รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนนทพัทธ์  สระสม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายนพพล  ฮิ้นเจริญ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐนนท์  มั่นเขียว โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฐิดาพร  ไชยวาณิชย์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปัณณวัฒน์  อร่ามรัศมี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงลักษวรรณ  อินทราวัฒนา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธัชธรรม  ปัญญาธนคุณ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายพศุฒม์  ทวีชัยวัฒนะ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีวิไล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายศิโรจน์  ประสงค์วัฒนเวช โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนทรัพย์  โอสถานุภาพ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายเพิ่ม  จองวรรณศิริ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายกันตินันท์  ลิขิตเจริญกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษฏ์  พลรัฐ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนภาดา  เสงี่ยม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกรียงธนอนันท์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายธัญนิธิศ  โกศล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เสตะวีระ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรบริบูรณ์  ศักดิ์พิสิษฐ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนันธร  หอมดี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายคุณานนท์  ชัยกุลประเสริฐ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายปัญจพัฒน์  พรไพรัช โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายฉัฏฐิราช  รงค์ภักดี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอชิรญา  งามสง่า โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุธาสินี  มีรอด โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชยเดช  กงประดิษฐ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุภิญญา  เล่าจู โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายปฏิมากร  ฤทธิ์สมบูรณ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภัทริศวร์  มาชมสมบูรณ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายธนวัฒน์  กิจประยูร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธวัชชัย  วิลามาศ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรสกร  อรจุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายวรุทธิ์  ล้อมสวัสดิ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรทิปต์  เจตน์มงคลรัตน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ตั๊น โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธีรโชติ  ชัยยารังกิจรัตน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสาริศา  เทวาชลาอังกูร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนิรมัย  บุญบางยาง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายนิติธร  แก้วคุ้มครอง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธรรศธรรม  ปวิภาดา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 นางสาวหทัยทิพย์  เผ่าอำนาจฤทธิ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวอมิ  โตโยดะ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายณัฐชนน  วันดอนแดง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงณิษา  คงวรรัตน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกชกร  สุวจนกรณ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงภวิษย์พร  แย้มงามเหลือ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายขจรเกียรติ  หล่อเงิน โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศิรปรัชญ์  ศิลาวิลาศภักดี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงภัคจิรา  โสมย์ไพศาลศิลป์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายเตชนิธิ  หิรัญคงไพบูลย์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกันติชา  ชาญเลิศสกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายวิสาล  เกรียงสินยศ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายปุณญพัฒน์  กิจบุญชู โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุพิชญา  หาญเจริญพิพัฒน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายรัตนชาติ  บวรโชติถาวร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปานทอง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงศุภสุตา  ศิริแสงเจริญ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเพ็ชร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงธนธรณ์  ทองใบ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฉันทิษา  เทพยศ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปริยากร  อนุชน โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศ์เกษร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธัญวัฒน์  พัฒนไทยานนท์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงมาตาห์  นิษุณะรัตน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฐิติกานต์  สวนเศรษ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชลธิชา  สุขโต โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวีรภัฏ  ยิบพิกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วเทศ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  ฐิติวัชร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธีระทัศน์  ลิ้มบริสุทธิ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกันตภณ  น้ำสอาด โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ศรีอมรศักดิ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนดล  ไทยประยูร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายนิติธร  เอี่ยววัฒนพงศ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสิริกาญจน์  เงินอุดมไพศาล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกิตติธัช  คุณาวิวัฒน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายศิลา  กลิ่นสมิทธิ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายชัยวัฒน์  วิลามาศ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนกร  แจ่มพินิจ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภูริชญา  ดีจรูญ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภูษนิศา  ดีจรูญ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวรรณวิสา  สถิตอยู่คู่ไทย โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภาสินี  คำเมืองมูล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงทองทอแสง  พึ่งดี โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธัญชนก  คงกระพันธ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนัญชิตา  อโศกบุญรัตน์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เมตตามิตรพงศ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชัญญา  โห้ถนอม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเบญญาทิพย์  วรบุญโอฬาร โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิริวัฒนชัยกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฐานิดา  สุขพลาดิสัย โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพรหมพิริยะ  โชติภาคยกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายสดุดี  พันธ์เตี้ย โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คุณาโรจน์เดชา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายทิวัตถ์  พฤกษ์สิริสมบัติ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภคมน  รติศีลวัต โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกฤษกร  ฟองเทพ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยพจน์พานิช โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายทัศไนย  แซ่ย่าง โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปริม  ชมชื่น โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธนโชติ  พุฒพรึก โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพัทธ์ธีระ  โชคทรัพย์สมบัติ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสิรีธร  อารยดำรงกุล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายชุติมันต์  พุทธรอด โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญชพร  ศิริสุธธา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายศุภกฤต  ปรุงสำราญกิจ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายจิรายุ  ยอดยิ่งวิทยา โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพงศ์ภวัน  สิริวัฒนนุกูลกิจ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธันยนันท์  เตรียมล้ำเลิศ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฐชนน  ตั้งวรกุลชัย โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวรรสินีญ์  หฤหรรษ์ธรรม โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพงศภัค  รวีสวัสดิ์ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจนักรบ โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายไชยศิริ  พิบูลชล โรงเรียนยอแชฟอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพุฒินาท  ภิรมย์นา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายณัชกิตติ์ภูเมศ  บุญมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายเตชวาสน์  นารักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายภพธรรม  กุลฉิม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายพอเพียง  ปิดสาโย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงลักษิกา  เผือกสามัญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณธชร  พันธุ์ศิริ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  วงศ์ฉลาด โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายมานะ  ม่วงเจริญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายพงศภัค  คุณาวัตร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายชัชชนน  แสงจันทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนฤภร  ยังมีมา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชญานิศ  ภู่พวง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งธนากาล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายนที  โคกครุฑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายคชาธร  ศิริเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายคิรากร  อร่ามพิบูลย์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายธนโชติ  คล้ำศรี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายภูดิศ  สุภาจันทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสุกานดา  งามเหลือ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเจณิสตา  โอภาตะวงศ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงอภิชญา  โนนคู่เขตโขง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝอยพรมราช โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธนวรรณ  อินทราพงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายกฤตัชญ์  ทศวงศ์ชาย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงญาณิศา  เหล่าสมาธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงฐิติมา  ปานมีทรัพย์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายณัฐกัณฑ์  เล่าอุย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายนรากรณ์  ธนิกกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายธนวัฒน์  เลี้ยงรักษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายพงศกร  ไทยทวี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกัลยกร  ผ่องฉวี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายชัยวัฒน์  ลือพืช โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายปภังกร  หอมสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายศิววงศ์  โตมอญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายสรชัช  รุ่มนุ่ม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงพิทักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงบุญสิตา  บำรุงกิจ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยชนะ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เหล่าจุมพล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายณัฐศักดิ์  สนธิกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายธีธัช  ประภาษานนท์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายปริพัฒน์  ใสยิ่ง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองบ้านเกาะ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายอภิสิทธิ์  โยธาจันทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายอัครพงษ์  บุญรักษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายพัสกร  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายจุลจักร  สานใจ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัชชา  สิรวัฒนากุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นายรชต  อินทรพร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายศุภชัย  หวังพงษ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายพศิน  เอกรักษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงอภิญญา  ปลื้มถนอม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ปุจฉาการ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายปริญญา  อนุตธโต โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายภัทรพล  จินดาบุตร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายพิชญุตม์  ชัยโย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกันทรากร  กุณที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณัฐพล  นินนาท โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนภัทร  จิตการค้า โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธรรมสรณ์  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปฐมพงษ์  เฮงประยูร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายจีรเมธ  อิสราลักษณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายบดินทร์  ล้ำเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวราลี  อินทรพร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงฐิตาภา  ริ้วบำรุง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงมนชิตา  ไทยอาภรณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัคคนันทน์  วิรุฬห์จรรยา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญพัชร  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจินตภัทร  ด่านขุนทด โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอชิรญา  อินทร์จ้อย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปั้นพลอย  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชลกร  ขันคำ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเดชากิตติ์  พงษ์ไพร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุพัตรา  ฮืงวัฒนา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนาตยา  ชิวปรีชา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศรุดา  ไม่ยาก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเขมจิรา  ชัยพรหมนฤภัย โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงรัตติพร  ธนะสูตร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุพรรษา  เหล่าลาภะ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชวัลนุช  ศักโกระ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเขมนิจ  เล่าเปี่ยม โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจรินลดา  มีจินดา โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิดาภา  บุษยาธัญกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิดาภา  สุภาจันทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปั้นทอง  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายอุดม  แก้วเหลือง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตการค้า โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายยศกร  สมบูรณ์ภัทรกิจ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายบุญชรัสมิ์  บุญไพศาลดิลก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายเชิดชูศักดิ์  เจรจาปรีดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรมลวรรณ  สวัสดิ์มี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัลรัณ  แดงสมบูรณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีธีรวงศ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกฤษณพัฒน์  หอมบานเย็น โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกฤษฎ์  วชิรอัมพร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงติณณภรณ์  เวชอาภรณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  เขียวงามดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกฤติน  ชัยอาภรณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสิริกร  แป้นลาภ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสรวิชญ์  ประทีปะเสน โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปัณฑ์ลภัส  คีรินทร์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกิติภูมิ  ดลกิจ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปภาวี  ชัยพันธ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพัชรา  เพ็งมี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฟ้าสิรินทร์  พุทธพิพัฒน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปิยะวรรณ  เอื้อสรรเสริญ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสนธิ  เชิงชาญกิจ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภัทรพล  พ่วงบุญปลูก โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปิยะภูมิ  คงสกุล โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิรินภา  เลาหจารุรัตน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายชนัธพงศ์  กันกง โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายอภิรักษ์  สิตะวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภาณุพงศ์  ธนภาชน์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพัชรพร  จิตติราช โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงมนชิตา  กิจภัทรวิทย์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสรชา  กาญจนนิมมาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพันธุ์ธัช   กุลชนะไพจิตร โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายกุศลิน  แซ่ลิ้ม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฐพงศ์  เมืองรมย์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนพรัต  พินศรี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอภิกรณ์  ่ทองแผน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปริญญา  น้อยประชา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายชยานนท์  อัมพวัน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายวรโชติ  กิจเจริญ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วแดง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายเดชฤทธิ์  โชติชุติไพศาล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กชายรัฐฉัตร  คงธนศุภบวร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญลือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายธนกร  ซิงรัมย์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองประภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงจิรัชญา  ป้อมสุด โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายฐิติบุญธน  ตันไพบูลย์กุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายต้นกล้า  คงชม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายภูผา  รั่งสันเทียะ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพิมพ์สุชา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายฐปนัท  ชัยพัฒน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกันย์ณัชฐา  กิจศรีไพศาล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายพีรวิชญ์  วรวิศัลย์กุล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์อาศัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปภาวรินท์  โสภา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนัทธ์มนต์  เจริญพันธ์ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงหยาดทิพย์  บางคำหลวง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พูนบางยุง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายภูมิพัฒน์  รื่นนุสาร โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงชัชมาภรณ์  เรียมไธสง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชามญช์  สระศรีสม โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  พันธรักษา โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงนพมาศ  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่โฟ้ง โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตน์นุ่มน้อย โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายชยางกูล  เกิดลาภ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกำธร  ศิลาลักษณ์ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนราธิป  จั่นสุดแถว โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวสันต์  หลักฐาน โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายชัยพัทธ์  พ่วงจันทร์ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนันทิชา  คงพันศรี โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุนันฑา  สำลีฉาย โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงประภัสสร  ชิวปรีชา โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีตัน โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวิยดา  น้อยพันธุ์ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยพันธุ์ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนันทิยา  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภูญดา  กองเกตุใหญ่ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชยากร  เกิดลาภ โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศลิษา  วรานนท์วนิช โรงเรียนวัดบางหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายอภิวัสน์  สิงห์โตทอง โรงเรียเดชอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม