รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายคณิน  กลัดสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  ใยชม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอัคคเดช  ดีอาษา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายศุภนัฎฐ์  สำรวจ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายศักย์ศรณ์  โลหกุล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชินณิชา  จ่าพิชม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจิตราภรณ์  โดยอาษา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายสรวิชญ์  สว่างอารมย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฎฐภัทร  ขัดทา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนพร  โป๊ะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกรวรรณ  ใจยงค์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศตพร  จักรกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายรัฐนันท์  อนันต์เสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธมนพัณณ์  เนื่องจากฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสิริกร  บุญสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธันย์ชนก  เผ่าดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงรุ่งนภา  พ่วงปาน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปานไพลิน  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกันตินันท์  บำรุงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศุภสุตา  จั่นงาม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอณิมา  รัตนมนูจิต โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายจิรัฎฐ์ชานน  ชินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเอกกมล  ชีชะวา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงโชติกา  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอิสริยา  อิงอุดมนุกูล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายศักดิธัช  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายสิรวิชญ์  กิตติธเนศวร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายอชิรวิชญ์  ขจร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายจารุกิตติ์  โมรา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปรางค์วลัย  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายวิรัสพงศ์  เดชเดิม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายธีรดนัย  ทองพุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายกิตติศักดิ์  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายพงศ์ภีระ  ครุฑประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายวรวัช  การถนัด โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงญาณภัทร  พิมพาลัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอริศรา  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอิศริยา  พุมมา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภิญญดา  บุญกัญญา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายภูสิทธิ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิมพกานต์  ตุ้ยตะคุ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจตุพล  สุทธิศันสนีย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธัญวรรณ  ตินตะโมระ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สงปรางค์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงทาริกา  โฮ่บรรเทา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายนิติกร  เรืองแสงศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายปฐมฉัตร  พันธมาศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุภัค  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจิรภัทร  ประเทืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปรียาพร  ขันธนิกร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัชนพ  เกียรติทวีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายวฬัสพล  โหระโช โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสิรภัทร  ทรัพย์เอนก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพชรพรรณ  กลยนี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอสมาภรณ์  สิทธิ์สิริโสภา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอนัญญา  อุ่นธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภัคจิรา  เนื่องลออ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธัญชนก  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายศุภกร  เรียงทองหลาง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายภูมิภัทร  แถลงการณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บ้านใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพรพัชชา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายธัชกฤช  นิยมเอื้อ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุชาดา  แพรม่วง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวิรัลพัชร  สุทธากร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงตติยา  พุฒพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญมีมนัสศิริ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสิริพร  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชนิดาภา  ตราชู โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพีรวิชญ์  ดั่นกลาง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายชยานันต์  คำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายสรัล  จงใจเทศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภากร  กินขุนทด โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงชนากานต์  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพรลดา  ปฐมพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิรัชยา  ไทยเขียว โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงศุภัชญา  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสิริวรรณ  ศักดิ์ดาเจริญ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐสุดา  มากทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธัญญวรรณ  จันทร์ประมูล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายศิโรฒม์  นาคะจะ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกองทัพ  หลั่งอุทก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชญานุตน์  กุลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจิรปรียา  กาหล่ำ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  มีธันญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชุติมา  คงสืบชาติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชฎาพร  พิทักษาวรากร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกุสุมา  พลสอน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุพิชชา  ลิ่มจุฬารัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงดวงพร  สมบัติสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศศิภัสสร  อุไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงแสงตะวัน  อินทรภูมิ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพงศกร  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกมลชนก  ปัจฉิมบุตร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสิรภัทร  โควิน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภัทราพร  เอมจิตร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศิรวิชญ์  มาคะวงค์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปุณณวิช  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปวรวรรณ  จันนา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปุณณมา  สีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนวามินทร์  เพ็งบุญโสม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอรอินทุ์  พันธมาศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนิตยา  ทศกรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงมนัสชนก  ทองพุ่ม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงฟ้าใส  หอมชิต โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปิยะธิดา  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายเรืองนนท์  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ราชโส โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายปวเรศ  เรืองทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกาญจนาพรรณ  หมื่นนาค โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงทฬัฐฌา  สาระกูล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชญานันทน์  วิลัยโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกษิดิ์เดช  ลอยเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธนัชญา  อินทชิต โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศิิริพงษ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปานสัน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงประกายแก้ว  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกัญจน์  ยินดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเนตรนภัทร  ศรีอิทธิยาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐนันท์พร  โชคอภินันท์ธนา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวริศรา  สุรทัตโชค โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัญญาภัค  แจ้งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวกุลทิพย์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หมั่นจิตร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศิรประภา  พันจีบ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุพรรษา  ทางธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนกร  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณฐิตา  ขันธวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนันทิพัฒน์  จันนา โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณภัทร  ภูยาธร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจรรยพร  พาณิชย์เอกไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเนตรชนก  สีดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงไปรยา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธีธัช  ซ้อนจันดี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปลายตะวัน  สุขะ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกชพร  ปรีสมัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุรภา  บุญชี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐสภัชน์  อินคำ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพีระพงษ์  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชิสากัญญ์  บุญเผื่อน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิชญธิดา  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายสุรวัศ  รักธรรม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปุณณภา  อินทชิต โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกฤษตเมธ  อยู่อ่อง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายชนาธิป  วสยางกูร โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจารุพิชญา  ทารีมุกข์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนภัสกร  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงดลรญา  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายสนันตน์  สาตราภัย โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฏฐตวัน  บุญชู โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภัทราพร  สุธาสิโนบล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  สันติธรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมาริสา  สังฆโต โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภิญญดา  รักษ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชนิษฐา  ศรียงยศ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิตราภรณ์  กองเมือง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนิชาภา  อุทัยเสวก โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชนัฎดา  ปงใจ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัณธพัชร  หอมธูป โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายภาดา  จารุวังสันติ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิชญาภัค  ชั่งสี โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปาลิดา  ภิญชวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันต์เสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัชชา  รอดผึ้ง โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงน้ำรินทร์  สีทับทิม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปวริศา  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสวิตตา  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสิริกร  บุตรสาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอภิชญา  สุธาสิโนบล โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนพัสกร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายธนรัตน์  มณีนาค โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทิราช โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอชิรญา  วงศ์วณิชภัค โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงญาณิศา  บุญเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายวัชรพงศ์  มาตเรียง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงโชติกา  คุ้มภัย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิเวชกุล โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงอารีย์วรรณ  ศรีภูมิ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสุธาสินี  โง้วไพศาล โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงขวัญข้าว  แซ่อึ้ง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงธนนันท์  สืบสุนทร โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงมณีรัตน์  สุยวารี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพรนภัส  สักกุ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายภูมินทร์  ร้อยทอง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายนรภัทร  เริงกิจ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพีรพล  แข็งแรง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกฤตเมธ  ฉิมพานัง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรรณพร  แดงโสภา โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วอินทร์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณาญากร  ละมัยกลาง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุพรรวดี  มณีนาค โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจุฑามาศ  คำแสง โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธนวรรณ  แดงสี โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปิยวรรณ  พุ่มอรุณพงศ์ โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุดารัตน์  สินไชย โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณะ โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายชยพัทธ์  มีแสง โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐนันท์  บุญเรือง โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายนวพล  ชำนาญค้า โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายติณณภพ  เกตุแก้ว โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายดนุพัฒน์  จันทร์เกษม โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใจเงินสุทธิ์ โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงพุทธวรรณ  ทองหุล โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คุ่ยต่วน โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงกรกช  เลิศเวียง โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นบำรุง โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  พรมมิราช โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภณกุล  ชยเศรษฐกร โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์ครุธ โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงฐิตาภา  ฤาชัย โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงตติยา  ลำเจียก โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายดีพร้อม  ธามธาดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายพสิษฐ์  แป้นแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภัณฑิลา  ร่มฉัตรทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายศิรวุฒิ  ซิมพัฒนานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสิรีธร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนารา  นาบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายเนติธร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงภคภรณ์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงภูริชญา  ป้องกันทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขเยาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายสรัณกร  กองแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงภูฟ้า  เกตสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายปวีณวัช  สุขสง่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายนนทวัมน์  เจียศรีวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงภูริชญา  จินตนาวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์กาญจนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิติกุลตัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม