รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐภูมิ  วงษ์วิทยา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายชินราช  สิงห์วงค์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปณิฎฐา  ลิมปธนโชติ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปาณิสรา  ลิมปธนโชติ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรัชยา  พรมเอี่ยม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธิดารัตน์  หว้างทวีสิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐชา  คำเอี่ยม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกวินธิดา  ตระกูลเอี่ยมเจริญ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกนกพร  - โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายภูมิชนะ  แก้วบังวัน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธนาพิพัฒน์ชัย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายอานัส  อิสแมน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทนะวัง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายดลเกียรติ  วังวงษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชญา  สุจนะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงลี่เสียง  แซ่หลิว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐนิช  สมัครกสิการ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปุณณภา  คำปาแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วพะเนียง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศศินิภา  ขวัญเมือง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรฟ้า  ลาภก่อเอกสุข โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสุชัญญา  ผาแสนเถิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิตรธิฌา  วงศ์โดยหวัง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายเจค  - โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจการ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายชโนดม  วงศ์นันชัย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายอัจฉริยะ  แก้วบังวัน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธิติสุดา  ปฏิพัทธ์รัตน์คีรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมลพรรณ  รุกขสวรรค์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายหัสรัฐ  ตัญตรัยรัตน์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายวีระกิตติ์  พรไพบูลย์พงษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายนิธิวัฒน์  มีเงิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธรรทัต  ธรรมธร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงจารุสิริ  เหลืองสะอาด โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงชมพูนิก  ภัทรปริสุทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณีรนุช  ณ ป้อมเพ็ชร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายพศิน  ยอดมหาวรรณ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายกรวิชญ์  โท่นเป้า โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายเชาว์วรรธน์  มณีศิลาเงิน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายชนะกานต์  โชติวัฒน์ธนชัย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายแทนไท  - โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายธนวันต์  แซ่โอ้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายมาเตโอ ระภัทรพร  ไฟยวินเกิล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายพีรพล  มณีจันทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงชามาวีร์  สุขจิตร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงโซฟีญา  คามณีวงศ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงพัชรียา  เงินแก้ว โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงณัฐิดา  แซ่เล็ก โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพลอยชมพู  นวนตาวงษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงสิริกันดา  เดชดุษณี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญาดี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงนัทชามนฑ์  มณีศร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงธนพร  พนมประทีป โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงเปรมิกา  หาญพรม โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงพิชชา  ขวัญอาชากุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงณิชากร  พรอำนวย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงกุลจิรา  ขวัญอาชากุล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงเบญจภา  แสนหาญชัย โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพิมพ์ภาพ  อุสมานคาน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายบริวัตร  แซ่หมี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายขวัญชัย  ทองสว่าง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงมารีณ่า  ติสา โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์วิจิตร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัชนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอภิสรา  รักษาศิลป์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจดี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรืองกสิกรณ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุดชัยภูมิ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัฐจุฑา  พันธุ์สายเชื้อ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงกาญจนา  บุญญะนาทัง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงจารุกิตติ์  จาริกคีรี โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายอัครเดช  แสงทอง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกิติศักดิ์  ใจแก้วทิ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายดาเนียล ปีเตอร์ อดิศร  ไฟยวินเกิล โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายณฐภัทร  อิสสะรีย์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพวงเพชร  พรมวิหาร โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงพาณินี  ศรียี่พุง โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่ฟ่าน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกัญจน์  ตาเรือนสอน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงภัทรภร  เด่นเกศินีล้ำ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงกัญญารักษ์  - โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทรงสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธเนศ  จิตสันเทียะ โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนิชานาถ  คำเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองล้อม โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวาสนา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภราดร  คีรีสุราชัย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศรินทิพย์  ฐิตาสยะวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรสิตา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ชูชัย โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงร้อยกรอง  คำชมภู โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจันทร์จิรา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทวีคูณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธัญสิริ  ตระการกีรติ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงจันทกานต์  วังใจ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงสวรินทร์  ฟูกัน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทวีคุณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธเรศ  แฝงสมศรี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงชฎาพร  โศจิอรุณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงทาทา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 นายจิระวิน  ประสุขพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงรัตน์มณี  คำเตจ๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอลิสา  วันเจริญใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวบุษกร  ปันเถิน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายฟารุก  จินต์จุฑา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวณัฐชา  - โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงครองขวัญ  ดิษทับ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวปาริฉัตร  ยะโยง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 นายธนกร  ปัญญา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวดารารักษ์  สิทธิเสนา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวกัญญาณัฐ  ฮอมเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงนภจรส  แซ่เฮง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงวิชญาดา  ท้องฟ้าสีคราม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีฉ่ำ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรวิชญ์  ทาสา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพุฒิพงศ์  สรรพอุดมชัย โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเอนก  พร้อมศิลปพร โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายบวรกิจ  พรมสุริ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอรรถพล  พวงทอง โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายรชต  ศุภศิริโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายนัทธพงศ์  พรมเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายชัชพิสิฐ  หทัยแสนสุขสม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนภัทร  วังบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกิตติพัศ  อัศวภักดีกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพงศกร  กวินวรรณา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายไกรสิทธิ์  ปริญาภัสร์สกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายวรวิช  แสนนอบน้อม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายจิรพัทธ์  ลินปัน โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธราเทพ  เต็งมณี โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอนันท์  ปวงหล้า โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายดนุวัฒน์  แสนวงษา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุยะระ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนิภาธร  ใจคำ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฑิตฐิตา  แปงคำมา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปฏิญญา  ใยสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจิราภา  วงศ์สว่างกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพรนภา  รักปฐพี โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมเมย โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงมนพร  ปูชิดากุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงดวงนภา  วาทศุภกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปกีรณันท์  วันเสน โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุธิดา  อัศวภักดีกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพันพัสสา  สิริชนะกุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญชนก  ต๊ะอ้าย โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนงนภัส  อินทร์บึง โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวิยะดา  งามเปรียบ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวนัชพร  เชียงแขก โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพัฐสุดา  ตาเรือนสอน โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงริษฎา  ดวงคล้าย โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐพร  คำมา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุดารัตน์  นิตย์อดุลย์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุปรีญา  สุดตา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปุณยาพร  คำหา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงจินต์จุฑา  หล่อปรีชากุล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายฤทธิ์บดี  เล่าไวทนันท์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพงศกร  กันหา โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายก้องภพ  บุบผาสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพนิตสุภา  จรัสพรมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอนัฏธิดา  บุญกอแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณิชา  องค์การ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงแพรวตะวัน  เที่ยงอยู่ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงฤทัย  จันทร์แก้วห้าง โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอรดี  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชลธาร  สุกตูม โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงเอื้อยมาลา  ภู่มาลา โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกมลรัตน์  แปงน๊อต โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงลักขิกา  เกิดคุ้ม โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุจิตรา  สอนนา โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เทียนงาม โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเบญญาภา  เนตรแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงยิ่งรัก  คำอ้าย โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธนัชภรณ์  อินหว่าง โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  กันเอี้ยง โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์แก้วปง โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจีรนันท์  เจริญศรี โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสิริวิมล  มารินสุ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกณิศา  ธิวงษ์ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์ธิดา โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายจิระพันธ์  สายอินสี โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายณัฐพัชร  เกรียงไกร โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนพรัตน์  ใจโฮ้งลำ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกิตติคุณ  กันทัง โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจิระเดช  แก้วยศ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชินเรศ  ต๊ะคำชัย โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพรเทพ  ไพเมือง โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิงวัง โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายภูมิภัทร  เอี้ยงหมี โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายผลิตโชค  ปงกันมูล โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายทัตพงศ์  วิลาศวัฒนา โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสืบสาย โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอรัญญาพร  เอี้ยงหมี โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธนพร  จรัสศรี โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนันทิกานต์  อินถานนท์ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิภาดา  ยอดปานันท์ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสิริกานต์  ทำดี โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกิตติญาพร  กรศุภกุล โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอภิวรรณ  สมสกุล โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนหอม โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภัคจิรา  สุธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุมธิ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุพิชา  อินถานนท์ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัลยมน  ต๊ะอินไซ โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐพล  ช่างทอง โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายจิรภัทร  ทาเสนา โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายคริสต์จักร  ทับนิยม โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐดนัย  อินปิก โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงลลิตา  อินจุ้มสาย โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกนกกร  สินเสวี โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 1 ป.5 วิทย์ประถม