รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอัครวินท์  ราชโสภา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสิริญากร  ชำชาญบึงแก โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงหทัยชนก  ด้วงนา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุพิชฌา  จันทร์เนย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสหรัฐ  เสือเล็ก โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายรัชภูมิ  ฉิมทอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายคุณานนท์  โมมีเพชร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวรพล  เครือแดง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายนิพิฐพนธ์  โททรัพย์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐวดี  พุ่มพวง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพัชชา  คำมีมูล โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกุลธิดา  ปั้นเกี่ยว โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนัชชา  พงษ์เม่น โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภานุ  ภัทรธรรมานนท์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสรัลพร  สดสี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลธิชา  ปินตา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพัดชา  ภูโนนทา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกุลพัชร  แตงบุญรอด โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธนัญญา  เฟื่องฟอง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายทนงศักดิ์  คำศรี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายสิรภพ  สอนกลิ่น โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุกฤตา  คำส่ง โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกุลนาถ  จันทร์จิตร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายพลกฤต  อินตะนน โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพัชราพร  กำไร โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวิภารัตน์  ลัดลอย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจีราวรรณ  นันใจยะ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอชิรญา  วันทา โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายวริทธิ์  เนื่องกลิ่น โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายปัณณวิชย์  แก้วโชน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพัณณิตา  พันธุ์พืช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์อำไพ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมพ์ณพัฒน์  เชียงทา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกันยารัตน์  วันบุรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอภิชญา  อุ้ยเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวรดา  ฟูกูม่า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงทิพปภา  พรมทับ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงวีรภัทรา  ต๊ะวัน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชนิกันต์  อินทฉิม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธนิตา  นิมิตล้ำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายชานน  สืบสายอ่อน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายณัฐพัชร์  วงษ์ไกรนาค โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายอาชวิน  แสนทอน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายนวพล  สังข์คำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธัญกร  เที่ยงบูรณธรรม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสิรดา  ปงหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเพลงไพเราะ  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสินินาฏ  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจันทนิภา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายอัครพัชร์  ไผ่พงเจริญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายปวริศ  เก๊าคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายคณิน  วราสินธ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภัทรพงศ์  สังสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายรชต  สุกไทย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายปัญจพล  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปาฏิหาริย์  สายเสือ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายกษาปณ์  สะละโกสา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธราเทพ  กาละจิตร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายยศกร  อนันตศิริ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิชญ์ชพร  พรมหาญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภคนันท์  กลีบเอม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภคพร  กลีบเอม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธันยมัย  จ่อนด้วง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ม่วงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงดลสิริ  บุญเปรื่อง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชมพูนุท  คุ้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศุภจิรา  อ่ำเทศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญาวัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงชนาภา  ทิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนาวิล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงศุภิสรา  สอนเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพรภัทร  วงษ์หมอ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกนกกร  ยามี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวนัชพร  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงชลธิชา  ปะตังทะสา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพรรณราย  รักษาคุณ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธนกฤต  ศรีธุวนนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภูษณิศา  กนกลภัสปรีดา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายปัญญากร  เอี่ยมสงคราม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธนดล  เกตุมี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุพัฏรา  เอมใจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐวัฒน์  นันทเสน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายก้องภพ  เกียรติสิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายบุษกล  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายภูดิท  สุพนธนา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายวีรภัทร  ตะยะราช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงรวิสรา  คงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกิตติวรา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปลายฟ้า  นาคราช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงยวิษฐา  อิ่มสีนาก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกนกพร  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปาริฉัตร  เทียนพานิช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนิรชา  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภาณีรัตน์  ธงวิลัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวรันลักษณ์  ปัญญาครอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรัญญา  ชาญเชาว์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปรวิศร์  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายสรอรรถ  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายภวินท์  ทานหิรัญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพิชญุตม์  พรหมลา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายปุริม  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายทีปกร  หอมตลบ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายผดุงเดช  ดลสา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายอิงคสุรัฐ  ทาปิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายวสุ  อินทะโย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทาปิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีรจนา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศรุตา  เนื่องนุ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงศีตลา  วิริยจารี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงธนัญธรณ์  สายยิ้ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายกฤษณ์รัตม์  ทองดอนคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธัญรดา  เครือตา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วเชียงทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิชยารักษ์  พิชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงนัจวา  ฮิมสกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายฐปกร  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรินรดา  ใจยะวัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุตาภัทร  ปิยะสืบ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงดารารัตน์  จันจร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชนัญรดา  มั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปิยาพัชร  สุขใส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงลักขณา  จุมผา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปัณณพร  ทิใจ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เถื่อนวร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงฐินะพร  สอนมัง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธมน  เพชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชนกนันท์  เสือด้วง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอัญรินทร์  ธนสินอมรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตตา  ติดประมาณ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงรัตนมน  ไชยา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลำขวัญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอิทธิเดช  เต็มเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพัชรดนัย  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพสธร  ทองไทยนันท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปัญจพล  ทองไทยนันท์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวชิรวิทย์  หลวงมณี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกัญจนจักก์  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนฤชิต  ทองมี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายทักข์ทอง  ทองดี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรมณ  เพชรเจริญ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกฤติกา  หนูจีนเส้ง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภคนันท์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนันท์นภัส  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสรัลธร  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  น้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปยุดา  พรมวงษ์ป้อ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงรศนา  ฤทธิ์ลำเจียก โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอภิชญา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายสรไกร  มีพา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายเบญจพล  สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสุเมธ  สายวารี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงวันทนา  ตาสา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงศรสวรรค์  อินทรโฆสิต โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพุทธิชา  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงมาเรียญา  คาราสะมานะกิ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อยู่เลิศลบ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนภาวรรณ  เตสุข โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ตาสม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัชชา  ถาบุตร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพรพรรณ  ภู่พุกก์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญญาศิริ  มูลงาม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมลชนก  อินฟู โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิชญาวี  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธนพร  จันขู โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสิรินดา  สรงนวล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฉัตรชนก  บุบผา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  กุลฉิม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงขวัญเนตร  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปภัสร  สุขใส โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจินตพร  คำกรเกตุ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงฐานิดา  อ่อนล้อม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนเงิน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศิรภัสสร  พร้อมมูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกนกวรรณ  หลำคำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงญาณิศา  อ่อนละม่อม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุปวีณ์  มูลรัสศรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เทียนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพราวรวี  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงแพรไหม  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศิริพร  สืบสายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอภิชญา  แจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภูมิรพี  พามี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฑิตตยา  เมืองหล้า โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปาริตา  หมื่นใจสร้อย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสิรภพ  ใจตูม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภูผา  รีกงราด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปฐพี  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนพนธ์  เพ็ชรกำแหง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปัณณธร  สิงห์สูง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกฤษฎา  ปาระกุล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงลักษิกา  บุญทอ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงญาณิศา  ขำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกชกร  แตงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงภัทรนันท์  วิบูลยเสข โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธนิษฐา  อินทฉิม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงนพรดา  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชยุตรา  หมีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกุลกรานต์  โอวาทตระกูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงฟ้าใส  เรืองงาม โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐนนท์  กาวีระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชยพัฒน์  ประทาน โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายโชคธิชัย  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุ๊ดสาร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญาต้นตระกูล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรนภัส  ใจมา โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุพานิชชา  รอดฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสิริกัลยา  เอื้อฉัตรเพชร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปริมมิกา  จินตะเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฏฐกมล  พันธุ์พืช โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐิดา  ทิมาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวรัญญา  สอนติ๊บ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศรีวลี  สุขนันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชนม์ชนก  นันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงบุริมนาถ  สุทธหลวง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกรรณิกา  เตสุข โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดอกคำแดง โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐนนท์  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนพชัย  คุปตัษเฐียร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศุภศิริ  หาญละคร โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฐาปนี  คำผุย โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสาธิดา  ศรีนนตรี โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสราญรัตน์  เกิดแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงมณฑิตา  อินอยู่ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนภัสสร  แสงเจริญ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวราภรณ์  ปลื้มนุช โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสุภัคตรา  ผิววันดี โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดเพชร์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงสิริยากร  จิ๋วแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงญาธิป  ล้อมทอง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพนัชกร  บุรีรักษ์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอธิติยา  ตองเต โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงศศิกานต์  หาวัน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจิรประภา  หล้ามูล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายหริปัญญาโชค  สุดเกต โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพิมพ์ชนา  ธีรโชติหิรัญกาล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงขวัญเกล้า  กาวิน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงจิรภญญา  ตุ่นแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอภิสรา  จุมปา โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัญยศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์อ้น โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกชกร  บัวแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสินธ์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงทินภัทร  ภูจอมใจ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์โต โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพรพรรณ  ภู่จันทร์เจริญ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐณิชา  แย้มแบน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอัจฉริยา  คำหนัก โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอทิตยา  โตสิน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงธัญชนก  จ่อนด้วง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชิดชนก  ทองชำนาญ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงทรรศนีย์  สุดประเสริฐ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงหทัยชนก  ดวงแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวรรณชนก  ตุ่นเป็ง โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงมานิตา  สุติ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวิชญาพร  สุกลม โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวรโชติ  เชื้อต่าย โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงหนึ่งลดา  เหล่าไพบูลย์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพรเทวี  กาแก้ว โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชนมน  คำจู โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพรสวรรค์  ปันเงิน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภิญญดา  อินจันทร์ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอนวัช  จันทรเสนา โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนภัทร  สุติ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวริทธ์ศรันย์  เสี้ยวสกุล โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงดวงกมล  แออัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงชนิตา  วงษ์น้อย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงศตพร  อิทรกุญชร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงศรุตา  อินทรกุญชร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โตเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายธีรเมธ  บุญสอน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายธนวัฒน์  สืบโม้ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายอติชาติ  มลีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิชญา  คำชู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพัชรพร  โคกขำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวนัชพร  แก้วมา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกุลธิดา  สุวอ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขันมะจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงรัตนา  แก้วเชียงทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกันยารัตน์  จันทร์มณี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงจิรัฐพร  อินทร์ต๊ะกอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงศิวนาถ  ประสมทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงธัญชนก  อินทฉิม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงชนากานต์  ไพรสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงณัฐพร  คำประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงอนันตญา  แก้วเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงสุวรรณา  คะเชนรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  นิลพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงกชพร  สุพรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เครือรวบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงมัลลิกา  ชัยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายภูชิสส์  พุ่มนวล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพิมพ์ปพิชญา  บางโม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงฐิติมา  จัรทร์เต็ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายภูฤเบศ  อินทร์เจือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายวรชัย  สงเคราะห์ราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายณรงค์กร  โลหะเวช โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพลอย  - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอภิสรา  อิ่มเอิบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุชาญา  - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกนิษฐา  - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุตราภัทร  อ่อนจิ๋ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงลลิดา  กอนอยู่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงชนกนันท์  เครือแขม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงชนินาถ  เครือแขม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสุธาสินี  ตั่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ทัศนา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณัฐนรี  แสงสุข โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายธนากรณ์  หาญทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนิชกานต์  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ม่วงป่า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงพัชรภรณ์  พินเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกนกกาญจน์  โทนสังข์อินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
329 นายภานุพงศ์  อ้นศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นายทัศน์ไท  พลับวังกล่ำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นายคทาพร  สุขสำราญ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพัฒนพงษ์  ศรีชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายชนาธิป  ตาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายธนกร  สุมะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นายเมธี  จันทร์เต็ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวศุภกร  พรมวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นายสุกฤต  ยะสุกิม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงณัฎฐินี  ตันติพาณิชย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณเชษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงบุญญานุช  ธรรมนิมิต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวสิตาพร  ใบบัว โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นางสาวสุพัตรา  มาพุ่ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาววรรณพร  เพ็งอำไพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาววรินทร  วงษ์โห้ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นางสาวปิยวรรณ  คำลือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวพรพิมล  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวปิยธิดา  สายปาน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวศิรินภา  หงษ์สิงห์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงกุลปริยา  อุดสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวดารารัตน์  ณ ลำพูน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอลิษา  น้อยอ่อนโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงปิยาณี  แป๊ะสุ่ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาววิลาวัลย์  เดชเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงอรณิชา  อาจเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทฉิม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นางสาวนภสร  สาตร์รอด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงภูญหยี่  หล่อ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายกิตติณัฐ  อินภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เครือเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงสุภัสสรา  เขียวมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงรมิดา  อดิศักดิ์วัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมพัด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อำพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงจริยา  แม้นปาน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงกันยารัตน์  จรัสตระกูล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวรัญญา  เครือฮวบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงดวงธิดา  กาเกตุ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำภีระ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชญานิน  คำภีระ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุพรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพัฒน์นรี  คมขัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวสวัตติ์  จันทร์สายทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกฤตเมธ  เอี่ยมทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธิษฌามดี  น่วมนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายรัชชานนท์  บุญเนียม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงบงกช  บุญสา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เย็นชื่น โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงทรรศน์กมล  โพธิ์ละคร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปรัฌญาภรณ์  ทวีคำ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกัลยานี  ศรีราชพนมปาน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณัฐนันท์  ต่ายทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ไทยน้อย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเบญจมาศ  กลับโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนวพร  หาญธนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอนัญพร  เดชเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพัธนันท์  คมขัน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณพัชกร  หน่อใหม่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงรัชนียาภรณ์  ใจสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสิรธีร์  วันอ้น โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกฤษฎา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนโชติ  ดาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายธีรพัฒน์  หงษ์สิงห์ทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายอภิรักษ์  กรองทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐทัตพล  เพิ่มลาภ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพนิดา  สอนบุญเกิด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายณัฐภูมิ  ชีวเศรษฐนันท์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภัทราพร  เถื่อนรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอัครชัย  แสงแก้วสุข โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายนิติรุจน์  หน่อใหม่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุธีกานต์  ปานมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงรักษิตา  เกตุดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุธีธิดา  ปานมาก โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนวัฒน์  อินตะกูล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวีระวัฒน์  อึดสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายภ.ภุมเรศ  ปันนาง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายชนินทร  ศรีสำโรง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสุวิทย์  บุญชู โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกชกร  กลิ่นจุ้ย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกมลวรรณ  น่วมนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีจันท์ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายปัณณวัฒน์  กรองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายสิทธิพล  แก้วเสนา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายกฤษณพล  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายภควัต  เง่าทุ่ม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายอชิระ  เข็มสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายกิตติภพ  ศรีตะลา โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสุธิมนต์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กชายนันทิพัทธ์  พาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงจิรภัทร  จาดภักดี โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชลณิชา  ม่วงงาม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายกฤษฎา  ทับประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงธันย์ชนก  เทศยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงชนม์ชนก  ดีสลิด โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงกานติมา  เมฆคง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เสากุล โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายพชรพล  จันทหอม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  พรมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายชัยวัฒน์  ทองอ่ำ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผลไธสง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายโชติกร  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สังวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายปกรเกียรติ  ไชยบำรุง โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ท้าว โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงศรัณย์พร  เคยมีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายหัฐพัชร์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุดารัตน์  ธงวิลัย โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงหทัยภัทร  ีสีลาจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสนคำ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงรัตนาพร  วงษ์สีดา โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงวริษา  อินปาน โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมบุญชู โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายสาริศ  บุญยงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสิริอรัญญา  นาหิรัญ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายกฤษฎา  คำใจ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงพิพรรธ  สุหรา โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงพิชชาภา  สุวรรณเชษฐ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายจารุกิตติ์  บุญทอ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณัฐพงศ์  คนแฉ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณชพรรณ  โข่งศรี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายเปาบุ้นจิ้น  - โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงพัชราภา  อ่ำปั้น โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงชลธิชา  คงเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงมุทิตา  พัฒนาทวีกุล โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงธิติมา  สกลรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสุพิชญา  กับปินะ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายภูชิต  สว่างศรี โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงเบญญาภา  มาเอื้อย โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงณัฐวดี  สวนเส โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จินตะสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายชานนท์  สุขรอด โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงชมชนก  ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงภัทรพร  กล่อมยัง โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายนัฎฐศิษฏ์  อนันทยากร โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงฐิติกานต์  ตาสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงชไมพร  พลพิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงธนพรรณ  พิลาฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายอัศราวุธ  พุทธวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธนาวัฒน์  สามงามน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายกิตติธัช  รินรส โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายกิตติพัทธ์  ฟีจัตุรัส โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น