รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปพิชญา  วราตินันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงตุลยดา  ไพรสันต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายพัทธดนย์  พลับลัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายเรืองศักดิ์  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายปณตกฤต  พึ่งประยูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐกิตติ์  กิตติศักดิ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพัชรพล  ช่างทุ่งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายสุรยุทธ  โคตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนพร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชรินรัตน์  พันธ์ประมูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิชญา  ธานินทร์ธราธาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายพีระพงษ์  ศักดิ์สุภาพ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสวิชญา  นะวาระ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพิชญะ  อันชะนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวศุพล  ภูพะเนียด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิณห์นิภา  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัชชา  เมืองจินดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงขนิษฐา  กระกัน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชาติทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศศิภา  วงษ์ไสว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสิรภัทร  อัตตะกีรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธีรัช  เพชรดุลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญญชล  แฟนพิมาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสุวิจักขณ์  เตชะธัญญะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรสิตา  เดชนาเกร็ด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรรณปพร  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพรปวีณ์  ท้วมสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปารมี  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณีรนุช  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายรชฏ  จิตต์เจนการ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอาภาพร  มงคล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธีรภาพ  มุ้ยมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธนัชพร  รักคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสริดา  ลี่รัตนวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณภัทร  สิริกานติโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชญาณิศา  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุดารัตน์  โตพวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอภิสรา  น้อยอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงรวีกานต์  วรรณากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสิริณดา  ตั้งจิตพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  ระวีทองดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐรดา  พูนทอนใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกุลนัฐดา  หลิมรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพงศธร  สีมาน้อย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิริย์กร  วงศ์ชัยกิตติโชค โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายพชร  สิริกานติโสภณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธัญธนรัศมิ์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอชิรญา  จุลนิพิฐวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธชาพิมพ์  คำมณี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายจักริน  เริ่มตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวรัทยา  อัฑฒพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายคุณานนต์  พิธพรชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายพิริยกร  ประจวบวัน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปวีณา  เอี่ยมศริยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงมุนินทร์  กิตติศักดิ์สุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภาณุวิชญ์  วงษ์โต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายวีทรรศน์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจิรนันท์  พันธ์ทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายณภัทร  ปิยธโร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายนภัสพงษ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงฐานิตา  กาญจนาพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธนชิต  ถ้วยทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายศรัณย์กร  วิริยะชื่นโกศล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายยศพล  อยู่เมือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงขวัญข้าว  บำรุงเรือน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนภัส  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายเจตริน  จินตนารักถิ่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายภษพจน์  เหลืองทองคำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปัณณธร  อยู่ยืนผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายจิรัสย์  ทางเรือ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปิยวัฒน์  นาคทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายกันต์กนิษฐ์  นะวะระ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายวชิรวิทย์  ชวนชม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายยุทธนา  รอดปรีชา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายลภน  กุลนันทิวรรธณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายวิศวะ  คำบาง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายภีมพล  จินต์เจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายเมธัส  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภูมิพิศุทธิ์  วุฒิศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงขวัญจิรา  วิสุทธิเดช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสุรพัศ  ผลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพลกฤต  วิชัยคำจร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายก้องหล้า  สมบูรณ์บัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายน้อมศิระ  น้อมเศียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายปุญญพัฒน์  เหลืองอมรนารา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายชินปพัฒน์  วัฒนธีรางกูร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายคุณานนท์  ประสานศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงมณฑิรา  อัจฉริยวนิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายศิรศักดิ์  สิทธิสาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายนารารุจ  ทองทวีผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายศรีสกุล  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงน้ำใจ  ศรีมีธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงเตฃินี  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายพัสกร  ลำใย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปริณดา  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายจิรัฏฐ์  สุคนธ์พงษ์เผ่า โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภัณฑิลา  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายเกษ่มสันต์  บุญประภากร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณิฃาพัฒน์  เทียนแพร่นิมิตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายชโนทัย  นงค์นวล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรัญญ์ณัชชา  ปิติโชคกุลสิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนวิยา  ประจักษ์วิกรานต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศันติวิชยะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศุทรา  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายระพีร์พัชญ์  แสนแสนล้าน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ทรัพย์ผุด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายภูวิชช์  ศรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายภูริวรรธณ์  พันธ์ทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐพร  จิระมานิต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงนันทิชา  พิริยะธนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรุ้งนภา  เฮ็งเส็ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายณัฐพนธ์  โอณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายวรากร  บุญทองดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพงศธร  อังกูรอัจฉรา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายกมนทัต  ชูเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายปัญญพัฒน์  ดีพรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายโฆษิต  เจ็งหริ่น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เร้าใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายเจษฎากร  วชิรัคคเมธี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงญาดา  มอบจัน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงฟ้ามุ้ย  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธนวรรณ  ใช้บางยาง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพรภัสษา  คิดเข่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายภูเมธ  ไทรทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงฐิติพรรณ  สิริรัตนนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนิจจารีย์  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภัทรภร  คู่ธนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายพีรวัส  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายณฐพฤทธ์  เวศย์วรุตม์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปุณิกา  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปณิชา  หิรัญญสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายสูงเสียดฟ้า  สิรศักดิ์ชัยกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายวิริยกานต์  คีรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศิลปวีณ์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายกันตภณ  นะราแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณิชากานต์  จันทะแสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัชชา  คูพะเนียด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายภวัต  ไชยนิคม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงรมิตา  พุทธคุณรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายธัญบูรณ์  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพชรดนัย  ท้วมอ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เหลืองอมรนารา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศิริพานิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายภูวเนตร  ไชยวรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายกฤติธี  เมธสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายจักราวุธ  คำล้วน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายณัฐ  อนุสนธิ์พรเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายfff  gg โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายภูกวิน  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุพรรณษา  ชมสารวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศุภานัน  ติดโสม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชัยยุทธ์  ฉ่ำตาก้อง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวันฟ้าใส  แตงเทศ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภูเบศ  รัตนสุขวิมล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงบงกชรัตน์  พุ่มพยอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนารีกานต์  ศรีพิบูลบรรเจิด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงเมวดี  จำปี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวีรกานต์  เขียวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐวัณธ์  ลิ้มบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเอม  ภัยสูญสิ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพรอุษา  สาลี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวรวรรณ  พัวพิรุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศิรภัสสร  ผุยรอด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชนกานต์  เกาสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติพล  กองกาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุทธิดา  กรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวิรากานต์  โนนศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเกรวรี  วันดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรมณ  สูงกิจบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐวดี  นาคทั่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มั่นสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายภัทรพล  มหาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนันทพงศ์  ปานอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพลอยนิศา  แสงคำยันต์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุปัตติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปภาวดี  นิลประกอบกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงดาราพร  กลิ่นถือศีล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ตุ้มคง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุชานาถ  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกรสิริ  รอดฮิน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจอมสุภางค์  นิตย์แสวง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปวรวรรณ  ปฏิพิมพาคม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธีรภัทร  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธนาธาน  พลายนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสิรภัทร  ศรีพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพงศกร  เขียวมรกฎ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนพัต  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชนิตา  ลิ้มสุทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเปรมศรณี  มากบัว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงรังสิมา  ปัญญากดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายฐิติกร  คงหมวก โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปาริฉัตร  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัชรพร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณิชาภา  วังชนะใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวนัชพร  สุทัศนวิชานนะ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุธีมา  โคตรชมภู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิชชา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขมนรากร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธนสุนันท์  อยู่ศิริกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสุชญาพัทธ์  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงศศิภรณ์  สังข์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอภิศรา  บรรจงแจ่ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุชัญญา  เกิดฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงลักษิกา  ป่าไพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใจฐิติวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐนันท์  แสงชัยทวี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนภมณี  พุทธคุณรักษา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจุฑามาส  ฉ่ำตาก้อง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกมลรัตน์  กลิ่นพยอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิริภัททรานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขสายชล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐิติยา  ศุภมิตตานนท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงยลรดี  มูลทองจาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐกานต์  กิจเปรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวีรชัย  กาลัญญู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชญานิศ  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอัจฉรา  ธุวะชาวสวน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงหทัยชนก  ภูริเริงชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณพล  ภัทรศีลสุนทร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายฐานพัฒน์  วิริยะศิริพงศ์กูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสิงหวัธน์  ปฐมวัฒนศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สง่าเนตรเพชร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายจิรภัทร  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอริสา  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงมธุรินทรฺ  อุ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุภัควดี  ใจดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสิริวิภา  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐชา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธัญญภัค  ทวีวงศ์ผาติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปาณิสรา  พืชเพ็ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายวิภู  ค้ามั่งมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายศรัณย์พัศ  อ่ำหนองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรดา  นุชทองม่วง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายคุณานนต์  วันเย็น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายภัทรกร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกุลณัฐ  ดวงสร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุทธดา  บุญยะณี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธัชชัย  ซื่อเลื่อม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปุณณภา  บารมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงโชติกานต์  อำท้าว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  แนวแห่งธรรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภัคพล  พุ่มพยอม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอารียา  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกฤษณ์ธรณ์  ธิติวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสิรภพ  ตราโต โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภูสิทธิ  คนอยู่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฐภัทร  จินดาศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณิชพน  ธนวัตณัชกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายผลิตโชค  อรรถจินดา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเปมนียา  อิทธิกรวรกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภาสพงศ์  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณัฐภาคย์  เอกพัชราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภูน้ำเงิน  โพธิ์สุพรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐริณี  คงเปรม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภัทร์พิชยา  วิจักขณ์อภิญญา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธนัญญา  โคบาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวีรภัทร  พลบำรุง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขจิรัง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  สวยสะอาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุทธาดา  สว่างกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกฤตกานต์  จันทร์แนม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงฐานิตา  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีพิบูลบรรเจิด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชญานิศ  ภูอัครนันท์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภาณุวิชญ์  วัฒนสุขเอกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายรัชชานนท์  ชัยศิริพานิช โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชยศ  สุชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนธรณ์  อมรปิยสิริกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสรรชัย  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายจารุพัฒน์  สอนพา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงพีรกานต์  เปรมยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอมราพร  บุญบรรดาล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  มณีกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนภัสสร  ทรัพย์เสริมสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เสาจู โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงบุษฎี  ภัยสูญสิ้น โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสุทัศนีย์  ถึงสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐชา  ศิริสกุลสังขกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนภัทร  โชคเกรียงไกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายปฏิภาณ  อิงคมณี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายก้องกิดากร  สุริยาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณภัทร  ธงอาญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายกฤติพงษ์  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกอบทอง  ศรีหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอภิสรา  เขียวพริ้ง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงญาดา  ทรงเดชาไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชนิดาภา  นุชิตรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชาลิสา  จตุรพรพูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสุพัฒตา  อุบาลี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายจิรรัตน์  พิสารวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายรัฐพล  ชวดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายคทาวุฒิ  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายเขมณัฏฐ์  เฮงมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณธิดา  สุขคลีวนัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพีรวัส  เฉลิมพลประภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงโยษิตา  ศิวปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงฉันทิสา  ประจักษ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงรวิปภา  แก้วจังหวัด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปวริศ  ตรัยมงคลกูล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธันวา  สังข์เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายภูมิใจ  บุญธรรมช่วย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายภาณุพงศ์  บรรหาร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายก้องภพ  ตระกูลทุม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายจองฮุน  ลี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงโยนิสา  ปานสังข์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอนัญญณัชช์  ขจรศิริผล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภคพล  ตรีชนะกิจ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพีรวิช  เฉลิมเกียรติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชนพร  พณิชไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณิชภัสร์  ปฐมพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายรัชพล  สุวรรณเกิด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภิญญามาศ  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสิรภพ  ปัญญาวานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฐนันท์  โชติธันยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายชัชชัย  ทับศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชนพงศ์  สถิรพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิชญานี  ฑ้องรัตนพรชัย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายจตุภัทร  โชคบุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวรปรัชญ์  ตรีพจนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนันธชา  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพฤกษ์  อารีรอบ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุกฤตชยา  ศรนุวัตร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธรรมภิพัฒน์  สามเพชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวรัตน์  สุรัติเมธาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายทนาทิป  ทองเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงเวธกา  จั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายภูษิต  บุญขะจาย โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชุติมันต์  วงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายศุภกร  เฮงเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายรวิชญ์พงษ์  คงถิรกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนิติพงค์  คงถิรกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกิตติพศ  จีบโจง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกาญจนภรณ์  เตชะวุฒิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอัญมณี  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายสุวิจักขณ์  พรรโณภาศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายชิตษณุพงศ์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายธิติ  ศรีประสงค์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอรชยา  สิงห์เอกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงมณีนุช  เตชะวุฒิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงตองฉัตร  ชีพชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงศลิษา  บุญขะจาย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงวีร์สุดา  เจริญชัยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายศุภกานต์  วิวัฎฏ์กุลธร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายสาธัตถ์  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงอรัชพร  อดุลยธรรม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายปัณณวิชญ์  วรภาสไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายจักรเพชร  เลียวรัตนกร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายสรจักร  ลิมปนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายกิตติภพ  ดีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายศิริชัย  กิจกอบชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายพิชชากร  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงณัฐสินี  ศักดิ์สิริวาณิช โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายเนติธร  สุธรรมวราพร โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ขำญาติ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธีรภัทร  บริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐจิรพัส  จิราพิมุกต์กุล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐนรี  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกิตติ์ธรรม  ลิ้มนิธินนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธนภรณ์  สุวิชาญเมธี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสรัญกร  อินทรา โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงโชติกาภัค  สวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บัวพวง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพภัสสรณ์  กุณเดชพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณปภา  สุขสิน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธารนที  โพธิ์วัฒนาดิลก โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนันท์ธภัส  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงมณีรัตน์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรืองศิริชานนท์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายภฤศพล  ญาณะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชาลิสา  ผาสุกตรี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพีระศรี  ตะหน่อง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายระวีวัตติ์  เอี่ยมขจรชัย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขพันธ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงนฤมล  ไกรตะนะ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจิดาภา  โคตรพุ้ย โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสวรรยา  อินทิม โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภัครภัทร  ภักดีนอก โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกฤตพร  ทองระยศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เดชะวราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวิศรุตา  เสงี่ยมตน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายกวีนิพัทธ์  ทำสวน โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรัญญา  โกยสำราญ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุชาวดี  พูนสุข โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงน้ำทิพย์  บู่ทอง โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายบดินทร์  หาญเสน่ห์ลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายชาญพจน์  บุญดี โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกนกกร  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายศิริพล  ตะโกพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายภวิศ  จตุวีรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายปุญญวรรธน์  พิชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายณัฐธนนท์  ปิติเจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายพัฐนนท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงสุพิชญา  ธนวชิรา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงปภาวรินท์  ธีรานันตชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงเกวลิน  กลักวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงแพรขวัญ  ชุนถนอม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายนวภูมิ  ค้าธัญญมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงณัฐนันท์  เจริญฐิติธรรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายภัคพิพัฒน์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เณรบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายอัครวิชญ์  ปิ่นโมรา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กชายพันธุ์ธัช  ปราการรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายปริยากร  ศิลากร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงนิชธินันท์  เกียรติขจายกำจร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพัศวีร์  คล้ายบรรจง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณัฎฐากร  สุนทรมัจฉะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายปัณณวิชญ์  เอนกวัฒนกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายจิระเมศร์  อัครพงษ์กุลบดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายรัชพล  จำเริญพูล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงสุภาวิตา  ศิริประภาวดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายพชรรัฐ  จิตสิริภาคย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวขิรญาณ์  ขุททกพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายภาณุชาญ  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงพริมรดา  ประกอบธรม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงศุภัชญา  รสชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายกฤตเมธ  คชพลาย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงสิรภัทร  พรพรหม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลภาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงอรปรียา  ไตรคุป โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงเขมจิรา  จิรชุณหทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายกิจาพัฒน์  รุ่งเหรียญพูน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงณัฐวรัทย์  สงวนพานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายสัจนนท์  ตรียินดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายชลิต  แก้วพิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายฉัตรรวี  ชิณวังโส โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงจันทกร  ณัฐโสนามัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงศุภรัตน์  ทรัพย์วัตนไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายณัฐดนัย  พินิจค้า โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายบรรณกร  ชมชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงนิญาดา  ปะวะภูชะกัง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายสุรชัช  ค้าธัญญะมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงธันย์นิชา  ธนานนท์วุฒิไชย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปภัชญา  เหล่าธนากิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกุลิสรา  วรพลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพรรณปพร  สงค์อยู่ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงอภิชญา  แสวงการวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธันยพร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปาลิดา  สอนพ่วง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายหยก  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายพลัฏฐ์  จงประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายกฤชตฤณ  โอฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายปัญญรัช  ตั้งศรีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายชยุต  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายชินธิป  กุลทวี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายศิรวิชญ์  ชัยเรืองสิริกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงddd  hh โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ยศเครือ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงภักคกร  นันทิยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชุติกัญญา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงลลนา  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงศุภณัฐ  เมฆอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายณภัทร  สุนทรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงบุณยาพร  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจิรกฤตา  ฤทธิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณิชกมล  เอกธรรมสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพันธ์นลิน  โภคินธรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงชัญญา  จันทรวัฒนาวณิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธารศรัทธา  พลเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปารณีย์  ชัชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายภูริณัฐ  แช่มทองดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายศักย์ศรณ์  บูรณะธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงบุญพิริยา  ประพันธ์พจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอชิรญา  กำจัดภัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุพรรัตน์  วรกิจธำรงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวรณัน  โรจนบุตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปานปวันรัตน์  เกียรติชนกกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงเนตรา  กิติกุลคุณากร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอชลรดา  อมตศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงธมนวรรณ  เหลืองทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายภีรศิลป์  นิฎฐิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกนกภรณ์  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายฉายฉาน  หนูแป้น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมือนลม้าย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกนกกาญจน  พันธุ์จินดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณิชากร  จันทภัทราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกฤษณา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงษาคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปภาดา  วิธิรวาท โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฐชยพล  คำอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงจิรัชญา  คร้ามศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงเอวิตรา  จารุอริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวริศรารัตน์  ธารินทวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณรัญญญา  มาศภากร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอัครวัฒน์  วังชากร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายธีรภัท  หุ่นนอก โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงรมย์ธีรา  สุธานุภาพวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธีภพ  มหาสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวรรณารัตน์  เหมือนลม้าย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายชัยภัทร  ณัฐพงศ์มธุธนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญเรืองยศศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายนิรุทธ์  ไหลสุพรรณวงค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายคริษฐ์  ธนะวันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปัญญ์บุศยกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงชนัญญา  แจ้งชัดใจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชาลิสา  เกียรติ์พงษ์ลาภ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธัญญมน  จักรเพชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธนัญญา  สอดแสงอรุณงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชัชญดา  คำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายนรวิชญ์  มากปรางค์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุธัญญา  ใจซื่อสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพชรพร  วิวัชจรัลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอารดา  พิชัยยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพัทธดนย์  พงศกรรังศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายเอกปัณณ์  ธนากูรเมธา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธัญวลัย  ฉายแม้น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธชทัต  เทพจินดา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพลอยประดับ  เลิศสุขสุขุมชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณปภา  เหลืองวรชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพรภวิษย์  นาทวรทัต โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพีรยา  ว่องทวีทรัพย์ดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายจิรภัทร  โชติธรรมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายปุญญพัฒน์  ธรรมสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐนันท์  อนันต์อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายธรนนท์  พวงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายภาณุเมศ  พินิจรัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงประติภา  สุศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอติกานต์  พันธ์จินดา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพลอยณิชชา  อัครโชคกุลพัชรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงภัทรธิดา  ลีเชี่ยวยุวสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุประวีณ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายฐานพัฒน์  พัฒนวงศ์ไทย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายภัทรพล  หนูนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัฐรณชัย  กิติเจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพรพิพัฒน์  อมรสิริพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงทยิดา  ภาณุเดชทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศรุดา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปัณณวัฒน์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงลักษิกา  โอฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพันธิตรา  ชื่นบุญงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงชัฏกานต์  นงค์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปฐวี  พงษ์ธาวิน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพีรดา  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ราตรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายบุณญพล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายกิตติพิชญ์  ผิวนวล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัชชา  ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุปรียา  ตรีประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายศุภนัฐ  พิมพ์รี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายกันต์ทัต  แก้วภูเม็ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายพศวรรธน์  ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายชาญบดินท์  โชครัศมีศิริ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชนัตกันต์  นิลยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวรพรต  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริธรรมขันติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายภัทร  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงบัญญาพัฒน์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพาขวัญ  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฐฐญาดา  ดาวเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณภัทร  สอดสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงดารารัตน์  องค์การธง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายปฐมภพ  ตรีศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจารุภา  ทุ่งศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มั่งประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกมลชนก  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์  ดอนจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายภวินท์  พรมหนู โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงรัญชิดา  เลี่ยวศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงรวิศรา  คชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงมนต์ภัสสร  คีรีมาศสกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอรกัญญา  ไตริน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นาคศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปรายฟ้า  ชวาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงมุกด์มาดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวชรกมล  ศรลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปณัชดา  กุลภาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกชพร  ศรีนาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายเจษฎากร  อิ่มทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายปภากร  เอกชัยฤดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพสภัค  ศรลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงขวัญรัตน์  อนุเอกจิตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภัคธีตา  ศิริสุขโภคา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัฐชยา  เลิศจิรเกษม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชาลิสา  ชวาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสิรภพ  ตรีศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพีรดา  เกตุมอญ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอาภาณัฏฐ์  ชัยพรธนภัทร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายธนิก  เชาวนปรีชา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายศุภศิลป์  คาดการณ์ไกล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายชินพัทธ์  ถิรภูวสิษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกชพร  ทัศนานุกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงธนิสร  ชำนาญวาด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชยานนท์  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพุธิตา  พ่วงถ้ำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชญานิน  นาคศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกันติชา  จรัสชัยวรรณา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายยุทธนา  ศิริคำรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงสินีนาฏ  ขำสุข โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกฤตณัฐ  วรสุวรรณรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน) 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายรวิช  คูวิจิตรจารุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกัลยวัญญ์  มกรกิจวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงเปมิศา  อินเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายธนากฤต  โชคบุญญาวาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงมุกตาภา  พัสดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายณพวีร์  มีศรีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายญาณพัฒน์  พูลเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงปาณิสรา  วานิชาชีวะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงศิศิรา  เจียมทับทักษิณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายนิธิภัทร์  ปิยะวงศ์วัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ริมดุสิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงธัมมณัช  เลิศวิจิตรจรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงราชาวดี  รวยอริยทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายพีรภาส  ขจรศักดิ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กหญิงณัฐชยา  มงคลสุรวาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายธนกฤต  อังคษร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายโชติวิทย์  มหันต์ชาครพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียรติบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายสิทธิผล  อินเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายคณิศร  เจริญฐิติรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายแทนคุณ  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายปวรวิช  กุฏีศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายณัฐดนย์  ดีวาจา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กชายสุรฐะวิชญ์  จุลวนิชรัตนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายนนท์นรุตม์  สุขสงญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายไกรพิชญ์  พรชลิตกิตติพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายภวัต  ณัฐพูลวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายณัฐกิตติ์  ฝางแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายพัชรันทร์  พูลเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายฐิตินันทร์  แซ่ลี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายภิเษก  ไชยแจ่มจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายศิรวัฒน์  มกรกิจวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายสถิตคุณ  ตระกูลชัยรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมพรสุขสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงศศิมา  เทียนดอนไพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงญาธิป  อินณวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณภัทร  อุดมธรรมรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรี่ยมประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงสุพัดชา  สวัสดิ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพิชชานันท์  ปฐมชัยอัมพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงทัชชญา  ลาดสุทธิเกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายวราวุฒิ  มาเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงปริยาภัทร  พรสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปึ้งสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชมิดา  บุญญะหงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายสรวิชญ์  สงวนพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงบุษกร  อัครคหสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธนกร  อัครคหสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายธีธัช  พรหมเอียด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงรักตกันท์  มูลทรงเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธวรรธน์  คุ้มแผน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงจิตราภา  ศรีสุวิภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณิชาพร  อนันต์ศฤงฆาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายศตพล  ฉันไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายเตชัส  งามเกียรติขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายเตชินท์  งามเกียรติขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธนบดี  อิทธิชัยวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายชนดล  หวังเศรษฐกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายณัฎฐ์ชานนท์  รัตนนารีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงนิชาภา  ตั้งนิธินันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สอนดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปวีราภร  ศรีพรมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  ศรีกล่ำพึ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เหมือนชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกัลยกร  ลิ้มศิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายศุภกิตติ์  สร้อยน้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกนกอร  ล้ำเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายดิลวิล  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงจรรยวรรธ  สักคุณา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายพรพิพัฒน์  แก้วเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงกชมน  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงปาลพรสรวง  พระเดโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 (ไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงปรีญานุช  ใสรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงอริสา  มีนาลุ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงเมยาวี  พิมใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงเกสรา  ท้าวเชื้อลาว โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญทัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงณัฐวรรณ  จั่นวิลัย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงนินาดา  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายอพิณัฐ  นาเลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายธรรณพ์ธร  ขุนภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงกมลชนก  พิพิธพรชัยกุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงพลินรัศมิ์  ฤกษ์สำเร็จ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพลอย  จอมบุญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายจักราวุธ  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายศุภวิชญ์  สมัยนุกุล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายวรวัฒน์  เรืองขจร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธนกร  เรืองบุษบา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงนิติญา  หวังโพล้ง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนันท์นลิน  บัวงาม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพิมลพรรณ  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงสุพัฒตรา  คนยงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงอุไรรัตน์  ชำนาญกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงจตุพร  ทรัพย์เมือง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศุภชัย  บัวกนก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายศุภโชค  บัวกนก โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายศิวะพัฒน์  ภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงรพีพร  พรามมณี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงอินทิรา  จินา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายธนพล  สันชวฤทธิ์ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษา) 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม