รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอินทิรา  ช่างเหล็ก โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศรัณย์พร  เพ็ชรหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายจิตรทวัส  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพรรษชล  จิวชะลา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุธาสินี  ทรงเสียงไชย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายสุภจิตร  ประสิทธินาวา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายศุภกร  ถาวะโร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายวรรลภย์  ศรีเบญจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปิยะภรณ์  ชาวไชย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐธิดา  รู้ตระกูล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายวีรภัทร  เทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริรูป โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานิศ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สุทธิวารี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จันทร์กลม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชนะชน  เชื้อตาหมื่น โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายธนกฤต  เจาะสุนทร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติคุณ  รอดพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพชร  สุขกสิ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชรกำจัด โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายปรัตถกร  วัชรปราณี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรพล  อักษรหรั่ง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทองฟัก โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายธนกฤต  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปฏินภาณ  หมื่นนาที โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชีวะสุขะ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายพีรณัฐ  จงดำรงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พานิชสาร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกานต์ชนก  ทะชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเยาวดี  จุลชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายก้องภพ  บัลลังก์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชยพัทธ์  ไชยริปู โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิรภัทร์  สิริสัมพันธ์นาวา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายอรรถพร  สัมมา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชาลิสา  อุปเวช โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤษฏิ์อนันต์  สวนม่วง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชยาภรณ์  สัจจา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพรลินี  แก่นมั่น โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รัตนเศียร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีเส็ง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงไอรดา  สุนทวนิค โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธัญชนก  กุมภะ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายจตุพล  มงคลนาค โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายนพกร  จินดา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ฟักทอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพัชรพล  ธนประสพ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ตั้งวงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชญุตม์  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายซัน  ทูเนียว โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปันสา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภารดี  ร่ำเรียนกิจ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวิภาพร  สงวนหงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงขวัญเกล้า  พูลผล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายณธกร  รัตนวรชาติ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปุญญมาศ  บัวน่วม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไกรทองสุข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ประจักษานนท์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศิขริน  ธนากิจ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วตาด โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงทองชมพูนุท  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงฑิตยา  สุนทวนิค โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนิก  ยันตโกเศศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายนิธิวุฒิ  แสงแข โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศุภนุช  โชคสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชญาภรณ์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงผาติรัฐ  สาโยธา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายวรพันธน์  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปัณรดา  ฉิมผกา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงจินาภรณ์  เจริญพืช โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกษิรา  จักษา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฐพรรษ  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายจอมเวคิน  สิงห์พลี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปวริศร์  ก้านบัว โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวรัญฑ์นิภา  มนตรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพีรวิชญ์  แดงชมภู โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายภูศิลา  ปู่กุ้ย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวชิรวิทย์  บุษยพินิจ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจิรวรรณ  พวงผกา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายพิพัฒน์  ชูเพียร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิชญา  ห้องเหวียน โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอภิวิชญ์  เร่งรีบ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงญาณิศา  โยธามาตย์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศาธิฎกานต์  สมพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงภีรดา  รัตนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงวริศรา  วนาลัย โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศิริวิมล  ปรารถนา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุธาสินี  จันทร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิดาภา  ฮงพานิชตระกูล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุธีกานต์  ปอกะเจา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปมิตา  ก้องสนั่น โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศศิ  แจ้งเขว้า โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยสงค์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกิตติกานต์  ขาวสนิท โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วงศ์วานวัฒนา โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุขรังสีเสรี โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายฑีฆวัฒน์  เจตบุตร โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิมพ์สร  ผ่องสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอำภรณ์  ประสิทธานันท์ โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฐชนน  เดชตระกูล โรงเรียนอนุบาลตราด 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายรชต  ปวงนิยม โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายปีติภัทร  หัตถแพทย์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เดชตระกูล โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายนราวิชญ์  วงศ์ส้มจีน โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายอธิษฐ์  ธรรมวงศ์ผล โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีจันทร์อินทร์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายณัชพล  อำภา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเจียหลิง  หลิว โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศุภิสรา  ลีฬหคุณากร โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปฏิภาณ  สุนทรวรพงศ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปวีณ์ธิตา  ถนอมจิต โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสลิษา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงดวงนภา  บินลอย โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพงศธร  มุสิกรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนม์ชนก  อานามวงษ์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชิดชนก  โลหิตา โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญช้อย โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอภิญญา  มหามาตย์ โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปริยากร  ยั่งยืน โรงเรียนกิตติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายเขตโสภณ  สัมมา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายอิทธิกร  สัมมา โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปภัส  นุกูลกิจ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายชาญวิทย์  อานามวงษ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายญาณวรุตม์  บำรุง โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายเจริญจิตต์  เจริญผล โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนนทวัช  รัตนโชติ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐนรี  สมบัติบูรณ์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายมิคาเอล  เบาเออร์ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จริตซื่อ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงสุพรรษา  นวลกสิ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกิตติ์วิวัตติ์  เรือนงาม โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภีมวัจน์  มัดถาปะโท โรงเรียนมารดานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฐกิตติ์  เกาะลอย โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนาราภัทร  ไวทยะชัยวัฒน์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายธนภัทร  โตวินัต โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิดทอง โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงตรียาภรณ์  บัวตรี โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนพวิชญ์  เพชรโน โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายฐนมงคล  ถังไชย โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายศุภวิทญ์  เอกวิริยกิจ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวิเศษ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เดชกัลยา โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  บวรสถิตย์ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยอรรถ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญมน  ภารสงัด โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายวิชชกร  เจริญสมบัติ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนภัทร  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศิรชัช  สินธุนาคิน โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายดนตรี  เต็งสุวรรณ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม