงพิมพ์ไทย  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายจีระพัฒน์  นนตะแสน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายธมกร  พรรณอรรถ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายปวรุตม์  ไชโย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายภัคพล  ภูมี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กหญิงภูษณิศา  วจนะศิริ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพิชญ์พิชา  ยงยันต์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงชนิตา  ทั่งเหสกุล โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภัณฑิรา  โสมสุข โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฐวดี  ขรรศร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงญาณัจฉรา  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงศิริยากร  คำหาญ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงนพมาศ  สาดมะเริง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงยุพาภรณ์  อุดมมาลี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปรัตถกร  ตะวังทัน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายภูเบศ  ชวัลวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอาภัสรา  หนูห่วง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงจิรัชญา  ผลโยน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธัญชนก  กินรา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายศิวกร  อุดมเลิศปรีชา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงชุติมา  ไชยสาร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวิชญาพร  สุนนท์ชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายคมชาญณ์  เชื้อสิงห์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนีรชา  นาคพิมาย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กุมลา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงรัชนก  กุมลา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงอภิชณัญญา  สีโย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงขวัญจิรา  สิทธิบุญ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุยะ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยสาร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงศุภิสรา  สิริโพธิประภาณ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงบุณยานุช  มาดี โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายภูริวิชญ์  อิ่มเต็ม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณัฐชยา  เจนวิชา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนวพร  จันทะเพชร โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายวรากร  กุมมาลา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงศิรินภา  รักษ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงชนกพร  หัสระษา โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอันน์  ทนงหาญ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกิตติภณ  พ่อไชยราช โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงภัทร์สินี  จิตไทย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงมณีวรรณ  จันทะวัง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพงศภัคร  นาโสม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายวุฒิกร  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชื่นเอี่ยม โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงญาณิสา  ปองชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงอมลธิรา  เขาวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายชาญชัย  หาขาว โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายปริวิทย์  ร้อยเพีย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายเอกรัฐ  ลำทอง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงเสาวรส  พันธุมนันท์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คมสัน โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงชญาธิป  ศรีเรือง โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายปุณณวิชญฺ์  สาริวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพศิน  ปัญญารมย์ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายธนปกร  พลวัฒนชัย โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอัมพิกา  ใจรัศมี โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงค์แก้ว โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สอนรมย์ โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงชบาแก้ว  บัวพันธ์ โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายปัณณวัฒน์  นาคพงษ์ โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยประเทศ โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายวรโชติ  คำกรฤาชา โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายอธิเบศร  ลุนสืบ โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงพิมพ์พลอยพรรณ  พัฒวงษ์ชัย โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายณฐกร  พงษ์วิชัย โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายณัฐชนน  สิงห์ศรี โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพงค์ปภาพ  พิมกลาง โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายวิษณุ  รินทะจะกะ โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายวีระพล  มูลสิงห์ โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฐลดา  วงษ์ตา โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายธนัชชัย  พัฒวงษ์ชัย โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายเติมศักดิ์  เขื่อนขันธ์ โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงสว่าง โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกิตตินันท์  กำไรสิน โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอาทิตติไนย  ตรีพิมาย โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายอนุวัฒน์  ต้นสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงอุดมทรัพย์  ฉ่ำตระกูล โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกาญจนา  คำหลอย โรงเรียนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายจุฑาธิป  ภิรมย์ภู่ โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายพัชรินทร์  จูมลี โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงพรทิพย์  ทองออน โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงณัชชา  ลีมา โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงกรรณิกา  บุญมา โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงศุภรัตน์  พลเยี่ยม โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกชกร  ดอนจันทึก โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงณิชากร  เกวิรัตน์ โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายวรากร  ละมูลมอญ โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายชัชวาล  แก้วเนตร โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพร โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายภาคิน  ดีบุตร โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิโน โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพัทรพล  ใจงาม โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงวันวิสา  จงกลาง โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงชลธิชา  ช่องงาม โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงจุฑามาศ  ธานี โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงภัชราพร  ฝางคนรัก โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายสุรเชษฐ์  ช่องงาม โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงชยาภรณ์  สลักคำ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายแจ็คกี้  แก้วบุดตา โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายสุเทพ  ฝางคนรัก โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายจิตรกร  สุภาพรม โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงณัฐพร  คชมุข โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงจรรยพร  ยี่มุข โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายวรพจน์  แก้วบู่ โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอรพิน  เชื้อวังคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายปิยดนัย  ไชยกมล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กหญิงปุณณภา  ชนะมนตรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงปราถนา  วรรณแสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายปิยะมิตร  เชื้อจารย์ชิน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายพีรพงษ์  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงสุริวิภา  ท่าหาญ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายจักรพันธ์  ขัดศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงกรกัญญา  สูญราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงรสสุคนธ์  โคตรพรหม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงธิดารัตน์  วังคะฮาด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงภิญญดา  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงศุภลดา  สูญราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงสุภิศรา  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงสุภิศรา  อาจวืชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายฉัตรดนัย  วงค์กระโซ่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงบุญสิตา  ผมงาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงสุพิชชา  เกิดมณีสกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงอุมากรณ์  ยตะโคตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงเบญศิริ  ฉ่ำประไพ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงณิชารีย์  โซ่เมืองแซะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายกฤตภาส  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงภัทรสุดา  เชื้อวังคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงวิลัยรัตน์  มงคล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงสุภัตรา  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยวิมล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงกัญญ์ณณัฏฐ์  ฟองสมุทร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายสรยุทธ  ตะนัง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงวนิดา  สรงภู่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงธนพร  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงชลธิชา  สีสม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายชัยภัทร  ตันศิริสุข โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงพรวรินทร์  แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายฐานวุฑโฒ  แก่นงาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายไชยวัฒน์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายตฤณชัย  นามะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายนวพล  ไตยราช โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายพิชิตชัย  คำศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญพามา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายชาคริต  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายภูวเดช  วงค์ตาหล้า โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายเทพพิทักษ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายจิณณวัตร  วรรณสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงทิพย์สุดา  นวมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายธีรสิทธิ์  กานนท์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงปาริชาต  เชื้อตาอ่อน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายวริทธิ์ธร  จุบาท โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายปิยะเชษฐ์  วิถีเทพ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายปิติกร  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงศศิญดา  ใจรัศมี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงชนกนันท์  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงอรชา  คำแผง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ฝ่ายแดง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทากูด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งเรืองเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงกัณฐิกา  พ่อนามแดง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายณัฐวุฒิ  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายพีระพัฒน์  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายปาณรวัฐ  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรัพย์ทวีพูล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงวรัญชญา  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ธ.น.ผา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงอุไรวรรณ์  ราชาไชย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงธนาพุทธรักษา  ตงศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงวนิดา  มุลตองคะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงศิริขวัญ  วงคำคูณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พองผลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายณัฐชัย  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงชนากานต์  พันลำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงกรณิศ  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายอดิสร  หอมโชติ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงกชกร  เนตรศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กชายปัญญากร  ไชยต้นเชือก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายเกียรติพงษ์  ไพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงวิยดา  แก้วพิกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงกนกพร  วงศ์ตาหล้า โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงเรืองลักษณ์  คำคนคล่อง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงสุภาวิดา  บริโปร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ศาชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงณัฐชยา  อินกอง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงอชิรญา  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพชรดีคาย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายพีรวัส  ศรีชาหลวง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายณพัฒน์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญทองล้วน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายอภินันท์  รักเมือง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายธนากร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงชาริสา  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์กระโซ๋ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กชายอวยชัย  คล้ายขำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงจุฑามณี  ทองชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงสุปะวีณ์  พรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์สุขะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายพงศกร  เชื้อคำฮด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพาะปลูก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  เพาะปลูก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กชายปัณณภากร  จันทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กชายกรกฏ  บูรณพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายภูริณัฐ  เชื้อดวงผุย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงนาถอนงค์  กำริสุ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายณัฐพงศ์  อินทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายรพีภัทร  น้อยสีมุม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายอรุชา  ศรีพระลาน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กหญิงอารียา  ตาริชัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายสราวุฒิ  สุรคาย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวสันต์  ไชยรบ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองวิทยากุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงพนัชกร  ไพศาล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสุรารักษ์  เมืองลี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มีระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอรรถกฤต  อนันต์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายศุภวิชญ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  วงศ์ศร๊ชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงนิตยา  แสนนาวา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอาจริณี  มนต์คาถา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปัทมพร  แสงก่ำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงชมพูนุช  คำมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายณัฐชา  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายรุ่งโรจน์  ยศศรียา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงศิริวรรณ  ลาดบาศรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงโสรยา  บุญวาล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปทุมมา  เนาว์สุข โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายติยาภรณ์  นิกรพิทยา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายบรรลือศักดิ์  คำแผง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอาทิตยา  สุพร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายรัตภูมิ  ศรีจันดา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงอาทิตยา  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงพิยวดี  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงนันทิดา  ชุมปลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายรัฐพล  วงค์ตาทำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงชนัญยา  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณัฐชญา  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณัฐรัตน์  เชื้อวังคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วจันดา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงรินลญา  นาคบุญทิม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงธันยา  ทองไชย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณิชนันทน์  ชื่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพรหมพร  ศรีพลแสน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายรัฐศักดิ์  ชาวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงปานตะวัน  แสนสุภา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงวิจิตรา  คืนดี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงธัญชนก  นวลละออ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงวรรณกาต์  วงเวียน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงกัญภัคณัฐ  เชื้อมอญยาว โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงณัฐวรรณ  โซ่เมืองแซะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มนต์คาถา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงสุชาดา  อุทกศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายกันตพัฒน์  แก้วหนองสังข์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอภิญญา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงปิรันยา  พูลศรีงาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงวารุณี  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงวิสุดา  ผาเงิน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงศศิธร  สุเววงศ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธัญญานุช  นวนบุรี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายวัชรพงษ์  เพชรดีคาย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอิทธิพล  หอมคัก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงนภาพร  กระฉอดนอก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายพศิษฐ์  ฤทธิยา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายพูลพิพัฒน์  มูลเตี้ย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงชาลินี  กุลากุล โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายกิตติทัต  โพชศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายนัฐพงศ์  ลาวงศ์เกิด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายจักรชัย  จรูญไธสง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนธชัย  อาสาพ่อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงจิรัชญา  สุดคิด โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอรวี  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายเดชอำนาจ  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายณัฐวุฒิ  จอน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัฐฉรา  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายปัฐยาวัต  จันโทวาท โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงกฤษณา  แก้วปึ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงชาลิสา  คำคนซื่อ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายบัณฑิต  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงมนต์นภา  วงค์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงวิภาวา  ลุนละคะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงอภิชญา  สีเทียวไทย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงอภิญญา  กำริสุ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงบุตรชยา  เพชรดีคาย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงโยทกา  หนึ่งคำมี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงอุทุมพร  เชื้อคำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงพรทิพย์  วงค์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงสมีลา  คุ้มบุญ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงสุพิชญา  แห้วเนตร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนภารัตน์  พ่อชมภู โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงอริสรา  ยางก้อน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายณัฐวุฒิ  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายสวนะ  ทิพอุทัย โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงธัญชนก  หลาบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงศิรินภาพร  จันทร์มะณี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายทีปกร  กุลวงษา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายเจตนิพัทธื์  ธ.น.ทอง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงกชกร  ศิริปะกะ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายศุภเชษฐ์  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายชัชวาล  อุ่นไข่ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายศุภชัย  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ดำคำ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายชญานนท์  จุลศิริ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญพ่อพิลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงนิรันรัตน์  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุขลี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายธีระชัย  พิมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงจิตติมา  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงฐานิตา  ไกยลุน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงโสภิตา  หว่างกลาง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงณัชชาลักษณ์  พองผลา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงวณัฐสินีย์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงสุพิชญา  มาระนอ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายภูมิรพี  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายกิตติลักษณ์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายสรายุทธ์  หนึ่งคำมี โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายณัฐวุฒิ  กัลยาแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงพีรยา  แสงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณัฏฐาเนตร  จวงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายปรมินทร์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงธิดาวัน  ต้นสวรรค์ โรงเรียนธารน้ำใจ 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชินโน โรงเรียนธารน้ำใจ 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงกรรณิการ์  รอบคอบ โรงเรียนธารน้ำใจ 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำชมภู โรงเรียนธารน้ำใจ 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คำมุงคุณ โรงเรียนธารน้ำใจ 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กชายสมบัติ  ศรีไทย โรงเรียนธารน้ำใจ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงศุภิสรา  พรมพินิจ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงณัฐชนก  เชื้อตาพระ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายอรรถพล  พรหมพินิจ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงสิริพร  เผือกแก้ว โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชินชาคำ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายศราวุฒิ  แดงท่าขาม โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงภาวิณี  กุลศรี โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงรุ่งธิวา  รักความซื่อ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงชลธิดา  สิงนวน โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงวาริษา  เชื้อคำฮด โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายปติภัทร์  พรหมพินิจ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรชา โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงน้ำฝน  พรหมพินิจ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงสุมินตรา  พรหมพินิจ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกฤติยาณี  เชื้อวังคำ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงปานตะวัน  โสมแผ้ว โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงรัชนก  วงค์ละคร โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงศิราณี  เนียมแดง โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงณัฐนิชา  เชื้อเหิม โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงวรนุช  สูญราช โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงอริสา  สังขคีรี โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายภูวมินทร์  กงแก่นทา โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงรุ่งทิวา  หลาบโพธิ์ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงศรีสุดา  พรหมพินิจ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงเกศสุดา  ฤทธิสะการ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงมณีรัตน์  พรหมพินิจ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงพัชราพร  แสนคำ โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงยุพารัตน์  นรินทร์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงชนกนันท์  สิงห์คะ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงชนากานต์  รัตนมงคล โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงปนัดดา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงชลณภัทรา  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพาณิณี  ขุนละมอ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงวิสุตา  สุคม โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงศุภิสรา  ธาตุวิสัย โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงภัทรญา  บัวชุม โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายเอื้ออังกูร  ซาเสน โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายณัฐพนธ์  บัวชุม โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงวิญดา  ขุนแก้ว โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายประกาศิต  พลโลก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงปภาวรินท์  อภัยโส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงณัฐริกา  ชมพู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.5 คณิตประถม
1085 เด็กชายภูริภัทร  แสนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงภัทราพร  ครโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงรสิตา  แขวงเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงอรจิรา  ศิริวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงพรชิตา  ธงยศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงนรินดา  ดานิตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญวิจิตรกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายพีรภัทร  โกพล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายกฤษฎา  ยะสะกะ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายสมหมาย  พึ่งดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงทิพรดา  ศิริวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กหญิงนภาพร  หัดระสา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงฑิมพิกา  โกพล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงเบญจพร  ไชยพร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงวัลย์ลัดดา  พรมมา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายณัฐชัย  พลโลก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายสิทธิกร  ศรีเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายชิษณุพงษ์  ธงยศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายอติวัฒน์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายภูเมศ  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายชญากรณ์  พลพรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายภูริวัช  สุขปิติกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายอิศนนท์  ทองคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงชนิดาภา  แสนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงลักษิกา  พลหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงประกายฟ้า  ยงยันต์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  จิตต์สม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงนฤมล  ธงยศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงสิริธันญาพัชร  ต้นสวรรค์ โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงณัฐณิชา  กุลภา โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงธนพร  ใจหาญ โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อุโท โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายสรวิชญ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงจิรารัตน์  สุธัมมา โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกวิสรา  ชนะเคน โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงปนัดดา  หนูอินทร์ โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงผกากรอง  ธ.น.ระพิษ โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงบุญยนุช  ตาสาย โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอมรเทพ  ภูต้ายผา โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงชัญญานุช  พลเชียงขวาง โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บ้งชมโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงพัชรพร  ดันงา โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงพรทิพย์  เหลื่อมเภา โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายภูวไนย  จันทะ โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงจิราพัชร  ขันสำรอง โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายทรงพล  รินไธสง โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วระศิลป์ โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายณัฐสิทธิ์  มหาเสนา โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายภานุพงษ์  ปราบนอก โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพิชญาพร  ลาทวี โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงญาณิศา  โพธิยา โรงเรียนบ้านดงบาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วดี โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 1 ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงภัควิภา  อินธิราช โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงพิมจันทร์  เสนารัตน์ โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงจิรัชยา  จิตรภักดี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงอินทิรา  ป่าไม้ทอง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงอรชพร  จิตรจักร โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงกวิตานันท์  ภัทรมณีโชติ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงวราลักษณ์  วงศ์วัฒนาการ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงแอลเจลินา  ดี บราวน์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กชายก้องเกียรติ  บริจันทร์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงเบญญทิพ  ดอนสนธิ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงพสชนัน  คำมุงคุณ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญคืน โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงวรันธร  พลสมัคร โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงเบญญาภา  ดีพรหม โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงธริตา  เอี่ยมจันทร์พวง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงปริชญา  แสงผา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงภัทธนพา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงสมัญญา  เกษมสิน โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายวิริทธิ์พล  เขียนเสือ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงชญาดา  คิดตะเสน โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงศรีพัชพันธุ์  วงษ์แก้ว โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงธนัชพร  มาดี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงกันเกรา  กีฬา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายปิยะวัฒน์  สวัสกุล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงชญานิศ  แถมสมดี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงรัชนี  จันทะเบี้ยว โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงพรนลัช  สายทอง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายเสฏวุฒิ  ตรีจิตร โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายพลพิพรรดิ์  ศรีผ่องงาม โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายธนาธิป  ศรีผ่องงาม โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายปัณณวัฒน์  อุ่นเทียมโสม โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงพิชญา  จอกทอง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงเพลงพิณ  บริบูรณ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำแก้ว โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงจิตดาภา  สุขวัน โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายณัฐชัย  ลุนอุบล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงปูชิกา  นามเรือง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงธชนก  ยินดี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงสุนิตา  กองกุหลาบ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเต็ม โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงปันณพร  ณ ตาก โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงอทิตยา  อมูลราช โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงธันย์ชนก  สระสีโสม โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงปุณยาพร  แก้วบุดตา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงสุเมธินี  มีฉายี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนัชชา  แมนเมือง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงนาราดา  เสนาคำ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนวพรรษ  คำลี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์ผักแว่น โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงอมลดา  จันทระ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงกวินธิดา  เบ้าคันที โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงขนิษฐา  ญาติวงศ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงภัทรภร  เขาหลวง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายหทัยชนก  ประเสริฐศรี โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายธรัตน์ภพ  อวิโรจน์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายนนทพัทธ์  คุณโคตร โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายชวกร  ศักดาพิทักษ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายลัทธพล  สท้านสุข โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายพิชญุ์ตม์  ธนาไสย โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายธีรภัทร  ทองกลาง โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายอัครเทวรินทร์  บุตรสีผา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงวรายุภัสร์  สมบูรณ์เรศ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงริญญารัตน์  สุพัฒน์เอกมงคล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงนันท์นลิน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายพันธโชค  นำโชคประเสริฐ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายวิศรุต  ธาตุวิสัย โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงแอกแนส  ริมเมอร์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายชัชชน  พันแสน โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงชญานุตม์  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทน โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงปาณิสรา  ชาที โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงชนากานต์  แสงนา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงภควลัญชน์  โทนทา โรงเรียนสันตยานันท์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายพุทธิพงศ์  อุพร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงกนกกูล  คำเหลา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กชายกรีฑาพล  เวชไสย์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายภูวิศ  ต้นสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายสิทธิชัย  บุญละ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายวรายุทธ  ก้อนลอดคำ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงศุภัสสรา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  กุลชน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมแพงไว้ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เกตุวีระพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงปณิดา  กวานปรัชชา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายสหรัฐ  คำลุน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงอาภัสรา  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงวิชัญญา  ชนะ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายจักรพรรดิ  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงกรพินณ์  เพ็งพรม โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายนวพล  เขื่อนขันธ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงแองเจลล่า ไทล่า  เบรน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญก้อน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงภัทรธิดา  ยงเพชร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายอดิเทพ  โมธรรม โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงสุชาดา  นนทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงกิตติยา  หันภาพ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายอัครเดช  บึงอ้อ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงวิมลรัตน์  เทวะประกาย โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายชนาธิป  คำเถื่อน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายธิตินันท์  กุลชน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณัฎนิชค์  กัลยาเขียว โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงปาริชาติ  แขมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายอัครวินทร์  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายพีรภัทร  ผางโยธา โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายณัฐภูมิ  สุคันธ์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงธัญพิชา  ตะวังทัน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ชนะประสพ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายพงศกร  ทองเภาว์ โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายณธีพัฒน์  ฐิติเจริญภัทร โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงสรัลนุช  แสนเขื่อน โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงนันทวดี  ไชยเพชร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงศิราสินี  ธงยศ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงพีรดา  บัวสาย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กชายนัทรพงศ์  อุติลา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายชวัลวิทย์  ธน ต้น โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายศุภกิตติ  เพียรชนะ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงสุพิชชา  พ่อบาล โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงขวัญจิรา  ห่อหุ้มดี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายธีรศักดิ์  ชินศักดิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงภัคจิรา  ภูหัวไร่ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงปัณณพร  ศรีสิงหเดช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญพินิจ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กชายณัฐชนน  ใจขาน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อดวงผูย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงนภสร  อินภูวา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายนพกร  ช่างถม โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงชญานิศ  ไกรษร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายภาดา  คำเห็น โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงวนิดา  ยี่สารพัฒน์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายชัยพัฒน์  แสนสุภา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงมธุรดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงพัชรพร  สาเสน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายจิตรเทพ  จันทะลุน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงศศิธร  เศษสูงเนิน โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงพัชรพร  อาจวิชัย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงนาเดีย  มายโมนี่ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงสิริกาญจน์  สูญราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงจิรสุตา  ด้วงติลี โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจโชติ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายพชรพล  แดงสีดา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชนะชัย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายอมร  คำถา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายณฐนนท์  วงค์แสงน้อย โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงพิมพ์พิตรา  ศิลปสิทธ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงณธิดา  ภัทรศาตนันทน์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายวรเมธ  ไชยเพ็ชร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายปุญญพัฒน์  วงค์เทวราช โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายอัจฉริยะ  ไพโรจน์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงอัญชญา  สร้อยคำหลา โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงวรางคณา  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังทะพันธ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายปฐวกานต์  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายณพลพัทธ์  รามางกูร โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงปวันรัตน์  ราชวงษ์อุระ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงสุธาสินี  แผ้วเกษม โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงศศินิภา  กะติยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงวรฤทัย  ฤทธิ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงฐิดาภา  หายะคุณ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงขวัญพิชชา  หนันอ้าย โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงณัฐชยา  พิมพิลา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตอารี โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงปภาวรินท์  เทพกัลยา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงปรียาดา  วิเศษสุนทร โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงปิยดา  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
1305 เด็กชายชาญชัย  บุดดาพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงดาวอัปสร  มุดผา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กชายณัฐพล  ละครสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กชายอนิรุต  ระดากรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เผือกพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
1310 เด็กชายสหรัถ  ศรีเภา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายสุริยัณต์  จันมหา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงภัครพร  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงสุธิดา  หงษามนุษย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงดาว  เชื้อสิงนวน โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงภัคจิรา  บุตรเรือง โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงพัชราภา  สิงหวาระ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฐธิกา  ติดยงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงสิรีธร  คำไตร โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายเจษฎา  พรมศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายวิสุทธิ์  พุทธา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงวาสนา  ละครสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงวราลี  พงษ์จรูญ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงกิ่งกมล  จักรชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายอนุวัฒน์  ชัยเทศ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงชวิศา  จารุจินดา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงภคพิมล  สิมมา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงธันยพร  ธงศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงภัณฑิรา  บริบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงณัฐทิชา  โคตรชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงชนันญา  รัตนา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมาลา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงมิรันตี  บุญมาวงษา โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายภาณุพงศ์  เบ้าสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายชัยกฤต  ศรีสรรค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กชายศุภวิชญ์  ขันตี โรงเรียนเทศบาล ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงแพรไหมทอง  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงศศิชา  อินทา โรงเรียนเทศบาล ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงศศิภา  อินทา โรงเรียนเทศบาล ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงธมลวรรณ  ววงขุนทด โรงเรียนเทศบาล ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงอรนลิน  จันทะยุทธ โรงเรียนเทศบาล ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงลักษิกา  ยาสาชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กชายกิตติรัช  วงค์ยา โรงเรียนเทศบาล ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กชายชัชวาลย์  แก่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมตัว โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงกุลนาถ  นพเคราะห์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงนัชชา  สุรพันธ์พิชิต โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กชายเตชิต  สิทธิกานต์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กชายพชร  นึกชม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายพัชรพล  หลาซุน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงสาธิตา  แสงสุวรรณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กชายภัทรพล  เวียนประพันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กชายพิชญะ  นึกชม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กชายณัฐวุฒิ  วัฒนาโยธิน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1355 เด็กชายธนโชติ  จิราพัชรชัยศิริ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนพรหม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงณัฏกัลยา  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงปิญาพัตร์  ไชยมาตย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1359 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  หีบทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1360 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุรีขันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงกิติญาดา  บัวโคกสูง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงชนม์นิภา  สิงห์บุตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงประภาพร  หล้าน้อย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1364 เด็กหญิงกวินทรา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1365 เด็กหญิงธนัญญาพร  เอกสะพัง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1366 เด็กหญิงกัลยกร  สมสี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงอัญมณี  ทันโส โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
1368 เด็กหญิงทักษพร  ไชยพงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1369 เด็กหญิงชนิตา  ศรีมงคล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1370 เด็กหญิงกฤตพร  คำชาตา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1371 เด็กหญิงธนภร  พิชญ์เลิศชาญ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กหญิงธันยพร  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1373 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  นาโสก โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กชายกัมปนาท  บรรเทิงศักดิ์ศิริ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายภัคพล  ทองอุทัยศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีวรสาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กชายคณัสนันท์  ศรีอารักษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายธัญยบูรณ์  สมประสงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงภริดา  สิงห์ลอ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงนารี  ขันสารัตน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กชายกฤตเมธ  วิชิตธนบดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หลาซุน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
1384 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  สายสะอาด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายธีทัต  คำพระรัตนตรัย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงพุทธิมน  ไชยวงษา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงญาณิศา  สมยา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงอนัญญา  จันทกรณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงนภาพร  ยามขัน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงณิศรา  ศรียะวงษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายธนธรณ์  ฮงมา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายกฤษฎา  วิชิตธนบดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองเวียง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงกัณฐิกา  สุริยื โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายธานินทร์  สุริย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงจิราพร  ละครศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายแทนใจ  วงค์แก้ว โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงณัฐมน  มายเจริญชัยกุล โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงนริศรา  ทองคำฉุย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายนิธิวัฒก์  อินทร์ไชยา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงอิงชนากาญจน์  มุกดาจันทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงนภิสา  ลีมุน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้ววรรณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงสกาวรัตน์  สมจิตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูอ่าง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงขวัญจิรา  สูตรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิมพา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายรณพีร์  พิมพ์กลาง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายชิตพล  ศรีวร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายธิษณ์  กอมณี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายอภิวัฒน์  จันทรศิริรัตน์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายภาคภูมิ  ดวงศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงราชาวดี  ปัญญาสาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงสุธาสินี  ดีละ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายณัฐพล  ส่งเสริม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายฉัตรวิรุฬห์  บุญขันธ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายพนมพร  สูตรสุวรรณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายนฤพนธ์  มีสัตย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายอติเทพ  เชื้ออั้น โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงภารดี  บัวสาย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายอรรถวิท  ราชรามทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายโฆษิต  ไชยสุระ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทัศนไพร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงอัญมณี  มูลมี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงฐิดาภา  บุพศิริ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงกิตติญา  บุญชี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงวริศรา  จันเพ็ญ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายวโรดม  กาลพันธา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ดวงสา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงสุรัสสา  ทองเนียมศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงมัญชุพร  บุตรศรีรักษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงอุดมพร  พันสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงบุญษยาพร  ศรีอารักษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายภัคนันท์  ทองอุทัยศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายญาณารณพ  มีศรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงนลินนิภา  บุญเกรียว โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีอำไพ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงอารี  วัฒนา โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงประกายแก้ว  พึ่งบุญ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์วงค์เดือน โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงปรีดีพรรณ  หอมกลิ่น โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงธันย์ชนก  อาสาดี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงนบพนม  รสหอม โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงกฤติกา  สุทธิผาย โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงณัฐวรา  ทุมกิ่ง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงปนิยากรณ์  จำปาขีด โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายอติวิชญ์  มาตย์แพง โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายจิรชาติ  มังคละคีรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงณญาดา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงวรัญญา  จำปาทิพย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงกนกนิษก์  โคตร์ภู โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงกมลวรรณ  แว่นทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงเขมินทรา  อุ่นสา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงณิชกานต์  ชนะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงพิมชมพู  ประจักษ์รัตนกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงบุษบา  ทองยาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงปนัดดา  นวลสี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงศศิธร  ขุนสอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงวณิชยา  ตันสาย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงภรณ์วิภา  ธีระวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงปวริษา  เกษโกมล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงนันทิภา  ตุ่ยไชย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงพิชญา  พูลกิจวัฒนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงจุฑามาศ  พลจารย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงธาวิณี  จำปา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงปภาวี  พูลกิจวัฒนา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงกฤตยา  สุขวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงเจนจิรา  ขันทะชา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงศศธร  ล้ำเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงสิริรัตน์  ดีขุนทด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงเพชรฤดี  ชนะพจน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงปรียานุช  เพ็งโมลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงเสาวภาคย์  อุนาภาค โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงมยุรี  โชติวุฒิชุติวัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1477 เด็กชายอรรณพ  อินทะชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงสุชานันท์  เขียวคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กชายบูรพา  บุพศิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อติบูรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กชายนฤพล  โรจน์เรืองนนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงอรปรียา  เสียงล้ำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูมิดา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายโฆษิต  ปัณโคตร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงกรานสินีย์  อินทร์สำโรง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หงษามนุษย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมพ์โต่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจเย็น โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สายพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงวรรณวิษา  คำชะนะ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  บัวสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงสโรชา  มุกดาจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงสุรางคณา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงเอวิตา  มองบุญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงอรอนงค์  ใจเย็น โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงจินดารรัตน์  ถาวร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงชวิศา  ลุนลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงณรินดา  มองเคน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงสุกัญญา  คำอาษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลุมวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงภัณฑิรา  อินทา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายธนนันท์  นันทะกอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณบุผา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายพุฒิพงษ์  ถาวร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายภาธรธฤต  ธงน้อย โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายรพีภัทร  ไทยธวัชกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายวรฤทธิ์  โลตุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ทองเฟื่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงลักษิกา  สายตา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายศุภกร  ศาสนสุพิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  หลาบเงิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงพรลภัส  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงอรัชพร  พงศ์สุภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงภัทรธิดา  ลุนลาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงสรัลชนา  รื่นเทียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายภคพล  ปัญญาวุธ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงอาทิตยา  พลนาคู โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงธันย์ชนก  กีกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงจริยา  จันทร์หล้า โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลุนลาน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงธันยพร  ขาวสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงอาทิติยา  กีกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงสุทธิดา  เขาหลวง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงปัญญาทิพย์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงอาทิตยา  ไพรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงทอฝัน  เกียรติกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงปภาวดี  พัชรเทวพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงสรวงสุดา  ศรีอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายวีรภัทร  จันทะแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายชนาธิป  อุดานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายณัชพล  นนท์เหล่าพล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงปภาวี  จันละคร โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงปิยธิดา  ขันทีท้าว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงฉัตรมณี  ไตรยราช โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงพุธิตา  คิอินธิ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงณัฐธิดา  โนนิน โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงอารียา  กีกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงจิรภิญญา  เกษรบัว โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงภัณฑิรา  เทพกรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทราศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงวายามะ  แก้วจุมพล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงกิตติพร  คำไตรย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงอติมา  แก้ววันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายสรวิศ  วงศ์สมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายอัศวิน  เจริญธนกุล โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายศิวกร  คมขำ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายณัฐภัทร  ติธรรม โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงศิริพรรณ  โพธิชาเนตร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กชายวรากรณ์  บุญรักษา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กชายวชิรวิทย์  ชมชื่น โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กชายจิรายุ  คงมีสุข โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กชายอิทธิชัย  สุโพเนิน โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กชายธนาธร  นิตชิน โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กชายธีรนันท์  สัพโส โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กชายทรงพล  ฉิมพาลี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กชายปรเมศร์  นินทรา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กชายภูธิพัฒน์  เที่ยงผดุง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กชายจีรศักดิ์  ปางลีลาศ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กชายอภินันท์  หล้าน้อย โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กชายภารดา  สว่างไพศาลกุล โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงอนันดา  เอี่ยมจิตร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงอาทิติญา  ชาชัย โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สืบสำราญ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงปุณิกา  บุญเรืองธนทัต โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงอติกานต์  สีกาลัง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มงคล โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงชาลิสา  เรืองวารี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายพงศ์วิทย์  บาคำ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1572 เด็กชายกรพัส  พงศ์ปิยะไพร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงอิสริญา  กุลธนาวัฒน์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงอภิชฏา  คนคล่อง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
1575 เด็กชายกิตติกร  พลโลก โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงวิชุดา  เฉิน โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงชัญญานุช  อินนะระ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงพรทิพา  กวนสี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงจรวยพร  คำเถื่อน โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงพิชญา  หิมพานต์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงวรพร  ภู่ดาษ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ด้วงก้อน โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1583 เด็กชายคมชาญ  น้อยเนียม โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1584 เด็กชายทนงศักดิ์  เเสงทวี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กชายปิยะวัฒน์  ครวรรณ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงเขมิกา  บุดดาจันทร์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงชลนันท์  นิยมธรรม โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กชายไกรวิญย์  คำกิจ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กชายปภังกูร  ทองไชย โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กชายพัสกร  โสดา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายกตัญญู  อรรคศรีวร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กชายวัชระ  ศรีจันทร์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กชายเด็กชายสุธายุทธ์  สุวะทอง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กชายภานุพงส์  เส่าหล่อน โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กชายธีรัช  ไชยยงค์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงวรรณเมษา  สนโศรก โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงปณิตา  ศรีปัญญา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงชนิกานต์  ณ นครพนม โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงจิดาภา  เจริญศรีสกุล โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงอิศริญา  โคตรทุมมี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงปาริตา  สุระนนท์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงพิชญาภา  เพิ่มพูล โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์หลอด โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายธีรนันท์  ศิริวงศ์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงวรัญญา  อินทโคตร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายอมรเทพ  วงค์ชาชม โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงกัลย์กุลศิริ  ศรีธรรม โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคำมูล โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงชลธิดา  ัคัดถาวร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมอินเอก โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายยุทธวีย์  สุทธิสาร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายมัธยม  พ่อกว้าง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายทศพร  เสียงอ่อน โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายนฤสรณ์  อึ้งอุปละชัย โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงกนกวรรณ  หลีประสิทธ์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงสุภัทธวดี  เเสงดาว โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงอัจจิมา  ราชเภา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายพัฒนากร  เสียงสนั่น โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงกุลนิดา  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงณัชชา  ทอนใจ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรมา โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงดาราวดี  ภัทรมงคลโชตน์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายปิยะบุตร  รักษ์ทอง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายรพีภัทร  สุนทอง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงภาณุมาศ  ยาคำ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงอมรรัตน์  สิงห์สี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงปราณปริยา  โสดาลี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงอรปรียา  สายสินธุุ์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงรวงข้าว  รัตนกาฬ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงสิรินาถ  นาคเอี่ยม โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประกายเพชร โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงศรัญญา  ชนะวงศ์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงธนัญชนก  อาจศัตรู โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายธนภัทร  ลำทอง โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงพิจิตรตรา  น่านโพธิ์ศรี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายธนกร  ทัศวงษ์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายสิทธิชัย  ทามนตรี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายดาเนียล  เออาห์มานี โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายธีรโชติ  อัปกาญจน์ โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายพีรนัฐ  วัตตะโส โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายธราธร  โกพลรัตน์ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงภัณฑิรา  ธงยศ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
1643 เด็กชายฐาปกรณ์  หนูผาบ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กชายพงศ์พล  หงษ์ภัคดี โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงสกาวรัตน์  พุทธระ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงรินลมณี  น้อยวัน โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงสกาวรัตน์  วรติยะ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายปภังกร  อรรคศรีวร โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงปุณยาภัทร  ชาวไธสง โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงกนกอร  วรกิจ โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงอลิศา  มูลโคตร โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงอรณิช  อ้วนอ่อน โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงสริตา  รัตนมาลี โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายณัฐวัณ  พุดมี โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายจารุภัทร  มาเล โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงภัทราพร  หนันลี โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม